Anadolu Uygarlıklarına Ait Eserler

Anadolu Uygarlıklarına Ait Eserler Anadolu Medeniyetleri Eserleri - Bu makaledeki notlar: anadolu uygarlıkları anadolu uygarlıklarına ait eserler..

Anadolu Uygarlıklarına Ait Sitke

ben resim dersi ödevi için araştırma yapıyrum ama anadolu uygarlıklarına ait para, güneş kursu, sitkeler ve mühür ile ilgili bir bilgi bulamadım yardım ederseniz çok sevinirim

Anadolu Uygarlıklarına Ait Eserler Nelerdir?

Anadolu uygarlıklarına ait eserler nelerdir?

ben anadolu uygarlıklarından kalan eserlerin hangi uygarlığa ait olduğunu resim şeklinde arıyorum lütfen bana yardım eder misiniz?

Eski Anadolu Uygarlıkları

Eski Anadolu Uygarlıkları

1.Anadolu’da Paleolitik Çağ’ın en eski yerleşimleri hangileridir?

A)Beldibi-Öküzini B)Karataş-Gölköy C)Yarımbugaz-Karain D)Altındere-Gavurini E)Çubuksuyu-Çatalca

2.Anadolu’da Kalkolitik Çağ’da aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

A)İlk kullanılan maddenin bakır olması B)Tamamen tarımcı topluluklar ortaya çıkması
C)Taş aletlerin giderek azalması D)Özgün boya bezemeli çanak çömleğin ortaya çıkması
E)Avcılık ve toplayıcılıkla geçinilmesi

3.Erken Tunç Dönemi’nin sonlarında Orta Anadolu’da etkin bir beyliğin merkezi gibi görünen ve en önemli özelliği Kral Mezarları olarak adlandırılan 13 gömünün bulunduğu yerleşim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Troya B)Kültepe C)Norşuntepe D)Alacahöyük E)demirci höyük

4.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nda ortaya çıkan gelişmelerden değildir?

A)Anadolu’da ilk kez kullanılan çömlekçi çarkı
B)Kağnı biçiminde dört tekerlekli araba
C)Anadolu’da yazıyla birlikte tarihi çağların başlaması
D)Hitit Devleti’nin kurulması
E)Anadolu’ya ticaterle birlikte giren yazı

5.Eski Hitit Devleti aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur?

A)Demir Çağı B)Bakır Taş Çağı C)Orta Tunç Çağı D)Yeni Taş Çağı E)Yontma Taş Çağı

6.Aşağıdakilerden hangisi Eski Hitit Devleti krallarından değildir?

A)Anitta B)I.Sargon C)I.Hattuşili D)Telepinu E)I.Murşili

7.Aşağıdakilerden hangisi Hitit İmparatorluk Çağı ya da Yeni Hitit Devleti krallarından biri değildir?

A)II.Tudhaliya B)I.Şuppiluliuma C)II.Murşili D)II.Muvatalli E)Anitta

8.Tarihin bilinen ilk büyük antlaşması olan Kadeş Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?

A)Hitit ve Mısır B)Assur ve Babil C)Lidya ve Kimmer D)Sümer ve Akkad E)Urartu ve Assur

9.Aşağıdakilerden hangisi Urartu kralı değildir?

A)I.Sarduri B)Minua C)I.Argişti D)İşpuini E)Kyros

10.Başka bir yerde saptanamayan yoğunluk nedeni ile Urartu Krallığına, Hidrolik Krallık adını verilmesini sağlayan bayındırlık faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gelişmiş maden işletmeciliği B)Sarp kayalara inşa edilen kaleler
C)100’e kadar yaklaşan sulama tesisi D)Sınır noktalarıyla bağlantı sağlayan yollar
E)Tanrıları için yapılan tapınaklar

11.Bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Urartu, Kuzey Suriye ve Asur ile diğer yandan Batı Anadolu sahilleri ve kıta Yunanistan ile ilişkiye giren, Anadolu’nun İlk Demir Çağ kralı olarak haklı bir üne sahip olan Frig kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gordions B)II.Sargon C)Midas D)I.Hattuşili E)Kroisos

12.Devlete Lidya,başkente de Sardis denilmeye başlanması hangi kral zamanında gerçekleşmiştir?

A)Gyges B)Alyattes C)Kroisos D)Mermnad E)Maion

13.Erken Neolitik Çağ’da binden fazla konuta sahip olduğu bilinen Yakın Doğu’nun en büyük kasabalarından olup,köy aşamasını geçip, kent uygarlığı yaratmış olan Konya yakınlarında bulunan yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çayönü B)Köşkhöyük C)Yumuktepe D)Çatalhöyük E)Bademağacı

14.Feodal ve Teokratik bir yapıya sahip olan Hitit Devleti’nde, krallar aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmışlardır?

A)Panku B)Tavananna C)Firavun D)Güneşin oğlu E)Tabarna

15.İ.Ö.9.yy.’ın ortalarında başkenti Tuşpa olan Van bölgesinde kurulmuş devletin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lidya B)Pers C)Urartu D)Assur E)Hitit

16.Assurlu tüccarların belirli bir serbestlik içinde yaşayıp ticaret yaptıkları ve liman ya da rıhtım anlamına gelen yerleşmelerin adı nedir?

A)Karum B)Sfenks C)Vabartum D)Tümülüs E)Stel

17. Lidya Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gordion B)Sardis C)Tuşpa D)Hattuşa E)Uruk

18.Antik batı kaynaklı bilgilere göre Frigler Anadoluya hangi bölgeden göç etmiş topluluklardan oluşur?

A)Mezopotamya’dan gelen Samirler B)Denizden gelen Hiksoslar C)İran’dan gelen Persler
D)Makedonya ve Trakya’dan boğaz yolu ile gelen Traklar E)Kafkasyadan gelen Kimmerler

19.Friglerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gordion B)Tuşpa C)Hattuşa D)Sardis E)Babil

20.Anadolu’da Friglerden önce görülmeyen, kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap yada taştan bir mezar odası bulunan yığma toprak yada taştan mezar anıtının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Höyük B)Fasad C)Mastaba D)Tümülüs E)Piramit

Cevaplar:

1-C 2-E 3-D 4-D 5-C 6-B 7-E 8-A 9-E 10-C 11-C 12-A 13-D 14-E 15-C 16-A 17-B 18-D 19-A 20-D

Hititler, Hitit Devleti, Hitit Uygarlığı

Hitit Sanatı

Alacahöyük, Boğazköy, Bitik, Karaoğlan, Dündartepe, Karahöyük örenlerinde, Erken Tunç Çağı tabakalarının üzerlerinde kalın bir yangın izi vardır. Ahlatlıbel ve Etiyokuşu örenlerinde Erken Tunç Çağından sonra yerleşme görülmez. Alişar’da ise yalnız Akropolde yaşam devam etmiştir.
Yani Anadolu 2000 yılına doğru büyük bir saldırıya ve istilaya uğradı. Bilinmeyen bir sebepten Hind-Avrupa boyları Anadolu’ya göç etmişlerdi. Bunlar Hititlerdi.

Hititler kendilerini “Nesili” yani nesice konuşanlar adını vermişlerdir. Yaşadıkları Anadolu topraklarını “Hatti Ülkesi”, oturanlarına ise “Hattilili” diyorlardı.
Hititler yeni yurtlarında, kendilerinden daha gelişmiş bir uygarlığa sahip Hattilerle kaynaşmışlar, onların tanrılarını, mitolojilerini benimsemişler, kullandıkları isimlere sahip çıkmışlardır.

İlk Hitit izlerine Kültepe/Kaniş/Neşa’ da rastlanır. Burada bulunan ve Hitit izlerini taşıyan Asurca metinler XIX. Yy. tarihlenir.

Hititlerin Keşfi


Yazılıkaya Kabartmaları, C.Texier-1839
Boğazköy arşivleri bulunmadan önce de Mısır, Babil, Asur ve İncil kaynaklarından, Hititlerin varlığı biliniyordu.

İngiliz bilgin A. H. SAYCE, 1880’de Bible Arkeoloji Derneği önünde okuduğu bildirisinde, Anadolu’daki hiyeroglifli kaya kabartmalarının ve onlara benzeyenlerinin Hititlere olduğunu ve bütün Anadolu’nun Hitit ülkesi olduğunu açıkladı.
*İngilizCharles Texier 1839’da Yazılıkaya’yı keşfetti
*Alman Carl Humann, Yazılıkaya ve Boğazköy kabartmalarının kalıplarını çıkardı. ( Bergama Zeus Sunağını keşfeden demiryolu mühendisi)
*British Museum Kargamış’ta (1879), Almanlar Zincirli’de (1888 ve 1892) kazılar yaptılar.
*1887’de Orta Mısır’da Tell El-Amarna’da bulunan bir tablet, Hitit Büyük Kralı Şuppiluliuma’nın IV. Amenophis’e tahta çıkışı ile ilgili tebrik mektubuydu. Ve Hititçe idi.
*Alman Dr. Hugo Winekler 1906’da Boğazköy kazılarına başladı. İlk yıl 10 bin den fazla çivi yazılı tablet bulundu. Ve Dünyanın ilk yazılı antlaşması, Kadeş Barış Antlaşması. Bunlar Akkadca ve Hititçe idiler. Boğazköy’ün yani Hattuşa’nın Hatti Ülkesinin başkenti olduğu anlaşıldı.
*Hitit dilini 1917’de Hrozny çözdü.

Hitit Beylikleri Dönemi

HİTİT BEYLİKLERİ DÖNEMİ (2000-1700)

2000-1700 yılları arasını Hititler, göç, istila, kaynaşma, kendilerini kabul ettirme uğraşısı içinde geçirmişler ve küçük beylikler kurarak yörelerine hakim olmuşlardır.
Bu dönemin en ilginç özelliği, Asurlu tüccarların Anadolu içlerinde ticaret sömürgeleri kurmuş olmalarıdır. (1900-1800) Bunlardan Neşa ve Hattuş/Boğazköy karumlarının yerleri tesbit edilmiştir. Ticaret eşya değiştirme yoluyla yapılıyordu. Anadolu’dan ucuz bakır alıyor karşılığında kalay ve kumaş veriyorlardı. Yollar bozuk
olduğu için taşıma aracı olarak eşek kullanılıyordu.

Kaniş/Kültepe Karum’u temsili resmi.
Asurlu tüccarların kervanları
SANAT
Hatti sanatının etkisi sürüyordu. Çok renkli seramikler ve geometrik desenler ortaya çıktı.
Tanrıya içki sunmak (Libation) için kullanılan ve Ryton denilen, aslan, boğa, koç şekilli seramik eserler, uzun gagalı, yüksek kulplu kaplar ürettiler.
Kültepe’de orthostadlar, Konya-Karahöyükte muazzam kent duvarları ve büyük bir saray bulundu. Bu sarayda bir banyo odası ve pişmiş topraktan küvet ele geçti.
Temelleri taş, duvarları ker***ten çok odalı evlerde oturuyorlardı. Sokakları taş döşeliydi ve kenarlarında su tahliye olukları vardı. Bu devre ait Kültepe evlerinde erzak büyük küplerde saklanıyordu. Üzüm salkımı biçimli
kandillerle aydınlanma sağlanıyordu.
Nimet Özgüç, Acemhöyük’te Anadolu’nun en büyük sarayını ortaya çıkardı. Henüz 40 odası kazıldı.

Acemhöyük, Büyük saray kalıntıları Yeşilova-Aksaray
Eski Krallık Dönemi

ESKİ KRALLIK DÖNEMİ (1660-1460)

Beyliklerin birbirleriyle yaptıkları savaşlar sonunda Hattuşa’da Eski Hitit Krallığı kuruldu. Bu krallığın kurulmasına dışarıdan gelecek yabancı güçlerin tehdide etkili olmuştur.
Bu dönem 11 kral gördü.
*I. Hattuşili (1660-1630) Hitit İmparator Kurucusu.

HİTİTLER, HİTİT DEVLETİ, HİTİT UYGARLIĞI
Hitit Sanatı

Alacahöyük, Boğazköy, Bitik, Karaoğlan, Dündartepe, Karahöyük örenlerinde, Erken Tunç Çağı tabakalarının üzerlerinde kalın bir yangın izi vardır. Ahlatlıbel ve Etiyokuşu örenlerinde Erken Tunç Çağından sonra yerleşme görülmez. Alişar’da ise yalnız Akropolde yaşam devam etmiştir.
Yani Anadolu 2000 yılına doğru büyük bir saldırıya ve istilaya uğradı. Bilinmeyen bir sebepten Hind-Avrupa boyları Anadolu’ya göç etmişlerdi. Bunlar Hititlerdi.

Hititler kendilerini “Nesili” yani nesice konuşanlar adını vermişlerdir. Yaşadıkları Anadolu topraklarını “Hatti Ülkesi”, oturanlarına ise “Hattilili” diyorlardı.
Hititler yeni yurtlarında, kendilerinden daha gelişmiş bir uygarlığa sahip Hattilerle kaynaşmışlar, onların tanrılarını, mitolojilerini benimsemişler, kullandıkları isimlere sahip çıkmışlardır.

İlk Hitit izlerine Kültepe/Kaniş/Neşa’ da rastlanır. Burada bulunan ve Hitit izlerini taşıyan Asurca metinler XIX. Yy. tarihlenir.

Hititlerin Keşfi


Yazılıkaya Kabartmaları, C.Texier-1839
Boğazköy arşivleri bulunmadan önce de Mısır, Babil, Asur ve İncil kaynaklarından, Hititlerin varlığı biliniyordu.

İngiliz bilgin A. H. SAYCE, 1880’de Bible Arkeoloji Derneği önünde okuduğu bildirisinde, Anadolu’daki hiyeroglifli kaya kabartmalarının ve onlara benzeyenlerinin Hititlere olduğunu ve bütün Anadolu’nun Hitit ülkesi olduğunu açıkladı.
*İngilizCharles Texier 1839’da Yazılıkaya’yı keşfetti
*Alman Carl Humann, Yazılıkaya ve Boğazköy kabartmalarının kalıplarını çıkardı. ( Bergama Zeus Sunağını keşfeden demiryolu mühendisi)
*British Museum Kargamış’ta (1879), Almanlar Zincirli’de (1888 ve 1892) kazılar yaptılar.
*1887’de Orta Mısır’da Tell El-Amarna’da bulunan bir tablet, Hitit Büyük Kralı Şuppiluliuma’nın IV. Amenophis’e tahta çıkışı ile ilgili tebrik mektubuydu. Ve Hititçe idi.
*Alman Dr. Hugo Winekler 1906’da Boğazköy kazılarına başladı. İlk yıl 10 bin den fazla çivi yazılı tablet bulundu. Ve Dünyanın ilk yazılı antlaşması, Kadeş Barış Antlaşması. Bunlar Akkadca ve Hititçe idiler. Boğazköy’ün yani Hattuşa’nın Hatti Ülkesinin başkenti olduğu anlaşıldı.
*Hitit dilini 1917’de Hrozny çözdü.

Hitit Beylikleri Dönemi

HİTİT BEYLİKLERİ DÖNEMİ (2000-1700)

2000-1700 yılları arasını Hititler, göç, istila, kaynaşma, kendilerini kabul ettirme uğraşısı içinde geçirmişler ve küçük beylikler kurarak yörelerine hakim olmuşlardır.
Bu dönemin en ilginç özelliği, Asurlu tüccarların Anadolu içlerinde ticaret sömürgeleri kurmuş olmalarıdır. (1900-1800) Bunlardan Neşa ve Hattuş/Boğazköy karumlarının yerleri tesbit edilmiştir. Ticaret eşya değiştirme yoluyla yapılıyordu. Anadolu’dan ucuz bakır alıyor karşılığında kalay ve kumaş veriyorlardı. Yollar bozuk
olduğu için taşıma aracı olarak eşek kullanılıyordu.

Kaniş/Kültepe Karum’u temsili resmi.
Asurlu tüccarların kervanları
SANAT
Hatti sanatının etkisi sürüyordu. Çok renkli seramikler ve geometrik desenler ortaya çıktı.
Tanrıya içki sunmak (Libation) için kullanılan ve Ryton denilen, aslan, boğa, koç şekilli seramik eserler, uzun gagalı, yüksek kulplu kaplar ürettiler.
Kültepe’de orthostadlar, Konya-Karahöyükte muazzam kent duvarları ve büyük bir saray bulundu. Bu sarayda bir banyo odası ve pişmiş topraktan küvet ele geçti.
Temelleri taş, duvarları ker***ten çok odalı evlerde oturuyorlardı. Sokakları taş döşeliydi ve kenarlarında su tahliye olukları vardı. Bu devre ait Kültepe evlerinde erzak büyük küplerde saklanıyordu. Üzüm salkımı biçimli
kandillerle aydınlanma sağlanıyordu.
Nimet Özgüç, Acemhöyük’te Anadolu’nun en büyük sarayını ortaya çıkardı. Henüz 40 odası kazıldı.

Acemhöyük, Büyük saray kalıntıları Yeşilova-Aksaray

Eski Krallık Dönemi

ESKİ KRALLIK DÖNEMİ (1660-1460)

Beyliklerin birbirleriyle yaptıkları savaşlar sonunda Hattuşa’da Eski Hitit Krallığı kuruldu. Bu krallığın kurulmasına dışarıdan gelecek yabancı güçlerin tehdide etkili olmuştur.
Bu dönem 11 kral gördü.
*I. Hattuşili (1660-1630) Hitit İmparator Kurucusu.

Sponsorlu Bağlantılar

Anadolu Uygarlıklarına Ait Eserler İçin Yorum Yap