Allahın Sıfatları Nelerdir

Allahın Sıfatları Nelerdir Allahin Sifatlari - Bu makaledeki notlar: allahın sıfatları allahın sıfatları nelerdir Allahin..

Allah’ın Sıfatları

Allah(cc)’ın, altısı Zâtî, sekizi Subûtî olmak üzere 14 sıfatı vardır.

Zâtî Sıfatlar:

Zâtî sıfatlara, Tenzihi ve Selbi sıfatlar da denir.

VÜCUD: Var olmak demektir. Onun varlığı kendinden olup, başka bir varlığa bağlı olmayan bir zâttır. Bütün herşeyi yaratan birisinin var olması gerekir. Bu yüzden Allahü Teala’ya Vâcibü’l-Vücûd denilmiştir. Allah’ın yok olduğunu iddia etmek, onun yarattığı bütün kâinat ve içindekilerin varlıklarını inkâr etmeyi gerektirir. Çünkü herşeyi yaratan ve var eden O’dur.

KIDEM: Allah(cc)’ın varlığının ezeli olması. Onun varlığının başlangıcı yoktur ve varlığı zamana bağlı değildir. Yani önce yok iken sonradan var olmuş değildir. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin Allah(cc)’ın var olmadığı bir an bile yoktur ve düşünülemez. Zaten zamanı ve mekânı yaratan da O’dur. O Allah(cc) ki zaman kayıtlarından münezzehtir.

BEKA: Allah(cc)’ın varlığının sonu olmaması. Bâkî ve Sonsuz olmasıdır. Onun varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Herzaman vardı ve hep var olacak. Geleceğe doğru ne kadar gidilirse gidilsin onun yok olduğu veya varlığının sona erdiği hiç bir an olamaz. Başlangıcı olmayan bir varlığın sonunun olmaması gerekir.

MUHALEFETÜN LİL-HAVÂDİS: Allah(cc)’ın sonradan yaratılan hiçbir varlığa benzememesidir. Her ne akla geliyorsa veya düşünülüyorsa o Allah değildir. Çünkü akla gelen ve düşünülen şeyler hep sonradan yaratılmış, yok iken var olmuş şeylerdir.

KIYAM Bİ-NEFSİHÎ: Allah(cc)’ın hiçbir varlığa ihtiyaç duymamasıdır. Allah(cc), hiçbirşeye bağımlı ve muhtaç değildir. Bilakis yaratılan varlıklar ona muhtaçtır.

VAHDANİYET: Allah(cc)’ın bir ve tek olmasıdır. Sıfatlarında, ilahlığında, yaratıcılığında, benzerliğinde ve diğer özelliklerinde eşi/ortağı yoktur.

Subûtî Sıfatlar:

HAYAT: Allah(cc)’ın hayat sahibi olmasıdır. Ayrıca hayatın sahibidir. O her zaman yaşamıştır ve herzaman yaşayacaktır. Onun hayatının başlangıcı ve sonu yoktur.

İLİM: Allah(cc)’ın herşeyi bilmesidir. Kâinatı ve içindekileri ve bizim bilmediğimiz nice şeyleri yaratan bir yaratıcının, herşeyi en ince ayrıntısına kadar bilmesi gerekir. Bu yüzden Allah(cc)’ın ilmi hiçbirşeye sığmaz, çünkü O herşeyin ilmini bilir.

SEMİ: Allah(cc)’ın herşeyi duyması/işitmesidir. Onun işitmesi kulak ile değildir. En uzak yerdeki bir şeyin sesini, fısıltısını duyar. Uzaklığı yakınlığı yaratan da Odur. Ona hiçbirşey uzak değildir.

BASAR: Allah(cc)’ın herşeyi görmesidir. Onun görmesi göz ile değildir. Eğer Onun görmesi göz ile olsaydı, görebilmesi için göze muhtaç olurdu. Oysaki Allah(cc) hiçbirşeye muhtaç değildir. Karanlık ve Aydınlık dahil olmak üzere onun görmesini hiçbirşey engelleyemez. Allahü Tealâ, zifiri karanlık bir yerdeki siyah taşın üzerinde gezen siyah karıncayı bile görür.

İRADE: Allah(cc)’ın herşeyi istediği gibi dileyebilmesidir. Onun dileği sınırlı değildir. Ne isterse onu yapabilir. Bu kâinatta olmuş ve olacak herşey, Allah(cc)’ın dilemesiyle olmuştur. Onun dilediği muhakkak olur ve dilemediği de muhakkak olmaz.

KUDRET: Allah(cc)’ın herşeye gücü yetmesidir. Kâdir olan Allah(cc)’ın dilediğini yerine getirebilecek kuvvet ve kudrete sahiptir.

KELÂM: Allah(cc)’ın ağız, harf, ses vs. gibi hiçbirşeye muhtaç olmadan konuşmasıdır. Allah(cc)’ın kelâmı, onun sözü demektir. Allah(cc) peygamberlerine bildirdiği vahiyler, onlara verdiği ilâhî kitaplar ve gönderdiği ilhamlar onun Kelâm sıfatının neticesidir.

TEKVİN: Allah(cc)’ın yaratmasıdır. O, gördüğümüz görmediğimiz herşeyi yaratandır. Yaratan sadece O’dur. Ondan başka yaratan yoktur. Yaratmak Allah(cc)’a mahsustur. Onun yaratmasına hiçbirşey engel değildir. Ayrıca onun için, göğü yaratmak ile bir sivri sineği yaratmak arasında hiçbir fark yoktur. Allah(cc), iradesi sonucu Kudretiyle Tekvin eder. Başka bir deyişle, dilediği bir şeyi yaratmaya gücü yeter.

Allah’ın Sıfatları İle İlgili Ayetler

Allah’ın sıfatları ile ilgili ayetler arkadaşlar lütfennn

Allah’ın Zati Ve Subuti Sıfatları Ve Anlamları

Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları ve Anlamları

Allah Teala Zati ve Subuti Sıfatlarıyla tanınır ve bilinir. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatlarını bildirmektedir.

Zati Sıfatlar
1.Vücud : Var olmak demektir.
2.Kıdem : Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.
3.Beka : Allah’ın varlığının sonu yoktur.
4.Vahdaniyet : Allah birdir.
5.Muhâlefetü’n li’l-havâdis: Sonradan olanlara benzememek demektir. O, herşeyinde benzersizdir.
6.Kıyam binefsihi : Allah’ın bizzat varolduğunu, varolmak için başka bir varlık ya da nedene muhtaç olmadığını dile getirir.

Subuti Sıfatlar
1.Hayat : Allah hakiki ve ezeli hayat ile diridir. Her canlıya O, hayat vermektedir.
2.İlim : Bilmek demektir. Allah yerde ve göklerde olan herşeyi bilir.
3.Semi’ : İşitmek demektir. Allah herşeyi uzaklık ve yakınlık söz konusu olmadan işitir.
4.Basar : Görmek demektir. Allah, her şeyi görür.
5.İrade : Dilemek demektir. O, dilediği herşeyi yapar.
6.Kudret : Allah’ın herşeye gücü yeter.
7.Kêlam : Söylemek demektir. Allah, harf ve sese muhtaç olmadan söyler.
8.Tekvin : Yaratmak demektir. Kâinatı ve kâinattaki tüm varlıkları yaratan O’dur.

Allah’ın Sıfatları İle İlgili Hadisler

3456 – Ebu Musa (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi:
Allah Teâla Hazretleri uyumaz, zaten O’na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah’a yükseltilir. O’nun hicâbı nurdur. Eğer o perdeyi açacak olsa, veçhinin sübuhâtı, basarının ihâta ettiği bütün mahlükatını yakardı.”
Müslim, İmân 293 (179).
3457 – Hz. Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: “Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın.”
Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612).
Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “…zira Allah Adem’i kendi sûretinde yaratmıştır.”
3458 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) şu duayı çok yapardı:
“Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!” Ben (bir gün kendisine):
“Ey Allah’ın resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?” dedim. Bana şöyle cevap verdi: “Evet! Kalpler, Rahmân’ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir.”
Tirmizi, Kader 7, (2141).
3459 – Hz. Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v)’ı şu âyetleri okurken işittim. (Meâlen): Hiç şüphesiz Allah size emânetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür” (Nisa 58). Bu sırada Resülullah (S.a.v)’ın baş parmağını kulağına, onu takib eden (şahâdet) parmağını da gözünün üzerine koyduğunu gördüm.”
Ebu Dâvud, Sünnet 19, (4728).

Allah’in Sifatlari Bölümü

UMUMÎ AÇIKLAMA

Sıfat bahsi Kelâm ilmine giren bir mevzudur. Bir başka ifade ile, İslâm’ın Allah inancı, Allah hakkında bir kısım sıfatların varlığını kabul etmekle ortaya çıkar. Sıfata inanılmazsa, o sıfatları taşıyan zât hakkında bilgi sahibi olunamaz. Çeşitli dinlerdeki Allah inancının farklılıklar arzetmesi temelde Allah’a izâfe edilen bu sıfat farklılıklarından ileri gelir. Hatta Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’le Mûtezile fırkası arasındaki farklılık da sıfat meselesinde düğümlenir.
Kelâmcılar, İslâm’ın Allah inancını “Allah’ın yüce zâtı hakkında vacib olan kemâl sıfatlarıyla beraber mümtenî olan noksan sıfatları bilip öylece itikat eylemektir” diye tarif etmişlerdir. Bu açıdan Allah’ın başlıca üç çeşit sıfatı vardır:
1- Vücud Sıfatı: Bu, Allah’ın varlığını ifade eder.
2- Selbî Sıfatlar: Bunlar mahlukatta bulunmayan sıfatları ifade eder. Bunlar Allah’a mahsus sıfatlardır. Allah’ı mahlukattan herhangi birine şu veya bu şekilde benzetmemek için, bunların mahlukatta olmadığını bilmek ve belirtmek gerekir. Bunu belirtmekten maksad, Allah’ı tenzihtir, mahlukattan başka ve ayrı olduğunu beyandır. Esasen selbetmek, ayırmak, soymak gibi ma’nâlara gelir.
Selbî sıfatlar çoktur, hepsi sayılmaz. Başlıcaları zikeredilir, bunlar da beştir.
* Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı yok demektir. Zıddı hudûs’ tur, sonradan olmak demektir, bu ise mahlukun vasfıdır.
* Beka: Allah’ın varlığının sonu yok demektir. Zıddı fenâ’dır, son bulmak demektir, bu da mahluka ait bir vasıftır.
* Muhalefetun li’lhavadis: Allah’ın sonradan meydana gelen şeylere yani mahlukata hiç bir surette benzememesi demektir.
* Kıyam binefsihî: “Varlığı kendi zâtının gereğidir, var olmak için bir yaratıcıya, bir başka şeye muhtaç değildir. Halbuki bütün mahluklar var olabilmek, varlığını devam ettirebilmek için çok şeylere muhtaçtır.
* Vahdaniyyet: Allah’ın zât, sıfat ve fiillerinden biridir, tektir, yardımcı, ortak vs.’si bulunmaz demektir. Zıddı kesrettir, çokluktur. O’nun dışında her varlık mürekkeptir, Allah ise mürekkep değildir, vahiddir.
Dikkat edersek bu beş vasfın her biri Cenâb-ı Hakk’tan mahlukata olan benzerliklerireddetmekte, Kur’an da ifade edilen “Onun bir benzeri yoktur” hükmünü tahkik etmektedir.
3- Sübûtî Sıfatlar: Bunlar Allah’ın zâtında mevcut, zâtının gereği olan sıfatlardır. Yani Allah’ın varlığını kabul edince, o sıfatları haiz olduğunu da kabul etmek gerekir. Allah onlarsız düşünülemez. Bunlar hayat, ilim, irade, kudret, semî, basar, kelâm ve tekvin’dir. Öyleyse Allah hayat sıfatıyla hayy’dir, diridir. İlim sıfatlarıyla âlimdir; geçmişgelecek, uzakyakın, büyükküçük her şeyi bilir. İrade sıfatıyla müriddir yani dilemek, istemek sahibidir. Kudret sıfatıyla kadîrdir, her istediğini yapmaya gücü yeter, onda acz yoktur. Semî sıfatıyla işitir; basar sıfatıyla görür; kelâm sıfatıyla konuşur ve nihâyet tekvin sıfatıyla yaratır. Bu sıfatlar Allah hakkında vâcib sıfatlardır, onlarsız Allah düşünülemez. Kur’an-ı Kerim bu sıfatlarla Allah’ı tavsif eder. Bunlar Allah’ın zâtıyla birlikte vardır ve kadîmdir. Bunlarla ilgili teferruat İslâm’daki itikadî mezhepleri ortaya çıkarmıştır. Hatta hristiyanlıkyahudilik gibi semâvî ve -diğer- gayr-ı semâvî dinler ve bir kısım felsefi sistemler arasındaki itikadî farklılıklar çoğunlukla Allah’a izafe edilen bu sıfatlarla ilgilidir. Bir başka deyişle, İslâm itikadının orijinallitesi bu sıfatlar mevzuundaki telakkisinde yatar. Müslümanların itikadî bütünlüğe, imânî kemâle ermeleri bunları iyi bilmelerine bağlıdır. Bu sebeple Allah’ın sıfatları bahsinin her müslümanca iyi hazmedilmesi, eksiksiz kavranması gerekir.
Sadedinde olduğumuz bahiste, bu mevzuya giren sadece birkaç hadis vardır. Bunlar vesilesiyle sunacağımız bazı açıklamaların konuyu bütünüyle kavramada eksik kalacağı muhakkaktır, mutlaka bâzı kelâm kitaplarına müracaat etmek gerekli ve zarûrîdir.

ـ3482 ـ1ـ عن أبي موسى رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال: >قامَ فِينَا رسولُ اللّهِ # بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ. فقَالَ: إنَّ اللّهَ تَعالى َ ينَامُ وََ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَنَامَ. يُخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ وَيُرْفَعُ إلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ. وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ. حِجَابُهُ النُّورُ. لَوْ كَشَفَهُ َحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِكَانَ رسولُ اللّه # يُكْثِرُ أنْ يَقولَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلى دِينِكَ. فَقُلْتُ: يَا رسولَ اللّهِ قَدْ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قالَ: نَعَمْ. إنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابِعِ الرَّحْمنِ يُقلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ

Sponsorlu Bağlantılar

Allahın Sıfatları Nelerdir İçin Yorum Yap