1999 Marmara Depremi Hakkında Bilgi

1999 Marmara Depremi Hakkında Bilgi Boğaz Etriyesi - Bu makaledeki notlar: marmara depremi hakkında bilgi 1999 marmara..

Marmara Depremi Hakkında Görüntülü Bilgiler

MARMARA DEPREMİ HAKKINDA GÖRÜNTÜLÜ BİLGİLER

17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde yapılan incelemeler, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem ve teknik kusurlardan kaynaklandığını göstermiştir.

Yapılarda meydana gelen hasarların en önemli nedenlerinden biri, yapının statik sistemindeki aksaklıklardır. ‘Afet bölgelerinde yapılacak yapılar’ hakkındaki yönetmeliğin öngördüğü konstrüktif kurallara uyulmayarak taşıyıcı sistem elemanlarında etriyelerin yeterli sıklıkta yerleştirilmemeleri, kolon-kiriş düğüm noktalarında etriyelerin hiç konulmaması veya yeterince konulmaması nedeni ile bu düğüm noktalarında ağır hasarlar meydana gelmiştir.

Bir kısım yapılarda bu düğüm noktalarının, yeterli rijitlikte olmaması yüzünden zayıf kolon ve güçlü kiriş etkisi oluştuğu, bu noktalarda göçme meydana gelerek tüm katların üst üste yığıldığı gözlemlenmiştir. Bu da önemli miktarda can ve mal kaybına sebep olmuştur. Düğüm noktalarında usülüne uygun donatı yerleştirilmesi ve etriye sıklaştırılmasının yapılması son derece önemlidir.

Blok başında bulunan dar cepheli yapıda cephe genişliği ~4 m., yüksekliği ise ~16 m. kadardır. Cephe ve yükseklik arasındaki uyumsuzluk dikkat çekicidir. Fotoğrafta görüldüğü gibi, bodrum katının bulunmaması nedeni ile yapının rijitliğinin zayıflığı, yapının köşe başında bulunması ve yandaki binanın yatay çekiçleme etkisi ile ağırlık merkezinden ayrılarak devrilmesine yol açmıştır. Burada deprem dalgaları sonucu oluşan zemin dalgaları yukarıdaki şartlarla birlikte yapının devrilmesinde etken olmuştur. Böyle dar cepheli köşebaşı parsellerde yapı izni verilirken ya eksik katlı yapı izni verilmeli veya bu dar cepheli parseller komşu parseller ile birleştirilerek devrilmeye karşı cephesi daha geniş ve daha rijit yapılar olarak uygulamalar yapılmalıdır. Blok başı veya ikiznizam dar cepheli bodrumsuz çok katlı yapılar devrilmeye karşı zayıf rijitlik gösterir.

Blokbaşında bulunan yapılarda çekiçleme etkisi devrilmeye neden oluyor. Yapının bodrum katının bulunmaması, cephesinin çok dar ve yüksekliğinin ise çok fazla olması nedeni ile yapı devrilmeye karşı koyamamıştır. Yapının temel derinliği yapı yüksekliğinin 1/6 sı kadar olmalıdır.

Bina yüksekliği ile temel derinliği arasında 1/6 oranı bulunmalıdır. 6 katlı binada 1/6 oranına göre en az 1 bodrum kat seviyesinde temel derinliği olması gerekirken temel derinliğinin ancak 1 m.’yi bulması yapının cephesi de çok dar olduğundan devrilmeye sebep olmuştur. Burada sağ tarafta görülen binanın çekiçleme etkisi de yıkılmayı kolaylaştırmıştır.

Zemin kat dükkan yüksekliğinin artırılması sonucu kolon alt ve üst uçlarında donatı akması meydana gelmiştir. Yetersiz kolon kesiti ve eksik etriye yerleştirilmesi neticesinde yapıda oluşan ağır hasar görülmektedir. Arka cephede mevcut düzensiz perde kolonlar nedeniyle yapı tamamen yıkılmaktan kurtulmuştur.

Zemin kat dükkan yüksekliğinin fazla olması nedeni ile kolon üst ucunda beton ezilmiş ve düşey donatılar, etriye sıklaştırılması da yapılmadığından akarak burkulmuştur. Kolon kesitleri zayıftır ve kolon sargı donatıları yetersizdir.

Burada kolon üst sargı bölgesinde meydana gelen kayma hasarı görülmektedir. Sargı donatıları yetersizdir. Asma kat hizasında kolonları birbirine bağlayan yatay konstrüktif kiriş, kısa kolon etkisi oluşturarak hasarı artırmıştır.

Zemin kat kolonunun üst ucunda meydana gelen ezilme ve eksenel basınç altında betonun ezilerek donatının akması görülmektedir. Kolonda düşey donatının tek başına yeterli olmadığı ve bu bölgede etriye sıklaştırılması yapılmadığı görülüyor. Etriye sıklaştırılmasının önemi açıkça görülmektedir.

Zemin kat kolonu üst ucunda, kolon etriyelerinin gevşek bağlanmadan dolayı sıyrılarak üst üste yığıldığı görülmektedir. Pompayla hazır beton dökülme esnasında pompadan hızla çıkan beton bu etriyeleri üst üste yığabilir, etriyelerin yeteri kadar sıkılıkta bağlanması şarttır.

Zemin kat dükkan yüksekliğinin fazlalığı nedeni ile kolon alt ve üst uçlarında meydana gelen beton ezilmesi ve donatı akması görülmektedir. Ağır hasarlı yapı, donatılar üsulune uygun değildir. Beton kalitesi yeterli değildir. Statik sistem uygun değildir. Sağdaki bitişik kenarda bulunan yapı ise çekiçleme etkisiyle, cephesinin daha dar oluşu ve bodrum katının bulunmaması yüzünden devrilmeye karşı rijit davranamamış ve devrilerek ağır hasar görmüştür. Yapılarda hataların bir arada beraber bulunması sonucu önemli derecede ağır hasarlar meydana gelmiştir.

Kolon ve kirişin birleşme bölgesinde betonun ezilmesi ile meydana gelen ağır hasar görülmektedir. Kolon düşey demirlerinin kiriş içerisinde devam eden bölümünde ve kolon kiriş birleşme bölgelerinde etriye sıklaştırılmasının yapılmadığı görülüyor. Kirişteki kesme çatlakları kiriş eksenine ~45° açıda oluşmuştur. Bu kesme çatlakları kirişte yeterli etriye kullanılarak önlenebilir. Kirişlerde kullanılacak etriyelerin uçlarının 135° kıvrılarak kiriş içine gömülmesi, kirişin kesme kapasitesini yani yapının mukavemetini artırır.

Kolon üst ucundaki asma kat kirişlerinin, kolona tek yönde bağlı olması ve kolonların aynı aks üzerinde bulunmaması sonucu oluşan burkulma nedeni ile yapıda olması gerekenden daha fazla hasar meydana gelmiştir.

Yapıda; düzensiz statik sistem sonucu kolon uçlarında oluşan burkulma ile beton ezilerek dökülmüş ve etriyeler açılarak donatının dağılmasına sebep olmuştur.

Marmara Üniversitesi Hakkında Herşey


MARMARA ÜNİVERSİTESİ (1882- ……)
GENEL BİLGİLER
Marmara Üniversitesi’nin, bir şehir üniversitesi olma özelliğini koruması beraberinde hem olumlu hem de olumsuz bazı konuları gündeme getirmiştir.
Olumlu olanlardan başlayacak olursak;şehir üniversitesi olması sebebiyle öğrencilerin şehir yaşantısından kopması engellenmiş ve bu da sosyal gelişimlerinin ve duruşlarının oturmasına temel oluşturmuştur.Özellikle öğrencilerin bir çok sorunlarına kendilerinin çözüm bulmak zorunda oluşları ilk yıl bir bocalamaya genelde sebep olsa da mücadele yönlerinin ve hayata daha sağlam basmalarına yardımcı olmaktadır.
Başkaca olumlu yanı Marmara Üniversitesi öğrencilerinden bağış adı altında paralar toplayarak öğrencilerine ekstra yükler getirmez.
Mezunların iş olanakları bölümden bölüme değişkenlik göstermektedir.Genelde mezunlar iş hayatlarına İstanbul’da devam etmeyi tercih ediyorlar.
Ancak okul sosyal aktiviteler ve öğrenci hizmetleri bakımından yetersizdir.Ayrıca temizlik hizmetleri de mükemmel değil. Genelde öğrenciler barınma sorunlarını kendi imkanları ile çözmek zorunda kalıyorlar.
Özellikle her yıl yüzlerce öğrenci alan Hukuk Fakültesi gibi bölümlerde derslerin çok ağır ve öğrenci öğretim üyesi arasındaki kopuklukların giderilememesi öğrencileri okuldan uzaklaştırma safhasındadır.Buna karşılık az sayıda öğrenciye eğitim verilen bölümlerde bu soruna karşılaşılmamaktadır.

GENEL YERLEŞİM
Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası, Sultanahmet Meydanının Güney Batısında bulunmaktadır.
İktisadi ve İdari Bilimler, Dişhekimliği, İletişim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul’un Avrupa Yakasında; Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Eczacılık, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Teknik Eğitim, Tıp ve Mühendislik Fakülteleri …..>>>>>

BESLENME
Toplu beslenme sistemlerinde; malzemelerin sağlanmasından yemeklerin temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanmasına servis hizmetlerinin verilmesinden atıkların toplanmasına ve servis bulaşıklarının yıkanmasına kadar olan hususların sıkı bir denetimi yapılmaktadır. Yemekhanade çıkan yemeklerde markalı……>>>>>

!!!BARINMA MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE MAALESEF ÖNEMLİ BİR SORUN!!!
İstanbul’da hiç şüphesiz ki öğrencilerin en büyük sorunu barınacak bir yer bulabilmek olduğundan hareketlemaalesef Marmara Üniversite barınma konusunda gerekli hassasiyeti gösterebilmiş değildir.

Göztepe’deki Anadolu Yakası Kampüsünde hayırsever işadamı Emin AKTAR tarafından yaptırılan 460 yatak kapasiteli “Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu” da 1990 – 1991 Ders yılından bu yana 485 yatak kapasitesi ile faaliyet göstermektedir.

Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun İstanbul’daki Öğrenci Yurtlarından da yararlanmaktadır.
(İlk geldiğimde maalesef yaklaşık iki ay barınma problemi yaşamış bir öğrenciyim)
KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN
İSTANBUL’DAKİ ÖĞRENCİ YURTLARI
KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI
ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI

 • Vezneciler Kız Öğr. Yurdu – Vezneciler (Avrupa yakasında)
 • Çemberlitaş Kız Öğr. Yurdu – Ç. Tas(Avrupa yakasında)
 • Fındıkzade Kiz. Öğr. Yurdu – F.zade (Avrupa yakasında)
 • Fatih Kız Öğr. Yurdu – Yusufpaşa (Avrupa yakasında)
 • Hüdavendigar Kız Öğr. Yur. – Yavuzselim
 • Çapa Kız Öğr. Yur. – Çapa (Avrupa yakasında)
 • Maslak Kız Öğrenci Yur. – Maslak (Avrupa yakasında)
 • Anadoluhisarı Kız Öğr. Yur. – Anadoluhisarı
 • Şehremini Kız Öğr. Yur. – Şehremini

 • Atatürk Öğr. Sitesi – Topkapı
 • Abdi İpekçi Er. Öğr.Yur. – Maçka (Avrupa yakasında)
 • Edirnekapı Er.Öğr. Yur. – Vatan Cd. (Avrupa yakasında)
 • Feriköy Er. Öğr.Yur. – Feriköy (Avrupa yakasında)
 • Kadırga Er. Öğr. Yur. – Kumkapı (Avrupa yakasında)
 • Hürriyeti Ebidiye Er. Öğr. Yurdu – Okmeydanı (Avrupa yakasında)
 • Çapa Er. Öğr. Yurdu – Çapa (Avrupa yakasında)
 • Altunizade Er. Öğr. Yur. – Altunizade
 • Bahçeköy Er.Öğr.Yurdu – Bahçeköy (Avrupa yakasında)
 • Avcılar Er.Öğr.Yurdu – Avcılar (Avrupa yakasında)
 • Kayışdağı Er.Öğr.Yurdu – Kayışdağı
 • Cerrahpaşa Er.Öğr.Yur. – Cerrahpaşa (Avrupa yakasında)

Bu Öğrenci Yurtlarına başvurular, Ağustos ayında ve Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü (Cağaloğlu) aracılığı ile yapılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

1999 Marmara Depremi Hakkında Bilgi İçin Yorum Yap