Cumhuriyet Dönemi Şairleri Ve Şiirleri

Cumhuriyet Dönemi Şairleri Ve Şiirleri Cumhuriyet Dönemi Şiir Anlayışı - Bu makaledeki notlar: cumhuriyet dönemi şairleri cumhuriyet dönemi şairleri..

Cumhuriyet Dönemi Şairleri Ve Şiir Özellikleri

Cumhuriyet dönemi türk edebiyatı

cumhuriyet dönemi, millileşme akımının devamı olarak, hızlı bir gelişme ve oluşma çığırı açmıştır. bu edebiyatın oluşumunda tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinde ortaya çıkan yeni edebiyat hareketlerinin ihmal edilemez bir yeri vardır.
önceki edebiyat dönemlerinden şekil, dil ve fikir bakımından bazı özellikleri devralan cumhuriyet dönemi edebiyatı’nın oluşumunda, cumhuriyet’in ilânından sonra gerçekleştirilen büyük siyasî, toplumsal ve kültürel değişmenin daha yaygın ve esaslı bir rolü vardır. devam eden bazı çizgilere rağmen bu edebiyatın, geçmişin edebiyatından çok farklı bir şekilde oluşmasında, atatürk ilke ve devrimleri büyük ölçüde belirleyici bir rol oynamıştır.
devrimler, özellikle dil devrimi türkçe’yi ve türk edebiyatı’nı gerçek mecrasına sokmuş milliyetçi, halkçı, devrimci, modern sanat ve edebiyat görüşlerinin benimsenmesine yol açmıştır. cumhuriyet dönemi türk edebiyatı, divan edebiyatının terk edilmesinden sonra teşekkül eden tanzimat, servet-i fünun, fecr-i ati ve millî edebiyat adlarıyla anılan edebiyat tarzları vasıtasıyla oluşturulan zemin üzerine kurulmuştur.
cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır. dildeki sadeleşme hareketi artık yerleşmiştir. şiirde ve düz yazıda toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular oldukça genişletilmiştir. buna bağlı olarak mekânlar da çeşitlilik kazanmıştır. anadolu’ya daha çok yer verilmiştir. roman ve hikâyelerde toplum sorunları, gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmıştır.
cumhuriyet dönemi, sürüp gelen dil tartışmalarını bilimsel bir sonuca bağlamış, türk edebiyatı batı taklitçiliğinden kurtulmuş, yeni bir atılışla kendi kişiliğini bulmuş, halk ve aydın arasındaki uçurum kapatılmaya çalışılmıştır.

cumhuriyet dönemi edebiyatının belli başlı özellikleri:

1. aruz ölçüsü tamamen bırakılmıştır.
2. ilk yıllarda kullanılan hece ölçüsü 1940’lardan sonra yerini serbest şiire bırakmıştır.
3. şiir , roman , öykü türünde önemli teknik gelişmeler olmuştur.
4. roman ve öyküde realizm , natüralizm , toplumsal gerçekçilik gibi akımlar etkili olmuş , şiirde ise çağdaş akımlar izlenerek onların benzerleri yaratılmaya çalışılmıştır.
5. bu dönemin yazarlarının hemen hepsi, eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.
6. yazar ve şairlerin çoğu anadolu’ya yönelmişler, eserlerinde anadolu’yu işlemişlerdir.
7. cumhuriyetin ilk yıllarında istiklâl savaşı’nın meydana getirdiği “destani” ruh hali etkisini sürdürmüştür.
8. bu dönemdeki eserlerde halk, millet, memleket ve çağdaş millet kavramlarıyla ilgili düşünceler geniş yer tutar.
9. mizah, hiciv, deneme, eleştiri ve edebiyat tarihi alanlarında önemli gelişmeler görülmüştür.

bu dönemin önemli sanatçıları:

hikaye ve roman alanında: sabahattin ali, sait faik abasıyanık, aziz nesin, kemal tahir, yaşar kemal, orhan kemal, haldun taner, fakir bayburt, cevat şakir kabaağaçlı, memduh şevket esendal.

tiyatroda: vedat nedim tör, turgut özakman, turan oflazoğlu …

şiirde:
a)heceyi kull******r: ahmet hamdi tanpınar, ahmet kutsi tecer, necip fazıl kısakürek, ziya osman saba, ahmet muhip dranas, cahit sıtkı tarancı.

b)özgür nazımda: nazım hikmet, fazıl hüsnü dağlarca, orhan veli kanık, oktay rıfat horozcu, behçet necatigil, cahit külebi, sezai karakoç, atilla ilhan, ismet özel…
cumhuriyet döneminde oluşan edebi topluluklar:

a) beş hececiler: milli edebiyat’ın ölçü, birim ve nazım biçimlerini kullanmaya özen gösteren bir düşünceye sahip olan beş şairin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktur. bu şairler; orhan seyfi orhon, halit fahri ozansoy, enis behiç koryürek, yusuf ziya ortaç ve faruk nafız çamlıbel’dir. hecenin bu beş şairi millî edebiyat akımından etkilenmiş ve ilk şiirlerine aruzla başlayıp daha sonra şiirlerinde heceyi kullanmaya devam etmişlerdir. bunda da oldukça başarılı olmuşlardır. şiirde sade ve özentisiz olmayı tercih etmişlerdir. nesir cümlesini şiire aktarmışlar ve düzyazıdaki söz diziminin şiirlerde de görülmesini sağlamışlardır.
topluluğu oluşturan, milli edebiyatın “sade dil ve şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.” ilkesine bağlı kalarak milli özelliklerimizi şiirde yaşatmaya çalışmışlardır. şiire 1. dünya savaşı ve millî mücadele yıllarında başlayan, mütareke yıllarında şöhret kazanan hececiler, anadolu’yu ve vasat insan tipini şiire soktular. memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır.

orhan seyfi orhon (1890-1972): şiirlerinde konuşma dilini kullanmıştır. bazı şiirlerinde halk şiiri şekillerini kullanmıştır. daha çok şahsî temaları işleyen şair vatanî konuları da işlemiştir.
eserleri: fırtına ve kar, peri kızı ile çoban, gönülden sesler, o beyaz bir kuştu.

yusuf ziya ortaç (1896-1967): şiire aruzla başlamış, daha sonra heceyi kullanmıştır. günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir. akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır.
eserleri: akından akına, aşıklar yolu, yanardağ, bir rüzgâr esti.

faruk nafiz çamlıbel (1898-1973): beş hececilerin en genci ve en başarılısıdır. buna rağmen aruzu da tamamen terk etmemiştir. şiirlerinde anadolu’yu, memleket sevgisini anlatmıştır. başlıca konu ve temaları, aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. lirik şiirleri vardır.
şiirleri: han duvarları, çoban çeşmesi, dinle neyden, gönülden gönüle.
tiyatro eserleri: canavar, akın, özyurt, kahraman.

enis behiç koryürek(1892-1949): şiire aruzla başlamıştır. heceyle yazdığı ilk şiirlerinde aşkı işlemekle beraber, daha sonra kurtuluş savaşı yıllarında millî duyguları ve tarihî kahramanlıkları işlemiştir.
şiirleri: miras, güneşin ölümü.

halit fahri ozansoy (1891-1971): “aruza veda” adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceyi kullanmaya başlamıştır. şiirlerinde konuşulan türkçeyi başarıyla kullanmıştır. derin bir melânkoli ev karamsarlık taşıyan şiirlerinde ferdî konuları işlemiştir. şiir, roman ve tiyatro türünde eserleri vardır. bu eserler cenk duyguları, efsaneler, baykuş ve hayalet’tir.

b) yedi meşaleciler: yedi meşaleciler, milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçiliklerine karşı olarak doğmuşlardır. vatanseverlik anlayışıyla romantik bir halkçılık mücadelesi vermişlerdir. “yedi meşale” adlı dergide şiirlerini ve görüşlerini yayımlayan ve ortak bir kitap da çıkaran genç sanatçılar, edebiyatımıza “canlılık samimiyet ve daima yenilik ”getirmeyi ilke edinmişlerdir. fransız sembolist şairlerden de etkilenen bu şairler, aruz yerine heceyi kullanmışlardır. bu edebî topluluk yeni bir edebiyat, farklı bir şiir anlayışı oluşturmak için toplanmıştır ama bunu başaramamıştır. yedi meşaleciler, beş hececileri eleştirip ve onlara karşı çıkmalarına rağmen beş hececilerin yolundan gitmişlerdir.

temsilcileri: sabri esat siyavuşgil, ziya osman saba, yaşar nabi nayır, muammer lütfi, vasfi mahir kocatürk, kenan hulusi koray, cevdet kudret.

c) garipçiler (1. yeniler): garipçiler akımı 1914 yılında; orhan veli kanık, melih cevdet anday ve oktay rıfat’ın ortaklaşa çıkardıkları “garip” adlı şiir kitabıyla başladı. bu akım 1940’ta garipçiler adıyla çıkan topluluğun ortaya koyduğu bir sanat anlayışıdır. klasik şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur. bu adı almalarında orhan veli’nin “kitabe-i seng-i mezar” adlı şiirinin garip tepkilere sebep olmasının ve garip bulunmasının etkisi olmuştur.
bu akımın amacı şiiri, öteden beri vazgeçilmez unsurlar sayılan vezin, kafiye, nazım şekli, nazım birimi; şairanelik, mecazlı söyleyiş, söz sanatı ve süs gibi unsurlardan sıyırarak, duyuların yalın ifadesi hâline getirmekti. bu tutumları gelenekçiler tarafından hiç de hoş karşılanmadı. bu akımda hiç bir kural ve kalıba bağlanmamak prensip edinilmiştir. sade bir dil kullanmışlardır. günlük ve sıradan konuları işlemişlerdir. sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci, hayattaki gariplikler şiirlerinin başlıca konularıdır. şiirde o zamana kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır. garipçilere göre şiir, her yerde görülen basit şeyleri anlatmalıydı. bu akımın yazarları alaycı ve nükteciydiler. aydınları bırakıp halka yöneldiler. şiirin alışılagelmiş bütün kalıplarını yok saydılar. serbest şiiri egemen kıldılar. şiirlerinde en çok görülen temalar; yaşama sevinci, tabiat sevgisi, çocukluğa dönüş, ölüm, insan sevgisi ve aşktır.
orhan veli, bu tarzda yazdığı başarılı şiirlerle kendisinden sonrakileri büyük ölçüde etkiledi.

garipçiler akımının özellikleri:
1. ölçü, uyak gibi biçimsel kurallardan uzaklaşmışlardır.
2. şairanelikten uzak yeni bir söyleyişe yönelmişlerdir.
3. “şiirin konusu sınırlanamaz. sıradan konular bile şiire sokulmalıdır.” anlayışıyla sıradan insanları ve onların küçük tasalarını, sevinçlerini işlemişlerdir ve o güne kadar işlenmedik konuları işlemişlerdir
4. sade, günlük konuşma dilini kullanmışlar, halk şarkılarından, fıkralardan, deyimlerden yararlanmışlardır.
5. söz ve anlam oyunlarına yer vermemişlerdir.
6. ince bir nükteye ve zekâ oyunlarına yönelmişlerdir. hayale yer vermemişlerdir.
7. halk deyişlerinden yararlanmışlar, toplumsal yergiye yer vermişlerdir.

orhan veli kanık (1914-1950): türk şiirinde iki arkadaşıyla birlikte büyük bir atılım yapmış, yeni bir anlayışın öncüsü olmuştur. 1914’te arkadaşlarıyla birlikte yayımladıkları “garip” adlı şiir kitabı ve yazdığı önsöz, türk şiirinde günden güne donmuş olan eski değerleri yıkmış, şiire başka bir açıdan bakılmasını sağlamıştır.orhan veli şiire;ölçüye baş kaldırıp serbest yazmak, kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek, şairane duyuları, parlak görüntüleri şiirden silmek, şiiri hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp gerçek hayata çıkarmak, yapmacıksız tabii bir söylentiyle günlük yaşayış içinde halktan insanları yakalamak. her çeşit kelimeyi konuyu şiire sokmak, halk deyişlerinden yararlanmak ve toplumla ilgili yergiye yer vermek gibi ilkeler sokmuştur.

eserleri:
şiirleri: garip, vazgeçemediğim, destan gibi, yenisi, karşı
nesirleri: sanat ve edebiyatımız, bindiğimiz dal

oktay rıfat horozcu(1914-1988): garip akımının temsilcilerindendir.
başlangıçta, yeni bir hava içinde, güçlü aşk şiirleri; toplumcu sanat ilkesinden hareketle halk deyimi ve söyleyişlerinden masal ve tekerlemelerden faydalanarak başarılı taşlamalar; sosyal şiirler yazdı. “perçemli sokak” adlı kitabıyla birlikte, şiir anlayışında büyük değişiklik olmuş soyut şiire kaymıştır. son şiirlerinde öz ve biçim yoğunlaştırmalarıyla estetik plânda yeni ve güçlü bir şiir estetiği yakalamıştır.

eserleri :
şiirleri: yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik üzerine şiirler, güzelleme, karga ile tilki, aşk merdiveni, denize doğru konuşma, dilsiz ve çıplak, koca bir yaz

melih cevdet anday (1915-2002):garip akımının temsilcilerindendir.
şiirlerinde toplumsal gerçekliği inceler. daha sonra ilk şiirlerindeki romantizmden sıyrılarak duygulardan çok aklın egemenliğine, güzel günlerin özlemine bırakır.
söz oyunlarında arınmış yalın bir dil vardır. düz yazılarında ise yoğun bir düşünce, şiirsel, esprili, özlü bir dil vardır. fıkra, makale, gezi, roman, tiyatro ve şiir yazmıştır. çevirilerde yapmıştır.

eserleri :
şiirleri: garip, rahatı kaçan ağaç, telgrafname, yanyana.
denemeleri (çevirileri): ingiliz edebiyatından denemeler
tiyatroları : komedya, içerdekiler, gizli emir.

d) maviciler: 1952-1956 yıllarında “mavi” dergisinde yazdılar. toplumsal gerçekçi sanat anlayışını savundular. bu görüşü yaygınlaştırmada atilla ilhan’ın garipçiler’e ve egemen sanat anlayışına karşı açtığı savaşın etkisi büyüktür. yine bu dergide yazan ferit edgü, demirtaş ceyhun, demir özlü, hilmi yavuz, ece ayhan, tahsin yücel, orhan duru bu görüşleri savundular. bu dergi okurdan çok genç kuşak yazar¬larının ilgisini çekti. özellikle attilâ ilhan’ın sosyal realizm ile ilgili yazıları tesirli oldu.

atilla ilhan( 1925-2005): menemen’de doğdu. istanbul ışık lisesi’ni bitirdi. istanbul hukuk fakültesi’ndeki öğrenimini yarıda bırakarak nazım hikmet’i kurtarma komitesi’ne katılmak üzere paris’e gitti. dönüşünde türkiye sosyalist partisi’ne girdi. garipçiler’e karşı “mavi” hareketini başlattı. garipçileri, eski toplumcu gerçekçileri eleştirdiği ve atatürkçülüğe yaslanan bir toplumsal gerçekçiliği önerdiği yazıları kaynak, yeditepe, mavi dergilerinde çıktı.
attilla ilhan’ın şiiri barış, özgürlük, insan sevgisi, yarın inancı gibi toplumsal temalardan bunaltı, yalnızlık, umutsuzluk, aşk ölüm gibi bireysel konulara; destansı deyişlerden kimi zaman gerçeküstücülüğe yönelmiş, zengin bir imge örgüsüne dayalı lirik bir söyleyişe; halk şiirinin ses ve biçim özelliklerinden divan geleneğinin yeni şiirin estetiğiyle yoğrulmasına uzanan bir bileşimdir. bu nedenle attila ilhan’ın şiir serüveni toplumcu şiirimize olduğu kadar bireysel şiirimize de yeni boyutlar kazandırma yolundaki çabaların serüvenidir.
şiir kitapları: duvar (1948), sisler bulvarı (1954), yağmur kaçağı (1955), ben sana mecburum (1960), bela çiçeği (1962), yasak sevişmek (1968), tutuklunun günlüğü (1973), böyle bir sevmek (1977), elde var hüzün (1982), korkunun krallığı (1987).

Yazarlar Şairler Ve Onların Eserleri

DİVAN EDEBİYATI

13.yy

Mevlana: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba,

Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi

14.yy

Gülşehri: Mantıku�t-Tayr

AşıkPaşa: Garipname

Kadı Burhaneddin: Divan

Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid,Divan

15.yy

Şeyhi: Harname, Hüsrev ü Şirin, Divan

Ahmed Paşa: Divan

Necati: Divan

Süleyman Çelebi: Vesileyü�n-Necat(Mevlid),

Ali Şir Nevai: Mecalisü�n-Nefais, Muhakemetü�l-Lügateyn,Mizanü�lEvzan, Leyla vü Mecnun,

Ferhad ü Şirin�

NESİR

Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü�l Evliya

Mercimek Ahmed: Kaabusname

16.yy

Fuzuli: Şikayetname, Leyla İle Mecnun, Divan, Beng ü Bade,�

Zati: Divan, Edirne Şehrengizi

Baki: Dinvan, Kanuni Mersiyesi

NESİR

Evliya Çelebi: Seyahatname

Katip Çelebi: Keşfü�z-Zünun, Cihannüma�

Seydi Ali Reis: Miratü�l-Memalik

Naima: Naima Tarihi

Peçevi: Peçevi Tarihi

17.yy

Nefi: Siham-ı Kaza, Divan

Nabi: Hayriye, Hayrabad, Divan

Naili: Divan

18.yy

Nedim: Divan

Şeyh Galib: Hüsn ü Aşk, Divan

TANZİMAT EDEBİYATI(1860-1895)

Şinasi:Şair Evlenmesi(tiy),

Müntehabat-ı Eşar(şiir),

Durub-ı Emsal-i Osmani(sözlük),

Tercüman-ı Ahval(Agah Ef. İle), Tasvir-i Efkar

Ziya Paşa: Harabad, Zafername, Eşar-ı Ziya, Terkib-i Bend, Terci-i Bend(şiir),

Rüya(mülakat)..

Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri..(roman)

İzmir Hatıraları,Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi,..(hikaye)

Füruzan, Kabus, Fare(tiy)

Kır Yıl, Saray ve Ötesi..(anı)

Mehmet Rauf: Eylül,

Ferda-yı Garam, Karanfil ve Yasemen, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız(roman)

Kadın İsterse, Bir Aşkın Tarihi�(hikaye)

Pençe, Cidal..(tiy)

Siyah İnciler(mensur şiir)

Hüseyin Cahit Yalçın:Nadide,Hayal İçinde(roman)

Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri,..(hik)

Kavgalarım(nesir)

FECR-İ ATİ EDEBİYATI(1909-1911)

Ahmet Haşim: Göl Saatleri, Piyale(şiir)

Frankfurt Seyahatnamesi(gezi)

Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan(nesir)

MİİLİ EDEBİYAT(1911-1923)

Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri..

Türk�ün Hukuku..(nesir)

Ziya Gökalp: Kızılelma, Altın Işık, Yeni Hayat(şiir)

Malta Mektupları(mektup)

Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi�(nesir)

Ali Canip Yöntem: Türk Edebiyatı Antolojisi Milli Edb. Meselesi�

Ömer Seyfettin: Efruz Bey, Ashab-ı Kehfimiz(roman)

Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabed, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, İlk Düşen Ak, Pembe İncili Kaftan(hikaye)

Türklük Ülküsü..(inceleme)

Şiirler

Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan(roman ve hik.)

Mehmet Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edb. Tarihi, Türk Saz Şairleri, TDE Hakkında Araştırmalar..

MİLLİEDEBİYAT AKIMINDAN ETKİLENENLER

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Ankara, Panaroma, Hep O Şarkı, Hüküm Gecesi(roman)

Milli Savaş Hikayeleri, Bir Serencam..(hikaye)

20.YY. TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR

Hüseyin Rahmi Gürpınar:Şık, İffet, Şıpsevdi, Mürebbiye, Gulyabani, Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç, Nimetşinas, Son Arzu, Metres�(roman)

Tiyatro ve öyküleri de vardır.

Mehmet Akif Ersoy: Safahat(I.Kitap-Safahat, II.Kitap-Süleymaniye Kürsüsünde, III.Kitap-Hakkın Sesleri, IV.Kitap-Fatih Kürsüsünde, V.Kitap- Hatıralar, VI.Kitap- Asım, VII.Kitap- Gölgeler)

Yahya Kemal Beyatlı:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer ve Hayam Rübailerini Türkçe Söyleyiş..(şiir)

Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair�(nesir)

Ahmet Rasim: Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri, Ömr-i Edebi..(anı)

Şehir Mektupları(mektup)

Muharrir Bu Ya, Şair, Edip(biyografi)

Rıza Tevfik Bölükbaşı: Serab-ı Ömrüm(şiir)

Anı, eleştiri gibi alanlarda da eser vermiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Sait Faik Abasıyanık: Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar, Alemdağ�da Var Bir Yılan, Şahmeran, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Havuz Başı, Kumpanya�(öykü)

Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Yaşamak Hırsı(roman)

Şimdi Sevişme Vakti(şiir)

Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf*, İçimizdeki Şeytan..(roman)

Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk, Yeni Dünya(öykü)

Dağlar ve Rüzgar, Kurbağaların Serenadı..(şiir)

Memduh Şevket Esendal: Mendil Altında, Ev Ona Yakıştı, Otlakçı�(öykü)

Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, �(roman)

Abdülhak Şinasi Hisar: Fehim Bey ve Biz, Çamlıca�daki Eniştemiz,..(roman)

Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pieere Loti..(anı,daneme)

Aşk İmiş Her Ne Var Alemde, Geçmiş Zaman, Fıkraları(antoloji)

Neyzen Tevfik:Hiç, Azab-ı Mukaddes

Sezai Karakoç: Mona Rosa, Körfez, Hızır�la Kırk Saat, Leyla ü Mecnun, Ayinler, Alın Yazısı..(şiir)

Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif(inceleme)�..

Necati Cumalı: Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik�(oyun)

Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Ay Büyürken..(öykü)

Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Aşk Da Gezer..(roman)

Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Fazilet Eczanesi�(oyun)

Şişhane�ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Kızıl Saçlı Amazon, Yaşasın Demokrasi, Ay şığında Çalışkur, Sancho�nun Sabah Yürüyüşü(öykü)

Keşanlı Ali Destanı,

Aziz Nesin: Zübük, Tatlı Betüş, Şimdiki Çocuklar Harika, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz�(roman)

Damda Deli Var, Gıdıgıdı, Nazik Alet, Yaşasın Memleket, Kördöğüşü�(öykü)

Hadi Öldürsene Canikom..(oyun)

Kemal Tahir: Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Devlet Ana, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Yol Ayrımı, Yorgun Savaşçı�(roman)�

Orhan Kemal:Ekmek Kavgası, Mahalle Kavgası, Önce Ekmek, Babil Kulesi, Kardeş Payı..(öykü)

Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları,�(roman)

Yaşar Kemal:İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf,Fırat Suyu Kan Akıyor, Allah�ın Askerleri,sarı Sıcak�.(roman,öykü)

Tarık Buğra: Küçük Ağa, Osmancık, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Yalnızlar�(roman)

Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Oğlumuz,..(öykü)

İbiş�in Rüyası, Ayakta Durmak İstiyorum..(oyun)�.

Cahit Külebi: Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı�nda, Rüzgar,�(şiir)

Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş, Yastığımın Rüyası, Ayetler�(şiir)�

Cevat Şakir Kabaağaçlı(Halikarnas Balıkçısı): Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis�(roman)

Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Ege�nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada,��(öykü)

Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Hey Koca Yurt, Anadolu�nun Sesi�(mitoloji, inceleme,deneme)

Namık Kemal: İntibah, Cezmi(roman),

Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Gülnihal, Kara Bela, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah(tiy),

Tahrib-i Harabad, Takip(eleştiri),�

Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası(roman)

Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır..(tiy)

Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Pejmürde,Nejad, Zemzeme(şiir)

Takdir-i Elhan(eleştiri)

Talim-i Edebiyat(edb. Bilgileri)�

Abdülhak Hamit Tarhan: Makber, Sahra,Belde Ölü, Havle, Divaneliklerim..(şiir)

Macera-yı Aşk, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Tarık, Nesteren, Eşber, Zeyneb, Fitnen..(tiy)

Ahmet Mithat Efendi: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey�le Rakım Efendi, Henüz 17 Yaşında, Dürdana Hanım, Paris�te Bir Türk(roman)

Letaif-i Rivayat(hikaye)

Bedir, Tercüman-ı Hakikat(gazete)..

Şemseddin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(roman)

Kamus-i Türki, Kamus-i Arabi..(sözlük)

Sefiller, Robinson,..(çeviri)�

Ahmet Vefik Paşa: Lehçe-i Osmani, Şecere-i Türk, Tarih-i Osmani..

Samipaşazade Sezai: Sergüzeşt(roman)

Küçük Şeyler(hikaye),

Şir(tiy)

Muaalim Naci: Ateşpare, Şerare, Füruzan(şiir)

Demdeme(eleştiri)

Islahat-ı Edebiye(edebi bilgiler)

Lügat-i Naci(sözlük)

Nabizade Nazım: Karabibik, Zehra

Zavallı Kız, Bir Hatıra,..(hikaye)

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI(1896-1901)

Tevfik Fikret: Rüban-ı Şikeste, Rübab�ın Cevabı, Haluk�un Defteri, Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru, Şermin(şiir)

Cenab Şahabettin: Tamat, Cenab�ın Şiirleri

Hac Yolunda, Suriye Mektupları, Avrupa Mektupları(gezi)

Evrak-ı Eyyam(nesir)

Yiryaki Sözleri(özdeyiş)

Körebe, Yalan, Küçükbeyler(tiy)

Zoraki Diplomat, Politikada 45 yıl, Gençlik ve Edb. Hatıraları..(anı)

Ahmet Haşim, Atatürk(monografi)

Erenlerin Bağından(şiir)�

Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Handan, Zeyno�nun Oğlu, Ateşten Gömlek, Tatarcık, Kalp Ağrısı�(roman)

Dağa Çıkan Kurt, İzmir�den Bursa�ya, Harap Mabetler..(öykü)

Türk�ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Kenen Çobanları(anı)�.

Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu, Gizli El, Yaprak Dökümü, Acımak, Gökyüzü, Miskinler Tekkesi, Kızılcık Dalları, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Bir Kadı Düşmanı, Kavak Yelleri, Kan Davası�(roman)

Leyla ile Mecnun, Gençlik ve Güzellik�(öykü)

Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Yaprak Dökümü, Eski Rüya, istiklal�(oyun)

Anadolu Notları(gezi)

Dil ve Edebiyat(eğitim)

Refik Halit Karay: İstanbul�un İçyüzü, Çete, Sürgün, Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı�(roman)

Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri(öykü)*

Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa�nın Hatıraları, Guguklu Saat�(mizah)*

Makyajlı Kadın, Tanrı�ya Şikayet�(günlük)�

Falih Rıfkı Atay: Zeytindağı, Çankaya, Atatürk�ün Bana Anlattıkları, Atatürk�ün Hatıraları, Batış Yılları, Ateş ve Güneş, Atatürk Ne İdi?..(anı)*

Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Hind�(gezi)*

BEŞ HECECİLER

Faruk Nafiz Çamlıbel: Han Duvarları, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Zindan Duvarları�(şiir)*

Canavar, Akın, Yayla Kartalı�(oyun)

Yıldız Yağmuru(roman)

Enis Behiç Koryürek: Miras,Güneşin Ölümü�(şiir)

Halit Fahri Ozansoy: Aruza Veda*, Efsaneler, Rüya�(şiir)

Sulara Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları(roman)

Orhan Seyfi Orhon: Gönülden Gönüle, Fırtına ve Kar�(şiir)

Çocuk Adam(roman)

Yusuf Ziya Ortaç: Yanardağ, Akından Akına�(şiir)

Üç katlı Ev, İsmet İnönü�(roman)

Nikahta Keramet..(oyun)

Ahmet Hamdi Tanpınar: Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, �(roman)

Abdullah Efendi�nin Rüyaları, Yaz Yağmuru, Hikayeler(öykü)

Beş Şehir, Edebiyat Üzerine Denemeler(deneme)

19.Asır Türk Edb. Tarihi�(inceleme)

Bütün Şiirleri

Peyami Safa: Fatih-Harbiye, Yalnızız, Sözde Kızlar, Mahşer, Bir Akşamdı, Bir Tereddütün Romanı, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noralya�nın Koltuğu, Biz İnsanlar�(roman)

Eğitim-Gençlik-Üniversite, Doğu-Batı Sentezi, Din-İnkılap-İrtica, Avrupa ve Biz�(inceleme,deneme)

Necip Fazıl Kısakürek: Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi..(şiir)

Aynadaki Yalan, Kafa Kağıdı, Birkaç Hikaye�

Tohum, Bir Adam Yaratmak, Para, Sabırtaşı, Reis Bey, Ahşap Konak, Künye, Yunus Emre�(oyun)

Son Devrin Din Mazlumları, Çöle İnen Nur, Çerçeve, Cinnet Müstatili�(nesir)

Cahit Sıtkı Tarancı: Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükut, Düşten Güzel(şiir)

Ziyaya Mektuplar(mektup)

Ahmet Muhip Dıranas: Şiirler, Kırık Saz

Gölgeler, O Böyle İstemezdi, Çıkmaz, Oyunlar(tiy.)

Fazıl Hüsnü Dağlarca: Üç Şehitler Destanı, Çocuk ve Allah, Daha, Yedi Mehmetler, Çanakkale Destanı, Kınalı Kuzu Ağıdı, 19 Mayıs Destanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk�(şiir)

Nurullah Ataç: Okuruma Mektuplar, Günce I-II, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Söyleşiler, Söz Arasında, Diyelim�(deneme,eleştiri,inceleme)

Ahmet Kutsi Tecer: Şiirler/Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü,�(oyun)

Sivas Halk Şairleri Bayramı, Köylü Temsilcileri

Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul(roman)

İstiklal Şairi Mehmet Akif, Namık Kemal..(biyografi)

Kemalettin Kamu: Bingöl Çobanları, Gurbet, Gurbette Renkler, Gurbet Geceleri�(şiir)

Orhan Veli Kanık: Garip, Vazgeçemediğim, Yenisi, Karşı, Destan Gibi, Bütün Şiirleri

La Fontaine, Bindiğimiz Dal,..(nesir)

Melih Cevdet Anday: Rahatı Kaçan Ağaç, Garip, Yan Yana�(şiir)

Sabahattin Eyuboğlu: Sanat Üzerine Denemeler, Mavi ve Kara, Montaigne..(deneme)

Atilla İlhan: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün, Ayrılık Sevdaya Dahil�(şiir)

Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sokaktaki Adam, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Zenciler Birbirine Benzemez�(roman)

Abbas Yolcu, Hangi Sol, Hangi Atatürk, İkinci Yeni Savaşı, Batı�nın Deli Gömleği�(gezi, deneme, eleştiri)

Cemil Meriç: Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Hint Edebiyatı, Mağaradakiler, Bu Ülke, Işık Doğudan Gelir�

Nihad Sami Banarlı: Türkçeni Sırları, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Yahya Kemal Yaşarken, Edebi Bilgiler�..

Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki, Geçmiş Günler, Atatürk�ü Özleyiş, Atatürk..

Ümit Yaşar Oğuzcan: Şiirde Kırk Yıl, Aşk Mıydı O, Önce Sen Sonra Sen, İki Kişiye Bir Dünya, Hüzün Şarkıları, Seninle Ölmek İstiyorum�(şiir)..Çarşaf dergisinde de mizahi şiirler yazmıştır.

Oğuz Atay: Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken(roman,öykü)

Adalet Ağaoğlu: Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü, �.(roman)

Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Sınırlarda�.(oyun)

Orhan Pamuk: Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, Yeni Hayat,Kar, Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale(roman)

Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı, Bir Şoförün Gizli Defteri, İki Süngü Arasında�

Cahit Zarifoğlu: İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam, Şiirler

Yürek Dede ile Padişah, Ağaçkakanlar, Serçekuş, Savaş Ritmleri..(roman)

Pertev Naili Boratav: Folklor ve EdebiyatI-II, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, �.(edebi bilgiler)

Behçet Necatigil: Kapalı Çarşı, Sevgilerde, İki Başına Yürümek�(şiir)

Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar�(radyo oyunu)

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyet Dönemi Şairleri Ve Şiirleri İçin Yorum Yap