9. Sınıf Fizik Kuvvet Ve Hareket

9. Sınıf Fizik Kuvvet Ve Hareket Kuvvet Ve Hareket 9.sınıf - Bu makaledeki notlar: 9.sınıf fizik kuvvet ve hareket ..

->kuvvet(9. Sınıf)

Kuvvet Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki bir cismi durduran, cismin yön ve doğrultusunu değiştiren veya cisimlerin biçimlerinde değişiklik yapan etkiye kuvvet denir. Günlük yaşantımızda yapılan her işte kuvvet kullanırız. Öğrencinin kitaplarını taşıması, evin kapısının kapatılması, deredeki suyun akması, bir uçağın havalanması kuvvet gerektiren bazı olaylardır. Bu nedenle yaşantımızda kuvvet olmadan bir iş yapmamız mümkün değildir.
Kainattaki bütün itme ve çekme olaylarının temelinde kuvvet vardır. Kuvvet, bir cisme temas ederek olabileceği gibi temas etmeden de meydana gelebilir. Dünya ve güneşin birbirlerini, mıknatısların diğer maddeleri çekmesi ve elektro manyetik çekim temas gerektirmeyen kuvvete örnek verilebilir. O halde kuvvet; fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemlerin temel özelliğini oluşturan en önemli kavramlardan bir tanesidir
Kuvvetin Cisimlerin Hareketlerindeki Etkileri 1) Kuvvet etki ettiği cisimlere hareket kazandırabilir. 2) Kuvvet cisimlerin hızlarını değiştirebilir.3) Kuvvet hareket eden cisimlerin yönünü değiştirebilir.4) Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine sebep olabilir. 5) Kuvvetlerin cisimler üzerinde döndürme etkileri bulunur.

Kuvvetlerin Bileşkesi Her hangi bir cisme birden fazla kuvvet uygulandığında, cisme tek bir kuvvet uygulanıyormuş gibi olur. Burada bir nesneye etkiyen birden fazla kuvvetin etkisi söz konusudur. R ile gösterilir. Örneğin bir kişinin A noktasından B noktasına taşıdığı bir yükü taşımak için bir başka kişi yardım ederse bileşke kuvvet artacağından taşıma süresi kısalacaktır. Veya bir cisme doğu yönünde 10 Newton kuvvet uygulanırken, bu kuvvete zıt yönde 15 Newton kuvvet uygulandığında cisim ters yönde hareket edecektir. Bu özellikler kuvvetin bileşke kuvveti olarak bilinmektedir.
Aynı Yönlü Kuvvetlerin Bileşkesi Bir cisme aynı yön ve aynı doğru boyunca etkiyen iki ve daha fazla kuvvetin birleşmesi ile bu kuvvetlerin bileşke kuvveti ortaya çıkar. Bileşkenin şiddeti, kuvvetlerin toplam şiddetine eşittir. Şekildeki M kütlesine etkiyen F1 ve F2 kuvvetlerinin toplamı bileşke kuvveti verir. FB = F1 + F2
Zıt Yönlü Kuvvetlerin Bileşkesi Bir cisme aynı doğrultuda fakat ters yönlerde etkiyen iki kuvvetin bileşkesi, şiddeti büyük olan kuvvet yönündedir. Bileşke şiddeti ise, kuvvetlerin şiddetinin farkına eşit olur. Ters yönlü kuvvetler eşit şiddete olursa bileşke kuvvet sıfır olur Yukarıdaki M cismine etkiyen iki farklı kuvvet zıt yönlü olduklarından, cismin hareket yönü şiddeti büyük olan kuvvet yönünde olacaktır. FB = F1 – F2Örneğin, M kütlesine 15 Newton ve 25 Newtonluk iki kuvvet aynı yönde etkilediğinde bileşke kuvvet; FB = F1 + F2 ise FB = 15 + 25 = 40 Newton olur.
Örneğin; F1 25 Newton iken F2 30 Newton olduğunda bileşke kuvvet;
FB = F1 – F2 ise FB = 30 – 25 = 5 Newton olur. Bu cismin hareket yönü F2 kuvveti yönündedir.
Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi İki veya daha fazla kesişen kuvvetin etkisinde olan bir cisim, kuvvetlerin arasında yer alan bir doğrultuda hareket eder. Kesişen kuvvetlerin bileşkesi bulunurken, vektörlerin ucundan diğer vektöre paralel çizgiler çizilerek ortaya çıkan paralel kenarın başlangıç noktasından iki vektörün birleştikleri vektör birleşik vektördür. Aynı noktaya etkiyen kuvvetlerin bileşkesini bulmak için iki farklı yöntem vardır. Bunlar uç uca ekleme ve paralel kenar metodudur.
1) Uç Uca Ekleme Metodu Uç uca ekleme metodunda kuvvetler, yön, doğrultu ve şiddetinde değişiklik yapılmadan ve sıralarına dikkat edilmeksizin uç uca eklenerek birleştirilirler. Yani ilk kuvvetin başlangıç noktası ile son kuvvetin bitiş noktası birleştirilerek toplam kuvvet bulunur.
Örneğin aşağıda verile iki kuvveti uç uca ekleme yöntemi ile birleştirecek olursak:

şekilde verilen kuvvetlerin bileşkesini bulmak için yukardaki gibi uç uca ekleme yapılarak bileşke kuvvet bulunur2) Paralel Kenar Metodu
Kuvvetlerin başlangıç noktası bir noktadan referans kabul edilerek başlanır. Ortaya çıkan şekil paralel kenara olacak şekilde birleştirilir. Bu kuvvetlerin izdüşümleri alınarak başlangıç noktasından geçen köşegen uzunluğu bileşke kuvveti verir.
Örneğin aşağıda verilen iki kuvvetin bileşkesini paralel kenar yöntemine göre bulacak olursa;

Bu iki kuvvetin başlangıç noktalarını birleştirerek bileşke kuvveti bulabiliriz.

Maddeler ve özellikler: Bu bölümde öğrenilecek kavramlar
A) MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan, uzayda yer kaplayan her şeye madde denir. Çevremizde sayılamayacak kadar çok madde vardır. Bu maddelerden bazılarını çıplak gözle görebilmekteyiz(su, toprak, taş), fakat bazıları ise ancak mikroskoplarla görülebilmektedir.(Mikroplar, bakteriler, virüsler).
Bir maddenin sahip olduğu bazı özellikler vardır. Bu özelliklerden bir kısmı maddeyi tanımaya ve ayırt etmeye yarar. Bu özelliklere ayırt edici özellikler denir.
a) Maddenin ortak özellikleri
1. Kütle
2. hacim
3. eylemsizlik
4. Tanecik yapı
b) Maddenin ayırdedici özellikleri
1. Özkütle(yoğunluk)
2. Erime ve kaynama
3. Esneklik
4. Genleşme
5. Öz ısı
6. Çözünürlük,……
Maddenin Halleri
Maddeler doğada bulundukları hallere göre katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 gruba ayrılırlar.
KATI: Katılarda maddeyi oluşturan tanecikler birbirine yakın ve düzenli bir şekilde sıralanmıştır. Duvardaki tuğlalar gibi düzgünce sıralanan tanecikler maddenin sert olmasını, dışarıdan kuvvet uygulandığında kolayca bozulmamasını sağlar. Bakır, demir, alüminyum gibi katı maddeleri düşündüğümüzde serttir, şekillerini büyük kuvvet uygulayarak değiştirebiliriz.
SIVI: Sıvı maddeler birbiri üzerinden yuvarlanarak hareket eden tanecikleri vardır. Tanecikler arasında boşluklar vardır. Bu sayede hareket edebilirler. Su, yağ gibi sıvılar bir yere döküldüğünde taneciklerinin yuvarlanması sonucu gidebildiği yere kadar yol alırlar. Herhangi bir kaba koyduğumuzda kabın şeklini alırlar, aralarında boşluklar olduğundan genelde ışığı geçirecek şeffaflıktadırlar.
GAZ: Gazlar fark edilmesi en zor olan maddelerdir. Çünkü bu maddelerin tanecikleri birbirlerinde çok uzaklıktadırlar. Tenis topu büyüklüğünde atomları olan gaz olsaydı atomlarında biri İzmir’deyken diğeri Ankara’da olurdu. Aralarında ki bu büyük boşluk yüzünden gazlar birbiri içerisinde karışabilir
Atmosfer tabakası yüzlerce farklı gazın karışımıdır. Gaz tanecikleri aynı zamanda çok serbesttirler. Kapalı kaplarda saklanabilirler. Bir kişinin odada parfüm sürmesi aynı odadaki kişiler bu kokuyu algılar, çünkü koku molekülleri gaz halde ulaşabildikleri yere kadar giderler.
alıntıdır!

Hareket Ve Kuvvet

HAREKET VE KUVVET

Hareket, fizikte mekanik konusu içerisinde yer alır. mekanik ile nesnelerin hareketi ve durgun kalma özellikleri açıklanmaya çalışılır. Böylece evrendeki gezegen ve yıldızların hareketleri açıklanabilir, bina, köprü, gökdelen gibi binalar inşa edilebilir, uçak, gemi ve denizaltı gibi araçlar yapılabilir. Kısaca, dünya ve uzayda var olan veya var olması istenen birçok özellik mekanik konusu ile açıklanabilir.

İnsanların en iyi çok ilgilendiği ve günlük yaşamında karşılaştığı fiziksel olaylardan birisi harekettir. bu nedenle fizik bilimine genellikle hareket konusu ile başlanır.

HAREKET BİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Hareket çok eski zamanlardan beri insanların ilgisini çeken bir konu olmakla beraber, sistematiğinin oluşması ancak 1600’lü yıllara denk gelmektedir. Bu çağda batı dünyasında ortaya çıkan Galileo ve Newton, hareket biliminin sistematik özelliğinin oluşmasının temelini atmışlardır. 19. yüzyılın sonlarına kadar bu bilim adamlarının ortaya attığı fikirler büyük oranda kabul görmüştür. Fakat 20. yüzyılda atom ve atom altı parçacıklar üzerinde yapılan çalışmalar ve teknolojideki hızlı gelişim bu bilim adamlarının fikirlerinde bir takım değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Kuantum Mekaniği ve Görelilik Teorisi yapılan bu çalışmalar sonrası, mekaniği ve hareketi daha iyi açıklamışlardır.

HAREKET VE KUVVET KONUSU İÇİN BAZI TEMEL KAVRAMLAR

Skaler ve Vektörel Büyüklükler

Sadece bir sayı ve bir birim ile belirtilen uzunluk, kütle, zaman gibi büyüklüklere skaler büyüklükler denir. 500 metre, 50 m/s, 175 cm, 3 saat gibi büyüklükler skaler büyüklüklerdir.

Vektörel büyüklükler ise, bir sayı ve bir birim yanında yönü de olan büyüklüklerdir. A’dan B’ye 2 saate gitmek vektörel bir büyüklüğü ifade eder.

Uzunluk ve Zaman Birimleri

Hareketi iyi anlayabilmek için ilk olarak temel uzunluk ve zaman ölçülerini bilmek gerekir.

Metre uzunluğun temel ölçü birimidir. Bir metre, Paris’ten geçen, kuzey kutbu ve ekvator arasındaki boyuna çizgi boyunca ölçülen uzaklığın on milyonda birisidir. Bu bir metreyi temsil eden metal çubuk Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nda bulunmaktadır.

Bir metrenin uzunluğunu belirlemenin bir başka yolu ise, bilimdeki hızlı gelişmelerden birisi olan ışık hızından yararlanmaktır. Buna göre 1 metre = Işığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede yol aldığı mesafedir.

Saniye ise = Sezyum atomunun yayınladığı belli bir dalga boyundaki ışığın, 9192631770 devir yapması için geçen zamandır.

Kütle, enerji, zaman, hız, kuvvet ve sıcaklık gibi bir ölçme aracı ile ölçülebilen büyüklükler fiziksel niceliklerdir. Bu tür büyüklükler genel olarak iki kısımda incelenir. Bunlar:

1) Skaler Büyüklükler

2) Vektörel Büyüklüklerdir.

1) Skaler Büyüklükler

Yalnızca sayılarla ifade edilebilen ve bir birimi olan büyüklüklere denir. Skaler büyüklükler, kütle, sıcaklık, güç, zaman, iş vb. olarak incelenebilir. Örneğin; 3 metre, 5 kilogram, 35 oC, 600 Newton, 220 Volt gibi.

2) Vektörel Büyüklükler

Ölçülen büyüklüklerin bazılarındaki sayısal değer ve birim bazen bu veriyi anlamak için yeterli değildir. Bu büyüklüğün yönü, şiddeti, başlangıç noktası ve doğrultusu da önem kazanır. Örneğin; “Araba Ankara’dan İstanbul’a doğru saatte 90 km/sa hızla hareket ediyor” cümlesinde aracın yönü, doğrultusu ve hızı gibi kavramlar bilinmesi gereken değerlerdir.

Vektörel büyüklük; şiddeti, yönü, doğrultusu ve başlangıç noktası belirlenebilen büyüklüklerdir. Yani yönlendirilmiş doğru parçalarına vetör denir. Vektörel büyüklükleri simgesi üzerine ok işareti konularak skaler büyüklüklerden ayırt edilmektedir.

Kuvvetlerin Bileşkesi

Her hangi bir cisme birden fazla kuvvet uygulandığında, cisme tek bir kuvvet uygulanıyormuş gibi olur. Burada bir nesneye etkiyen birden fazla kuvvetin etkisi söz konusudur. ile gösterilir.

Örneğin bir kişinin A noktasından B noktasına taşıdığı bir yükü taşımak için bir başka kişi yardım ederse bileşke kuvvet artacağından taşıma süresi kısalacaktır. Veya bir cisme doğu yönünde 10 Newton kuvvet uygulanırken, bu kuvvete zıt yönde 15 Newton kuvvet uygulandığında cisim ters yönde hareket edecektir. Bu özellikler kuvvetin bileşke kuvveti olarak bilinmektedir.

Aynı Yönlü Kuvvetlerin Bileşkesi

Bir cisme aynı yön ve aynı doğru boyunca etkiyen iki ve daha fazla kuvvetin birleşmesi ile bu kuvvetlerin bileşke kuvveti ortaya çıkar. Bileşkenin şiddeti, kuvvetlerin toplam şiddetine eşittir.

Şekildeki M kütlesine etkiyen F1 ve F2 kuvvetlerinin toplamı bileşke kuvveti verir.

FB = F1 + F2

Örneğin, M kütlesine 15 Newton ve 25 Newtonluk iki kuvvet aynı yönde etkilediğinde bileşke kuvvet;

FB = F1 + F2 ise FB = 15 + 25 = 40 Newton olur.

Zıt Yönlü Kuvvetlerin Bileşkesi

Bir cisme aynı doğrultuda fakat ters yönlerde etkiyen iki kuvvetin bileşkesi, şiddeti büyük olan kuvvet yönündedir. Bileşke şiddeti ise, kuvvetlerin şiddetinin farkına eşit olur. Ters yönlü kuvvetler eşit şiddete olursa bileşke kuvvet sıfır olur.

Yukarıdaki M cismine etkiyen iki farklı kuvvet zıt yönlü olduklarından, cismin hareket yönü şiddeti büyük olan kuvvet yönünde olacaktır.

Örneğin; F1 25 Newton iken F2 30 Newton olduğunda bileşke kuvvet;

FB = F1 – F2 ise FB = 30 – 25 = 5 Newton olur. Bu cismin hareket yönü F2 kuvveti yönündedir.

Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi

İki veya daha fazla kesişen kuvvetin etkisinde olan bir cisim, kuvvetlerin arasında yer alan bir doğrultuda hareket eder. Kesişen kuvvetlerin bileşkesi bulunurken, vektörlerin ucundan diğer vektöre paralel çizgiler çizilerek ortaya çıkan paralel kenarın başlangıç noktasından iki vektörün birleştikleri vektör birleşik vektördür.

Aynı noktaya etkiyen kuvvetlerin bileşkesini bulmak için iki farklı yöntem vardır. Bunlar uç uca ekleme ve paralel kenar metodudur.

1) Uç Uca Ekleme Metodu

Uç uca ekleme metodunda kuvvetler, yön, doğrultu ve şiddetinde değişiklik yapılmadan ve sıralarına dikkat edilmeksizin uç uca eklenerek birleştirilirler. Yani ilk kuvvetin başlangıç noktası ile son kuvvetin bitiş noktası birleştirilerek toplam kuvvet bulunur.

Örneğin aşağıda verile iki kuvveti uç uca ekleme yöntemi ile birleştirecek olursak:

şekilde verilen kuvvetlerin bileşkesini bulmak için aşağıdaki gibi uç uca ekleme yapılarak bileşke kuvvet bulunur.

2) Paralel Kenar Metodu

Kuvvetlerin başlangıç noktası bir noktadan referans kabul edilerek başlanır. Ortaya çıkan şekil paralel kenara olacak şekilde birleştirilir. Bu kuvvetlerin izdüşümleri alınarak başlangıç noktasından geçen köşegen uzunluğu bileşke kuvveti verir.

Örneğin aşağıda verilen iki kuvvetin bileşkesini paralel kenar yöntemine göre bulacak olursa;

Bu iki kuvvetin başlangıç noktalarını birleştirerek bileşke kuvveti bulabiliriz.

KUVVETİN HAREKETE ETKİLERİ

KONUM VE YER DEĞİŞTİRME

Bir cismin konumu, başlangıç olarak seçilen sabit bir noktaya göre alınır. Bu başlangıç noktasından cismin şu anda bulunduğu yere çizilen vektöre ise konum vektörü denir.

Cismin ilk bulunduğu noktadan bilinen başka bir noktaya ulaşmak için aldığı yola yer değiştirme denir. Cismin son bulunduğu noktadan ilk bulunduğu nokta çıkarılarak yer değiştirme miktarı bulunur.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi yer değiştirme, kat edilen mesafeden farklıdır. a noktasından hareket eden bir nesne b noktasına ulaşmak için doğrusal bir hareket yapmasa da yer değiştirmesi bir vektör oluşturacak biçimde doğrusaldır. Burada yer değiştirmenin kat edilen mesafeden bağımsız olduğu görülmektedir. Kat edilen mesafe 500 metre , yer değiştirme ise 200 metre olabilir.

SÜRAT

Sürat =Alınan yol / Geçen zaman (Sürat = x/t) formülünden hareket edersek, bir nesnenin bir noktadan bir başka noktaya hareket etmesi sonucundaki yer değiştirmesinin, bu esnada geçen zamana bölümü sürati verir.

Örnek: Yavuz 500 metreyi 250 saniyede gittiğine göre Ali’nin sürati nedir?

Çözüm: Eldeki verilerden yararlanarak sürati bulmak için, Yavuz’un aldığı yolun geçen süreye bölünmesi gerekir. Yani

Sürat = 500 (m)/250 (s) ise Sürat = 2 m/s’dir. Buradan çıkarılabilecek sonuç ise, Yavuz’un saniyede 2 metre yürüyerek 250 saniye yol gitmiştir..

Yukarıdaki örnekte kısa mesafeler için kullanılan metre/saniye birimi kullanılmıştır. Ama daha uzun mesafeler ve zaman için kilometre/saat birimi kullanılmaktadır.

Süratle hız kavramları günlük hayatta birbiri yerine kullanılmasına rağmen fizikte birbirlerinden farklı kavramlardır. Süratte gidiş yönü veya yer değiştirme noktaları belli değildir. Hız ise bu bilgileri kapsayan bir kavramdır. Sürat skaler bir büyüklük iken hız vektörel bir büyüklüğü ifade eder.

9.sınıf Kuvvet-hareket Yılık Ödev 100garantili

Arkadaşlar sonunda 8 aydır hazırladığım yıllık ödevimi bitirdim. Artık bunu paylaşma vakti geldi.
işte konular:

Bunu olabildiğince güzel yapmaya çalıştım umarım beğenirsiniz.
Bol Resimli Anlatım

Konu bitiminde bulunan öğretici Sorular

Özel Animasyonlarla Öğretici Anlatım

Farklı kaynaklardan Destek

Grafiklerle Kolaylaştırılan Anlatım

Virüslerden tamamen temiz

ve daha bir çok özellik…. Kaçırmak istemiyorsanız Mutlaka indirin. İhtiyacınız olmasa bile çok şey öğreneceksiniz.
Son olarakta içinde hediye olarak bulunan Anlatım bozkluğu, fiil, cümlenin öğeleri, cümlenin yapıları,kelime grupları testi bulunmaktadır. Toplam 173 sorudur. Sorular gerçekten çok kaliteliler-Ben çözdüm-.

Telif hakları nedeniyle linkler silinmiştir.
Konu kapatılmıştır.
Düzenleyen:Wermidon

Lise 1 Fizik

Hipotez (Varsayım) Nedir?
Bir gözlemin,bir olayın,bir olgunun veya bilimsel bir problemin,üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren,öneri niteliğinde açıklama (önerme).

Teori (Kuram) Nedir?
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle,mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş,ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan,öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze,teori (kuram) denir.Teoriler,gözlem,deney,akıl ve mantık yollarlıyla her defasında doğrulanabilmelidir.

Fizik Ders Notları

Fizik Ders Notları

Fizik Kavram Haritası – Fizik Haritası – Fizik Konuları

Fizik: Madde ve enerjiyi inceleyen, maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışındaki genel veya geçici yasalara bağlı, deneylerle araştırılabilen, ölçülebilen ve matematiksel olarak tanımlanabilen olgulara inceleyen bir bilim dalıdır.

Skaler: Sadece sayı ile tanımlanabilen büyüklüklere denir.

Doğru: İki nokta arasındaki en kısa yoldur.

Doğrultu: Aynı düzlemdeki herhangi iki nokta arasındaki sonsuz noktalar kümesinin belirttiği yol, istikamet. Aralarında 180 derece bulunan, başlangıç noktaları aynı iki ışının belirttiği tek yoldur.

Yön: Belirli bir noktaya göre olan yerdir.

Vektör: Yönlendirilmiş doğru parçasıdır.

Vektörel büyüklükler: Matematiksel ifadelerin yanı sıra doğrultu ,yön, başlangıç noktası ve şiddeti ile tanımlanabilen büyüklüklere denir.

Kuvvet: Duran bir cismi harekete geçiren, hareket eden bir cismi durdurabilen cisimlerin şekillerini ve yönlerini değiştirebilen etkiye denir.

Eşit kuvvetler: Doğrultusu, yönü ve şiddeti aynı olan vektörlere denir.

Zıt kuvvetler: Doğrultusu ve şiddeti aynı olup yönü zıt olan vektörlere denir.

Paralel kuvvetler: Doğrultuları aynı uygulama noktaları farklı olan kuvvetlere denir.

Bileşke kuvvet: İki yada daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etkiye denir.

Dengeleyici kuvvet: Bir cismi dengede tutmak için veya hareket halindeki bir cismin hızını sabit hızla sürdürebilmesi için bileşke kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde uygulanması gereken kuvvete denir.

Kütle çekim kuvveti: İki cismin kütlelerinden dolayı birbirine uyguladıkları kuvvete denir. Cisimlerin kütleleriyle doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Sürtünme kuvveti: Daima cisme uygulanan kuvvete ters yönde olup hareket ettirici özelliği olmayıp hareketi engelleyici özelliği olan ve yüzeyin pürüzlülüğünden kaynaklanan kuvvete denir.

Denge: Bir cisme hiçbir kuvvet etki etmiyorsa yada etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise ve cisme etki eden kuvvetlerin toplam döndürücü etkisi sıfır ise bu duruma denge hali denir.

Moment: Kuvvetlerin döndürücü etkisine denir.

Esneklik: Herhangi bir dış gücün etkisiyle biçim değişikliğine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski haline dönebilme özelliğidir.

Dinamometre: Yayların esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılan kuvveti ölçmeye yarayan alettir.

Kütle: Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.

Ağırlık: Bir cisme uygulanan yerçekimi etkisine denir.

Ağırlık merkezi: Bir cismin bütün noktalarına ayrı ayrı etki eden yerçekimi kuvvetlerinden oluşmuş, tek kuvvet durumundaki bileşkenin uygulama noktasıdır.

Hacim: Bir cismin uzayda kapladığı alana denir.

Özkütle: Birim hacimdeki madde miktarıdır.

Homojen: Her yerinde aynı özelliği gösteren maddeye denir.

Türdeş: Yapılış maddesi, kütlesi, sıcaklığı, basıncı ve hacmi aynı olan maddelere denir.

Eylemsizlik: Bir cismin durumunu koruma eğilimine denir. Duran bir cismin durmaya devam etme eğilimi, hareket eden bir cisminde sabit hızla hareketine devam etme eğilimidir.

Hareket: Bir cismin sabit bir noktaya göre yerdeğiştirmesidir.

Konum: Bir cismin sabit bir noktaya göre yönlü uzaklığına denir.

Yerdeğiştirme: Bir cismin ilk konumundan son konumuna doğru olan en kısa yönlü uzaklıktır.

Yol: Bir cismin katettiği mesafeye denir.

Hız: Bir cismin birim zamandaki yerdeğiştirmesidir.

Sürat: Bir cismin birim zamanda aldığı yoldur.

Ortalama vektörel hız: Bir cismin belirli bir zamandaki yerdeğiştirmesidir.

Ortalama skaler hız: Bir cismin belirli bir zaman içindeki toplam aldığı yoldur.

Ani hız: Bir cismin herhangi bir andaki anlık hızına denir.

İvme: Bir cismin birim zamandaki hız değişimidir.

Ani ivme: Bir cismin herhangi bir andaki anlık ivmesidir.

Serbest düşme: Belirli bir yükseklikten bırakılan bir cismin ağırlığından dolayı yaptığı hızlanma hareketine denir.

Düzgün Doğrusal Hareket: Sabit hızla ilerleyen bir cismin hareketine denir.

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Fizik Kuvvet Ve Hareket İçin Yorum Yap