Akım Nedir

Akım Nedir Elektrik Akımı - Bu makaledeki notlar: Akım Akım Nedir Elektrik..

Akım Nedir? ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu yazı Akım Nedir ve Elektrik Akımı hakkında bilgiler içerir. Bu not umarım işinize yarar.

Akım Nedir?

Akım Nedir?
Name:	Akim Nedir.png 
Views:	166 
Size:	23,9 KB (Kilobyte) 
ID:	27816Alıcıdan birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir. Bir iletkenden belirli bir zaman içinde ne kadar çok elektron geçerse, akımda o oranda şiddetli olur. Akım şiddetini elektronların sayısıyla göstermek için çok büyük rakamlar kullanmak gerekir. Şöyle ki, 6,25.1018 adet elektron 1 ampere eşittir. Bunun gibi büyük rakamları kullanmamak için Fransız bilgin Ampere (Amper)’in elektrik akımının kimyasal etkisine dayanarak yaptığı tanımlama kullanılır

Bu yaklaşıma göre; 1 amper, gümüş nitrat eriyiğinden 1 saniyede 1,118 miligram gümüş ayıran akım şiddetidir. Akım, elektronların hareketi sonucu oluşur. Ancak, eskiden akımın artı (+) yüklü parçacıklar tarafından taşındığı sanıldığından, günümüzde de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir. Bir devrede akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. Ancak gerçekte elektrik akımı şekil 2.4’de görüldüğü gibi eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akmaktadır. Elektrik akımının nedeni gerilim farkıdır. Gerilim, iletken maddelerdeki serbest elektronların hareket etmesini sağlayan kuvvet olarak açıklanabilir. Akım, ampermetreyle ölçülür ve I ile gösterilir. Akımın birimi amper (A), denklemi, I = V/R [A] şeklindedir.

Akımın ast katları pikoamper, nanoamper, mikroamper, miliamper; akımın üst katları ise kiloamper, megaamper, gigaamperdir.

b. Gerilim (elektromotor kuvvet, EMK, potansiyel fark)
Elektrik akımı elektron akışından ibarettir. Elektronları faydalı olacak şekilde hareket ettirmek için itmek gerekir. Bilindiği gibi elektronlar maddelerin içinde bulunan atomların etrafında dönerek hareket etmektedir. Ancak bu dönüş bir fayda sağlamaz. Faydalı hareket için metal içinde belli bir yönde akış gereklidir. şte elektronları kendi normal hareketleri dışında, bir yönde sürüklemek için gerekli olan kuvvete gerilim (elektromotor kuvvet, EMK) denir.

Bir başka tanıma göre; bir üretecin iki ucu arasındaki potansiyel farka gerilim denir. Yine bir başka tanıma göre; bir elektrik devresinde akımın geçmesini sağlayan kuvvete gerilim denir.
Gerilim, voltmetreyle ölçülür ve V, U, E ya da e ile gösterilir. Birimi volt (V), denklemi, V = I.R [V] şeklinde yazılır.

Gerilimin ast katları pikovolt (pV), nanovolt (nV), mikrovolt (mV), milivolt (mV);
gerilimin üst katları kilovolt (kV), megavolt (MV), gigavolt (GV)tur.

c. Dirençler (rezistans, resistance)
Bir elektrik devresine gerilim uygulandığında, alıcıdan akım geçmektedir. Geçen akımı sınırlayan etken ise alıcının direncidir. Bu yaklaşıma göre, elektrik akımının geçişine karşı zorluk gösteren elemanlara direnç denir. Başka bir anlatımla, devrede elektronlar hareket etmeye başladıktan sonra rahat bir şekilde ilerleyemezler. letkenin ve alıcının içinden geçmek isteyen elektronlar komşu elektronlara ve atomlara çarpa çarpa ilerlerken sürtünmeye maruz kalırlar. şte elektronlar ilerlerken oluşan sürtünmeden doğan karşı koyma etkisine direnç denir.

Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek kaybolur. Dirençler, R ya da r ile ifade edilir. Elektrik devresinde direnç denklemi, R = V/I, direnç birimi ise (ohm)’dur. Direncin ast katları Pikoohm (p), nanoohm (n), mikroohm (m), miliohm (m); direncin üst katları kiloohm (k), megaohm (M), gigaohm (G)dur.

Dirençlerin devredeki işlevleri (fonksiyonları):
I. Devreden geçen akımı sınırlayarak aynı değerde tutmak.
II. Devrenin besleme gerilimini bölerek, yani küçülterek başka elemanların çalışmasına yardımcı olmak.
III. Hassas yapılı devre elemanlarının aşırı akıma karşı korunmasını sağlamak.
IV. Yük (alıcı) görevi yapmak.
V. Isı enerjisi elde etmek

Sponsorlu Bağlantılar

Akım Nedir İçin Yorum Yap