2. Murat Dönemi Olayları

2. Murat Dönemi Olayları 2.murat Dönemi Kısaca - Bu makaledeki notlar: 2.murat dönemi olayları 2. murat dönemi..

Iı.murad Dönemi(1421-1451)

DOĞUMU VE ÖLÜMÜ=1402-1451
ANNESİ=Emine Hatun
BABASI=Çelebi Mehmed
SALTANATI=1421-1451

Babasının ölümü üzerine tahta geçen II.Murad,1422’de İstanbul’u ablukaya aldı.1428’de Germiyanoğullarını ele geçirdi.Düzmece Mustafa isyanını bastırdı.1430 yılında Selanik’i fethetti.1438’de Bosna’ya hakim olundu.1439’da Belgrad’ı kuşattı.1443’de Haçlıları İzladi Derbendi Savaşı ile yendi.1444’de Varna’da Haçlıları tekrar bozguna uğrattı.1448’de Haçlılar tekrar saldırdı ve II.Kosova Savaşı ile tekrar bozguna uğradılar.1451 senesinde Edirne Sarayı’nda vefat etti.Vasiyetinde Kuran okunabilinmesi için yerler açılmasını ve Cuma günü defnedilmesini söylemiştir.Vasiyeti yerine getirildi ve Bursa’da Muradiye Camii’ne defnedildi.Zamanında birçok eser yapıldmıştır.

OĞULLARI
Fatih Sultan Mehmet,Ahmed,Alaaddin,Orhan,Hasan,Ahmed
KIZLARI
Şehzade ve Fatma Hatun

2. Murat Dönemi Gelişen Olaylar 1

(1421-1451)

-Taht değişikliğinden istifade ile Bizans’ın kışkırttığı Şehzade Mustafa’nın isyanı bastırılarak öldürülmüştür.

Düzmece Mustafa Olayı: İsyanı kışkırtan Bizans üzerine gidilerek İstanbul kuşatılmışsa da başarılı olunamamıştır.

-Anadolu Türk birliğini kurma çalışmalarına devam edilmiş, Menteşe, Hamit, Aydın ve miras yoluyla da Germiyanoğulları Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

-Karamanoğulları’yla mücadele edilerek Beyşehir, Seydişehir alınmıştır.

-Bir taraftan Anadolu beylikleriyle mücadele eden Osmanlı Devleti diğer taraftan Balkanlar’da özellikle Erdel beyi Hünyadi Yanoş karşısında arka arkaya başarısızlıklar almıştır.

Bunun üzerine 1444’te Edirne Segedin Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre ;

-İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacak

-Tuna nehri sınır kabul edilecek

-Sırbistan yeniden kurulacak, fakat Osmanlı’ya vergi verecek

-Eflak Macaristan’a bırakılacak, fakat Osmanlı’ya vergi verecektir.

Önemi : Osmanlılar’ın imzaladığı ilk önemli antlaşmadır.

-Segedin Antlaşması sonrasında II. Murat, 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’i tahta geçirmiştir. Bu durum yeni bir haçlı ordusunun toplanmasına sebep olmuştur.

1. Murat Dönemi Gelişen Olaylar

(1362-1389)

-I. Murat kardeşlerini öldürerek tahta geçen ilk Osmanlı padişahıdır.

-1362 yılında Sazlıdere Savaşı ile Bizans ordularını yenerek Edirne’yi fethetti.

-Gümülcine ve Filibe alınarak Bizans’ın Balkanlarla olan bağlantısını kesildi.

-Bu durum Balkan uluslarının Osmanlı’ya karşı birleşik haçlı ordusu oluşturmalarına sebep oldu.

UYARI: 1364 yılında oluşturulan bu Haçlı ordusu tarihte Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan ilk Haçlı ordusudur.

-1364 tarihinde Sırp Sındığı savaşı ile Haçlı ordusu bozguna uğratıldı.

-Bu savaş ile Balkanlar’da Macar etkisi kırıldı.

-1371’de Sırplarla Çirmen Savaşı yapıldı ve Sırplar bozguna uğratıldı.

-1389 tarihinde ikinci bir Haçlı ordusu Osmanlı Devleti’ne saldırdı.

-1389 tarihinde Kosova Savaşı ile Haçlı orduları ikinci kez yenildi.

UYARI : Bu savaş sonunda, savaş meydanında bulunan yararlıların büyük bir bölümü düşman askeriydi. Sultan Murat, savaş sonrası, savaş meydanında dolaşırken uzakta ölüler arasında bir kıpırdanma oldu. Ölüler arasında uzun boylu bir Sırplı (Kral Lazard’ın damadı, Miloş) kalkarak padaişaha doğru gelip elini öpmek istediğini söyledi. Padişaha yaklaşan Sırplı, aniden hançerini çekerek muhafızlara rağmen I. Murat’ı hançerledi. Sırplı hemen oracıkta paramparça edildi.

-Anadolu’da Germiyanoğulları’ndan Kütahya, Simav ve Tavşanlı çeyiz olarak alındı.

-Ankara ele geçirildi.

-Çandarlı Halil’in teklifi ile Yeniçeri Ocağı’nın temeli atıldı. İlk defa devşirme sistemi uygulanmaya başlandı.

-Tımar sistemi oluşturuldu.

-Rumeli Beylerbeyliği kurularak, merkeze bağlı eyalet sistemi oluşturuldu.

1. Murat Dönemi Gelişen Olaylar 2

(1362-1389)

-Bulgar ve Bizans kuvvetleri 1363 Sazlıdere Savaş ile yenilgiye uğratılarak Edirne alındı. Başkent Edirne’ye taşındı.

-1364 Sırpsındığı Savaşı ile Haçlılar bozguna uğratıldı.

-Osmanlıya karşı kurulan ilk Haçlı ittifakı başarısız olmuş oldu.

-1371 Çirmen Savaşı ile Bulgar ve Sırp kralları himaye altına alındı.

-Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve Macar kuvvetlerinden oluşan haçlı ordusu 1389’da I. Kosova Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı.

-Tuna’ya kadar bütün Balkan toprakları Osmanlıya geçti.

-İlk kez Anadolu Beyliklerinden yardım alındı.

-I. Murat savaş meydanını gezerken bir Sırplı tarafından şehit edildi.

-I. Murat teşkilatlanmaya da önem verdi:

-Balkanlardaki ilerleyiş üzerine Osmanlının ilk eyaleti olan, Rumeli Beylerbeyliği (eyaleti) kuruldu.

-Tımar sistemi kurularak uygulanmaya başlandı.

-Yeniçeri Ocağı kurularak, Pençik Sistemi ilk kez uygulandı.

-Vezir-i Azamlık, Kazaskerlik ve Defterdarlık makamları oluşturuldu ve divan teşkilatı genişletildi.

-I. Murat Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahıdır.

1. Murat Dönemi Gelişen Olaylar 3

(1362-1389)

Balkanlar’daki Faaliyetleri:

-Taht değişikliğinden faydalanan Bizans, Rumeli’deki toprakları geri alınca Lala Şahin Paşa ile beraber Rumeli’ye geçen I. Murat, Filibe’yi de dahil ederek bu bölgeleri geri almıştır.

-Bulgar ve Bizans ordularıyla yapılan 1363 Sazlıdere Savaşı’yla Edirne fethedilmiştir.

-Bu gelişmeler Osmanlılar’ın Haçlılar’la yaptığı ilk savaş olan 1364 Sırpsındığı Savaşı’na neden olmuştur.

-Sonuçta Sırbistan ve Bulgaristan yolu Osmanlılar’a açılmış ve Bulgarlar hakimiyet altına alınmış, Edirne başkent yapılmıştır.

-Sırbistan’a yapılan akınlar 1371 Çirmen Savaşı’na sebep olmuştur.

-Bu savaştan sonra Sırplar da Osmanlı’ya bağlanmıştır.

-Osmanlı aleyhinde faaliyetlerde bulunan Bosna krallığı üzerine Lala Şahin Paşa bir orduyla gönderilmişse de tuzağa düşürülerek Ploşnik denilen yerde bozguna uğratılmıştır.

-1388 Ploşnik Bozgununun (ilk yenilgi) Balkanlarda uyandırdığı heyecan, Türkleri Balkanlardan atma isteği ve daha önceki savaşların intikamını alma düşüncesiyle yeni bir haçlı ordusu toplanmıştır.

-I. Murat, Anadolu beyliklerinden de aldığı yardım ile Haçlıları Kosova’da büyük bir mağlubiyete uğratmıştır. (I. Kosova Savaşı 1389).

Not-1 : I. Murat savaş meydanını gezerken bir Sırp tarafından şehit edildi.

Not-2 : Osmanlılar, topu ilk kez düşmanı korkutmak amacıyla bu savaşta kullandılar.

Not-3 : Tuna nehrine kadar olan yerler ele geçirildi.

Anadolu Türk Birliğini Kurma Çalışmaları:

-Anadolu beylikleriyle iyi geçinilmiş akrabalık bağları kurulmuştur.

-Germiyanoğulları’ndan çeyiz yoluyla Tavşanlı, Simav çevresini, Hamitoğulları’ndan satın alma yoluyla Göller yöresini topraklarına katmıştır.

-Ankara tekrar geri alınmış, Karamanoğulları ile ilk ilişkiler başlamıştır.

Teşkilatlanma Çalışmaları:

-Divan geliştirilmiş, defterdarlık, İlk vezir-i azamlık, kazaskerlik makamları kurulmuş, mali teşkilatın temelleri atılmış,

-Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş,

-Yeniçeri Ocağı ve Acemi Oğlanlar Ocağı temelleri atılmıştır. (Pençik usulüne göre).

-Osmanlı tarihinde ilk kez sultan unvanını kullanmış,

-Haçlılar’la ilk kez mücadele etmiştir.

-Tımar sistemi ilk kez uygulanmıştır.

-Veraset sisteminde değişiklik yaparak, Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. anlayışını getirmiştir.

2. Murat Dönemi Gelişen Olaylar 2

(1421-1451)

Önceliği Anadolu Türk Birliğini yeniden sağlamaya vermiştir.Döneminin önemli olayları şunlardır:

1)Bizans’ın desteklediği amcası Mustafa çelebinin ayaklanmasını kesin olarak bastırmıştır.

2)Bizans’ı cezalandırmak için İstanbul’u kuşatmıştır.

3)Kardeşi Şehzade(Küçük)Mustafa Çelebi’nin ayaklanmasını bastırmıştır

4)Anadolu Beyliklerini üzerine yürüyerek çoğuna son vermiştir. (Germiyan, Hamit, Menteşe, Aydın, Tacettinoğulları)

5)Devşirme sistemini tam anlamıyla uygulayan ilk hükümdardır.

6)Sırbistan,Selanik,Yanya ve Teselya’yı almıştır.

7)Ragusa(Dubrovnik)Cumhuriyetine ticari ayrıcalıklar tanımıştır.

8)Balkanlarda Başarısız Dönem:Türk birlikleri sürekli Sırbistan ve Macaristan’a akınlarda bulunuyorlardı. Bunun üzerine Sırplar ve Macarlar anlaşarak birlikte hareket etmeye karar verdiler ve bir Türk ordusunu yenmeyi başardılar. (1442) Cesaretlenen Macar kralı Papa’nın da desteğiyle yeni bir haçlı ordusu hazırlatmış ve bu ordu Hermanstadt, Varzağ, Morova ve İzladi muharebelerinde Türk ordularını arka arkaya yenmiştir. Daha sonra haçlılar Bulgaristana girerek Sofya’yı ele geçirmişlerdir. Bu gelişmeler üzerine II.Murat hızla Rumeliye geçmiş ancak haçlı ordusunu durdurmakta başarılı olamamıştır. Macarlarla Osmanlılar arasında anlaşma yapılır.

9)Edirne-Segedin Antlaşması(1444):

1)Osmanlılar ile Macarlar 10 yıl boyunca savaşmayacaklardı.

2)Bulgaristan Osmanlı egemenliğini tanıyacaktı.

3)Eflak Prensliği Osmanlılara vergi verecekti.

4)Sırplardan alınan yerler geri verilecek ve Sırp despotluğu yeniden kurulacaktı.

II.Murat morali bozulduğu için bu antlaşmadan sonra yerine oğlu 12 yaşındaki II.Mehmet’i bırakarak Saruhan’a(Manisa’ya)istirahata çekilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

2. Murat Dönemi Olayları İçin Yorum Yap