Geometrik İzomerlik

Geometrik İzomerlik Organik Bileşiklerde İzomerlik - Bu makaledeki notlar: koordinasyon bileşiklerinde izomerlik geometrik izomerlik organik..

Koordinasyon Bileşiklerinde İzomeri

DENEYİN ADI: KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNDE İZOMERİ

DENEYİN AMACI: Trans ve cis Cl bileşiklerini sentezlemek

TEORİK BİLGİ:

Koordinasyon bileşikleri:

Merkez atomu veya merkez iyonu: Koorainasyon bileşiğinin merkezinde yer alan ve diğer yan guruplara bağlı olan atom veya iyona merkez atomu yada merkez iyonu denir. Bunlar genellikle metal atomu veya katyonlarıdır. Koordinasyon bileşiğinin merkezinde eksi yüklü bir iyon yer almaz. Bilinen elektrostatik kurallara göre eksi yükler cisimlerin çevresine doğru yayılmak zorundadır.

Ligand: Merkez atomuna bağlı olan nötr molekül veya anyonlara ligand denir. Ligandlara örnek olarak NH3,H2O ve CO gibi nötr moleküller, Cl-, OH- gibi anyonlar verilebilir. Merkez atomuna bağlı olarak kararlılığını sürdüren artı yükler ligantta yoktur.

Dönor atom: Ligand moleküllerinde merkez atomuna bağlanan atoma denir. Dönor sözcüğü verici anlamındadır. Bu sözcüğün kullanılmasının nedeni ligandların Lewis bazları olarak e çifti verdiklerinin düşünülmesidir.

Koordinasyon sayısı: Merkez atomuna bağlı dönor atomlarının sayısına denir.

Tek ve çok dişli Ligandlar: Ligandlarda bir veya daha çok sayıda dönor atom bulunabilir. Tek dönor atomlu ligandlar sadece bir atom ile merkez atomuna başlanacaklarından böyle ligandlara tek dişli ligand denir. NH3, CO ve F- örnek verilebilir.
Bazı ligandlarda iki veya daha çok sayıda uçları ile merkez atomuna bağlanabileceklerinden iki dişli, üç dişli veya çok dişli ligandlar denir. İki veya daha çok dişli ligandlara şelat denir.

Koordinasyon bileşiklerinde izomeri: İzomer, aynı bileşim formülünde fakat fizksel ve kimyasal özelliklerinde farklılık gösterebilen yapılarda rastlanan bir özelliktir.
Koordinasyon bileşiklerinde rastlanan izomeri organik bileşiklerinkinden daha karmaşıktır ve koordinasyon bileşiklerinde daha önemlidir. Koordinasyon bileşiklerinde mğmkğn olabilen izomerileri 2 sınıfa ayırabiliriz. Bunlar;
1-) Steroizomeri
2-) Yapısal izomeri
Yapısal izomerilerde kapalı formülleri aynı olan birbirinden fazla molekül atom veya guruplar bağlanma sıraları farklı olacak şekilde düzenlenmiştir. Halbuki steroizomerlikte kapalı formülleri ve bağlanma sıraları aynı olan koordinasyon bileşiklerinin uzaktaki yerleşimlerinde farklılıklar vardır.

Steroizomeri
1-) Enantiomeri
2-) Diastereoizomeri
3-) Geometrik izomeri
4-) Konformasyon izomerisi
İZOMERİ
molekülün bir kısmının geri kalan kısmına göre bir bağ ekseni etrafında döndürülmesiyle birbirine dönüştürülebilen diyastreoizomerlerdir.

Yapısal izomerlik:

1-)Bağlanma izomerisi: Birden fazla donör atomu olan bazı ligandlar merkez atomuna bunlardan biri veya diğeriyle bağlanarak farklı özelliklere sahip izomerler oluşturur. Genelde bu donör atomlardan biri, diğerine göre bağ yapmaya çok daha yatkındır.

2-)İyonlaşma izomerliği: Hidrat izomerliğiyle benzeşir. Ancak bu izomerlik, birinci koordinasyon küresinin içindeki iyonlarla dışındaki iyonların yerdeğiştirmesinden kaynaklanır.

3-)Koordinasyon izomerliği: Bu tür izomerlere hem anyonu hemde katyonu komplex iyon olan tuzlarda rastlanır. Bu izomerlik ligandların komplex anyon ile komplex katyon arasında farklı dağılımlarından kaynaklanır.

4-)Hidrat izomerliği: Kristal halindeki bazı komplexlerde su molekülü birinci koordinasyon küresinin içinde veya dışında olabilir.

5-)Polimerizasyon izomerisi: Bu tür izomerileşmeye polimerleşme adının verilmiş olması yanıltıcıdır. Bu izomer türünde basit formüldeki atom sayıları tam sayılı katlarına arttığı halde, polimerleşmede olduğu gibi basit formülle gösterilen birim tekrarlanmaktadır.

DENEYİN YAPILIŞI:

A)Trans_Cl bileşiğinin sentezlenmesi:
0,5 gr kobalt (II) klorür hekzahidrat bir beherde 2,5 ml suda çözülür ve çözeltiye 7,5 ml %10’luk etilendiamin çözeltisi eklenir. Daha sonra 2-3 ml %30 luk H2O2 ve ortam bazik olana kadar %5’lik NaOH ilave edilir. Çözelti su banyosu üzerinde 40 dk buharlaştırılır. 40 dk sonunda 7-5 ml der HCl ilave edilerek ısıtmaya devam edilir. Oluşan yeşil renkli kristaller oda sıc.da soğutulup,süzülür. HCl ve H2O’yu kaybetmesi için kristaller su banyosunda kurutulur. Etanol yada eterle yıkandıktan sonra 110° C’de kurutulur.

B) Cis_Cl bileşiğinin sentezi:
0,25 gr. Trans_Cl bileşiği 1-2ml saf suda çözülür. 1damla 6M NH3 damlatılıp,çözelti kuruluğa dek su banyosunda koyu menekşe renkli kristaller Cis_Cl tuzu elde edilene kadar ısıtılır. Ve oluşan menekşe renkli kristaller desikatörde kurutulur.

Not: evde denemeyin!

Sponsorlu Bağlantılar

Geometrik İzomerlik İçin Yorum Yap