Elektrolit Çözeltilere Örnek

Elektrolit Çözeltilere Örnek Bir Çözeltiye H İyonu Veren Madde - Bu makaledeki notlar: çözelti çeşitleri elektrolit çözeltilere örnek bir..

Çözeltiler Ve Çözelti Çeşitleri

Çözeltiler ve Çözelti Çeşitleri

ÇÖZELTİLER

Maddeler doğada element, bileşik ve karışım halinde bulunabilirler. Karışımlar iki şekilde oluşmaktadır. Karıştırılan maddeler birbirleri içersinde fiziksel bir değişikliğe uğramıyorlarsa; bu tip karışımlara heterojen karışımlar denir. Karıştırılan maddeler fiziksel değişikliğe uğruyorlarsa; bu tip karışımlara homojen karışımlar denir. Homojen karışımlar çözeltilerdir.

Çözücü=Saf Su Çözünen=NaCl Çözelti=Tuzlu Su

Çözeltiler iki kısımdan oluşmaktadır. Çözeltide çok bulunan madde çözücü, az bulunan madde çözünendir.

Maddenin üç hali değişik şekillerde bir araya gelerek çözelti oluşturabilirler.

Çözücü Çözünen Örnek
Katı Katı Alaşımlar
Katı Sıvı Ag-Hg Karışımı
Katı Gaz H2’li Pd
Sıvı Katı Tuzlu Su
Sıvı Sıvı Alkollü Su
Sıvı Gaz Gazoz
Gaz Katı Kükürtlü Hava
Gaz Sıvı Nemli Hava
Gaz Gaz Hava

ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ

• Çözeltiler içerdikleri çözünen madde miktarına göre ikiye ayrılırlar.
a)Seyreltik Çözelti: Çözüneni az, çözücüsü çok olan
çözeltidir.
b)Derişik Çözelti: Çözüneni çok, çözüneni az olan çözeltidir
• Çözeltiler çözünenin çözünürlüğüne göre üçe ayrılırlar.
a)Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözmüş olan çözeltidir.
b)Doymamış Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardan
daha az çözünmüş madde içeren çözeltilerdir.
c)Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardan daha fazla çözünmüş madde içeren çözeltilerdir.
• Çözeltiler elektrik akımı iletkenliklerine göre ikiye ayrılırlar.
a)Elektrolit Çözeltiler: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyorsa bu tip çözeltilere elektrolit çözeltiler denir.
NaCl(k) Na

b)Elektrolit Olmayan Çözeltiler: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmiyorsa bu tip çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir.
Çözünme Olayı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme denilir. O halde bir madde bir başka madde içerisinde en küçük yapı taşına ayrışmaktadır. Bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre, molekülleri, iyonları ve çok nadiren de atomları şeklinde olabilir.
Bu bölümde, maddelerin çözünmesi olayının yönü, çözünme miktarları ve çözünmedeki enerji davranışları incelenmektedir.
Bir katı madde, bir sıvı madde içerisine atılmış ve bir miktarı çözünmüş olsun. Bu katı maddenin sıvı içerisinde çözünmesi halinde, katıya çözünen ve sıvı maddeye de çözücü denir. Her çözünme olayında az veya çok enerji alış verişi olur. Çözünme Entalpisi adı verilen bu enerji endotermik veya ekzotermik olabilir. Bu enerji değeri bize maddenin nasıl ve ne kadar çözünebileceği hakkında bir yargı verebilir.
Molekül halinde Çözünme
Molekül yapılı maddelerin bir çoğu suda çözünmezler. çözünebilenlerin çoğu moleküller halinde çözünürler.+ ve – iyonlar içermediğinden çözelti elektriği iletmez.Organik maddelerden alkoller,şekerler suda molekül olarak çözünürler. O2 ,H2, N2 gibi bazı gazlar suda moleküller halinde çözünür.
C2 H5OH(s) C2 H5OH(suda)
Çözünürlükleri Asidik, Bazik ve nötr çözeltiler olarak ta sınıflandırmak mümkündür.
1) Asidik Çözeltiler:Suda çözündükleri zaman sudaki H iyonların derişimini artıran maddelere asit denir. Bu maddelerin sulu çözeltilerine de asitik çözelti denir. Bazı maddeler yapılarındaki Hiyonunu suya verirler bazılarda suyu parçalayarak H iyonu verirler.
2) Bazik Çözeltiler: Suda çözündükleri zaman sudaki OH iyonlarının derişimini arttıran maddelere baz , çözeltilerine de bazik çözelti denir.
3) Nötr Çözeltiler: çözelti içinde H ve OH iyonları derişimi , saf sudaki H ve OH iyonları derişimine eşit ise bu çözeltilere denir

Hem çözücü taneciklerinin hem de çözünen taneciklerinin serbest kalması için H1 ve H2 kadar enerji harcanıyor. Çözünme ile taneciklerin birbirini sarması sırasında H3 kadar bir enerji de dışarı veriliyor. Eğer dışarı verilen enerji harcanan enerjiden büyükse, çözünme ekzotermik, değilse endotermiktir. Bu bilgiler bize maddelerin birbiri içerisinde çözünüp çözünmeyeceği de anlatır. Örneğin; Olay ekzotermik ise bir çözelti oluşur. Aynı şekilde çözücünün ihtiyaç duyduğu enerji küçükse yine çözelti oluşur. Tersi durumda maddeler birbiri içerisinde karışamaz ve çözelti oluşturamaz. Bunun yanında, bu türden maddelerin kimyasal bağ yapılarının benzerliği de çok önemlidir.

Çözeltiler Ve Çözeltileri Siniflandirma

Çözeltiler ve Çözeltileri Siniflandirma
ÇÖZELTİLERİ SINIFLANDIRMA

1- Katı-Sıvı Çözeltileri : Bir katının bir sıvıda çözünmesiyle hazırlanan çözeltilerdir. ( Tuzlu su, şekerli su, bazlı su…..)
2- Sıvı-Sıvı Çözeltileri : Bir sıvının başka bir sıvıda çözünmesiyle oluşan homojen karışımlardır.
( Kolonya, alkol+su…)
3- Katı-Katı Çözeltileri : Bir katının başka bir katı içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Bütün alaşımlar katı-katı çözeltileridir. ( Lehim, çelik, tunç, prinç…..)
4- Gaz-Gaz Çözeltileri: En az iki gaz karışımıdır. Bütün gaz karışımları homojendir ve çözeltidir. ( Hava, tüp gaz)
5- Gaz-Sıvı Çözeltileri : Bir gazın bir sıvıda çözünmesiyle oluşan karışımlardır. ( Kola, gazoz, bira…)

B- Derişime Göre Sınıflandırma :

1- Seyreltik Çözeltiler : Çözücü çözebileceğinden az miktarda maddeyi çözmüşse doymamış ya da seyreltik çözeltidir.
2- Doymuş Çözelti : Çözücü çözebileceği kadar maddeyi çözmüşse doymuş çözeltidir.
3- Aşırı Doymuş Çözeltiler : Çözücü çözebileceğinden fazla maddeyi çözmüşse aşırı doymuş çözeltidir.

ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ :

Katı-Sıvı Çözeltilerinde,

1- Çözeltinin kaynama noktası saf çözücünün kaynama noktasından büyüktür.
2- Çözeltinin donma noktası saf çözücüden düşüktür.
3- Çözeltinin buhar basıncı saf çözücünün buhar basıncından düşüktür.
4- Çözeltinin öz kütlesi saf çözücünün öz kütlesinden büyüktür.
5- Bir çözeltiye su eklenirse derişimi düşer, buhar basıncı artar, donma noktası yükselir. İletkenliği azalır.

Elektrik İletkenliği : Çözeltilerin bir kısmı elektriği ilettiği halde bir kısmı iletmez. Elektriği ileten çözeltilere elektrolit denir. Biri maddenin elektriği iletmesi için;

1- Serbest halde elektronu bulunmalıdır. ( elektron akışıyla) Örneğin metaller ve alaşımlar bu şekilde iletir.
2- Yapısında + ve – yüklü iyonlar ( İyonik katılar) bulunmalıdır. ( Bütün metal- ametal bileşikleri)

Çözünürlük : Belli bir sıcaklıkta, çözücünün belli miktarında çözünen madde miktarıdır. Çözücü miktarı genelde 100 ml ya da 100 gram, çözücü olarak da su alınır. Çözünürlük katı, sıvı ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir.

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

1- Çözücü ve çözünenin cinsi :

Her madde her maddede çözünmez. Organik bileşikler organik çözücüde inorganik bileşikler inorganik çözücüde çözünürler. Polar bileşikler polar çözücüde apolar bileşikler apolar çözücüde çözünürler. Örneğin naftalin suda çözünmez fakat benzende çözünür. “Benzer benzeri çözer”.

2- Sıcaklık: katıların çözünürlüğü genelde ısı alıcı (endotermik) olduğu halde gazların çözünürlüğü ekzotermik tir. Sıcaklığın artırılması katıların çözünürlüğünü artırdığı halde gazların çözünürlüğünü azaltır.

3- Basınç: Basınç değişimi katıların çözünürlüğünü etkilemediği halde gazların çözünürlüğünü doğru orantılı olarak etkiler.

ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

1- Sıcaklık : Çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişen maddelerin çözünme hızı sıcaklığın artmasıyla artar.
2- Tanecik Büyüklüğü : Çözünen maddenin tanecikleri ne kadar küçükse çözünme o kadar hızlı olur.
3- Karıştırma : Çözeltinin karıştırılması katıyı küçük taneciklere ayırdığı için, çözcüyle temas eden yüzeyi artırır ve çözünme hızlanır.

DERİŞİM VE DERİŞİM ÇEŞİTLERİ:

Bir çözeltinin birim hacmine çözünen maddenin gram cinsinden miktarıdır.

Kütlece % Derişim : Bir çözeltinin 100 gramında çözünen maddenin gram cinsinden miktarıdır.

KARIŞIMLARIN % DERİŞİMİ

İki veya daha fazla çözelti birbirine karıştırılırsa, karışımdaki toplam çözünen madde miktarı, karıştırılan çözeltilerdeki çözünen maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

MOLAR DERİŞİM (MOLARİTE)

Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısıdır.

Molaritenin birimi mol /litre yada molar ( M) dır.

M=n/v

İki veya daha fazla çözelti birbirine karıştırılırsa,

M1V1 + M2V2+…………..=MKVK
Çözeltinin öz kütlesi verilirse, Çözünenin kütlesi=%.d.V ye eşittir.

Normalite: Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin eşdeğer gram sayısıdır. Pratik olarak ;

Normalite = molarite x etki değeri

Etki değeri: Asitlerde suya verilen H+ sayısı, bazlarda OH- sayısı, tuzlarda ise + yada – yük sayısıdır.

Örnek : H2SO4 için etki değeri 2 dir. HNO3 için 1, H3PO4 için 3 dür.

NaOH için 1, Ca(OH)2 için 2, Al(OH)3 için 3 dür.

CuSO4 için etki değeri 2 dir. (SO4-2) Al2(SO4)3 de ise 6 dır.

Karışımlar, Çözeltiler Ve Alaşımlar

İki veya daha fazla maddenin özeliklerini kaybetmeden çeşitli oranlarda karışması ile oluşan madde topluluğudur

Şeker + Su = Şekerli su
Tuz + Su = Tuzlu su

ÖZELLİKLERİ

1-Saf madde değildirler
2-Homojen veya heterojendirler
3-Fiziksel yolla oluşurlar
4-Maddeler her oranda karışırlar
5-Oluşumları için enerjiye ihtiyaç yoktur
6-Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar
7-Kimyasal formülleri yoktur
8-Erime ve kaynama noktaları sabit değildir
9-Öz kütleleri sabit değildir
10-Kendisini oluşturan maddelere fiziksel yolla ayrışırlar
11-En az iki atomdan oluşurlar
12-Yapı taşları olmaz

ÇEŞİTLERİ

a-Homojen karışımlar
b-Heterojen karışımlar

A – HOMOJEN KARIŞIMLAR

Özelliği her yerinde aynı olan karışımlardır

ÇEŞİTLERİ
a-Çözeltiler
b-Alaşımlar

B- HETOROJEN KARIŞIMLAR

Özelliği her tarafında aynı olmayan karışımlar

ÇEŞİTLERİ
a-Süspansiyon
b-Emülsiyon

Ç Ö Z E L T İ L E R

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar halinde bulunmasıyla oluşan homojen karışımlardır

Şeker + su = Şekerli su
Tuz + su = Tuzlu su
Elemanları
a-çözünen madde ( şeker , tuz )
b-çözücü madde ( SU )

ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ

A-ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARINA GÖRE ÇÖZELTİLER
1-Seyreltik çözeltiler ( çözüneni az çözücü madde miktarı fazla olan çözeltiler )
( şekeri az suyu fazla olan çözeltiler )

2-Derişik çözeltiler (çözüneni fazla çözücü madde miktarı az olan çözeltiler )
(şekeri fazla suyu az olan çözeltiler )

Seyreltik çözeltiler derişik çözeltiye dönüştürülürken
1-Çözücü ısıtılarak buharlaştırılıp uzaklaştırılarak,
2-Çözünen madde miktarı artırılarak

B-ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE GÖRE ÇÖZELTİLER
Çözünürlük tanımı
1-Doymuş çözelti
2-Doymamış çözelti

C-ÇÖZEN VE ÇÖZÜNEN MADDE TÜRLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
1- katı – katı çözeltiler ALAŞIMLAR
2- katı – sıvı çözeltiler Şekerli su
3- sıvı – sıvı çözeltiler Alkollü su
4- sıvı – gaz çözeltiler Gazoz , kola
5- gaz – gaz çözeltiler Hava

D-İLETKENLİKLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
1-İletken ( Elektrolit ) çözeltiler
2-Yalıtkan ( Elektrolit olmayan ) çözeltiler

ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ
1-Homojendirler
2-Saydamdırlar
3-Tanecikleri gözle görülmez
4-Çökelti vermez
5-Süzgeç kağıdında tortu bırakmaz

A L A Ş I M L A R

Metallerin ısıtılıp eritilerek birbirlerine karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlardır
Bakır + Kalay ————> TUNÇ ( BRONZ )

Bakır + Altun ————>BİLEZİK

Bakır + Çinko ————>PİRİNÇ

Kurşun + Kalay ————>LEHİM

Krom + Nikel + Karbon + Demir ————>ÇELİK

Çözelti Hazırlama

%25 lik ana stoktan 25 ml %1 (W/V) SDS çözeltisi nasıl hazırlanır?

Sponsorlu Bağlantılar

Elektrolit Çözeltilere Örnek İçin Yorum Yap