Bakteri Alemi

Bakteri Alemi Canlılar Alemi Bakteriler - Bu makaledeki notlar: bakteriler alemi bakteri alemi canlılar alemi..

Bakteri

Bakteriler, tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalardır. Büyüklükleri 0.1 – 10 µm arasında değişir. 3500 milyon yıldan daha uzun bir süredir dünyada var oldukları bilinmektedir. Hava, toprak, su ile canlı dokularında yaşarlar ve biyolojik olarak hayatın devam etmesi için çok önemlidirler. Siyanobakteriler (cyanobacteria) fotosentez yapabilirler ve dünyada bilinen ilk yaşam formunu oluşturmuşlardır. Bazı bakteri türleri hastalıklara neden olabilirler.
Bakteri kelimesi Yunanca bakteria ‘çubuk, kamış’ kökünden gelir. Bunun nedeni bulunan ilk bakteri türlerinin çubuk şeklinde olmalarıdır.
Bakterilerin türlerinini bilimsel isimleri iki kelimeden oluşur. İlk kelime türün ait olduğu cinsin ismidir. İkinci kelime ise, türünü tanımlar.
Her gün yeni bir bakteri türü keşfedilirken, bilinen bakterilerin sınıflandırılması gittikçe zorlaşmaktadır. Bakterilerin taksonomik tasnifi konusu fazlasıyla ihtilaflıdır. Yine de Woese tarafından 1977’de yapılan ve 16S RNA dizilimini temel alan sistematiğe göre, bakterilerden oluşan prokaryotlar iki ana gruba ayrılır : Arkeabakteriler (Archaebacteria) ve Öbakteriler (Eubacteria)’dir. 1990’da gelen yeni yapılanma ile bu grupların adları Arkeler (Archaea) ve Bakteriler (Bacteria) olarak değişmiş, kalan canlılara da Ökaryotlar (Eukaryota) olarak adlandırılmaya devam etmiştir. Tüm canlıların bu üç üst aleme ayrıldığı yaygın kabul görmektedir.

 • 1 Bakterilerin sınıflandırılması

  • 1.1 Şekillerine göre
  • 1.2 Boyanmalarına göre
  • 1.3 Beslenmelerine göre
  • 1.4 Solunumlarına göre
  • 1.5 Referanslar

Bakterilerin sınıflandırılması

YAZAN MEHMET CAN KAMIŞLI
Bakteriler, şekilleri, kamçı durumları, beslenmeleri ve boyanmaları gibi çeşitli özelliklerine göre gruplandırılabilirler.

Şekillerine göre

Çubuk şeklinde olanlar (Bacillus)
Çubuk biçimdeki bakteriler silindirik veya buna yakın bir görünüme sahip olduklarından boyları enlerinden daha uzundur. Ancak, bu formları cins ve türlere göre değişebileceği gibi, aynı tür mikroorganizma kültürünün çeşitli üreme fazlarında da farklılıklar meydana gelebilir. Örn, E. coli ‘nin logaritmik üreme döneminde, genellikle, morfolojik yönden bir örneklik fazla görülmesine karşın, üremenin durma veya mikroorganizmaların ölme döneminde flamentöz formlara ve/veya değişik bireysel şekillere (involusyon formları) rastlamak mümkündür. Besi yerinin bileşiminin ve diğer çevresel koşulların da bakterilerin morfolojilleri üzerine etkileri vardır.
Yuvarlak olanlar (Coccus)
Bunlar, çomak veya spiral formda olanlara oranla, morfolojik olarak, cins veya tür içinde daha fazla homojenite gösterirler. Çapları, ortalama, 0.8-1.0 mikrometre (µm) arasında değişmesine karşın, daha küçük (0.4-0.8 mm) veya daha büyük (1.2-2.0 µm) olanları da bulunmaktadır. Genel bir kaide olmamakla beraber, hastalık oluşturan türlerin çapları 0.8-1.5 µm. arasında yer almaktadır. Koklar, her ne kadar, yuvarlak biçimlerde olmalarına karşın bazı türlerde morfolojik değişikliklere rastlanılmaktadır.
Coccus bakterileri kendi aralarında gruplara ayrılırlar:

 • Monokok Bakteriler (Coccus): Grup halinde olmayan coccus bakterilerini içerir.
 • Diplokok Bakteriler (Diplococci): İki coccus bakterisinin oluşturduğu grupları içerir. Örnek olarak bel soğukluğu hastalığına neden olan Neisseria gonorrhoeae türünü verebiliriz.
 • Stafilakok Bakteriler (Staphylococci): Coccus bakterilerinin üzüm salkımı şeklinde dizilmeleri sonucu oluşan grupları içerir. Bu bakteriler parmakta dolama, göz kapağı iltihaplanması gibi hastalıklara sebebiyet verirler.
 • Streptekok Bakteriler (Streptococci): Tıpkı bir zincir şeklinde dizilen coccus bakteri gruplarını içerir.

Spiral olanlar (Spirullum)
Uzun bir eksen etrafında helezoni tarzda sarılmış bir vücuda sahip, bükülebilir (fleksible) ve uzun eksen etrafında dönerek hareket edebilirler. Uzunluk, sarmal sayısı ve sarmal yüksekliği türler arasında farklar gösterir. Örnek olarak frengi hastalığına neden olan Treponema pallidum türünü verebiliriz.
Virgül şeklinde olanlar (Vibrio)
Flagella(kamçı) ları ile birlikte virgül şeklini anımsatırlar.

Boyanmalarına göre

Gram boyası ile boyandığında mavi-mor renk veren bakterilere gram (+), kırmızı-turuncu renk veren bakterilere ise gram (-) bakteriler denir. Farklı renklerin ortaya çıkması, hücre çeperinin özelliklerinden kaynaklanır. Gram (+) bakteriler kalın, peptidoglikandan oluşmuş tek katmanlı bir çepere sahipken, gram (-) bakterilerde iki ince katmanlı (İlk tabaka karbonhidrat ve proteinlerden, ikinci tabaka ise yine peptidoglikandan oluşmak üzere) hücre çeperi bulunmaktadır.

Beslenmelerine göre

Bazı bakteriler ototrof olup, fotosentez veya kemosentez yaparlar. Örnek olarak siyanobakterileri verebiliriz. Çoğunluğu ise heterotrof olup, saprofit veya parazit yaşarlar.

 • Heterotrof Bakteriler

 • Saprofit Bakteriler: Bakterilerin çoğunluğunu oluşturur. Besinlerini bulundukları ortamlardan hazır sıvılar olarak alırlar. Nemli, ıslak ve çürükler üzerinde yaşarlar. En çok amino asit, glikoz ve vitamin gibi besinleri ortamdan alırlar. Bu tür bakteriler dış ortama salgıladıkları enzimlerle bitki ve hayvan ölülerini daha basit organik maddelere parçalayarak onların çürümesini sağlarlar. Böylece hem toprağın humusunu artırırlar, hem de kendilerine besin sağlarlar. çürütme sonucu çeşitli kokular meydana gelir. Bu yüzden bu olaya kokuşma denir. Bazı saprofit bakteriler, sütün yoğurt ve peynir olarak mayalanmasını sağlarlar. Saprofitler, dünyada madde devrinin tamamlanmasında önemli rol oynadıklarından hayat için mutlaka gereklidir.
 • Parazit Bakteriler: Besinlerini cansız ortamdan değil de üzerinde yaşadıkları canlılardan temin ederler. Çünkü sindirim enzimleri yoktur. Bunların bazıları konak canlıya fazla zarar vermeden yaşayabilirler. Sadece onun besinlerine ortak olurlar. Kalın bağırsağımızdaki Escherichia coli bunun en iyi örneğidir. Bazı parazit bakteriler ise konak canlının ölümüne bile sebep olabilen hastalıklara yol açarlar. Bunlara Patojen Bakteriler denir. Patojenler ya toksin çıkararak ya da konak canlının enzim ve besinlerini kullanarak zarar verirler. toksinler ya dışarı atılır (Ekzotoksin), ya da Bakterinin içinde kalır (Endotoksin). İçinde kalan toksinler bakteriler ölünce zararlı hale geçerler. Ekzotoksinler kadar zararlı değillerdir. Canlıların patojen bakterilere ve toksinlerine karşı oluşturdukları savunmaya “Bağışıklık” denir. Parazit bakterilerinin üremeleri oldukça hızlıdır.

  • Ototrof Bakteriler

 • Fotosentetik Bakteriler (Fotoototroflar): Sitoplazmalarında serbest klorofil taşırlar. Fotosentezlerinde elektron kaynağı olarak H2O yerine H2S ve H2 kullanırlar. Fotosentez yaparlar fakat açığa oksijen çıkmaz.
 • Kemosentetik Bakteriler (Kemoototroflar): En önemlileri Nitrifikasyon Bakterileri, Denitrifikasyon Bakterileri (Güherçile Bozanlar) olmak üzere Demir Bakterileri, Kükürt Bakterileri gibi grupları içerir. Bu bakteriler de madde döngüsünde -özellikle Azot (=Nitrifikasyon) döngüsünde- çok önemlidirler. Amonyak, nitrit, nitrat, demir, kükürt gibi inorganik maddeleri oksitleyerek zararsız hale getirirler. Oluşan maddeler ise bitkilerce genellikle Azotlu Tuz (Güherçile) (KNO3 , NaNO3 vb.) olarak kullanılır. Bu oksitleme sonucunda açığa kimyasal enerji çıkar.(Substrat Düzeyinde Fosforilasyon) Bu enerjiyle de CO2 indirgemesi yaparak -yıkarak metabolik reaksiyonlarda enerji eldesi için kullanacakları- besinlerini sentezlerler. Bu besinleri sentezleyebilmek için Işık ve klorofil gerekli değildir. Oksijen kullanılır. Kemosentetik bakteriler en çok azotlu, kükürtlü, demirli maddeleri oksitlerler. Kemosentez sonucu:

  • Bazı zararlı maddeler ortadan kaldırılmış,
  • Bitkilerin alabileceği tuzlar oluşturulmuş,
  • Kimyasal enerji kazanılmış
  • Organik besin sentezlenmiş olmaktadır.

  Solunumlarına göre

 • Anaerob Bakteriler: Bakteriler organik besinleri parçalayarak enerjilerini elde ederken genellikle oksijen kullanmazlar. Bunlar havasız yerlerde de yaşayarak çoğalırlar. ( Konservelerde olduğu gibi) Bunlardan bazıları oksijenin olduğu yerde hiç gelişemezler. Örnek: Clastrodium tetani (Tetanos bakterisi)
 • Aerob Bakteriler: Bazı bakteri grupları (Escherichia coli, Zatürree ve Yoğurt Bakterisi gibi) ancak oksijenli ortamda yaşayabilir. Bunlarda mitokondri olmadığı için solunum hücre zarının iç kısmındaki kıvrımlarda (mezozom) gerçekleştirilir. Örnek: Azot Bakterileri.
 • Geçici Aerob veya Geçici Anaerob Olanlar: Asıl solunumları oksijensiz olduğu halde kısa süre için aerob olanlara “Geçici Aerob” denir. Normal solunum şekli aerob olanlar ise havasız kalınca fermantasyona başvururlar. Bunlara “Geçici Anaerob” denir.

  – Âlem: Bacteria – Bakteriler
  – Şube: Acidobacteria
  – Şube: Actinobacteria
  – Şube: Aquificae
  – Şube: Bacteroidetes
  – Şube: Chlamydiae
  – Şube: Chlorobi
  – Şube: Chloroflexi
  – Şube: Chrysiogenetes
  – Şube: Cyanobacteria
  – Şube: Deferribacteres
  – Şube: Deinococcus-Thermus
  – Şube: Dictyoglomi
  – Şube: Fibrobacteres
  – Şube: Firmicutes
  – Şube: Fusobacteria
  – Şube: Gemmatimonadetes
  – Şube: Nitrospirae
  – Şube: Planctomycetes
  – Şube: Proteobacteria
  – Şube: Spirochaetes
  – Şube: Thermodesulfobacteria
  – Şube: Thermotogae
  – Şube: Verrucomicrobia

  > Canlıların Sınıflandırılması Ve Canlılar Alemi…

  Tabiatta yaşayan bütün canlıları incele*ye*bilmek için sınıflandırma yapılmıştır.

  Canlıları sınıflandırmada temel birim tür*dür.

  TÜR: Ortak bir atadan gelen benzer özel*lik*lere sahip, çiftleşebilen ve çiftleştiklerinde ve*rimli döller verebilen bireyler topluluğudur.

  Sistematik kategoriler türle başlar. Siste*matik kategorileri şu şekilde inceleyebili*riz.

  En büyük sistematik birim alemdir. Canlılar beş büyük alemde incelenir.

  MONERA ALEMİ:

  Bakteri ve Mavi yeşil alg gibi prokaryot hücrelilerden oluşur.

  Bakteriler: Tek hücreli canlılardır. Bazı üyeleri fotosentez yapabilir. Bölünerek yada sporla ürerler. Hücre şekillerine, beslenme şekil*lerine oksijene duyulan ihtiyaca ve gram bo*ya*sına göre sınıflandırılırlar.

  Beslenmesine göre;

  Fotosentetik bakteriler:

  Fotosentezle kendi besinlerini kendileri üretirler.

  Kemosentetik bakteriler:

  Bazı bakteriler kimyasal bağ enerjisi yar*dımı ile besinlerini üretirler.

  Parazit bakteriler:

  Bunların sindirim enzimi bulunmaz. Başka canlı üzerinde parazit olarak yaşarlar.

  Patojen bakteriler:

  Bu bakteriler kapsül denilen bir yapıya sa*hiptir. Aynı zamanda hastalık yaparlar. Örneğin; tifo, kolera.

  Saprofit (çürükçül) bakteriler:

  Hayvan ve bitki artıkları üzerinde yaşarlar. Artıklardaki organik maddeyi inorganik madde çevirerek doğada madde devrinde rol oynarlar.

  PROTİSTA ALEMİ

  Ökaryot bir hücrelilerin toplandığı alem*dir.Boşaltım için kontraktil kofulu kullanırlar.

  1. Amip (kök ayaklı) Yalancı ayaklarla ha*reket eder. Besinini fagositozla sağlar.

  2. Paramesyum (silliler=terliksi hayvan) Dış derisinde bulunan sillerle hareket eder. Be*sinini besin kofulu şeklinde dış ortamdan alır.

  3. Öğlena (kamçılı hayvan) Bu canlı klo*roplast organeli bulundurur ve besin sentezi ger*çekleştirir. Kamçısı ile hareket eder.

  4. Plazmodium (spor yapan canlı) Sıtma hastalığının etkenidir. Üremesi sporla olur.

  MANTARLAR ALEMİ

  Tek ve çok hücreli çeşitleri vardır. Klorop*lastları yoktur. Fotosentez yapamazlar. Bu se*beple bitkiler aleminden ayrı incelenmektedir. Besinlerini dış ortamdan alırlar. İlkel ve gerçek mantarlar olarak incelenebilir.

  Mantarların fermantasyonu

  (Mayalanma)

  Oksijensiz ortamda bazı mantarların glu*kozu (şekeri) enerji elde edebilmek için parçalar.

  Bu olaya oksi*jensiz solunum da denir.

  Tabiatta mantarlarla algler arasında yaşam birliği vardır. Buna likenler denir. Mantar birliğe, CO2, H2O, bağlama, koruma sağlar. Alg ise bir*liğe O2 ve besin sağlar. Ayrılacak olurlar ise iki can*lı da yaşayamaz.

  BİTKİLER ALEMİ

  Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki bölümde incelenir.

  A) Çiçekli bitkiler:

  Yapılarında çiçek bulunduran bitkilerdir. Tohumla ürerler. Kök, Gövde ve yaprak, çiçek olmak üzere dört kısımda incelenirler.

  1. Kök: Bitkiyi bulunduğu ortama bağlar. Topraktan su ve suda erimiş maddelerin emici tüylerle alınmasını sağlar. Bazı bitkilerde ise be*sin depo ederler. Kökler kaliptra tabakası ile kap*lıdır. Bu sayede kök yıpranmadan toprakta iler*ler. Büyütken doku vardır.

  Saçak kök (Mısır, Buğday), kazık kök (Fasülye, Bamya, Pancar) ve Depo kök (Turp, şeker pan*carı) olmak üzere üç kısımda incelenir.

  2. Gövde : Bitkiyi dik tutar, yaprak çiçek ve meyveyi taşır. Topraktan alınan suyu yapraklara aktarır. Bazı bitkilerde besin depo eder. (Patates)

  Otsu gövde (tek yıllık bitkilerde) ve odunsu gövde (çok yıllık bitkilerde) olmak üzere iki kı*sımda incelenir.

  Gövdede üç tip tomurcuk bulunur. Bunlar tepe tomurcuğu, yan tomurcuklar ve çiçek to*murcuklarıdır.

  3. Yaprak: Bitkinin yassılaşmış yeşil or*ganlarıdır. Gövde üzerinde birbirini örtmeyecek şekilde dizilirler. Görevleri; terleme yaparak iç dengeyi sağlar, mineral madde ihtiyacını karşı*lar, fotosentez yaparak inorganik maddelerden or*ganik madde üretir, solunum yaparak enerji ih*ti*yacını temin eder. Oluşan atık maddeleri yap*rak*larını atmak sureti ile yapıdan uzaklaştırı*lır. (Boşaltım)

  Yaprak çeşitleri;

  a) Damarlarına göre;

  – Paralel damarlı (tek yıllık bitkilerde), tek çenekli

  – Ağsı yaprak (çok yıllık bitkilerde)

  b) Yaprak ayasına göre;

  – Basit yaprak (söğüt, elma)

  – Bileşik yaprak (yonca, gül, çınar, asma)

  c) Biçimlerine göre;

  -Etli yaprak (Lahana,soğan)

  – İğne yaprak (çam)

  – Dikenimsi yaprak (Kaktüs)

  – Oval yaprak (portakal)

  4. Çiçek

  Yüksek yapılı bitkilerde üreme organıdır.

  a) Tozlaşma: Çiçek tozlarının (Polenlerin) su, böcek, rüzgar gibi etkenlerle dişi organ tepe*ci*ğine taşınmasına denir.

  b) Döllenme: Çiçek tozunun bir dizi işlem*den sonra dişicik borusundan geçip yumurtalıkta yumurtacık ile kaynaşmasına denir. Döllenmiş yumurta ve çevresindeki hücreler (tohum taslağı) gelişerek tohumu oluşturur.

  c) Tohumun yapısı:

  – Tohum zarı (kabuğu): Tohumu dış etken*lerden korur.

  – Embriyo: Bitkinin, kök, gövde ve yaprak gibi organların taslağını oluşturur.

  – Çenekler: embriyonun büyümesi için ge*rekli besinleri sağlar.

  B) Çiçeksiz Bitkiler:

  1. Talli Bitkiler:

  Su yosunları:

  * Tek hücreli yada çok hücreli olabilir.

  * Kloroplastlardan yararlanarak fotosentez yaparlar.

  * Gerçek kökleri yoktur. Kök benzeri ya*pıya sahiptirler. (Rizoit)

  * Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar

  * Eşeyli yada eşeysiz olarak ürerler.

  Mantarlar: Ayrı bir alem olarak önceki kı*sımlarda incelenmiştir.

  2) Arkegonlu Bitkiler

  a) Damarsız bitkiler , Kara yosunları:

  * Gerçek gövde ve yaprak bulundurur.

  * Gerçek kökleri yoktur.

  * Damarları yoktur. Suyu iyi iletemez. Do*layısı ile nemli yerlerde yaşarlar. (Suyu yaprakla*rıyla alır.)

  * Üremesi döl almaşı ile olur. Bu üremede eşeyli üreme ile eşeysiz üreme birbirini aralıksız takip eder.

  b) Damarlı bitkiler:

  Eğrelti otları

  * Gerçek, kök, gövde, yaprak bulundurur.

  * Fotosentez yapabilirler

  * Döl almaşı ile ürerler.

  * Toprak altı gövde var. (Rizom)

  HAYVANLAR ALEMİ

  Omurgasız ve omurgalı hayvanlar olmak üzere iki kısımda incelenir.

  A) Omurgasız Hayvanlar

  1.Süngerler: Organları ve organ sistem*leri olmayan basit yapılı canlılardır.

  2.Sölentereler: Hidra ve deniz anası gibi basit yapılı canlılardır.

  3. Solucanlar

  a) Yassı solucanlar; Planarya ve parazit olarak yaşayan tenyalar bu grupta ince*lenmekte*dir. Tenyalar, bazı omurgalı hayvan*larda ve in*sanlarda parazittirler.

  Balık, sığır, domuz tenyanın ara konak*la*rı*dır. İnsanlarda ise ince bağırsaklarda yaşar*lar. İnsan ana konaktır. Köpek tenyasında insan ara konaktır.

  Dişi ve erkek organ aynı bireydedir. Bu tür canlılara hermafrodit canlılar denir.

  Tenyanın hayat devri

  * Yumurtalar insan dışkısı ile dışarı atılır.

  * Balık, sığır, domuz; tenyalarının ara ko*nak’larıdır. Besinler yoluyla tenya yumurtaları ana konağa geçer.

  * Yumurta sindirim sisteminde çatlar, yu*murta içindeki kurtçuk kan yoluyla kaslara gelir ve burada gelişerek keseli kurt oluşur.

  * İnsanlar tarafından hayvanların etleri iyi pişirilmeden yenecek olursa bu keseli kurtlar in*san bağırsağına geçer ve burada tenyalar olu*şur.

  b) Yuvarlak Solucanlar

  Tirişin, bağırsak solucanı (Askaris) ve kıl kurdu bu grupta incelenir. Tam bir sinir ve dola*şım sistemi vardır. Tirişin domuz etinden, bağır*sak solucanı ve kıl kurdu kirli besinlerden insan*lara geçer. Ayrı eşeylidirler.

  c) Halkalı Solucanlar

  Toprak solucanı ve sülük en belirgin üye*le*ridir. Bu canlılar deri solunumu yaparlar. Dola şım ve sindirim sistemleri vardır. Solucanlar içe*risinde kapalı dolaşım taşıyan tek canlı grubu*dur.

  4) Eklem Bacaklılar:

  a) Kabuklular (Yengeç-Istakoz)

  b) Örümcekler (Örümcek-Akrep-Kene)

  c) Çok ayaklılar (Kırkayak-Çıyan)

  d) Böcekler (Arı-Sinek-Karınca)

  Vücutları, baş, göğüs, karın ve üyelerden oluşur. Vücutları kitin maddesi ile kaplanmıştır.

  Suda yaşarlar. Solungaç solunumu, ka*rada yaşayanlar ise trake (borulardan ibaret sis*tem) solunumu yaparlar. Kanlarında hemoglobin yer almadığı için renksizdir. Eşeyli ürerler. Bazı bö*cek türlerinde başkalışım görülür.

  5) Yumuşakçalar:

  Midye, istiridye, ahtapot, mürekkep balığı bu grupta yer alır. Sindirim sistemleri vardır. İç organlarını örten mantoya (Kabuk) sahiptirler.

  6) Derisi Dikenliler:

  Deniz yıldızı, deniz kestanesi ve deniz hı*yarı bu grupta yer alır. Vücutları sert ve dikensi çıkıntılara sahiptir.

  B) Omurgalı Hayvanlar

  Vücutlarında kıkırdak yada kemikten ya*pılmış bir iskelet bulunduran canlılara denir.

  1) Balıklar:

  * Vücutları pullarla kaplıdır.

  * Vücut baş ve gövdeden oluşur. Üyelerin yerine kuyruk ve yüzgeç bulunur.

  * Kalpleri iki gözlüdür. Kalpte kirli kan bu*lunur. Temiz kan solungaçlardan vücuda dağılır.

  * Dış döllenme görülür.

  * Kirli kanla temiz kan değişimi solungaç kıllarında gerçekleşir.

  2) Kurbağalar

  * Vücutları ince ve nemli bir örtü ile kaplı*dır. Hem suda, hemde karada yaşarlar.

  * Vücutları baş, gövde ve üyelerden oluşur.

  * Yavru iken deri ve solungaç, Erginleşince deri ve akciğer solunumu gerçekleştirir.

  * Kalpleri üç gözlüdür. Kirli kan dolaşır, so*ğuk kanlı canlılardır.

  * Dış döllenme görülür.

  * Başkalaşım geçirerek erginleşirler.

  3) Sürüngenler:

  * Timsah, yılan, kertenkele, kaplumbağa bu grupta yer alır

  * Vücutları, baş gövde ve körelmiş üyeler*den oluşur.

  * Yürekleri üç gözlüdür. (Timsahlarda dört gözlüdür.) Kirli ve temiz kan karışık dolaşır. So*ğuk kanlı canlılardır.

  * Akciğer solunumu yaparlar.

  * İç döllenme görülür.

  4) Kuşlar

  * Vücutları tüy ve teleklerle örtülüdür.

  * Vücut, baş, gövde ve üyelerden oluşur.

  * Solunum organları akciğerlerdir. Hava keselerinden çıkan borular uzun kemik içlerine kadar uzanarak uçma kolaylığı sağlar.

  * Kalpler dört gözlüdür. Sıcak kanlı canlı*lardır.

  * Kuşlarda ağız ve diş olmadığından be*sin*leri parçalama işini taşlıktaki kum taneleri ger*çek*leştirir.

  * İç döllenme görülür.

  5) Memeliler

  * Yavrularını doğrurur ve sütle beslerler.

  * Vücutları tüy yada kıllarla kaplıdır.

  * Solunum organları akciğerlerdir. Deri, solunuma yardımcıdır.

  * Kalbi dört gözlüdür. Kirli kanla temiz kan birbirine karışmaz. Vücut sıcaklıkları sabittir.

  * Alyuvarlarında çekirdek bulunmaz.

  * Balina, yunus, fok yüzen memeli, Yarasa ise uçan memelilerdir.

  * İç döllenme görülür.

  * Memelilerin plesentalı (göbek bağı) , ga*galı, keseli çeşitleri bulunmaktadır.

  Sponsorlu Bağlantılar

 • Bakteri Alemi İçin Yorum Yap