Büyük Tevbe Duası

Büyük Tevbe Duası En Büyük Tevbe Duası - Bu makaledeki notlar: estağfirullah duası büyük tevbe duası en..

Tevbe Duasi

Tevbe Duasi

Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullahil Azim El Kerim ellezi lailahe illa
Huvel Hayyul gayyum ve etûbu ileyh ya Tevvâb!

Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullahil Azim El Kerim ellezi lailahe illa
Huvel Hayyul gayyum ve etûbu ileyh Ya Gaffar!

Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullahil Azim El Kerim ellezi lailahe illa
Huvel Hayyul gayyum ve etûbu ileyh Ya Afuv!

Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemliku li-nefsihî mevten velâ hayâten
velâ nuşûrâ

Ya ErhamerRâhimîn Ya ErhamerRâhimîn Ya ErhamerRâhimîn

Şu yaşıma gelinceye kadar, şu âna gelinceye kadar bilerek-bilmeyerek
yaptığım, işlediğim tüm günahlardan ben pişmanım, tevbe ediyorum

Gözümle işlediğim günahlara estağfirullah

Dilimle-kulağımla işlediğim günahlara estağfirullah

Aklımla-hayalimle işlediğim günahlara estağfirullah

Elimle-ayağımla ve bütün âzalarımla işlediğim günahlara estağfirullah

La ilahe illa ente subhâneke innî kuntu minezzalimîn
La ilahe illa ente subhâneke innî kuntu minezzalimîn
La ilahe illa ente subhâneke innî kuntu minezzalimîn

Ya Rabbi! Ben pişmanımKeşke hiç yapmasaydım
Ya Rabbi sana söz veriyorum bir daha yapmayacağım

Ya Rabbi beni affet! Kendine kul kabul et
Emanetini kabzetmek zamanına kadar beni emanette emin kıl

ALLAHumme inneke Afuvvun Kerîmun tuhibbul afve fa’fu anni!

Ya Rabbi! Ben senden razı oldum

Ya Rabbi bana verdiklerinden, vermediklerinden, hiç vermeyeceklerinden
razı oldum

Ya Rabbi ben sana teslim oldum
Senin dediğin olacak Rabbim

Sen de benden razı olKabul eyle tevbemi

Razı değilsen, razı olacağın amelleri işlememi nasibeyle bana, mustaqîm
eyle

Ya Rabbi ben sana inandım, meleklerine, peygamberlerine, ahiret
gününe, kadere, hayr ve şerrin senden olduğuna, öldükten sonra
dirilmeye inandım, iman ettimDilimle ikrar, kalbimle tasdik ettim;

Âmentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve
bilkaderi hayrihi ve şerrihi minALLAHi teâlâ vel ba’su ba’del mevti hakkun

Eşhedu en lâ ilahe illALLAH ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve
resuluhu

Ya Rab! Bu şehadetle hak üzere yaşamayı bana nasibeyle

Beni daim seninle meşğul eyle

Kalbimi yolunda sabitle

Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa, beni nefsimle baş başa bırakma!

Ve; Eşhedu en lâ ilahe illALLAH ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve
resuluhu diyerek sana kavuşmayı bana nasibeyle

Amin Amin bi Hurmeti Taha Ve YasinVelhamdulillahi Rabbilâlemîn el Fatiha Ma Salevat

ALLAHumme salli ala seyyidina muhammed ve ala ali seyyidina Muammed

"estağfirullah El-azim El-kerim Ellezi La İlahe İllahüvel Hayyül Kayyumu Ve Etübü İle

“Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu” duasının manası nedir?

Tevbe için okunan,

“Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu”

Duasının manası:

“Azamet ve Kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, elzelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyûm olan Allah’dan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan’dır.”

Aczini Fakrini Idrak Duasi

Ya RAB,

Kulluğumıuzu şu kelimeyle ilan ediyoruz; Estağfirullah, Estağfirullah, sümme estağfiruulah

İmanımızı da şu kelimeyle yeniliyoruz; Eşhedü en laiLAHE ilLALLAH ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Rasulühü.

Ya RABBi! Yaratılışımızın gayesi; ubudiyettir. Ve ubudiyet o dur ki, biz, fatır-ı Zülcelâlin dergah-ı rahmetinden affımızı talep ediyoruz yani; Estağfirullah ve Sübhanallah ile kusurumuzu, Hasbünallah ve Elhamdülillah ile ihtiyacımızı ve fakrımızı, ALLAHu Ekber ve La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ile ve istimtad ile aczimizi ilan ederek ve ayine-i ubudiyetimizle cemal-i rububiyetini izhar etmek istiyoruz.

Ya RAB! hastalarımıza şifayı acil, yolcularımıza selameti, borç eleminden feryadü figan edenleri de merhametine vesile kıl. Ana ve babalarımıza hürmet ve merhamet eyle, günahlarımızda dolayı zalimleri başımıza musallat eyleme.

Ya RABBi, bize hakkı hak olarak bilip ittiba etmeyi, batılı batıl olarak bilip içtinap etmeyi nasip buyur.

Allahümmehfezna ya Feyyaz min Cemi’il belaya vel emraz kââffetan ââmmetan birahmetike ya Erhamerrahimin.

Ya RABBi sekerata girdiğimiz zaman son nefesimizi şu kelimeyi mübareke ile; “ Eşhedü En la ilahe İLLALLAH, ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve Rasülluhu ” ile bitir.

Ya RABBi! Akibetimizi hayr eyle ölüm sekeratından sonra kabir aleminde de dehşetten, vahşetten bizi kurtar.

Ya RABBi! Kalplerimizi imanA musahhar eyle.

Ya RABBi! Büyük tehlikelerden ümmeti Muhammediyeyi (asm), şu mübarek mü’minleri, memleketimizi, ve sair bilad-ı müslimini kurtarmayı nasip eyle.

Ya RABBi! Şeytanı ve arkadaşlarını başımıza musallet eyleme. Şifa-i acili bizlere nasip eyle, Göz, kulak, el, ayak ve akıl nimetinden bizleri mahrum eyleme. Son nefesimize kadar yardımcımız ol. Günahlarımızdan dolayı bizlere merhamet göstermeyecek zalimleri başımıza musallat eyleme. Onları başımızdan def eyle. Son nefese kadar bizleri Kurani derslerden ayırma.

Ya RABBi! Bizi manevi bir ruhla müeyyed eyle. Ankaribüz zaman yetmiş bin perde denilen “hicab-ı esma sıfat”ın arkasına kadar tecelliyat-ı esmada bizi terekkiyata mahzar eyle. Cemalı be kemalinle bizi müşerref kıl.

Ya RABBi! Bütün bu dertlerimizi, üstümüzden kaldırmayı maddi ve manevi kolaylıklar yaşamayı nasip kıl bizlere. Ölümümüzden sonrada haşir meydanında Nur-u Muhammed’i (asm) sancağı altında haşr eyle. Cennetül firdevste cemalinle bizi müşerref eyle.

Ya RABBi! Havz-ı Kevseri nebeviden su içebilmemizi nasip eyle. Başımıza; aklı müstakim, kalbimize; imaNı kamil, vücudumuza; sıhhat ve afiyet, rızkımıza; bereketi nasip eyle.

Amin. Amin.

Allahümme Amin.

Bi cahi seyyidil mürselin Velhamdülillahi RABBil alemin

El Fatihâ.

——————————————————————————–

Tevbe Ve İstiğfar Duası

Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir.
Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü’min, önce şu istiğfar duâsını huşû ve hudû ile okur:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”
“Yâ Settere’l uyûb, Yâ gaffare’z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

Sponsorlu Bağlantılar

Büyük Tevbe Duası İçin Yorum Yap