Dünyanın En İyi Dövüş Sanatı

Dünyanın En İyi Dövüş Sanatı Ng Mui - Bu makaledeki notlar: wing tsun dünyanın en iyi dövüş..

Wing Tsun Tarihi

WingTsun bundan 250 yıl önce bir bayan rahibe olan Ng-Mui tarafından Shaolin dövüş sisteminin zayıflıklarını göz önüne alarak geliştirmiş olduğu bir savaş sanatıdır.Ng-mui bu sistemi isimlendirmeden kendisi gibi bir bayan olan Yim WingTsun a öğretmiştir. Yim WingTsun nun çocuklarıda kendisi ölünce güzel bahar anlamına gelen WingTsun adını onun anısına savunma sanatına vermişlerdir. Bu savaş sanatının amacı fazla bir enerji ve güç kullanmadan rakibini etkisiz hale getirmektir.Dört prensipli beş mesafe içeren savaş sanatı. Dünyanın en etkili savaş sanatları içinde ilk sıradadır.

WİNG TSUN TARİHİ

Wing Tsun savunma sanatı yaklaşık 300 yıl kadar önce Çin'de bir Şhaolin manastırında savunma sanatlarında zamanının büyük ustalarından biri olan Ng Mui adlı bir rahibe tarafından o zamanki dövüş sanatlarının zayıf yönlerini kullanarak geliştirilmiş bir sistemdir.Ng Mui bir kadın olduğu için güçlü rakiplerine karşı direnç göstermeden, rakibinin gücünden istifade etmeyi kendisine prerısip edinmiş ve zayıfın güçlüye karşı şansı olarak tanımlanan yeni bir savunma sanatının temellerini atmıştır. Böylece kendisinden daha güçlü rakiplere karşı refleksferle hareket eden ve rakibi ile bütünleşerek rakibinin gücü ile onu etkisiz hale getirmeyi sağlayan pratik bir savunma sanatı geliştirilmiş oldu. Karate sporunun olgunlaşarak daha sistematik bir hale getirifmesi ve Wing Tsun savunma sanatının olgunlaşması birbirine yakın tarihlerde olmuştur.

Çin'in Mançurya tarafından işgale uğradığı yıllarda (1662-1722) Mançurya sınırına yakın ve işgal altındaki Honan şehrindeki Mt. Sung isimli bir Siu Lam (Şhaolin) manastırında savunma sanatları çok güç kazanmış, bu durum Mançu hükümetini endişeye sevk etmiş ve bu manastıra bir ordu gönderilmiştir. Bu dönemde Çin Mançurya tarafından işgal altında ve Çin'i Mançu hükümeti yönetiyordu. Ancak Mançu ordusu bu manastıra girmeyi başaramamıştır. Fakat; bunun üzerine bir plan hazırlanarak Chan Man Wai adında Mançurya hükümetine iyi görünmek isteyen bir adamlarını görevlendirerek bir kısım diğer elemanları da ihanet etmeye ikna ettiler ve ikinci kez manastır kuşatılınca içeriden yürütülen entrika sonucunda hainler manastırı ateşe vermiş ve bu sayede Mançu askerleri savaşı kazanmışlardır. Budist rahibesi Ng Mui, rahip Chi Shin. rahip Pak Me. usta Fung To Tak ve usta Mui Hin olmak üzere toplam beş büyük dövüş ustası saldırıdan kaçmayı başarmıştır.

Ng Mui kaçarak, eteklerinde küçük bir kasaba bulunan bir dağa sığınmış ve izini kaybettirmiştir. Ng Mui kasabada Yim Wing Tsun (Yim Wing Chun) isirnli genç ve güzet bir kızla tanışır ve arkadaş olur. Yim Wing Tsıın 15 yaşında güzel bir kız idi ve babası Yim Yee ile birlikte birlikte bir dükkarı işletiyordu. Ng Mui sürekli bu dükkana gelerek alış veriş yapardı. Ancak,kasabanın kabadayısı olarak bilinen bir zorba YO, Wing Tsun'u rahatsız etmekte ve onu evlenmeye zorlamaktadır. Baba Yim Yee zaten hükümetle başı dertte olan, saklanan bir kaçaktır ve adam öldürdüğü iddiasıyla aranmaktadır. Yim Wing Tsun'u rahatsız eden kasabanın kabadayısı bu durumu da koz olarak kullanmaktadır. Wing Tsun ve babası çok zor durumda kalır. Durumu öğrenen Ng Mui arkadaşı Yim Wing Tsun'a yardım etmeye karar verir ve kendisini koruyabilmesi için yeni geliştirilerı ve `zayrfrn güçlüye karşr şansr' olarak tanımlanan bu sisterni orıa öğretmeye karar verir. Bunun üzerine Wing Tsun rahibe Ng Mui ile dağa çıkar ve savunrna tekniğinde ustalaşıp, öğrenirrıirıi tamamlayana kadar burada kalır. Rivayete göre dağda üç yıl kadar kalmış ve rahibe Ng Mui'nin o zamanki yeni geliştirilen tekniğirıi tam olarak öğrenmiştir. Wing Tsun teknik olarak hazır hale gelirıce kasabaya döner ve kendisini rahatsız eden zorbaya meydan okuyarak karşı gelir ve onu dövüşe davet eder. Mücadele sonurıda Wing Tsun galip gelerek böylece rahatsız edilırıekten kurtulur ve zorba adam kasabayı terk eder. Bundan sonra Ng Mui de izinin bulunduığu gerekçesiyle kasabayı terkeder ve ayrılmadan önce Wing Tsun'a tam manası ile Kung fu geleneklerini öğreterek onu onurlandırdı ve evliliğinden sonra da savunma sanatını geliştirmesini ve Mançu askerleriııe karşı direnenlere yardımcı olmasını istedi.

Wing Tsun kendisirıderı çok güçlü erkeklere karşı bile çok narin ve estetik hareketlerle üstünlük sağlaması ile ün saldı. Evlendikten sonra Wing Tsun bu yeni sanatı kocası Leurıg Bok Chau' ya öğretti. Sistem ondan Leung Lan Kwai ve ondan da Wong Wah Bo' ya geçti. Wong Wah Çin'de Red Junk diye bilirıen bir kulüpte üye idi ve burada Leung Yee Tei ile birlikte çalışıyordu Bundan sonra Siu Lam manastırının işgali sırasında kaçmayı başarabilen beş kişiden biri olan ve Red Junk'ta kendisini aşçı olarak tanıtarak saklanan Chi Shin büyük bir sopa ustası idi ve kendisinin altı tam ve bir yarım uzun sopa tekniğini Leung Yee Tei' ye öğretti. Wong ile Leung Yee Tei'nin arası çok iyi idi ve ikisi tekniklerini birleştirerek geliştirdiler. Böylece WT sistemine bu altı buçuk uzun sopa tekniği dahil edilmiş ve savunma sanatlarında çok meşhur olan bu altıbuçuk sopa tekniği günümüze kadar eldeıı ele öğretilmiş oldu.Leung Jan, WT nin gizemli ve ince sırlarını kavrayarak idrak etti ve bu sistemde en üst seviyede ustalık kazandı. Birçok kung fu ustası gelerek ona meydan okudular ancak, hepsi de yenildiler. Leung Jan çok on kazanmıştı ve savunma sanatlarında yeni biı boyut ve yeni bir sistem doğmuş oldu ve bu sisteme Yim Wing Tsun'un anısına WING-TSUN adı verildi.

Leung Jan daha sonra WT yi Chan Wah Shan'a öğretti ve Chan Wah da Yip Man, Ng Siu Lo, Ng Chung So. Chan Yu Min ve Lui Yu Jai'yı yetiştirdi. 1960 lı yıllara doğru Çin'de bir dedektif olan ve Wing Tsurı sisteminin en büyük üstadı olarak kabul edilen efsanevi usta Yip Man Kızıl Çin'den kaçarak Honkong'a yerleşti. Dövüş sanatlarında efsaneleşen ve mükemmel tekniği ile dövüş dünyasını büyüleyen Yip Man Honkong'ta WT öğretmeye başladı. Zaman içerisinde Yip Man'ın öğrencileri arasında WT tekniğinin yorumlanmasında ihtilaflar doğmuş ve Leung Ting Yip Man'ın ölümünden sonra WT bütün dünyaya yayıldı. Öğrencilerinden her bin bir ekol haline geldi ve bu sistemi başta Wing Tsun olmak üzere Wing Chun, Wing Chung, Ving Tsun, Ving Chun vs.gibi isimler altında öğretmeye başladılar. Yip Man'ın az sayıdaki öğrencilerinden en sonuncusu ve en büyüğü olan usta Leung Ting (10. Grad) Wing Tsun patenti altında INTERNATIONAL WING TSUN MARTIAL ART ASSO.(IWTMAA)'u kurarak dünyanın en büyük savunma sanatları organizasyonlarından birini oluşturdu ve WT yi “Wing Tsun” yazılışı ile kendi üzerine tescil yaparak tüm yasal haklarını bu patentle üzerine aldı. Yip Man WT öğretmeyi bıraktıktan sonra okulunu kapamış, ancak yalnızca Leung Ting'e özel dersler vermeye devam etmişti.

Böylece Leung Ting Yip Man'dan tüm WT tekniklerini öğrenerek WT eğitimini tamamlamıştır. Bundan dolayı ona Yip Man'ın kapalı kapılar ardındaki öğrencisi unvanı verilmiştir.Kendi sistemini diğer versiyonlardan ayırarak daha estetik ve çok etkili bir sistem haline getirerek WING TSUN patenti ile dünyaya yaydı. Leung Ting en doğru WT tekniğini kapalı kapılar arkasında tek başına Yip Man'dan özel dersler alarak eğitim gördüğü dönemde yalnızca kendisinin öğrendiğini iddia ederek diğer WT sistemlerinden ayrılmıştır. Leung Ting' in iddiasına göre: Yip Man yaşlanıp güçsüzleşince daha yumuşak ve daha az kuvvet kullanarak dövüşme metotlarını keşfetti ve bu teknikleri de yalnızca Leung Ting' e öğretmişti.Böylece Leung Ting'in Wing Tsun sistemi daha az kuwet kullanma ve daha yumuşak hareketlerden oluşma açısından diğerlerinden farklı bir sistem haline geldi.

PRENSİPLERİ

Birinci Prensip : Yol Açıksa İlerle

Bir dövüşçü her zaman rakibine direkt bir şekilde ileriye doğru hareket etme güdüsüne sahip olmalıdır.Bu ilerleme kolların (itme hareketiyle) ve bacakların (tekmelerle) vücuda uyuımlu bir şekilde eşlik etmesiyle gerçekleşir.Bir Leung Ting sistemi dövüşçüsü, bir mıknatısın bir metali çekmesinde olduğu gibi gücünü rakibine direkt ve dikey bir eksende uygulamalıdır (forward-flowing energy:ileriye akıcı enerji). Eğer Leung Ting sisteminde dövüşçüsünün yolunu bloke eden bir engel yoksa, hemen rakibine doğru el veya ayaklarıyla atağa geçmelidir.Dövüşçü en kısa mesafeden atağa geçmelidir.İlk el veya ayak hareketini geri çekmeden, aynı hareketi devam ettirmelidir. Leung Ting dövüş sistemi yüzeysel olarak agresif bir kendini savunma sanatı olarak tanımlanabilir.Bu tanıma rağmen Leung Ting dövüşçüleri öfkelendiklerinde duygusal olarak agresif değildirler.Bu tür agresiflikler karşı ataklarımıza engel olabilmektedirler.

İkinci Prensip: Rakibine Yapışık Kal

Kollarımız rakibimizin koolarıyla temas eder etmez rakibimizin güç merkezine dikey olarak basınç uygulamaya başlar ve kollarımızı geri çekmeyiz.İki kolumuzda temas eder ve basınç uygulama bu şekide devam ettirilir.Alışılmış Savunma Sanatlarında ise (örneğin sağ kol kullanılarak yumruk atılır,eğer bu atak bloke edilirse sağ kol geri çekilir ve ikinci bir yumruk veya tekme hazırlanır. WT bu yaklaşıma karşıdır. Eğer bu kural çiğnenirse deneyimli bir WT dövüşçüsü ile karşı karşıya gelen dövüşçü kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Üçüncü Prensip: Rakibin Güçlü İse Karşı Koyma

Bu ayırım rakibin dört önemli refleksimsi veya deformatik reaksiyonların dan anlaşılabilmektedir.Bu refleksler doğal reflekslerden farklı olmakla beraber, her sağlıklı insanın sahip olmadığı ancak deneyimli bir eğitmenle yapılacak antrenmanlarla elde edilebilir.Bir süre sonra rakibimiz uyguladığımız en az basınçla uğraşacaktır.(burada asılönemli olan karşı atağın büyüklüğü veya şiddetidir) Uyguladığımız minimum basınç rakibimizin kendi kendine zarar vermesine neden olmatadır.Bizim ataklarımızrakibimizin ataklarına bağlıdır.

Bruce Lee'nin de dediği gibi; “Benim tekniğim rakibimin tekniğidir.”

Dördüncü Prensip: Rakip Geri Çekilirse,Takip Et

Dövüşçünün aralıksız olarak uyguladığı basınç otomatik olarak rakibin açık verdiği her boşluğu yakalamasını sağlayacaktır.Bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi rakibe uyguladığımız basıncın “sürekliliği” önemlidir.

YARARLARI

Bir savaş sanatına başlama nedeni tamamen kişisel bir tercihtir.WT'ye başlarken motivasyonunuz ne kadar olursa olsun, WT eğitmeniniz sizin en iyi performansınıza ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Biz her öğrencinin farklı amaçları olduğunun bilincindeyiz ve sizi hedeflediğiniz seviyeye ulaştıracağız.Salonumuzda bütün öğrencilere tam ve etkili bir metod uygularız ve potansiyellerini maksimum seviyeye ulaştırmalarını sağlarız.Eğitmenlerimiz sadece WT yeteneklerine bakılarak seçilmemişlerdir, Eğitmenlerimizin her yaştan insana hitab edebilmeleri de göz önünde bulundurulmuştur.

Kendini Korumanın Yararları;

Kişinin kendini korumasının en iyi yolu bir çok atağa en az enerji ile karşılık vermesidir.Bu uygulamanın bilimsel bir açıklamasıda vardır.Bir hareketi mükemmelleştirmek geniş kapsamlı bir koruma sağlamaktadır.Bu durum dövüşçünün yüzlerce hareketi öğrenip zor bir durum karşısında hiçbirini kullanamamasından çok daha iyidir. WT öğrenmek şu konularda dövüşçüyü yetkinleştirir:

a) Potansiyel geçici durumlardan sakınmayı öğrenme,

b) Uygulanan şiddetten kaçınma yollarını öğrenme,

c) Stresli olduğunuzda kendinizi nasıl yöneticeğinizi öğrenme,

d) Saldırganın atağını önlemek için hızlı,etkili ve gerçekçi teknikleri öğrenme.

Gerçek bir kendini savunma durumunda dürüstlük ve kurallar yoktur.Malesef sokaklarda kural yoktur.Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz.Kişi kendini ayaklarını,ellerini,dizlerini,dirseklerini kullanmada,tutma,fırlatma ve sonunda yerde dövüşme de kendisini olabildiğince geliştirmelidir. Bu saydığımız her durumda WT prensipleri başarıyla uygulanabilir.

Fiziksel Yararları;

a) Kişinin reflekslerini,koordinasyon ve nefes almasını geliştirir. Böylece performansınız bütün fiziksel aktivitelerde artmış olur.

b) Kişinin gücünü arttırır, enerji seviyesini gereksiz yere harcamadan korumasını sağlar, bu sebeple kişi kendini gün boyu iyi hisseder.

c) Esnekliği arttırır ve bütün fitness tekniklerinden daha iyi bir şekilde kilo kontrolu sağlar.

Zihinsel Yararları;

a) Stresi azaltır.

b) İnsana kendini ve sevdiklerini koruyabilmenin verdiği huzuru hissettirir.

c) Kişinin kendine güvenini, saygısını arttırır ve kendini disipline etmesini sağlar

© NINPO DOJO TURKEY

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın En İyi Dövüş Sanatı” İçin Bir Cevap

  1. Tarihin en büyük savaşçısı Battal Gazidir kardeşim.
    Tek başına 5000 bizans askerini halletmiştir.
    Bruce Lee falan hikaye kardeşim.
    En fazla dövse 100 kişiyi döver.
    Cüneyt Arkın gerçek Battal Gazinin yüzde 10 unu bile yansıtamıyor.

Dünyanın En İyi Dövüş Sanatı İçin Yorum Yap