Efor Testi Sonuçları

Efor Testi Sonuçları Efor Testi Nedir - Bu makaledeki notlar: efor nedir efor testi sonuçları efor..

Efor Testi Nedir -efor Testinde Dikkat Edilecek Hususlar

Efor Testi
Efor Testi Nedir – Efor Testi Hakkında – Efor Testinde Dikkat Edilecek Hususlar – Efor Testi Hangi Hastalıklarda Yapılır

Treadmill testi (Eforlu EKG) Tanın konması, hastalığın ağırlık derecesinin belirlenmesi, prognozun tayini, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve hastalığın progresyonunun takibi için kullanılmaktadır. Bu testte, kalp hızı, kan basıncı ve EKG monitörizasyonu yapılarak hastaya efor yaptırılır. Amaç miyokartta oluşabilecek geçici iskemi bulgularının saptanmasıdır. Ancak relatif olarak riskli bir test olduğu için, test yapılacağı zaman oluşabilecek her türlü akut kardiyak olaya karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Maksimal efor testinin kritik koroner arter stenozu olanlarda sensitivitesi %80-85’dir. Submaksimal efor testi yapılanlarda yalancı negatiflik oranı ise %15 civarında daha fazladır. Bu nedenle efor testinin negatif olmasının koroner arter hastalığını ekarte ettiremeyeceği unutulmamalıdır.!

Uygulama Hastanın yapabileceği son noktaya kadar veya hastalık semptomları ortaya çıkana kadar test sürdürülerek,

Maksimal kalp hızına kadar (Kalp hızı 220’ye ulaşana kadar test sürdürülerek)

Submaksimal (200 veya maksimal kalp hızının %15 eksiğine ulaşılana kadar)

PostMI-Submaksimal efor testi (hasta taburcu olmadan veya 7.-14. günler arasında) (İskemi bulgusu olmazsa yaşa göre 120-140/dk. hıza veya 5-7’lik MET’lik efor kapasitesine ulaşılana dek)

Amerikan Kalp Birliği efor testi ile ilgili önerileri (AHA ve ACC) Hangi durumlarda mutlaka yararlıdır (klas 1)

-Angina pectoris varlığında koroner arter hastalığı tanısında

-Egzersize bağlı çarpıntı, göz kararmaları, bayılma gibi şikayetleri olan hastalar

-Tipik şikayetleri olmayan hastalarda

-Koroner arter hastalığında fonksiyonel kapasitenin belirlenmesi amacı ile

-Pili bulunan hastaların kontrollerinde

-Egzersize bağlı tekrarlayıcı aritmiler

-Egzersize bağlı semptomları atletler

-Bypass ve stent balon gibi işlemlerden sonra değerlendirme ve izleme amaçlı

Faydalı olabilecek diğer durumlar (Klas 2) -Tedavinin izlenmesi için hastalarda fonksiyonel kapasite değerlendirmesi amacı ile

-Prinzmetal sendrom

-Koroner arter hastalarının izlenmesi amacı ile

-Efora bağlı aritmileri olan hastaların değerlendirilmesi

-Efora bağlı aritmilerde ablasyon tedavilerinden sonra tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi

-Ailesinde efora bağlı nedeni bilinmeyen ani ölüm öyküsü olan çocuk, genç ve erişkinlerin değerlendirmelerinde

-Kawasaki hastalığı, sistemik lupus erythematosus gibi hastalıklarda koroner tutulum olup olmadığının araştırılması ve takibinde

-Aort koartasyonunda postoperatif dönemde kan basıncı cevabının ve/veya kol-bacak gradientinin değerlendirilmesi

-Koroner revaskülarizasyon yapılmış hastalarda kardiyak rehabilitasyonun bir parçası olarak (taburcu edilen hastalara fiziksel aktivite düzeyi ile ilgili belirlemelerin ve tavsiyelerin yapılmasında)

-Yüksek riskli, seçilmiş, asemptomatik hastalarda restenoz, greft oklüzyonu veya hastalığın progresyonunun periyodik değerlendirmesi ve takibinde

-Anjiyoplasti yapılmış yüksek riskli, asemptomatik hastalarda, anjiyoplasti sonrası ilk aylarda restenozis araştırılması

-İzole ventriküler ektopik atımlardan başka koroner arter hastalığı bulgusu olmayan orta yaşlı erkek hastaların araştırılması

-40 yaşın üzerinde erkek ve pilotluk, itfaiyecilik, polislik, ağır vasıta şoförlüğü gibi özelliği olan mesleklerde çalışanlar

-40 yaşın üzerindeki bilinen en az 2 risk faktörü olan erkekler

-Sedanter yaşayan 40 yaşın üzerindeki asemptomatik erkeklerin, ağır ve yoğun bir egzersiz programına alınmaları planlanmaktaysa

-Digitalis kullanan hastalarda tanıya yardımcı olarak

-Bilinen koroner arter hastalığı olanlarda seriyal takip ve değerlendirme testi olarak (Yılda bir gibi bir sıklıkla)

-Hipertansiyonu veya konjenital veya kapak hastalığı olanlarda

1-Seçilmiş kapak hastalarında fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi

2-Ciddi dinamik veya statik egzersiz gerektiren aktiviteleri yapmak isteyen hipertansif hastalarda kan basıncının değerlendirilmesi

3-Belirlenmiş konjenital kalp hastalarında fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi

Efor testleri çeşitli yöntem ve aletlerle yapılabilir (Master üç basamak, el yayı (hand grip), bisiklet, treadmill (yürüyen band) ve diğerleri gibi). Ülkemizde ve ABD’de daha çok Treadmill kullanıldığı için burada sadece Treadmill’de en çok kullanılan 3 protokolü sunacağım.

Maksimum efor kapasitesi (MET) değerlerinin yorumlanması 1 MET: İstirahat

2 MET: Saatte 2 mil hızla düz yolda yürüme (normal yürüyüşle düz yolda türüme)

4 MET: Saatte 4 mil hızla düz yolda yürüme( koşar adım düz yolda yürüme)

7 MET: Klas 1 ile uyumlu efor kapasitesi

10 MET: Koroner arter hastaları için prognostik yönden medikal tedavinin cerrahi tedaviye eş değer olabileceğini gösteren efor düzeyi

13 MET: NORMAL TEST

18 MET: ATLETİK efor düzeyi

20 MET: REKORTMEN ATLET EFOR DÜZEYİ

Egzersiz testinden kaçınılması gereken durumlar Kesinlikle Yapmayın (Mutlak Kontrendikasyonlar)

1-Ağır Aort Stenozu

2-Akut pulmoner emboli veya pulmoner infarktüs

3-Ağır sol ventrikül disfonksiyonu

4-Akut miyokart infarktüsü (İlk 2 gün)

5-(Son iki gün içinde) Yeni iskemik EKG değişikliği

6-Aktif unstable angina (son 2 gün içinde angina veya medikal olarak stabilize edilememiş olgular)

7-Ağır kardiyak ritm bozuklukları

8-Akut perikardit veya miyokardit

9-Endokardit

10-Aort disseksiyonu

11-Akut ve ağır kalp dışı hastalıkların seyrinde

Yapılması sakıncalı olabilir (Relatif Kontrendikasyonlar) 1-Ağır hipertansiyon (sistolik > 200 mm Hg, diastolik > 110 mm Hg)

2-Ağır pulmoner hipertansiyon

3-Taşi- veya bradi- aritmiler

4-Orta ağırlıktaki miyokardiyal veya val-vüler kalp hastalıkları

5-Sol ana koroner arter obstrüksiyonu veya eşdeğeri

6-Hipertrofik kardiyomiyopati

7-Önemli fiziksel engellilik ve yetersizlik

8-Çok ciddi olmayan kalp dışı hastalıklar

9-Psikiatrik hastalar

10-Elektrolit bozuklukları

Eforlu EKG ne zaman pozitif kabul edilir 1. Bir milimetreden fazla horizontal veya downsloping ST depresyonunun efora bağlı olarak ortaya çıkmış olması,

2. 1.5-2 milimetreden fazla yavaş upsloping ST depresyonunun gelişmesi (J noktasından 80 milisaniye sonra 1.5-2 milimetreden fazla upsloping ST depresyonunun devam etmesi)

3. Egzersize bağlı (geçici) 1 milimetreden fazla ST elevasyonu gelişmesi

4. Teste bağlı olarak anginanın oluşması

5. Teste bağlı dispne ve wheezing/ralve ronkuslar ile 3.kalp sesi gelişmesi

6. Efora bağlı olarak sistolik kan basıncının düşmesi

7. Aritmilerin gelişmesi

Eforlu EKG’nin İskemik Kalp Hastalığı Tanısında A- Ne zaman hastalığı göstermeyebilir (Yalancı negatiflik)

Fonksiyonel olarak miyokart iskemisi yapmayan fakat anjiyografik olarak belirlenmiş lezyonlar

Eski bir miyokart infarktüsünün iskemik EKG bulgularını maskelemesi

Testin tek derivasyon izlenerek yapılması (Teknik yetersizlik)

B-Ne zaman başka durumları hastalıkla karıştırabilir (Yalancı pozitiflik a) Bazı fizyolojik durumlar:

-Repolarizasyon durumu-

-Hipertansiyon

-Pozisyonel ST-T değişikliği

-Vazoregülatuar bozukluk

b) Koroner dışı kalp hastalıkları

-Aort darlığı

-Kardiyomiyopatiler

-Mitral kapak prolapsusu

-Perikard hastalığı

(Aort yetmezliği gibi kapak hastalıklarında efor testinde ST depresyonu gelişmesi ve/veya kalp hızı cevabında yetersizlik oluşması ile birlikte anjiyografik olarak koro-nerlerin normal bulunması sol ventrikül fonksiyonlarında bozulmanın bir bulgusudur.)

c) Anormal sol ventrikül depolarizasyonu (Ventriküler aktivasyon değişikliği)

-Sol dal bloğu

-WPW sendromu

-Sağ dal bloğu (Sağ prekordiyal derivasyonlarda ST depresyonu)

-Sol ventrikül hipertrofisi

d) İlaç ve metabolik nedenler:

-İlaçlar (Dijital: iskemi araştırılacak olgularda digoxin 2 hafta kesilmeli)

-Elektrolit Bozuklukları (Diüretik kull******rda özellikle hatırlanmalı)

-Hipoksi

-Yeni gıda alınmış olması

-Anemi

Egzersiz Testinin Gelişebilecek Komplikasyonları -Miyokart İnfarktüsü,

-Konjestif Kalp Yetmezliği,

-Hipotansiyon ve Şok

-Ani Ölüm (VF/VT)

-Bradiaritmiler

-Taşiaritmiler

-Kas-iskelet sistemine ait sorunlar

-Aşırı yorgunluk, halsizlik, hastalık hissi gibi yakınmalar

Ne zaman testi yarıda kesmek gerekebilir? A. Kesin sonlandırma nedenleri:

-Sistolik kan basıncında iş yükünün arttırılmasına rağmen düşme meydana gelmesi (testin başlangıcındaki kab basıncı değerine göre)

-Yeni oluşan veya şiddeti artan angina

-Nörolojik semptomlar (Ataksi, göz kararması, presenkop gibi semptomlar)

-Periferik dolaşımın bozulmasına bağlı bulgu ve belirtiler (Siyanoz, solukluk gibi)

-Ciddi aritmiler (Multiform ventriküler atımlar, tripletler, ventriküler taşikardiler gibi ileri dereceli ventriküler ektopiler gibi)

-Kan basıncı ve/veya EKG izleminin teknik bir nedenle bozulması

-Hastanın durmak istemesi

B.Relatif sonlandırma nedenleri: -3-4mm’yi aşan ST değişikliği, junctional depresyon, belirgin QRS aksı değişikliği gibi ST veya QRS değişiklikleri

-Göğüsteki rahatsızlık hissinde artış

-Yorulma. nefes darlığı, wheezing, bacak krampları veya intermitant cladication

-Genel görünümünde bozulma

-Supraventriküler taşikardilerde dahil olmak üzere daha az ciddi aritmiler

– Ventrikül taşikardisinden ayırd edilemeyen dal bloğu gelişmesi

Semptomatik hastalarda eforlu stress testi pozitifse yaklaşık 9 misli yüksek risk ve 5 yıl içinde %25’e varan akut kardiyak olay riski olduğu bildirilmiştir. Mortalite ise Bruce protokolünde 1. evrede test pozitifleşmişse yıllık %5, 3. evrede pozitifleşmişse yıllık %1 civarında olarak bildirilmiştir.

Anginanın oluşum şekline, ST değişikliğinin oluştuğu derivas-yonlara ve egzersiz süresine göre hesaplanan treadmill skorunun da prognoz tayininde yararlı olabileceği bildirilmiştir. Treadmill skoru 5’ten büyük olanlarda 5 yıllık yaşam oranı %97 iken treadmill skoru -11’den küçük olanlarda 5 yıllık yaşam %72’den az olarak bildirilmiştir.

Angina indeksi 0: Angina yok

1: Egzersize bağlı dinlenmekle düzelen anginavarlığı

2: Efor sonrası dinlenme esnasında oluşan angina

Treadmill skoru= egzersiz süresi – ( 5 x max.ST değişimi )-( 4 x angina indeksi)

Sekste Ne Kadar Efor Harcıyorsunuz?

Hattat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halim Hattat, kalp hastalarının en büyük korkularından, çekincelerinden birinin seks yapmak olduğunu, ve bu nedenle kalp- damar hastalığı yaşayan bir çok kişi seksin tehlikeli olduğunu düşünüp cinsellikten tamamen vazgeçtiğini belirtiyor. Seks sırasında kalp krizi geçirmek, ölmek, partnerin kalp sorunu yaşaması bu kabuslardan bazıları.
Üstelik bu durum sadece erkekler için geçerli değil. 40-60 yaşlarında kadar erkeklerde daha fazla görülen kalp hastalıkları, menopoz sonrası hormon değişimleriyle kadınları da etkiliyor. Bu durumda hem erkek hem kadın, hem de partnerlerin cinselliğe dair endişeleri çoğalıyor.

Kalp hastalarının yeni ilacı

Ancak Prof. Hattat’ın açıklamalarına göre; kalp hastalığının cinselliğe engel olmadığı, hatta kalp performansını yükselterek ömrü uzattığı biliniyor.

Seks sırasında ne kadar efor harcıyorsunuz?

Aslında seks için gereken enerji öyle çok fazla değil. Araştırmalar birçok çiftin cinsellik için 5-15 dakika harcadığını gösteriyor. Seks sırasındaki oksijen tüketimi 1 veya 2 kat merdiven çıkmaya eşit. Bir çok kişi için cinsellik için gereken enerji bir eşya taşımak, orta şiddette 20 dakika yürüyüş yapmak, bahçe ve ev işleriyle uğraşmaktan fazla değil. Normalde cinsellik esnasında kalp hızı dakikada 110-130 atım arasında oluyor. Bu da hafif-orta şiddette yapılan bir egzersize eşit bir rakam. Büyük tansiyon (sistolik kan basıncı) yaklaşık 2 katına yani 120 mm Hg’den ortalama 150-180 mm Hg’ye, bazı durumlarda ise 240 mm Hg’ye kadar çıkabiliyor. Solunum hızı da dakikada 16-18 nefesten yaklaşık 60 nefese çıkıyor. Bu rakamlar erkekler için biraz daha yüksek olabiliyor. Bu durum özellikle erkeğin üstte olduğu pozisyonlarda görülüyor. Sonuçta cinsel ilişki kalp hastalarına çok fazla yük bindiren bir durum değil. Ancak aldatma gibi stres yaratan durumlarda ve farklı aktivitelerde kalbin üzerindeki yük biraz daha fazla.

Sponsorlu Bağlantılar

Efor Testi Sonuçları İçin Yorum Yap