Dinlerin Farkları

Dinlerin Farkları Musevilik İle İslamin Benser Yanlari - Bu makaledeki notlar: islamiyetin diğer dinlerden farkı dinlerin farkları..

İslam Dininin Diğer İlahi Dinlerden Farkı

İSLAM DİNİNİN DİĞER İLAHİ DİNLERDEN

FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ

1-İMANIN 6 ŞARTI AÇISINDAN :

Museviler ve Hıristiyanlar , toplumumuzda sanıldığı gibi inançsız,Allahsız değillerdir.Onlar da inanç sahibi,Allah’a, Kutsal Kitap’a ahirete,meleklere,kadere inanan kişilerdir,çünkü bunlar birer ilahi dindir, diğer batıl (Çin,Hint dinleri v.b.) dinlere göre benzer yönlerimiz çoktur. İmanın 6 şartına inanır. Fakat Yahudilik ve Hıristiyanlık, eksik ve yanlış inanır. İslamiyet ise tam ve eksiksiz; doğru bir şekilde iman eder.

2-ALLAH’A İMAN AÇISINDAN :

Yahudilikte, Yehova’ya (Allah) inanılır. Tektir. Fakat Tanrıya insan özellikleri verirler. (Tanrı’nın oğlu vardır; güreşir; yorulur, dinlenir). ”Muhalefetün lil havadis sıfatına eksik inanırlar”. Ayrıca Yehova, sadece Yahudilerin tanrısıdır -tanrının seçkin ırkı Yahudilerdir-bundan dolayı milli dindir. Şirk inancı var. Allah’ın sıfatlarına eksik inanılır.

Hıristiyanlıkta, Baba(Tanrı: yaratıcı) -Oğul(İsa: kurtarıcı) -Kutsal Ruh(Cebrail: Kutsayıcı)’tan oluşan üçlü tanrı anlayışına (Teslis inancı) sahiptirler. ”Vahdaniyet Sıfatına inanmazlar”. Ayrıca Tanrıya insan özellikleri verirler.(Tanrının meleklerine kızı ,İsa’ya oğludur derler) “Muhalafetün lil havadis sıfatına inanmazlar” Şirk inancı var. Allah’ın sıfatlarına eksik inanılır.

İslamiyet’te ise bir, tek olan, hiçbir şeye benzemeyen, herkesin ve her şeyin Rabbi olan, O’ndan başka Tanrı’nın olmadığına, en yüce ve en mükemmel varlığın Allah olduğuna Tevhit inancı içinde, Allah’ın Zati ve Subuti sıfatlarına tam ve eksiksiz iman edilir.

3-KUTSAL KİTAPLARA İMAN AÇISINDAN:

Yahudilikte Zebur ve Tevrat’a inanılır. Fakat İncil ve Kur’an’a inanmazlar,eksik inanırlar.

Hıristiyanlık’ta Zebur, Tevrat’a(eski ahit) ve İncil’e (yeni ahit) inanılır. Fakat Kuran’a inanmazlar,eksik inanırlar.

İslamiyet’te ise Allah’ın gönderdiği 4 Kitap’a inanılır. Ama ilk 3 Kitap’ın sonradan bozulduğuna; Kuran-ı Kerim’in bozulmadığına ve kıyamete kadar bozulmayacağına , her devirde insanların ihtiyaçlarına cevap vereceğine ve içinde geçen 6666 ayetin hepsinin doğru ve gerçek olduğuna şüphe duymadan TAM VE EKSİKSİZ iman edilir.

4-PEYGAMBERLERE İMAN AÇISINDAN:

Musevilikte Hz.Adem’den(a.s.) Hz.Musa’ya(a.s.) 23 peygambere inanılır. Ama Hz.İsa’ya (a.s.) ve Hz.Muhammet’e(s.a.v.) inanmazlar. Ayrıca Peygamberlerin 5 sıfatından olan günah işlememe özelliğine (İsmet) eksik inanılır.(Hz.Davud’un içki içtiğini, zina ettiğini söylerler.)

Hıristiyanlık’ta Hz.Adem’den(a.s.) Hz.İsa’ya(a.s.) 24’üne inanılır. (David-Benjamin-Joseef-Abraham,Maria-)Ama Hz.Muhammed’e (s.a.v.) inanmazlar,eksik inanılır.

İslam Dini’nde Allah’ın gönderdiği –Kur’an’da adı geçen) 25 Peygamberin hepsine birden inanılır. Ayrıca Peygamberlerin 5 sıfatına(onların günah işlemediğine, güvenilir olduklarına) TAM VE EKSİKSİZ iman edilir.

5-DÜNYAYA VE AHİRETE BAKIŞ AÇISINDAN:

Musevilikte dünyaya önem verilir; Ahiret ihmal edilir.

Hıristiyanlık’ta ahirete önem verilir; Dünyayı ihmal edip el etek çekerler.

Müslümanlıkta dünya ve ahiret dengesi vardır. ”Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya; yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış” sözüyle hareket ederler. Dünyayı bir sınav yeri, köprü, araç, fani,geçici bir yer; Ahiret ise sınavın sonucu, hedef, amaç, baki, ölümsüzlük yeri olarak görülür.

6-İBADET AÇISINDAN:

Yahudiler ve Hıristiyanlar Allah’a ibadet ederler.(oruç, hacc, sadaka vardır) Ama yanlış ve eksik ibadet ederler. Şirk inancı içinde ibadet ederler.

Müslümanlıkta Allah’a Tevhit inancı içinde ve tam-doğru bir şekilde ibadet edilir.

Ayrıca ibadette en önemli farkımız Namaz kılmaktır. Başka hiçbir dinde-oruç, sadaka vardır-

Namaz kılmak yoktur. Namaz önemli bir ibadettir. ”Namaz, dinin direğidir.”

7-GÖNDERİLİŞ ŞEKLİ AÇISINDAN:

Musevilik ve Hıristiyanlık belli milletlere, belli mekana, belli bir zamana ve çağa gönderilmiştir.

İslamiyet ise bütün insanlığa, milletlere ve bütün zaman ve çağlara gönderilmiş olup

Çağlar üstü bir dindir. Son ve mükemmel bir din olarak kıyamete kadar duracaktır.

8-DİN ADAMLARI AÇISINDAN:

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Din adamları (ruhban) sınıfı vardır. Ruhban sınıfın çok imtiyazları olup kendilerini Tanrının yeryüzündeki temsilcisi görüp Tanrı adına Günah Çıkarttırma-aforoz etme gibi işler yapıp İnsan ile Allah arasına girerler. Din adamlarının söyledikleri, Tanrı sözü gibi görülür.

İslamiyet’te ise Ruhban sınıfı diye bir din adamları sınıfı yoktur. Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişi günahının tövbesini Allah’a yapar. İslam’a kabul ve dinden çıkma işi kişilerin yetkisinde değil Allah’ın elindedir. İslamiyet’te İslam Alimleri olup bunlar Allah’ın dinini yorumlar ama Allah’ın esas sözüymüş gibi bakılmaz, sadece, bir yorumdur, kişi ister kabul eder veya kabul etmez. İslam aliminin dine girdirme veya çıkarma yetkisi yoktur.

9-BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN:

Din adı: İbadethanesi: Kutsal günü: Din adamı:

Yahudilik = Sinagog,Havra Cumartesi Haham

Hıristiyanlık= Kilise Pazar Rahip,Papaz

İslamiyet = Cami ve temiz her yer Cuma İmam,Alim

*Vaftiz:Hıristiyanlığa göre Yeni doğan çocuklara ve Hıristiyanlığa yeni girenlere Asli suç inanışı sebebiyle kutsal su ile yıkayıp günahlardan arındırma olan kutsal yıkama töreni.

İslam’a göre ise her doğan çocuk saf, temiz ve günahsız doğar ve büyüyünce kendi iradesiyle günah işler. Hiç kimse başkasının yaptığı hatayı üstüne alınmaz, suçlar şahsidir.

* Asli suç:Hıristiyanlığa göre Hz.Adem’in cennette iken yasak meyveyi yemesi sebebiyle işlediği günahın (İslam’a göre Hz.Adem (a.s.) günah değil,hata, suç işlemiştir.) her doğan insana kalıtsal olarak geçtiği için her doğan çocuklar günahkar doğar anlayışıdır.

Dinimizin Diğer Dinlerden Farkı Nedir?

Dinimizin diğer dinlerden farkı nedir?


Sual: Dinimizin diğer dinlerden farkı nedir? Yabancıların Müslüman olmalarına sebep olan şeyler nelerdir? İslamiyet’i kabul edenler genel olarak dinimiz hakkında ne diyorlar?
CEVAP
Birçok diplomat, devlet, ilim ve fen, hatta din adamlarının Müslüman oluşları, İslamiyet’in büyüklüğüne hayran kaldıklarındandır. Misyonerler, milyarlar harcayarak Hıristiyanlık propagandası yapıyorlar. Halbuki propagandasız birçok yabancı, İslam’ı seçmiştir.

İslamiyet ilim ve akıl dinidir. Dinlerini değiştirip Müslüman olan insanların çoğu, ilim adamı ve araştırmacıdır. İslam’ı inceledikten sonra Müslüman olmuşlardır.

Bu sebeplerin birkaçı şöyle:
1- İslam’da tek ilah vardır. Hıristiyanlıktaki üç tanrı inancı, ilim sahiplerince saçma görülmüştür.

2- İslam, sadece ahiret saadetini değil, dünyada da mutlu yaşamanın yollarını bildirmiştir.

3- İslam’da, her çocuk günahsız doğar. Hıristiyanlıkta ise, günahkâr doğar. Bu da, akla, ilme, aykırıdır.

4- İslam’da, ibadetlerin mabedde yapılma şartı yoktur. Her yerde ibadet edilebilir. Hıristiyanlar, kilisede putu, papazı aracı yaparak ibadet eder.

5- İslam’da günahları yalnız Allah affeder. Hıristiyanlıkta, güya papazın, günahları affetme ve dinden çıkarma yani aforoz etme gibi yetkisi vardır.

6- Yahudi kendini asil bilir. Hıristiyan ise, zenciyi aşağı görür. İslam’da ise ırk, renk ve dil ayrımı yoktur.

7- İslam’da bütün Peygamberler beşer, yani insandır. Ancak seçilmiş, günahsız insandır. Hiç kimse, diğerlerinin günahını çekmez. Hıristiyanlıkta, Hazret-i İsa Oğul tanrıdır, günahkârların affolması için çarmıhta ölmüştür. Bu da akla ve ilme aykırıdır.

8- İslam’da hurafe yoktur. Diğer dinlerde ateşe, güneşe, taşa, heykele tapılır.

9- İslam’da, (Dinde zorlama yoktur) düsturu vardır. Hiç kimse dine girmeye zorlanmaz. Hıristiyanların dine sokmak için yaptıkları işkenceler ve mezhep kavgaları meşhurdur.

10- İslam, iç temizliği yanında, dış temizliğe de çok önem verir. Meşhur Versay Sarayında yıllarca bir hela yoktu.

11- İslam, sömürüyü reddeder. Bunun için kapitalizmi, komünizmi kabul etmez. İslam hariç, hiçbir dinin ekonomi sistemi yoktur. Bugün Hıristiyan ülkelerde kapitalizm hakimdir.

12- Müslümanların geri kalışları sebebi, dinlerinin icaplarına uymamalarındandır. Hıristiyanların maddi refaha kavuşmaları ise, dinlerinden uzak kalmalarındandır. Müslümanlıkta cahil olan dinden çıkar, Hıristiyanlıkta ise, âlim olan Hıristiyanlığı bırakır.

13- İslam’da, alkol, uyuşturucu ve kumar haramdır. Zinanın cezası ise, ağır olduğu için, fuhuş yaygınlaşamaz. Hıristiyan Batı, fuhuş bataklığı içindedir.

14- İslam, en yeni ve en son dindir. Kur’an-ı kerim, günümüze kadar hiç bozulmadan, bir kelimesi bile değişmeden gelmiştir. Halbuki İncillerin birbirini tutmadığını herkes bilir.

15- İslam, kadınlara çok kıymet vermiş, onlara en büyük hakları tanımış, (Cennet anaların ayağı altındadır) buyurmuştur. Diğer dinlerde böyle bir şey yoktur.

16- İslam dini, bir milletin, bir ırkın değil, bütün insanlığındır. Allahü teâlâ, Rabbülâlemin’dir, yani bütün âlemlerin Rabbidir.

17- İslam’da, bütün Müslümanlar kardeştir. Allah huzurunda herkes eşittir. Namaz kılarken; komutan ile er, zengin ile fakir, beyaz ile zenci Müslüman yan yana durup birlikte secde ederler.

18- İslam’daki ibadet saatleri muayyen olduğundan, Müslümanların hayatları düzenli ve intizamlıdır. Bunun için, gerçek Müslüman, bir asker gibi disiplinlidir. Yılda bir ay tutulan oruç, iradenin kuvvetlenmesini sağlar ve nefse hakim olmayı öğretir.

19- İnsanların öldükten sonra ne olacaklarını, ahiret hayatını, hallerini hiçbir Hıristiyan din adamı izah edemez. Bazı papazlar, Hazret-i İsa’nın gökte krallık kuracağından bahseder. Halbuki ahiret hayatını, Cenneti ve Cehennemi, en güzel ve en mufassal şekilde izah eden din, İslamiyet’tir.

20- İslamiyet’te her şey açıktır. Diğer dinlerde olduğu gibi (sır) kabul edilen akideler yoktur.

21- İslamiyet, iktisadi bakımdan kapitalist ve komünist düşünceleri reddeder. Fakiri korumuş, zengini de kötülememiştir. Zenginlerin, fakirlere zekat ve sadaka vermesini emretmiştir. Ayrıca dünyadaki çeşitli millet ve ırklara mensup Müslümanları bir araya getirerek Hac gibi, dünyada en mükemmel sosyal nizamı tayin etmiştir.

22- İslamiyet, temizliğe çok önem veren bir dindir. İbadete başlamadan önce, vücut temizliğini emreden yegane din, İslamiyet’tir. Diğer dinlerde böyle bir şey yoktur. İslamiyet’te, ibadetler kısa olduğu için, bunlar günlük hayat üzerinde aksi bir tesir yapmaz.

23- Hıristiyanların hiçbir zaman yapmadığı hilm, yardım ve merhamet gibi iyi huylar, yalnız Müslümanlıkta vardır.

24- İslamiyet, fakirlere, kimsesizlere, misafirlere ve hangi dinden olursa olsun, yabancılara yardım etmeyi hatta hayvanlara iyilik etmeyi emreden tek dindir.

25- İslamiyet, ruh ve beden temizliğidir. Bu ikisini eşit tutar. İslamiyet’te, sevgi, güler yüz, tatlı söz, dürüstlük ve iyilik etmek vardır.

26- İslamiyet, insanları, çalışmaya, faydalı şeyleri öğrenmeye, önce kendi aklı ve gayreti ile iş görmeye başladıktan sonra, Allah’tan yardım istemeye davet eder. (Bir saat tefekkür ve faydalı iş görmek, bir sene nafile ibadete eşittir) diyen başka bir din yoktur.

27- İslam, din, ırk farkı gözetmeksizin mutlak adaleti emreder.

Sponsorlu Bağlantılar

Dinlerin Farkları İçin Yorum Yap