9. Sınıf Tarih Kitabı

9. Sınıf Tarih Kitabı 9.sınıf Tarih Kitabı Özeti - Bu makaledeki notlar: 9.sınıf tarih kitabı 9. sınıf tarih..

9.sınıf Tarih Kitabının Özeti

ya ben tarih sınavıma çalışıyorum da bu senenin 9.sınıf son konularının özetini bulmam lazım ama bulamadım

9 Sınıf Tarih 4 Ve 5 Ünite Konu Özetleri

9 sınıf terih dersi 4 ve 5 ünite konu özetleri

9.sınıf Tarih 1.ünite Konu Özeti

A.TARİH BİLİMİ

TARİHİN TANIMI
Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini

(sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, dini) YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde bilimsel metotlarla

inceleyen ve anlatan sosyal bir bilim dalıdır.

TARİHİN KONUSU
Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü
faaliyetidir. Tarih geçmişte yaşayan insanların medeniyetlerini, bu
medeniyetlerin gelişimini, toplumların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve dini faaliyetlerini konu alır.

Bir olayın Tarih sayılabilmesi için gereken şartlar:
1-Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
2-Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
3-Olayın geçtiği zaman bilinmelidir.

OLAY : İnsanları ilgilendiren siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini alanlarda meydana gelen oluşumlardır.
OLGU : Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelere denir.
Örnek : Olay-Malazgirt savaşı Olgu-Anadolu’nun Türkleşmesi

Olay-Talas Savaşı Olgu-Türklerin Müslüman olması

Olay-Kavimler Göçü Olgu-Feodalitenin yaygınlaşması

TARİH FELSEFESİ –> Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih

Felsefesi denir. Bu aynı zamanda Tarihin amacını oluşturur.

TARİHİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ
1-Tarih geçmişte yaşanan olaylardır.
2-Belli bir coğrafi yerde ve belli bir zaman içerisinde meydana gelir.
3-Olaylar belgelere dayanır.
4-Tarihi olaylar tekrarlanamaz. (Tarih araştırmalarında deney ve gözlem kullanılamaz.)
5-Olaylar tek bir nedene bağlı olarak açıklanamaz. (Bir olayın pek çok maddi ve manevi nedenleri vardır.)
6-Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi tarihi olayların kesintisiz olarak devam etmesini sağlar.
7-Tarihi olayların belli bir kanun ve kuralı yoktur.
8-Tarihi olayların sonuçları bulunan yeni belgelerle değişebilir.

TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ: Tarihi olaylar ancak belgelere dayalı olarak açıklanır. Belge bulabilmek içinde Tarihçiler belli bir yöntem ve teknik kullanırlar. Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla şu yöntemleri uygular.

1-)KAYNAK ARAMA

Olayı doğru anlamaya yarayacak her türlü malzeme kaynaktır. Kaynaklar kapsadıkları bilginin değerine göre;
a)Ana kaynak: Doğrudan doğruya tarihi olayı yaşayan, gören veya olayın yaşandığı zamanda bulunan yazarların yazılarıdır.
b)Birinci elden kaynak: Bilgilerini bir ana kaynağa dayandırarak veren kişi ve yazılara denir.
c)İkinci elden kaynak: Ana ve Birinci elden kaynaklardan yararlanılarak yazılan tarihi kitaplardır.

Kaynaklar bilgi veren kaynağın ve malzemenin cinsine göre;
a)Sözlü – yazısız kaynaklar :Yazıya geçirilmeden halk arasında söylenerek günümüze gelen destan, atasözü gibi sözlü eserler; arkeolojik kazı eserleri, heykel, mezar taşları, resimler gibi yazısız eserler bu gruba girer.
b)Yazılı kaynaklar :Yazıya geçirilmiş her türlü kitabe, yıllık, kanunname, biyografi, hatıra arşiv belgesi, para, tuğra gibi belgelerdir. En güvenilir kaynaktır.Ayrıca günümüz teknolojisi ile elde edilen sesli plak, cd, vcd gibi kaynaklarda görüntülü belge olarak kullanılmaktadır.

2-) VERİLERİ TASNİF, TAHLİL VE TENKİT ETME
Tasnif: Tarihsel verilerin zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine Tasnif denir.
Tahlil:Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının tespitine Tahlil etme denir.
Tenkit:Kaynakların kullanılmadan önce gerçek veya sahteliğinin incelenmesi, araştırılmasıdır.

3-) SENTEZ (BİRLEŞTİRME)
Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek ve sonuca gitmek işlemine Terkip, sentez yapma, birleştirme denir.
4-)TARİHİN TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI)
Tarihi sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi, öğretmeyi, araştırmayı kolaylaştırmaktır.
1)- Zamana Göre Sınıflandırma: Tarih, zamana göre yıl, dönem, yüzyıl, çağ gibi bölümlere ayrılarak sınıflandırılır. (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi…)
2)- Mekana(Yere) Göre Sınıflandırma: Olayın geçtiği yere göre sınıflandırma, belli bir coğrafi bölgenin tarihini incelemek ve araştırmak için yapılır. (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi…)
3)- Konuya Göre Sınıflandırma: bu sınıflandırmada belli bir konu bütün tarih boyunca derinlemesine araştırılır. (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi, Kültür tarihi gibi…)

TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER
1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER-in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
2)- ARKEOLOJİ(Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.
3)- KRONOLOJİ (Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını
düzenler.
4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.
5)- EPİGRAFYA (Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.
6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.
7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.
8)- FİLOLOJİDil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.
10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.
11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.
12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.
Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe, istatistik, psikoloji, astronomi, Tıp,Kimya, sanat tarihi, iktisat, sicillografi (Mühür), onomastik (Yer adları) gibi bir çok bilimi katabiliriz.

9.sınıf Tarih Dersi 4.ünitenin Cevapları

9.sınıf tarih dersi 4.ünitenin cevapları,9.sınıf tarih dersi 4.ünite sorularının cevapları

ya rica etsem 9. sınıf 4. ünitenin tüm sorularını ögrenebilirmiyim 12 saatim kaldı lütfen

9.sınıf Tarih Dersi Ders Kitabının Cevapları

1_Tarihin bilimsel tanımını yapınız?
2_Olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz?
3_Tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız?
4_Tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz?
5_Tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır?
1- TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır..
2- Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.
örnekler:
Atatürk 1881 yılında doğmuştur.
Türklerin ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk’tür.
Atatürk 19 Mayıs 1919′da Samsuna çıkmıştır.
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Atatürk 10 Kasım 1938′de vefat etmiştir.
“savaş” bir olgudur ama “1.dünya savaşı” bir olaydır…
5- dünyada belli başlı olaylar yaşanmıştır. bu olaylar tüm dünyayı derinden etkileyen olaylar olduğu için tarih sınırlandırılmıştır
sayfa 11
soRu 1) cevap:seyahatname
soru 2 ” :yazıLı
sayfa 12
istanbulda insanların evleri düzgün gecekondulaşma yok görünüş bakımından kirlilik yaratmamakta ve dier resimden daha ileride yani daha çok gelişmiş etipyo ise istanbula göre geride kalmış gelişmemiş bir yer görüntü kirliliği yaratmakta gecekondulaşma var.
tarih 15.sayfadaki sorular??
——————————————————————————–
1)türklerin hicri takvimi kullanmalarının sebebi ne olabilir?
2)celali takvimin 12 hayvanlı türk takvimi ile bnzer ve farklı yönleri nelerdir?
3)miladi takvim ile hicri takvim arasındaki farklar nelerdir ???
1. sorunun cevabı:hicri takvim islamiyetten sonra hz.muhammedin mekkeden medineye hicretiyle başlamıştır.türklerin bu takvimi kullanması peygamberize ve islamiyeti benimsemesidir.
Oniki Hayvanlı Takvimi
İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmış Çin takvimi. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Çin kökenli olan bu takvim Türkler’den başka Japon, Kore, Moğol, Hint ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde Asya’nın bazı bölgelerinde hâlâ kullanılmaktadır…
Celali Takvimi (meliki takvim)
Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Celali takvim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmıştır.sadece onun hayatta olduğu dönemde kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır.
HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
1)- Hicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
2)- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.
atatürk’ün türk tarihi ile ilgili vurgul*** istediği nedir?
Tarih kitabı sayfa 37 Cevapları
——————————————————————————–
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
1 Soru : E
2.Soru:E
B- BOŞLUKLARI DOLDURMA :
1 Boşluk Tarihçi
2.Boşluk: Sözlü
3.Boşluk: Mekan
4.Boşluk : Herodot
c-boşluga d -y doldrma
d-y-d-d-d-
D-sütünları doldurma ,,
1.e 2.c 3.d 4.f 5.a 6.g
tarih kitabı sayfa 38 ölçme ve gerlenirme
——————————————————————————–
CEVAPLAR
1 E
2E
b-BOŞLUKLAR
1 Tarihçi
2-sözlü
3-mekan
4-Heredot
c- dogru yanlş
d
y
d
d
d
sayfa 17
Atatürkü Türk tarihi ile vurgulamak istediği türk tarihi çok eski tarihlere dayanmasıdır.
TANZİMAT FERMANINI İSe;
cevaplayalım )
tarihi olayların değiştirilmesi ile ilgili birden fazla sonucun ortaya çıkabileceği söylenebilir
1)sadece dış tenkit yapılarak bir eserin kaynak olup olmayacagını karar verilebilirmi.NİÇİN?
2)iç tenkit yaparak bir eserin bilgi açısından güvenilir olup olmadığını anlayabilirmiyiz.NİÇİN?
3)birinci elden kaynaklar hangileridir?
4)sözlü kaynak ve yazılı kaynaklar nelerdi
birinci elden kaynaklar :gazeteler dergiler ozamanki tarhi belgeseller olabilir.
sözlü kaynaklar: destan efsane hikaye şiir vb.
soRu 1
hayıR veRilemez çünkü yazarın eser hakkında etkisi var mı yok mu ona bakılması gerekir.
soRu 2
hayıR eserin orjinalliğine tarihine bakılması gerekir başka kaynaklarda konunun ne şekilde alındığına bakılması gerekiR.
soRu 3
ferman
mühür
para
gazete
destan
efsane
hatıra
hikaye
şiir
cd
film
fotoğraf
taş toprak kemik madenden yapılmış eşyalar
mezarlar
arkeolojik ßuLuntuLaR
soru 4
sözlü kaynak:destan efsane hikaye şiir
yazılı kaynaklar:ferman mühür para gazete hatıra

bulabildiklerim bu kadar:tamam:

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Tarih Kitabı İçin Yorum Yap