Elementlerin Dizilişi

Elementlerin Dizilişi İlk 20 Elementin Atom Numaraları - Bu makaledeki notlar: periyodik sistem elementlerin dizilişi ilk 20..

> Periyodik Sistem

Periyodik Sistem:

Periyodik sistem,elementleri gösteren ve özellikleri ile ilgili bilgi veren bir cetveldir. İlk defa Dimitri Mendelyef periyodik sistemi atom ağırlıklarına göre düzenlemiştir. Bugün modern periyodik sistemde elementler atom numaralarına göre düzenlenmiştir.Elementlerin özellikleri artan atom numaralarına bağlı olarak değişir,bu değişme ise periyodiktir.

Açıklayıcı Bilgiler

1 -Periyodik sistemde yatay olan sıralara PERİYOT,yukarıdan aşağıya doğru olan düşey sütunlara ise GRUP adı verilir.

2 -Periyodik sistemde 7 periyot(1,2,3,4,5,6,7 şeklinde sıralanır)16 grup vardır.

3 -A grup elementlerine baş grup,B grup elementlerine ise yan grup elementleri denir.

4 -1A grubu elementlerine ALKALİ,2a grubu elementlerine TOPRAK ALKALİ,2-1A grubu elementlerine TOPRAK ELEMENTLERİ,7A grubu elementlerine HALOJENLER,8Agrubu elementlerine SOYGAZLAR(ASAL GAZLAR) denir.

5 -Her periyot bir alkali metal ile başlar(yalnız birinci periyot bir ametal olan hidrojenle başlar),bir soygazla biter.

6 -Soygazlar yaptıkları elektron düzenleri ve periyodik sistemdeki yerleri ile diğer elementlerin özelliklerini,yerlerini bulma bakımından yardımcı element vazifesi görürler.

7 -1. periyot 1 numaralı hidrojenle başlar 2 numaralı helyum ile biter.

2.periyot 3 numaralı lityum ile başlar,10 numaralı neon ile biter.

3.periyot 11 numaralı sodyum ile başlar,18 numaralı argon ile biter.

4.periyot 18 numaralı potasyum ile başlar 36 numaralı kripton ile biter.

5.periyot 37 numaralı rubidyum ile başlar 54 numaralı ksenon ile biter.

6.periyot 55 numaralı sezyum ile başlar 86 numaralı radon ile biter.

7.periyot 87 numaralı fransiyum ile başlar ,bu periyot henüz tamamlanmamıştır.

SORU: Atom numarası 38 olan elementin periyodik cetveldeki yerini bulunuz.

Elementin atomlarını dizeriz

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s

Elementin atom dizilişi 2 8 18 8 2 şeklindedir. Son yörüngesi 2 ve 5 yörüngesi bulunduğundan

atom 5,periyot 2a grubundadır

8 -Aynı grupta bulunan elementlerin en dış kabuklarında aynı sayıda elektron bulunur. Bu nedenle aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterir.

9 -Elementlerin en dış elektron kabuğunda bulunduğu A grup numarası kadar elektron vardır. Örneğin,potasyum 1A grubundadır. Son yörüngesinde 1 elektron vardır.+1 değerliklidir.

10- Bir elementin sahip olabileceği (-) değerlik,o elementin yer aldığı A grup numarası ile 8 arasındaki fark kadardır.

Periyodik Cetvel Ve Periyodik Özellikleri

PERİYODİK CETVEL
VE
PERİYODİK ÖZELLİKLER
Eskiden beri bilim adamları bazı elementlerin benzer özellikler gös-
termeleri nedeniyle,bunları gruplandırmanın uygun olacağı düşüncesiyle bir
çok çalışmalar yapmışlardır.1896 yılında Dimitri Mendeleev(Mendelyef)adlı Rus bilgin o gün bilinen 60 elementi atom kütlelerinin(kütle numaralarının)
artışına göre sıraladı.Mendeleev’in periyodik sınıflandırması,o zaman için
gerçeğe daha uygun olduğundan uzun süre değerini kaybetmeden kullanıldı.
Ancak bugün elementlerin kimyasal özelliklerinin kütle numaralarının değil,atom numaralarının periyodik bir fonksiyonu olduğu anlaşılmıştır.Böylece elementleri özellikleri benzer(değerlik elektron sayıları aynı )olanlar alt alt gelecek şekilde atom numaralarının artışına göre dizilerek modern periyodik cetvel elde edilmiştir.
Periyodik cetveldeki yatay sıralara periyot veya sıra,düşey sütunlara ise grup adı verilir.Periyodik cetvelde 7 periyot 16 grup vardır.Bu gruplar
dan 8 tanesi A 8 tanesi Bgrubudur.
1A grubuna alkali metaller grubu denir.Çok aktiftirler.Tabiatta ancak bileşikleri halinde bulunabilirler.Son yörüngelerinde 1 tane elektron bulunur.Her periyodun başlangıcını yaparlar.Periyodun birisi tamamlandığında diğer metal gelir.Son yörüngelerindeki bu elektronu vere
rek bileşiklerinde daima +1 değerlik alırlar.Fakat hidrojenin bazı durumla
rı istisnadır.Her periyodun başlangıcında atomun çapı en büyüktür.Fr ve Sc elementleri yapaydır.Bütün alkali metaller iletkendir ve alaşım yaparlar.
2A grubuna toprak alkali metaller grubu denir.Aktiftirler ve tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar.Son yörüngelerinde ikişer tane elektron bulunur.Bu elektronları vererek kararlı bileşiklerinde +2 değerlik gösterir
ler.
7A grubu elementlerine halojenler denir.Halojenler tamamen ametalik özel
lik gösterirler.Son yörüngelerinde 7 tane elektron vardır.Bunlar son yörüngesini
8’e tamamlamak istediklerinden bir tane elektron alırlar ve kararlı bileşiklerinde
-1 değerlikli olurlar.Bazen +1,+3,+5,+7 değerlikte olabilirler
8A grubu elementlerine soygazlar(inert,asal gazlar) denir.Bu grupta her peri
yodun sonuna gelinmiş olur.8A grubundan sonra yeni bir periyot başlar.Atomları
nın son yörüngesinde 8 tane elektron vardır.Kararlı yapıya sahiptirler,bileşik yap
mazlar.
1A,2A,3A (bor hariç)grubu elementleri metalik özellik gösterirler.Ayrıca B
grubu elementleri de metalik özellik gösterirler.Bunlara ağır metaller de denir.
Bu elementler bütün bileşiklerinde pozitif değerlik alırlar
Geçiş elementleri periyodik cetvelde skandiyum (Sc) ile başlayan ve çinko
(Zn) ile biten elementler ve bunların altındakiler geçiş elementleridir.Bu element
ler 4,5,6 ve 7. periyotlarda 2A ve 3A grubu elementleri arasında yer alır.
Periyodik cetvelde 6. periyotta lantan (La) ile başlayan lantanitler ve 7.
periyotta aktinyum (Ac) ile başlayan aktinitler de geçiş elementleri sınıfından
olup,bunlara iç geçiş metalleri denir.Geçiş elementlerinin hepsi metaldir.Alkali
ve toprak alkali metallere göre erime ve kaynama noktaları daha yüksek ve serttirler.Kimyasal tepkimelere girme eğilimleri bakımından aralarında büyük farklar vardır.
PERİYODİK CETVELDE DEĞİŞEN ÖZELLİKLER
1-)AKTİFLİK:Ametallerde aktiflik sağa ve yukarı doğru artar,metallerde sola ve aşağıya doğru artar.(F)en aktif metaldir.
2-)ATOM ÇAPI:Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı küçülür.Pro
ton sayısı arttığından kütle çekimi artar ve çap küçülür.Periyotta 1Agrubunun atom çapı en büyüktür.Gruplarda ise aşağıya doğru inildikçe atom çapı büyür.
3-)İNDİRGENLİK:sağa doğru gidildikçe azalır .Çünkü halojenler (+) değerlik
almak istemezler.Bunun aksine indirgenmeyi tercih ederler.Kendileri indirgenir karşısındaki metali yükseltgerler.
4-)ELEKTRON İLGİSİ:ametallerde yani periyodik cetvelin sağ tarafında elektron severlik artar.Elektronegatiflik denilen (-) değerlik alma isteği artar.
Metallerde ise (+) değerlik alma yani elektropozitiflik artar.Soygazların elektron ilgisi yoktur.Aynı grupta aşağı doğru inildikçe elektron ilgisi azalır.
5-)İYONLAŞMA ENERJİSİ:Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle büyür.Gruplarda ise yukarı çıkıldıkça iyonlaşma enerjisi artar.Gruplarda iyonlaşma enerjisi
1A

Periyodik Sistem – Elementlerin Periyodik Cetvelde Dizilişi

Periyodik Sistem – Elementlerin Periyodik Cetvelde Dizilişi

Periyodik Sistem:
Periyodik sistem,elementleri gösteren ve özellikleri ile ilgili bilgi veren bir cetveldir. İlk defa Dimitri Mendelyef periyodik sistemi atom ağırlıklarına göre düzenlemiştir. Bugün modern periyodik sistemde elementler atom numaralarına göre düzenlenmiştir.Elementlerin özellikleri artan atom numaralarına bağlı olarak değişir,bu değişme ise periyodiktir.
Açıklayıcı Bilgiler
1 -Periyodik sistemde yatay olan sıralara PERİYOT,yukarıdan aşağıya doğru olan düşey sütunlara ise GRUP adı verilir.
2 -Periyodik sistemde 7 periyot(1,2,3,4,5,6,7 şeklinde sıralanır)16 grup vardır.
3 -A grup elementlerine baş grup,B grup elementlerine ise yan grup elementleri denir.
4 -1A grubu elementlerine ALKALİ,2a grubu elementlerine TOPRAK ALKALİ,2-1A grubu elementlerine TOPRAK ELEMENTLERİ,7A grubu elementlerine HALOJENLER,8Agrubu elementlerine SOYGAZLAR(ASAL GAZLAR) denir.
5 -Her periyot bir alkali metal ile başlar(yalnız birinci periyot bir ametal olan hidrojenle başlar),bir soygazla biter.
6 -Soygazlar yaptıkları elektron düzenleri ve periyodik sistemdeki yerleri ile diğer elementlerin özelliklerini,yerlerini bulma bakımından yardımcı element vazifesi görürler.
7 -1. periyot 1 numaralı hidrojenle başlar 2 numaralı helyum ile biter.
2.periyot 3 numaralı lityum ile başlar,10 numaralı neon ile biter.
3.periyot 11 numaralı sodyum ile başlar,18 numaralı argon ile biter.
4.periyot 18 numaralı potasyum ile başlar 36 numaralı kripton ile biter.
5.periyot 37 numaralı rubidyum ile başlar 54 numaralı ksenon ile biter.
6.periyot 55 numaralı sezyum ile başlar 86 numaralı radon ile biter.
7.periyot 87 numaralı fransiyum ile başlar ,bu periyot henüz tamamlanmamıştır.
SORU: Atom numarası 38 olan elementin periyodik cetveldeki yerini bulunuz.
Elementin atomlarını dizeriz
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s
Elementin atom dizilişi 2 8 18 8 2 şeklindedir. Son yörüngesi 2 ve 5 yörüngesi bulunduğundan
atom 5,periyot 2a grubundadır
8 -Aynı grupta bulunan elementlerin en dış kabuklarında aynı sayıda elektron bulunur. Bu nedenle aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterir.
9 -Elementlerin en dış elektron kabuğunda bulunduğu A grup numarası kadar elektron vardır. Örneğin,potasyum 1A grubundadır. Son yörüngesinde 1 elektron vardır.+1 değerliklidir.
10- Bir elementin sahip olabileceği (-) değerlik,o elementin yer aldığı A grup numarası ile 8 arasındaki fark kadardır.
11- Bir elementin atom numarası herhangi bir soygazın atom numarasından 5 noksan veya 2 fazlaya kadar olursa, bu element A grubu elementlerinden biridir.
12- 2A gurubu ile 3 A gurubu arasında yer alan elementler B grubu elementleridir. B grubu elementlerin hepsi metaldir. Geçiş elementlerin veya ara elementleri denir.
13-Periyodik sistem tablosunda soldan sağa doğru gidildikçe elektron verme meyli, yani metalik özellikler azalır. Elektron alma meyli, yani ametalik özellikler artar.
14- Periyodik sistemde soldan sağa gidildikçe elementlerin iyonlaşma potansiyeli artar.
15- 3A grubu ile 7A grubu arasında yer alan elementlerden tabloda bir zikzak çizgisi ile ayrılan yerin sağında kalan elementlerin hepsi ametallerdir.
16- Her grup içinde atom numarasının artmasıyla genel olarakta yoğunluk artar. Yani her grup içinde yukarıdan aşağıya doru gidildikçe elementlerin yoğunlukları artar.
17- Her bir periyot içine yine atomun numarası arttıkça,yani soldan sağa gidildikçe yoğunluk artar.
18- Bir elementin aktiflik derecesi (bilhassa A grupları için) o elementin periyodik sistemdeki yeri ibaretiyle asal gaza yakınlık derecesine bağlıdır. Mesela bir asal gaz olan neondan sırası ile 1,2,3 evvel gelen elementler,flor,oksijen ve azottur. Neondan sonra gelen elementler de sodyum,magnezyum ve alüminyumdur. Buna göre evvel gelen,yani elektron alarak neon sistemini taklit etmek isteyen elementlerden en aktifi flor,daha az aktifi oksijen,en az aktifi de azottur. Bunun gibi neondan sonra gelen elementler arasında sodyum en aktifi,magnezyum daha az aktifi,alüminyum daha az aktif olandır. Neondan sonra gelenler ancak elektron vererek neon sistemini taklit edebileceklerinden bunlar birer metaldir.
19- Bir element ne kadar az sayıda elektron vermek veya almak almakla asal gaz sistemini taklit edebiliyorsa aktifliği o derece azladır.
20- Periyodik sistemde soldan sağa,aşağıdan yukarıya gidildikçe en aktif en aktif ametallere,sağdan sola ve yukarıdan aşağıya inildikçe en kuvvetli ametallere yaklaşır.
21 -Periyodik sistemde periyotlar için soldan sağa doğru gidildikçe,gruplar içinde de yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe A grup elementleri içinde asit yapma kabiliyeti ve kuvvetli asit teşkil etme karakteri gittikçe artar.
22 -Periyodik sistemde sağdan sola ve gruplar içinde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe A grup elementleri içinde baz yapma kabiliyeti ve kuvvetli asit teşkil etme karakteri gittikçe artar. Örneğin 1A grubundaki potasyum hidroksit (KOH),sodyum hidroksit (NaOH) ten daha kuvvetlidir.
23 -A grup elementleri oksitlerinin suya karşı kimyasal ilgileri 1 den 4.üncü gruba kadar gittikçe azalır,daha sonra 5.den 7.gruba kadar yeniden artar.
24 -A grup elementlerinin oksijene karşı değerlikleri soldan sağa doğru gidildikçe grup numarası ile artar.
25 -Periyodik sistemde elementlerin grup yerlerini biliyorsak,kendi aralarında yapabileceğimiz bileşiğin formülünü bulabiliriz. Örneğin 2A grubunda bulunan bir X elementi,7A grubunda bulunan bir Y elementi ile XY bileşiğini yapar. Çünkü 2A grubunda bulunan element +2 değerliklidir. 7A grubunda bulunan elementler ise bir eksik elektron taşıdıklarından –1 değerlikli olurlar.
26 -Hem (+) hem (-) değer alabilen elementlerin aldıkları veya verdikleri elektron sayılarının toplamı,bir başka deyimle (+) ve (-) değerlikleri gösteren sayıların mutlak toplamı 8 olur. Buna ABBEG KURALI denir. Örneğin azot –3 ve en çok +5 değerliğini alır. 3+5=8 olur.
27 -Periyodik sistemin sağ tarafında 3A grubu ile 7A grubu elementleri arasında çizilen zikzak çizgisine elemenler amfoter özellikler gösterir. Kuvvetli asitlere karşı baz,kuvvetli bazlara karşı asit özelliği göstermeye amfoterlik denir. Bu özelliği gösteren maddelere de amfoter madde denir. Başlıca alüminyum (Al),çinko (Zn),kalay (Sn),kurşun (Pb),arsenik (As),antimon (Sb)dur.
Bir element serbest halde iken amfoter ise,bu elementin oksidi, hidroksidi de amfoter özellik gösterir. Örneğin alüminyum oksit,alüminyum hidroksit de amfoter özellik gösterir

Periyodik Sistem Atomlarin Varliği Ile Ilgili Teoriler

Periyodik Sistem Atomlarin Varliği Ile Ilgili Teoriler
Periyodik Sistem Atom Hakkinda – Periyodik Atomlarin Varligi Hakkinda – Periyodik Atomlar ve Teorileri

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMLARIN VARLIĞI İLE İLGİLİ TEORİLER 1. Dalton Atom Modeli Bilimsel anlamda ilk atom modeli 1807 yılında Dalton tarafından geliştirildi. Dalton, elementlerin ve bileşiklerin birbirine dönüşebilmesini, bunlar arasında sabit oran ve katlı oran yasalarının bulunmasını atomun varlığına delil olarak gösterdi. Dalton atom modelinin varsayımları şunlardır: 1.Madde, çok küçük, yoğun, bölünemez ve yok edilemez atomlardan oluşmuştur. (Çekirdek tepkimelerinden dolayı geçerliliğini yitirmiştir.) 2.Bir elementin atomları şekil, büyüklük, kütle ve özellik olarak birbirinin aynıdır, farklı elementlerin ki ise farklıdır. (İzotopların varlığı ile geçerliliğini yitirmiştir.) 3.Bir elementin kimyasal tepkimelere katılabilen en küçük parçası atomdur. 4.Farklı element atomlarının belirli oranlarda birleşmesiyle moleküller oluşur. Bir bileşiğin molekülleri birbirinin aynıdır. 2. Thomson Atom Modeli Thomson elektrik deşarj tüpleriyle yaptığı çalışmaların sonucunda, maddenin yapısında elektrikle yüklü taneciklerin varlığını saptamıştır. Yaptığı deneylerde tüm maddelerde negatif (-) yüklü taneciklerin (elektronların) varlığını gözlemiştir. Maddenin nötr yapıda olmasından dolayı (-) yüklü taneciklere eşit sayıda (+) yüklü taneciklerin de olması gerektiğini ileri sürmüştür. Atomun yapısında (+) ve (-) yüklü taneciklerin yani proton ve elektronun bulunduğunu belirten ilk modeldir. Thomson atom modelinin varsayımları şunlardır: 1.Atomlar küre biçimli olup yapı çapları yaklaşık 10-10 m dir. 2.Atomlar elektriksel olarak nötrdür. Yani, atomdaki proton ve elektron sayıları birbirine eşittir. 3.Elektronlar atom içinde homojen olarak dağılmıştır. 4.Elektronların kütlesi, protonların kütlesine göre çok küçüktür. Bu nedenle atom kütlesinin büyük çoğunluğunu protonlar oluşturur. 3. Rutherford Atom Modeli Rutherford, radyoaktif maddeden elde ettiği +2 yüklü alfa taneciklerini çok ince metal yaprak üzerine göndermiştir. Bu ışınların çok büyük bir kısmının sapmadan, az bir kısmının ise saparak metal yapraktan geçtiğini çok az bir kısmının ise geriye yansıdığını saptamıştır. Rutherford, Thomson atom modeliyle bu sonuçları açıklayamamıştır. Atom homojen bir yapıda olsaydı, bütün parçacıklarının levhayı geçmesi veya geçmemesi gerekirdi. taneciklerinden bazılarının çok az sapması veya geri dönmesi, atom içinde (+) yüklü iyonların geçmesini zorlaştıran bir bölümün varlığını gösterdi. Bu nedenle Rutherford, atomda pozitif yükün ve kütlenin atom merkezinde çok küçük hacimde toplandığını düşündü ve bu bölüme çekirdek adını verdi. Deney sırasında sapan veya geri dönen taneciklerinin çekirdeğe çok yakın gelen veya tam çekirdek üzerine isabet eden tanecikler olduğunu belirtti. Rutherford atom modelinin varsayımları şunlardır: 1.Atomda pozitif yük ve kütle, atom merkezinde çekirdek olarak adlandırılan çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Atomun yarıçapı 10-10 m, çekirdeğin yarı çapı 10-15 m civarındadır. 2.Çekirdekteki pozitif yük miktarı bir elementin bütün atomları için aynı ve diğer atomlarınkinden farklıdır. Pozitif yük sayısı atom kütlesinin yaklaşık yarısına eşittir. 3.Atomların nötrlüğünü sağlamak üzere, proton sayısına eşit sayıda elektron, çekirdek etrafında bulunur. Atom hacminin büyük bir bölümü, çok hızlı hareket eden elektronlar tarafından doldurulur. Rutherford modeli atomdaki elektronların hareketlerini açıklayamadığı gibi elektronların niçin çekirdek üzerine düşmedikleri sorusunu da yanıtlayamamaktadır. Dalton, Thomson ve Rutherford atom modellerinde proton ve nötronlarla ilgili bilgiler verildi. Daha sonraki yıllarda Chadwick, atom çekirdeğinde nötron denilen yüksüz bir taneciğin varlığını saptamıştır. Bu şekilde, atomun üç temel tanecikten oluştuğu anlaşılmıştır. Daha sonraki yıllarda atomda, proton, nötron ve elektronun yanı sıra çok sayıda taneciğin bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak atomların davranışlarını proton, nötron ve elektron sayıları belirler

> Periyodik Tablonun Sırları

Kimyacıların belki de en çok kullandığı alet-edevat olan periyodik tablo, bize sadece elementlerin özellikleri hakkında bilgi vermekle veya şu an var olmayan, olası elementleri öngörmemizi sağlamakla kalmaz, bütün bir dünya tarihi hakkında da gizli bilgiler içerir. Öyle ki, Doğulu bir hükümdarın vezirlerinden dünya tarihini yazmalarını istediğinde ona periyodik tabloyu getirdikleri şeklinde rivayetler vardır. Ama hükümdarın Mendeleev’den çok önce yaşamış olması yüzünden, biz bu rivayete inanmıyoruz.

Neyse gelelim elementlerimize..Amerikyum, Einsteinyum, Kaliforniyum, Germanyum, Polonyum gibi bariz olanlar dışında çoğu element kendini öyle hemen ele vermekten kaçınır. Onları tanımak için az çok dünya coğrafyasını, eski yunancayı, mitolojiyi filan bilmek gerekir. Mesela bugün garp ilinin şirin bir vilayeti olan Manisa’nın 2500 yıl önceki adı Magnesia’dır ve Magnezyum ve Manganez’e adını vermiştir.
İsveç’in bir kasabası olan Ytterby ise Manisa’dan daha baskın çıkmış, dört elemente birden isim babalığı yapmıştır: İterbiyum, İtriyum, Erbiyum ve Terbiyum.

Biraz da mitolojiden örnek verelim. Vanadyum adını güzel İskandinav tanrıçası Vanadis’ten almıştır. Sonra savaş tanrısı Thor Toryum’a, ışığın, aydınlığın simgesi Promethus da Prometyum’a ismini vermiştir.

Liste böyle uzayıp gider. Renk anlamına gelen chroma Krom’a, gökkuşağı demek olan iris İridyum’a, Berkeley Berkelyum’a ve Ren Irmağı Renyum’a isim verir durum yıllar boyu. Burada hepsini birden yazacak değilim, merak eden Ömer Kuleli’yle Osman Gürel’in Kimya Güzeldir kitabına bakabilir. Benden bu kadar…

Sponsorlu Bağlantılar

Elementlerin Dizilişi İçin Yorum Yap