En Etkili Dualar Ve Ayetler

En Etkili Dualar Ve Ayetler Ayet Ve Dualar - Bu makaledeki notlar: seçme ayetler en etkili dualar ve..

56 Ayet – 56 Dua – Kuran-ı Kerim’den Seçme Dualar

Kuran-ı Kerim’den seçme dualar.

l- “Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar bize ibadet yerlerimizi göster tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden çok merhametli olan ancak sensin.” ( Bakara- 28 )

2- “Ey Rabbimiz Bize dünyada bir iyilik ahirette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru.” ( Bakara- 201 )

3- “Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme(yarlığa).Ey Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.” ( Bakara- 285 )

4- “Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma bizi affet bizi bağışla bize acı. Çünkü sen mevlamızsın. Kâfir kavimlere karşı bize yardım et.” ( Bakara- 286 )

5- “Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki lütfü en bol olan sensin.” (Âli İmran-

6- “Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen’sin. Allah asla sözünden dönmez.” ( Âli İmran -9 )

7- “Ey Rabbimiz İman ettik öyleyse bizim günahlarımızı bağışla bizi ateş azabından koru.” ( Âli İmran -l6 )

8- “Rabbimiz İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden)şahitlerden yaz.” ( Âli İmran- 53 )

9- “Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl.” ( Â1i İmran-147 )

10- “Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.” ( Âli İmran -191 )

11- “Rabbimiz doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.” ( Âli İmran- 192 )

12- “Ey Rabbimiz Gerçek şu ki biz “Rabbinize iman edin” diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi Kur’anı) işittik. Artık günahlarımızı bağışla kötülüklerimizi ört ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz.” ( Âli- İmran- 193 )

13- “Rabbimiz’ bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme: Şüphesiz sen vaadinden caymazsın.” ( Âli- İmran -194 )

14- “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” ( Araf- 23 )
15- “Lutfedip hidayetiyle bizi buna(bu nimete) kavuşturan Allah’a hamdolsun Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişlerdir.” ( Araf- 43 )

16- “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” ( Araf- 47 )

l7- “Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” ( Araf- 89 )

l8- “Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.” ( Araf- l26 )

l9- “Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kâfirler topluluğundan kurtar.” ( Yunus 85-86 )

20- “Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et! ( İbrahim-40 )

21- “Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mü’minleri bağışla.” ( İbrahim- 4l )

22- “Rabbimiz Bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla.” ( Kehf- 10 )

23- “Rabbimiz Biz iman ettik öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin.” ( Mü’minun 109 )

24- “Rabbimiz Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir.” ( Furkan- 65 )

25- “0rası cidden ne kötü bir uğrak ne kötü bir konaktır.” ( Furkan- 66 )

26- “Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl.” ( Furkan-74 )

27- “Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan çok nimet verendir.” ( Fatır- 54 )

28 “Rabbimiz bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde iman edenlere karşı hiç bir km bırakma. Rabbimiz Şüphesiz ki sen çok şefkatli çok merhametlisin.” ( Haşr- 10 )

29- “Rabbimiz Sana dayandık sana yöneldik. Dönüş sanadır.” ( Mümtehine-4 )

30-”Rabbimiz Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma bizi bağışla Ey Rabbimiz yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin.” ( Mümtehine-5 )

31- “Ey Rabbimiz Nurumuzu tamamla bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin.” ( Tahrim- 8 )

32- “Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” ( Enbiya- 83 )

33- “Senden başka hiç bir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben (nefsine zulmeden) za1im1erden oldum.” ( Enbiya- 87 )

34- “Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. (Her şey sonunda senindir.) ( Enbiya- 89 )

35- “Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin.” ( Mü’minun- 118 )

36- “Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun.” ( Mü’minun- 28 )

37- “Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol.” ( Mü’minun- 38 )

38- “Ey Rabbim beni ve kardeşimi bağışla bizi merhametine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin.” ( Araf- 151 )

39- “Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse sen de onları esirge.”( İsra-24 )

40- “Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” ( İsra- 80 )

41- “Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O’na (güvenip)dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir.” ( Tevbe- 129 )

42- “Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen duayı hakkıyla işitensin.” ( Âli-İmran- 38 )

43- “Rabbim Ruhuma genişlik ver.”

44- “İşimi bana kolaylaştır.”

45- “Dilimin bağını çöz. Ki sözümü anlasınlar” ( Taha- 25-26-27- 28 )

46- “Rabbim benim ilmimi artır.” ( Taha- 114 )

47 “Rabbim Bana hikmet ver ve beni iyiler (zümresi ne ) kat.” ( Şuara- 83 )

48- “Bizi mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamdolsun.” ( Neml- 15 )

49- “Ey Rabbim Bana ve ana-babama verdiğin nimet şükretmemi ve hoşnut alacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat.” ( Neml- 19 )

50- “Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla.” ( Kasas- 16 )

51- “Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar.” ( Kasas- 2l )

52- “Rabbim Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.” ( Kasas- 24 )

53- “Rabbim Şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et.” ( Ankebut- 30 )

54- “Rabim Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.” ( Ahkaf- 15 )

55- “Rabbim yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma” ( Nuh- 26 )

56- “Rabbim Beni ana-babamı iman etmiş olarak evime girenleri iman sahibi erkekleri ve kadınları bağışla zalimlerinde ancak helakini artır.” ( Nuh- 28 )

İbret Alınacak Kuran-ı Kerim’den Seçme Ayetler

BAKARA SÜRESİ

155.Ayet :
Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.

156.Ayet:
Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.

157.Ayet:
İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır.

188.Ayet:
Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin

216.Ayet:
Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz

275.Ayet:
Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alışveriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır.

ALİ İMRAN SÜRESİ

91.Ayet:
Şüphesiz inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

92.Ayet:
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

114.Ayet:
Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.

185.Ayet:
Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.

NİSA SÜRESİ

93.Ayet:
Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

157.Ayet: .
Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.

158.Ayet :
Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

MAİDE SÜRESİ

90.Ayet :
Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz

91.Ayet :
Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?

EN’AM SÜRESİ

32.Ayet :
Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?

ARAF SÜRESİ

34.Ayet:
Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.

54.Ayet:
Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir

143.Ayet:
Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım” dedi. Allah da, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben in******rın ilkiyim” dedi.

ENFAL SÜRESİ

19.Ayet:
(Ey inkârcılar!) Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah mü’minlerle beraberdir.

28.Ayet:
Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

RAD SÜRESİ

23.Ayet :
Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler

HİCR SÜRESİ

26.Ayet :
Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.

27.Ayet:
Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık

NAHL SÜRESİ

40.Ayet :
Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, “ol” dememizdir. O da hemen oluverir.

İSRA SÜRESİ

23.Ayet :
Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.

32.Ayet :
Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.

KEHF SÜRESİ

23.Ayet :
Hiçbir şey hakkında sakın Allah’ın dilemesi dışında“yarın şunu yapacağım” deme!

HAC SÜRESİ

11.Ayet :
İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir kötülük gelirse, gerisingeri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.

FURKAN SÜRESİ

70.Ayet :
Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

ANKEBUT SÜRESİ

64.Ayet :
Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!

RUM SÜRESİ

39.Ayet :
İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah’ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır

KAMER SÜRESİ

3.Ayet :
Her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecektir.

Allah’ın rahmeti,sevgisi ve merhameti üzerinize olsun…

Sponsorlu Bağlantılar

En Etkili Dualar Ve Ayetler İçin Yorum Yap