Atatürkün Basınla İlgili Sözleri

Atatürkün Basınla İlgili Sözleri Ataturk Ve Basın - Bu makaledeki notlar: atatürk ve basın atatürkün basınla ilgili..

Atatürk’ün Basın Hakkındaki Düşünceleri

Atatürk’ün Basın ile ilgili Sözleri

Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma
ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte,
hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette
yürümesini teminde, basın başlıbaşına bir kuvvet, bir mektep,
bir rehberdir.

(1922)

Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izalesi bizzat basın
hürriyeti ile kaim olduğuna dair Büyük Meclisin yol gösterici
ve olgun sahasında tesbit edilen esaslar eğer Cumhuriyetin
ruhu olan faziletten mahrum cüret erbabına, basın içinde
eşkiyalık fırsatını verirse, eğer aldatıcı ve baştan çıkarıcıların
fikir sahasında meş’um tesirleri, tarlasında çalışan masum
vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvaların dağılmasına
sebep olursa ve eğer en nihayet eşkiyalığın en zararlısına
başvuran bu gibi baştan çıkarıcıların kanunların hususî
müsaadelerinden faydalanmak imkânını bulursa, Büyük Millet
Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin müdahale ve
tembih etmesi elbette zaruri olur.

Memlekette
Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlâkını taşıyan basını
yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan
geçmiş devirler gazetelerinin ve müntesiplerinin ıslahı
imkânsız olanları milletin nazarında belirirken öte taraftan
Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip
yükselmektedir. Büyük ve necip milletimizin yeni çalışma
ve medeniyet hayatını kolaylaştırıp teşvik edecek işte ancak
bu zihniyetteki basın olacaktır.

(1925)

Basın umumî hayatta, siyasî hayatta ve Cumhuriyetin gelişme
ve ilerlemelerinde haiz olduğu yüksek vazifeleri anmak isterim.

Basının
tam ve geniş hürriyeti iyi kullanması ne derece nazik bir
vaziyet olduğunu da beyana lüzum görmem. Her türlü kanunî
kayıtlardan ziyade bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve
kendi siyasî telâkkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna
ve memleketin her türlü hususî telâkkilerin üstünde olan,
yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevî mecburiyeti,
asıl bu mecburiyettir ki, umumi düzeni temin edebilir. Ancak,
bu yolda yanılma ve kusur olsa bile bu kusuru düzeltecek
tesirli vasıta, asla mâzide sanıldığı gibi basını kayıtlar
altına alan rabıtalar değildir. Bilâkis basın hürriyetinden
doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine bizzat basın
hürriyetidir.

(1924)

Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren
basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu
hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile mükellef olduğu
hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin
kesinlikle isteyeceği hususlardandır.

(1 Mart 1922)

Bir insan topluluğunun müşterek ve umumî hisleri ve fikirleri
vardır. İnsan topluluklarının kıymetleri, medeniyet dereceleri,
arzu ve temayülleri ancak bu umumî his ve fikirlerin ortaya
çıkma ve belirtilme derecesiyle anlaşılır. Bir insan topluluğunu
sevk ve idare eden insanlar için, insan topluluklarının
talihi üzerinde hüküm vermek mevkiinde bulunan dostlar veya
düşmanlar için milyar, bu insan topluluğunun efkâr-ı umumîyesinden
anlaşılan kabiliyet ve kıymettir. Binaenaleyh milletler,
ekâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir. Bütün
cihan efkâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir.
Bütün cihan efkâr-ı umumîyesini tanımak ise hayatın gereklerinin
tanzimi için şüphesiz lâzımdır. Bu hususta ise mevcut vasıtaların
birincisi ve en mühimi basındır.

(1 Mart 1922)

Ulu Önder Atatürk ResimleriTBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal ve Ali Fethi (Okyar), Çankaya Köşkü bahçesinde, eşleriyle birlikte


TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Lâtife Hanım ile(1923)


TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, eşi Lâtife Hanım
(sağ baştaki) ve ailesi (Uşaklıgil) ile


Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım, İzmir’de


Mustafa Kemal, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule (Atadan) ile


Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım


Cumhurbaşkanı Atatürk, kız kardeşi Makbule (Atadan) Hanım ile


Mustafa Kemal Paşa, Diyarbakır’da himayesine aldığı Abdurrahim (Tuncak) ile birlikte
(1916)


TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Büyük Taarruz öncesi, yetim çocuklar yararına düzenlenen yarışlarda (1922)


TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Çiçek Bayramı’nda Gültekin ile
(Mayıs 1922)


TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Bilecik Osmaneli İstasyonu’nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken (16 Ocak 1923)


TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Bilecik Osmaneli İstasyonu’nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken (20 Ocak 1923)


TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Edremit yolunda, Ergama köyü çocukları ile birlikte (9 Şubat 1923)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara Palas’taki çocuk balosunda, Ömer İnönü ile
(23 Nisan 1929)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Yalova’da, okumak isteyen sığırtmaç Mustafa ile (16 Eylül 1929)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, öğrenci olan Mustafa ile İstanbul’da konuşurken
(19 Eylül 1930)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Dörtyol gezisinde bir çocuğu severken
(15 Şubat 1931)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Sakarya Motoru’nda küçük Ülkü ile Boğaz gezisinde (1934)


Cumhurbaşkanı Atatürk, Ege Vapuru’nda küçük Ülkü ile
(Şubat 1935)


Cumhurbaşkanı Atatürk, küçük Ülkü’ye okumayı öğretirken (3 Mayıs 1935)


Cumhurbaşkanı Atatürk, Feneryolu İstasyonu’nda küçük Ülkü ile merdivenden inerken (17 Mayıs 1936)


Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya’da Kılıç Ali’nin evinde küçük Ülkü ile (1936)


Cumhurbaşkanı Atatürk, küçük Ülkü ile bir geziden dönerken (1936)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya’da küçük Ülkü ile
(21 Haziran 1936)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya’da küçük Ülkü ile
(21 Haziran 1936)

Cumhurbaşkanı Atatürk, küçük Ülkü ile Ege Vapuru’nda, Trabzon’a giderken
(1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, İstanbul’da küçük Ülkü ile resim ve heykel sergisinde
(20 Eylül 1937)


Cumhurbaşkanı Atatürk, Mersin’de izcilerle (20 Mayıs 1938)


TBMM Başkanı Mustafa Kemal, cephe gerisinde halkla konuşurken
(1921)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, çok sevdiği Foks adlı köpeği ile, Çankaya Köşkü’nün bahçesinde (14 Temmuz 1926)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Birinci Gazi Koşusu’nu izlerken
(10 Haziran 1927)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ertuğrul Yatı’nın güvertesinde, İstanbul halkını selâmlarken (1 Temmuz 1927)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Boğaz’da tekne gezisinde
(1927)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Çankaya civarında bir at gezintisinde (11 Kasım 1927)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara Tahtakale yangınında
(18 Temmuz 1929)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul’da ilgililerce karşılanırken
(6 Ağustos 1929)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, manevî kızı Nebile ile Viyana Türk Büyükelçiliği kâtibi Raşit’in düğününde gelin ile dans ederken (1929)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının nişan töreninde (20 Aralık 1929)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Hariciye Köşkü’nde yılbaşı balosunda
(31 Aralık 1929)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği’nde kahve içerken
(2 Haziran 1930)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul’da halk arasında
(11 Haziran 1930)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, armağan edilen baston tüfekle Dolmabahçe Sarayı bahçesinde (1930)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ege Vapuru ile Trabzon’a giderken
(28 Kasım 1930)

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürkün Basınla İlgili Sözleri İçin Yorum Yap