En Uzun İsim

En Uzun İsim Uzun İsimler - Bu makaledeki notlar: dünyanın en uzun ismi en uzun..

Dünyanın En Uzun İsimleri….

EN UZUN İNSAN İSMİ:

ABD/Philadelphia'da yaşayan Alman bir göçmene aittir;

Adı :
Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus

Soyadı:
Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafewarenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonangereifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolftausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemmeshedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraftgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumaufdersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenkreisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmenshlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanlebenslamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreifenvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensternartigraum

(adamın herbir adının başharfi alfabeyi oluşturuyor, soyadına ise zaten kıt olan Almancam ile hiçbir yorum getiremiorum, ayrıca bu eleman resmi işlemlerde “Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff” ismini kullanıomuş)

EN UZUN BİLİMSEL HAYVAN İSMİ:

Bir sinek türüne aittir;

Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

EN UZUN YER İSMİ:

Amerika'da :
Los Angles'ın gerçek hali (İspanyolca) “El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciúncula”

Manası: “Ufak bölüm meleklerinin prensesi olan bayanımızın kasabası”

Galler'de :
Aynı zamanda dünyanın en uzun tek kelime domain ismi olan yerin adı :

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch

(www.Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch.com'u deneyin bi bakalım)

Manası: “Kızıl mağaranın Aziz Tysilio kilisesinin ve hızlı bir girdabın yakınlarındaki beyaz fındık ağaçlarının çukurunun içindeki Aziz Mary'nin kilisesi”

Yeni Zelanda'da :
Bir tepe adı;

Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipu kapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu

Manası: “Toprak-yiyici olarak da bilinen, dağları tırmanan, kayan ve yutan büyük dizli adam Tamatea'nın sevgilisi için flütünü çaldığı yer”

Tayland'da :
Hepimiz Bangkok diye bildiği şehrin gerçek adı;

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

Manası: “Meleklerin toprakları, ölümsüzlüğün büyük şehri, zümrüt Buda'nın konağı, tanrı indranın ele geçirilemez şehri, 9 kıymetli mücevher bağışlanmış dünyanın yüce başkenti, mutlu şehir, kraliyet sarayının güzel başkenti, meleklerin ve reankarne olmuş ruhların sonsuz toprakları, tanrı indra tarafından verilen ve tanrı vishnukarn tarafından inşa edilen şehir”

EN UZUN FİLM İSMİ:

“Marat/Sade” olarak bilinen filmin resmi adı;

“The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade”

EN UZUN MÜZİK GRUBU İSMİ:

“The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead”

EN UZUN ALBÜM İSMİ:

Cümle olarak Fiona Apple'ın albümü;

“When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What
He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And
He'll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There's
No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You
Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is
The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand,
Then You Know Where To Land And If You Fall It Won't Matter,
Cuz You'll Know That You're Right”

Tek kelime olarak Soundgarden grubunun “Satanoscillatemymetallicsonatas” albümü…

EN UZUN ŞARKI İSMİ:

Christine Lavin'in “Regretting what I said to you when you called me at 11:00 on
Friday morning to tell me that 1:00 Friday afternoon you
were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to
go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the
Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I
wasn't able to leave town, I'm not a very good skier, I
couldn't expect you to pay my way, but after going out with
you for three years, I don't like surprises” şarkısı

VE ŞİMDİ SIKI DURUN ASIL BOMBAYI SONA SAKLADIM…
EN UZUN BİLİMSEL İSİM:

267 aminoasitten oluşan, “tryptophan” olarak bilinen ve kimyasal formülü “C1289 H2051 N343 O375 S8” olan enzimin bilimsel adı!!!!

“methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleuc ylphenylal
anylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysy lglutamylg
lycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvaly lthreonyll
eucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylgl utaminylse
rylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisole ucylglutam
ylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylle ucylglycyl
isoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleuc ylalanylas
partylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylaspar aginylalan
ylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylala nylglycylv
alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenyla lanylgluta
mylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglut aminyllysy
lhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylgly cylleucyll
eucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylp henylalany
lasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylph enylalanyl
tyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvaly
laspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylp rolylvalyl
glutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutam
inylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylva lylalanylp
rolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolyl prolylaspa
rtylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylargi nylglutami
nylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylt yrosylthre
onyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylval ylthreonyl
glycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanyl leucylprol
ylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysyll eucyllysyl
glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolyl leucylglut
aminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl prolylaspa
rtylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspar tylalanylg
lycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycyls erylalanyl
isoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylgluta minylhisti
dylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysyl methionyll
eucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalyl glutaminyl
prolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylser ine”

ALINTIDIR::::

Dünya’nın En Uzun İsmi Tam 26 Kelime

Dünyanın en uzun insan ismini biliyor musunuz? En uzun şarkı ismini veya en uzun bilimsel adı. Ya da en uzun yer ismi. Dünyanın en uzun insan ismi tam 26 kelime. İster inanın, ister inanmayın…
Dünyanın en Uzun insan ismi ABD/Philadelphia’da yaşayan Alman bir göçmene aittir; Adı : Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy Zeus Soyadı: Wolfeschlegelsteinhausenberger dorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafew arenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonange reifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolf tausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemme shedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraf tgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumauf dersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenk reisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmen shlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanleben slamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreife nvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensterna rtigraum..
Dünyanın en uzun bilimsel hayvan ismi Bir sinek türüne aittir; Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides
Dünyanın en uzun yer ismi Amerika’da : Los Angles’ın gerçek hali (İspanyolca) “El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciúncula” Manası: “Ufak bölüm meleklerinin prensesi olan bayanımızın kasabası” Galler’de : Aynı zamanda dünyanın en uzun tek kelime domain ismi olan yerin adı : Llanfairpwllgwyngyllgogerychwy rndrobwyll-llantysiliogogogoch Manası: “Kızıl mağaranın Aziz Tysilio kilisesinin ve hızlı bir girdabın yakınlarındaki beyaz fındık ağaçlarının çukurunun içindeki Aziz Mary’nin kilisesi” Yeni Zelanda’da : Bir tepe adı; Tetaumatawhakatangihangakoauao tamateaurehaeaturipu kapihimaungahoronukupokaiwhenu aakitanarahu Manası: “Toprak-yiyici olarak da bilinen, dağları tırmanan, kayan ve yutan büyük dizli adam Tamatea’nın sevgilisi için flütünü çaldığı yer” Tayland’da : Hepimiz Bangkok diye bildiği şehrin gerçek adı; Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit Manası: “Meleklerin toprakları, ölümsüzlüğün büyük şehri, zümrüt Buda’nın konağı, tanrı indranın ele geçirilemez şehri, 9 kıymetli mücevher bağışlanmış dünyanın yüce başkenti, mutlu şehir, kraliyet sarayının güzel başkenti, meleklerin ve reankarne olmuş ruhların sonsuz toprakları, tanrı indra tarafından verilen ve tanrı vishnukarn tarafından inşa edilen şehir”
Dünyanın en uzun film ismi “Marat/Sade” olarak bilinen filmin resmi adı; “The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade”
Dünyanın en uzun müzik grubunun ismi “The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead”
Dünyanın en uzun albüm ismi Cümle olarak Fiona Apple’ın albümü; “When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And He’ll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There’s No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand, Then You Know Where To Land And If You Fall It Won’t Matter, Cuz You’ll Know That You’re Right” Tek kelime olarak Soundgarden grubunun “Satanoscillatemymetallicsonata s” albümü…
Dünyanın en uzun şarkısının ismi Christine Lavin’in “Regretting what I said to you when you called me at 11:00 on Friday morning to tell me that 1:00 Friday afternoon you were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I wasn’t able to leave town, I’m not a very good skier, I couldn’t expect you to pay my way, but after going out with you for three years, I don’t like surprises” şarkısı
Dünyanın en uzun bilimsel ismi 267 aminoasitten oluşan, “tryptophan” olarak bilinen ve kimyasal formülü “C1289 H2051 N343 O375 S8″ olan enzimin bilimsel adı! “methionylglutaminylarginyltyro sylglutamylserylleuc ylphenylal anylalanylglutaminylleucyllysy lglutamylarginyllysy lglutamylg lycylalanylphenylalanylvalylpr olylphenylalanylvaly lthreonyll eucylglycylaspartylprolylglycy lisoleucylglutamylgl utaminylse rylleucyllysylisoleucylasparty lthreonylleucylisole ucylglutam ylalanylglycylalanylaspartylal anylleucylglutamylle ucylglycyl isoleucylprolylphenylalanylser ylaspartylprolylleuc ylalanylas partylglycylprolylthreonylisol eucylglutaminylaspar aginylalan ylthreonylleucylarginylalanylp henylalanylalanylala nylglycylv alylthreonylprolylalanylglutam inylcysteinylphenyla lanylgluta mylmethionylleucylalanylleucyl isoleucylarginylglut aminyllysy lhistidylprolylthreonylisoleuc ylprolylisoleucylgly cylleucyll eucylmethionyltyrosylalanylasp araginylleucylvalylp henylalany lasparaginyllysylglycylisoleuc ylaspartylglutamylph enylalanyl tyrosylalanylglutaminylcystein ylglutamyllysylvalyl glycylvaly laspartylserylvalylleucylvalyl alanylaspartylvalylp rolylvalyl glutaminylglutamylserylalanylp rolylphenylalanylarg inylglutam inylalanylalanylleucylarginylh istidylasparaginylva lylalanylp rolylisoleucylphenylalanylisol eucylcysteinylprolyl prolylaspa rtylalanylaspartylaspartylaspa rtylleucylleucylargi nylglutami nylisoleucylalanylseryltyrosyl glycylarginylglycylt yrosylthre onyltyrosylleucylleucylserylar ginylalanylglycylval ylthreonyl glycylalanylglutamylasparaginy larginylalanylalanyl leucylprol ylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysyll eucyllysyl glutamyltyrosylasparaginylalan ylalanylprolylprolyl leucylglut aminylglycylphenylalanylglycyl isoleucylserylalanyl prolylaspa rtylglutaminylvalyllysylalanyl alanylisoleucylaspar tylalanylg lycylalanylalanylglycylalanyli soleucylserylglycyls erylalanyl isoleucylvalyllysylisoleucylis oleucylglutamylgluta minylhisti dylasparaginylisoleucylglutamy lprolylglutamyllysyl methionyll eucylalanylalanylleucyllysylva lylphenylalanylvalyl glutaminyl prolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylser ine”

Dünyanın En Uzun Türkçe Kelimesi.

Dünyanın en uzun türkçe kelimesi tam 70 harf
Aşağıda göreceğiniz kelime dünyanın en uzun türkçe kelimesiymiş. Yanlış saymadıysam ki iki kez saydım, tam 70 haften oluşuyor.

Bir zamanlar herkesin dilinde olan ve söylemesi çok zor olan “çekoslovakyalılaştıramadıklar ımızdan mısınız?” lafına benziyor ancak ben bu en uzun kelimeden bir anlam çıkaramadım.

İşte dünyanın en uzun türkçe kelimesi:

muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecekleri mizdenmişsinizcesine

Dünyadaki En Uzun İsimli Kişi !

Dünyadaki En Uzun İsimli Kişi !

Dünyanın en uzun insan ismini biliyor musunuz? En uzun şarkı ismini veya en uzun bilimsel adı. Ya da en uzun yer ismi. Dünyanın en uzun insan ismi tam 26 kelime. İster inanın, ister inanmayın.

Dünyanın en Uzun insan ismi
ABD/Philadelphia’da yaşayan Alman bir göçmene aittir;

Adı :
Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus

Soyadı:

Wolfeschlegelsteinhausenberger dorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafew arenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonange reifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolf tausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemme shedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraf tgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumauf dersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenk reisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmen shlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanleben slamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreife nvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensterna rtigraum

okuya bilene HELAL

Dünyanın En Uzun Nehrinin Adı Nedir?

dünyanın en uzun nehrinin adı

Sponsorlu Bağlantılar

En Uzun İsim İçin Yorum Yap