Bitkisel Dokular İle İlgili Sorular

Bitkisel Dokular İle İlgili Sorular Bitki Biyolojisi Çıkmış Sorular - Bu makaledeki notlar: bitkisel dokular test soruları bitkisel dokular..

Bitkisel Doku Soruları

Bitkisel Doku Soruları

1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir?

 • Destek doku
 • Koruyucu doku
 • Bağ doku
 • Parankima doku
 • Epitel doku

  2-Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir?

 • İletim
 • Fotosentez
 • Desteklik
 • Solunum
 • Depo ve salgı

  3-Aşağıdakilerden hangisi, değişmez dokuların özelliklerinden değildir?

 • Birincil ve ikincil meristem doku hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasıyla oluşur.
 • Hücreleri büyük, sitoplazması az ve kofulları çok sayıdadır.
 • doku hücrelerinin arasında boşluk bulunur.
 • Hücre duvarlarında odun ve mantar özü birikerek kalınlaşmaya sebep olur.
 • Embriyonik meristematik özelliklerini taşır.

  4-Aşağıdakilerin hangisinde, parankima dokusu bulunmaz?

 • Gövde ve kök kabuğu
 • Yaprak mezofili
 • Epidermis
 • Tohum endospermi
 • Meyve etli kısımları

  5-Bir yaprak sapında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Kollenkima
 • Parankima
 • Sklerankima
 • Odun borusu
 • Kaliptra

  6-Aşağıdakilerden hangisi, periderm ve özellikleriyle ilgili yanlış bir açıklamadır?

 • Çok yıllık bitkileri örter ve korur.
 • Fellojenden orijin alır.
 • Hücre çeperlerinde su geçirmez süberin maddesi birikir.
 • Gaz alış verişini kovucuk sağlar.
 • Canlı hücrelerdir.

  7-Hayvansal ve bitkisel dokulardaki görev benzerliği aşağıdaki hangi ikili arasında yoktur?

 • Epitel doku-Kas doku
 • Bağ doku-Parankima
 • Bez epiteli-Salgı doku
 • Kemik doku-Destek doku
 • Kan doku-İletken doku

  8-Aşağıdakilerden hangisi, karşısındaki yapıyı içermez?

 • Pek doku-Selüloz, pektin
 • Sert doku-Selüloz, lignin
 • Odun borusu-Süberin, kalbur borusu
 • Epidermis-Kütikula, stoma
 • Periderm-Süberin, lentisel

  9-Aşağıdakilerden hangisi, bütün bitki gruplarının genel özelliklerindendir?

 • Kök, gövde ve yaprağın bulunması
 • Madde taşınmasının damarlarla yapılması
 • Karbondioksit özümlemesi yapan hücrelerin bulunması
 • Hem eşeyli, hem eşeysiz üremenin yapılabilmesi
 • Aktif olarak yer değiştirme hareketi yapabilmesi

  10-Epidermisten orijin alan tüylerin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Örtü
 • Salgı
 • Tırmanma
 • Savunma
 • Onarım

  11-Kök büyüme bölgesinde,

 • Dermatojen
 • Fellojen
 • Plerom
 • Kambriyum
 • Periblem

  bölgelerinden hangileri bulunur?

 • I ve II
 • III ve IV
 • I, II ve III
 • I, II ve V
 • II, IV ve V

  12-Bir kökte aşağıdaki hangi bölgeden karşısındaki kısımlar oluşmaz?

 • Dermatojen-Epidermis
 • Periblem-Kabuk
 • Plerom-Odun borusu
 • Epidermis-Emici tüyler
 • Plerom-Fellojen

  13-Yaprakların, meyvelerin ve köklerin depo bölgeleri genellikle hangi doku hücrelerinden oluşmuştur?

 • Epidermis
 • Parankima
 • Kollenkima
 • Periderm
 • Sklerankima

  14-Odunsu dikotiledon bir bitkide,

 • Apikal meristem
 • İletim kambriyumu
 • Mantar kambriyumu

  dokularından hangileri bulunur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III

  15-Yaprağın palizat mezofili ve sünger mezofili hangi doku hücrelerinden yapılmıştır?

 • Epidermis
 • Kollenkima
 • Sklerankima
 • Parankima
 • Soymuk

  16-Kaliptranın görevi nedir?

 • Embriyonik hücreleri üretmek
 • Suyu emmek
 • Kök apikal meristemi oluşturmak
 • Mineralleri emmek
 • Kök apikal meristemi dış etkilere karşı korumak

  17-Yan köklerin uzamasını sağlayan perisiki aşağıdaki hangi hücrelerden oluşur?

 • Parankima
 • Meristem
 • Epitel
 • Kollenkima
 • Salgı

  18-Bitkilerde,

 • Yaraların onarılması
 • Boyuna büyüme
 • Eşeysiz çoğalma
 • Enine kalınlaşma

  Olaylarından hangileri meristem doku tarafından doğrudan gerçekleştirilir?

 • Yalnız II
 • Yalnız IV
 • II ve III
 • II, III ve IV
 • I, II, III ve IV

  19-Aşağıdakilerden hangisinde meristem doku bulunmaz?

 • Kök apikali
 • İletim kambriyumu
 • Gövde apikali
 • Çenekler
 • Fellojen

  20-İletim kambriyumunun fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İkincil ksilem ve floemi üretir.
 • Birincil dokuları oluşturur.
 • Boyuna büyümeyi sağlar.
 • Kabuk ve parankima hücrelerini üretir.
 • Su ve besin depo eder

  Biyoloji Test Soruları 2

  1. Uç meristem kökte, kaliptra (kök
  şapkası) ile korunur. Kaliptra
  zedelendiğinde aşağıdaki durumlardan
  hangisi görülür?
  A) Bitkide hayati olayların durması
  B) Bitki kökünün hızla büyümesi
  C) Zedelenen kısımda yeni uç
  meristemlerin oluşması
  D) Bölünür dokunun çoğalarak
  zedelenen kısmı onarması

  2. Bitkilerde koku ve bal özü hangi
  dokunun hücreleri tarafından
  üretilir?
  A) İletim doku
  B) Salgı doku
  C) Temel doku
  D) Destek doku

  3. Aşağıdaki dokulardan hangisine
  ait hücre doğru verilmiştir?
  Doku Hücre
  A) Temel bağ doku › Fibroblast
  B) Kemik doku › Kondrosit
  C) Kıkırdak doku › Osteoblast
  D) Yağ doku › Osein

  4. I- Omurgalı hayvanlarda sinir
  kordonu vücudun sırt tarafında,
  omurgasız hayvanlarda
  ise karın tarafında bulunur.
  II- Kurbağalardan memelilere
  doğru gidildikçe, beyin yarım
  küreleri küçülüp, kıvrımlar
  azalmaya başlar.
  Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
  A) Yalnız I doğru
  B) Yalnız II doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış

  5. Aşağıdakilerden hangisi
  impulsu ifade eder?
  A) Sinir hücresi zarının elektriksel
  yük bakımından tekrar dinlenme
  durumuna geçmesi
  B) Bir sinir hücresini uyarabilen
  en düşük uyartı şiddeti
  C) Dinlenme hâlindeki bir sinir
  hücresi zarındaki kutuplaşma
  D) Bir uyaran ile uyarılma durumunda
  sinir hücresinde meydana
  gelen değişiklik

  6. Beyin-omurilik sıvısının
  (BOS) görevi aşağıdakilerden
  hangileridir?
  I- Beyni mekanik etkilere karşı
  korumak
  II- Kan ve sinir hücreleri arasında
  besin alışverişi sağlamak
  III- Duyusal olarak çevrenin farkında
  olmayı sağlamak
  A) Yalnız I B) I – II
  C) II – III D) I – II – III

  7. I- Bir besinin tadının alınabilmesi
  için tat veren maddelerin
  tükürük içinde çözünmesi
  gerekir.
  II- Kokunun alınabilmesi için
  madde taneciklerinin mukus
  içinde çözünmesi gerekir.
  Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
  A) Yalnız I doğru
  B) Yalnız II doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış

  8. Görme olayında, aşağıdakilerin
  hangisinden hemen sonra görme
  sinirlerinde impuls oluşur?
  A) Işınlar saydam tabakaya geldiğinde
  B) Işınlar göz merceğinde kırıldığında
  C) Cismin şekli ve rengi beyinde
  algılandığında
  D) Ağ tabakaya düşen ışınlar almaçları
  uyardığında

  9. Kulakta bulunan aşağıdaki yapılardan
  hangisi denge duyusu
  ile ilgili değildir?
  A) Yarım daire kanalları
  B) Östaki borusu
  C) Kesecik
  D) Tulumcuk

  10. Aşağıdaki bitkisel hormonlardan
  hangisi tohumun uykuda
  kalmasını sağlayıp, uygun olmayan
  ortamlarda tohumun
  çimlenmesini engeller?
  A) Oksin B) Absisik asit
  C) Giberellin D) Etilen

  11. Adrenalin hormonu;
  I- Böbrekte sodyum ve klor
  iyonlarının geri emilmesi
  II- İskelet kaslarına ve kalbe giden
  damarların genişlemesi
  III- Korku anında göz bebeklerinin
  büyümesi
  durumlarından hangilerinde etkilidir?
  A) Yalnız I B) I – II
  C) II – III D) I – II – III

  12. Aşağıdaki durumların hangisinde
  kandaki glikoz düzeyinin
  normalin üzerine çıkması beklenir?
  A) Uzun süre aç kalındığında
  B) Spor yapıldıktan sonra
  C) Aşırı stresli durumda
  D) Yemek yedikten sonra

  13. Hipotalamus, hipofiz ve tiroid
  bezi arasındaki geri besleme olayında;
  hipofiz, tiroid uyarıcı hormon
  (TSH) salgıladığında aşağıdakilerden
  hangisi görülür?
  A) Tiroid bezi tiroksin üretir.
  B) Metabolizma yavaşlar.
  C) Tiroksin üretimi durur.
  D) Vücut sıcaklığı düşer.

  14. I- Bir hücreliler genellikle sucul
  organizmalar olduklarından
  hareketleri suyun hareketine
  bağlı olarak değişebilir.
  II- Bazı bir hücreli canlılarda
  bulunan sil, kamçı, yalancı
  ayak gibi yapılar pasif hareketi
  sağlar.
  Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
  A) Yalnız I doğru
  B) Yalnız II doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış

  15. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde
  bulunan kollenkima hücrelerinin
  özelliklerinden değildir?
  A) Canlı ve esnek olma
  B) Lignin maddesinin birikmesiyle
  oluşma
  C) Pektin ve selüloz içerme
  D) Bulunduğu bitki kısımlarına
  desteklik sağlama

  16. Bitkilerin, bir cisimle temas ettiğinde
  verdiği tepkiye ne ad
  verilir?
  A) Fotonasti
  B) Termonasti
  C) Tigmotropizma
  D) Gravitropizma

  17. Peristaltik hareket, aşağıdaki
  canlılardan hangisinde görülür?
  A) Midye
  B) İstiridye
  C) Kedi balığı
  D) Toprak solucanı

  18. Kafatası kemikleriyle ilgili olarak
  aşağıda verilenlerden hangisi
  yanlıştır?
  A) Aralarında sıkı bağlantılar vardır.
  B) Birbirlerine girintili çıkıntılı şekilde
  bağlanmışlardır.
  C) Hareketlilikleri sınırlıdır.
  D) Yassı kemiklerdir.

  19. Süngerlerde, sindirimle ilgili
  olarak aşağıdaki yapılardan
  hangisi bulunur?
  A) Kursak
  B) Arka bağırsak
  C) Yakalı kamçılı hücre
  D) Taşlık

  20. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer
  tarafından salgılanır?
  A) Lipaz
  B) Safra
  C) Amilaz
  D) Kimotripsinojen

  Cevaplar:

  1. D
  2. B
  3. A
  4. A
  5. D
  6. B
  7. C
  8. D
  9. B
  10. B
  11. C
  12. D
  13. A
  14. A
  15. B
  16. C
  17. D
  18. C
  19. C
  20. B

  alıntı

  Sponsorlu Bağlantılar

 • Bitkisel Dokular İle İlgili Sorular İçin Yorum Yap