Allahın Subuti Sıfatları

Allahın Subuti Sıfatları Allahın Sıfatları - Bu makaledeki notlar: allahin Allahın Subuti Sıfatları ..

Bu makalede Allahın Subuti Sıfatları ve Allahın Sıfatları hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Allahın Sıfatları ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Allahın Sıfatları

Allah’ın sıfatları
İslam akidesinde Allah inancı, Allah’ın mahiyyet-i nefs-ül emriyesi, şuunat, isim, sıfatlari ile zengin biçimde ele alınmıştır. Bu itibarla, farklı dinlerdeki Allah inanışı ile temelde benzer olsa da, tek tanrılı (monoteist) dinlerle bile bazı farklılıklar gösterir.

İslam inancına göre Allah’ı bilmek, sıfatlarını bilmekle olur. Mezheplere gore farklılık arzetmekle beraber, en temel sıfatlar genelde iki grupta açıklanmışlardır: zati ve subuti sıfatlardır. Bunlar uluhiyetin ayrılmaz gereğidirler.

Zati sıfatlar
Allah’tan başkasında kemal mertebede olmadığına hükmedilen yahut Allah’ta kemaliyle mevcut olduğuna inanılan ve noksan izafe edilemeyecek sıfatlardır. Varlığının vacib (şart) olması (vücud, İbn-i Sina’ya ait tabirle (vâcibülvücûd), ezeli oluşu (kıdem), bâki oluşu (beka), tek ilah oluşu (Vahdaniyyet), varlıklarına benzememesi (Muhalefetun lil havadis), hiçbir şeye ihtiyacı olmaması, kendi nefsi ile kaim olmasi (Kıyam bi nefsihi).

Allah’ın birliği
Zati sıfatlardan olan vahdaniyyet, İslami literatürde, Hıristiyanlıkla ilgili en bariz farklılığı oluşturması nedeniyle, önemli yer tutar. İhlas suresinde formüle edilen şekliyle, Allah birdir (sayı olarak – vahidiyyet), ve benzersizdir (mahiyyet-i nefs-ül emriyesi itibariyle – ehadiyyet).

Subuti sıfatlar
Allah’ın mahiyyet-i nefs-ül emriyesinde sabit ve daimi olan sıfatlarıdır. Bu sıfatlar, insan için, yaratıcıda var olan sıfatları anlama açısından bir vahid-i kıyasi (mihenk) olması amacıyla, diğer yaratılanlara da, şuur sahiplerinin idrakine Allah’ın sıfatlarının tecelli ederek gösterilmesi anlamında Allah tarafından verilen sıfatlardır. Hayat sahibi oluşu, İlim sahibi oluşu, işitmesi (Semi), görmesi (basar), irade etmesi, bir şeyi dilemesi (İrade), gücünün yetmesi (kudret), söz söylemesi (Kelam) olarak sıralanabilir. Yaratma (Tekvin) sıfatı da subuti sıfatlardan kabul edilmiştir, zira Allah’ın yaratması irade etmesi ile olur, yaratmamayı irade etmesi Uluhiyetine noksan getirmez.

Sponsorlu Bağlantılar

Allahın Subuti Sıfatları İçin Yorum Yap