Bloklar Ve Özellikleri

Bloklar Ve Özellikleri Grupların Özellikleri - Bu makaledeki notlar: periyodik cetvelde grupların özellikleri bloklar ve..

>periyodik Cetvelde Grupların Özellikleri

www.webhatti.comwww.webhatti.com

Periyodik cetver A ve B grubu olarak 2 ye ayrılmıştır.A grubu elementleri Ametal ve metal olarak B grubu elementleri ise Metaldir.
Bu gruplar ayrıyetten bloklarada ayrılmıştır.Orbitallerde gördüğümüz s,p,d,f blokları olarakda ayrılır.
S Blok:1A-2A
P Blok:3A-4A-5A-6A-7A-8A
D Blok:B Grupları
F Blok:Lantanit ve Aktinitler
S Blok elementleri
Bu blokta 1A ve 2A grubu elementleri yer almaktadır.
1A Grubu
H,Li,Na,K,Rb,Cs,Fr Elementleri yer alır.Diğer adları Alkali Metallerdir.Bu grup elementleri dizilimleri ns1 ile biter.Elektronegatiflikleri düşüktür.Elektron almak yerine vermeyi tercih ederler.Bileşiklerinde +1 değerlik alırlar.Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür.
Ör:
H:1s1
Na:1s2 2s2 2p6 3s1
2A Grubu
Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra Elementleri yer alır.Diğer adları Toprak Alkali Metallerdir.Bu grup elementleri dizilimleri ns2 ile biter.Bu sebepten küresel simetri özelliği gösterirler.Elektronegatiflikleri 1A ya göre yüksektir.Bileşiklerinde +2 değerlik alır.İyonlaşma enerjileri yukarıdan aşağı doğru düşer..
Ör:
Mg:1s2 2s2 2p6 3s2
Ca:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
P blok Elementleri
3A,4A,5A,6A,7A,8A Bu grupta yer alır.
7A ya kadar olan elementlerde karakteristik özellikler yoktur
7A Elementleri
F,Cl,Br,I,As bu gruptadır.Halojenler olarak adlandırılır.Dizilimleri ns2 np5 ile biter.Elektronegatifliği en yüksek olan elementler burada yer alır.Doğada Moleküler halde bulunurlar.
Ör:
F:1s2 2s2 2p5
Cl:1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
8A Elementleri
He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rd bu gruptadır.Diğer adı asal gaz yada soygaz olarak adlandırılabilir.Havadan damıtılarak elde edilirler.Kimyasal tepkimelere genelde girmezler ancak Xe ile yapılan bileşikler vardır
Elektron alıp vermezler.He hariç dizilimleri ns2 np6 ile biter.
Ör:
He:1s2
Ne:1s2 2s2 2p6
D Blok Elementleri
S ve P blok arasındadırlar.Geçiş metalleri olarakda adlandırılabilir.Bu gruptaki tüm elementler metaldir.Bileşiklerinde farklı yükseltgenme basakmarında olabilirler.Bu blokta önemli metallerden bazıları Krom,Mangan,Demir,Nikel,Bakır,Çinko,Kadmiyumdur.
F Blok Elementleri
Bu blok elementleri iç geçiş metalleri olarak adlandırılır.Periyodik cetvelin şeklini bozmamak için bu şekilde ayrı bir bölümde incelenir.Lantanitler 4f Aktinitler 5f orbiltallerinde bulunur.Yapay yollardan elde edilirler.
www.webhatti.comwww.webhatti.com
Tarafımdan yazılmıştır hatalarımız olmuşsa affola.Alıntılarda forum ismi veya yazar ismi yazılmasını rica ederim..

Periyodik Cetvelin Özellikleri

Periyodik Cetvelin Özellileri :
1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır.
2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.
3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır.
4. Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır.
GRUP ADI :
1A Alkali metaller
2A Toprak alkali metaller
3A Toprak metalleri
4A Karbon grubu
5A Azot grubu
6A Oksijen grubu
7A Halojenler
8A Soygazlar(asal gazlar)
5. Her periyot bir alkali metalle başlar ve bir soygaz ile biter.
6. Hidrojen alkali metal olmadığından 1.periyot alkali metalle başlamaz.
7. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe asitlik özelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği azalır.
8. Soldan sağa doğru atom çapı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar.
9. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır.
10. Soldan sağa doğru çap azaldığı için elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır.
11. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar, soldan sağa doğru azalır.
Bazı Grupların Özellikleri :
1A GRUBU (ALKALİ METALLER) (Li, Na, K, Rb,Cs,Fr)

1. Değerlik elektron sayıları bir olduğu için bu elektronunu kolaylıkla vererek bileşiklerinde sadece +1 değerlik alırlar. İyi indirgendirler.

2. Çok aktif oldukları için tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar. Tuzlarının elektroliziyle saf halde elde edilebilirler.

3. Su ve hava oksijeniyle tepkimeye girdiklerinden laboratuvarda eter yada gaz yağında saklanırlar.

4. Alevi karakteristik renklere boyarlar.( Na sarıya, Li kırmızıya )
5. Yumuşak ve parlaktırlar. Erime noktaları ve yoğunlukları küçüktür. Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe yoğunlukları büyür, erime noktaları küçülür.
7A GRUBU ( HALOJENLER ) (F,Cl,Br,I,At)

1. Değerlik elektron sayıları 7 olduğu için bileşiklerinde +7 ile -1 arasında çeşitli değerlikler alabilirler. Özellikle -1 değerlik alırlar.
2. Hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterir.(HCl,HI,HF….). Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe asitlik özelliği artar.

3. Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom no ve atom yarıçapı artar, elektron alma özelliği (elektron ilgisi) azalır.
4. P.cetvelde elektron alma ilgisi en fazla olan (elektronegatifliği en fazla) element flor olduğundan flor en iyi yükseltgendir.
5. 2 atomlu moleküller halinde bulunurlar. Oda şartlarında F2, Cl2 gaz , Br2 sıvı I2 ve At2 katıdır.

8A GRUBU (SOYGAZLAR) (He, Ne, Ar, Kr, Xe Rn)

Bu gruba ait olan elementler kararlı olup kimyasal tepkimeye girmezler.
Elementlerin Periyodik Cetveldeki Yeri :
Yeri belirlenecek elementin elektron dağılımı yapılır. Değerlik elektron sayısı grubunu, en yüksek enerji düzeyi de periyodunu gösterir. Son orbital S yada P ile bitiyorsa A, d ile bitiyorsa B grubu elementidir.

Örnek :
Atom numarası 15 olan elementin periyodik cetveldeki yeri neresidir ?

2+3=5 5A
15X= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
3. periyot

Örnek :

19X, 13Y, 23Z elementlerinin periyodik cetveldeki yerlerini belirleyiniz ?

19X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 : 4.periyot 1A grubu

13Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 : 3.periyot 3A grubu

23Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 : 4.periyot B grubu
Bazı Özelliklerin Periyodik Cetveldeki Değişimi :
1. ATOM NUMARASI

Periyotlarda soldan sağa, gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe atom numarası artar.

2. ATOM YARIÇAPI (Atom hacmi)

Atom yarıçapı atomun büyüklüğünün ölçüsüdür. Bu bakımdan yörünge sayısyıla doğru orantılıdır. Yörünge sayıları eşitse, atom numrası küçük olanın (çekirdekteki çekim kuvveti az olduğundan) yarıçapı daha büyüktür.
Bu bakımdan gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe atoma yeni yörüngeler eklendiğinden atom çapı artmakta, soldan sağa doğru yeni yörünge eklenmediğinden atom çapı azalmaktadır.

3. İYONLAŞMA ENERJİSİ
İyonlaşma enerjisi atom çapı ile ters orantılıdır. Soldan sağa doğru çap azaldığından iyonlaşma enerjisi artmakta, yukarydan aşağıya doğru çap arttığından iyonlaşþma enerjisi azalmaktadır.

4. ELEKTRON ALMA VE VERME ÖZELLİĞİ

Gruplarda yukarydan aşağıya inildikçe elektron verme özelliği artar, periyotlarda soldan sağa gidildikçe azalır. Yörünge sayıları eşit olanlardan, değerlik elektron sayısı az olan daha kolay elektron verir.
Bir elementin metalik özelliği elektron verme eğilimiyle ölçülür.
Bir elementin ametalik özelliğide elektron alma eğilimiyle ölçülür.

Sponsorlu Bağlantılar

Bloklar Ve Özellikleri İçin Yorum Yap