Halojenler Ve Özellikleri

Halojenler Ve Özellikleri 7a Grubu Özellikleri - Bu makaledeki notlar: halojenlerin özellikleri halojenler ve özellikleri 7a..

Halojenler – Halojenler Ve Özellikleri

Halojenler – halojenler ve özellikleri

Periyodik Tablonun Tarihçesi
1800 ‘ lü yıllarda bilim adamları elementlerin özelliklerine göre benzer olanları sıralamışlardır. Proton, elektron ve nötron hakkında bilgi sahibi olmadıkları için kütle numaralarına göre elementlerin sıralanmasını yapmışlardır. Dolayısıyla bazı elementler yanlış gruplandırılmışlardır. Örneğin; Potasyum elementi argon elementinden önce yerleştirilmiştir.
Newlands; her sekiz elementin benzer özeliklere sahip olduğunu fark etmiş ve böylece 1863 yılında elementleri yedi periyotta toplayarak sınıflandırmıştır. Ne yazık ki sonradan bulunabilecek elementler için boşluk bırakmamıştır. Böylece gruplandırma bozularak devam etmiştir.
1869 yılında Rus Kimyacı Mendeleev Newlands’in izinden devam etmiştir. Benzer özellik gösteren elementleri tabloya yerleştirebilmek için solda boşluklar bırakmıştır. Böylece eksik elementlerin özelliklerini önceden tahmin edebilmiştir.

Modern Periyodik Tablo
Modern periyodik tabloda tüm elementler atom numaralarına yani proton sayılarına göre sıralanmışlardır.
Benzer özellik gösteren elementlerin alt alta sıralanmasıyla oluşan sütuna grup denir.
Elementlerin yan yana dizilmesiyle oluşan sıralara periyot denir.
Periyodik tabloda soldan sağa doğru enerji seviyeleri elektronlar ile dolmaya başlar.
Bir sonraki periyotda bir sonraki enerji seviyesi dolar.
Bir grup içerisindeki elementlerin özellikleri, atomların elektron dağılımları hakkında bilgi verir.

Metal ve Ametaller
Elementlerin yaklaşık olarak üçte ikisinden fazlasını metaller oluşturur. Metaller periyodik tablonun sol tarafında, geriye kalan yaklaşık üçte birlik kısmı ise ametallerin sağ tarafında yer alırlar.

Metallerin Özellikleri
1. Isıyı iyi iletirler.
2. Elektriği iyi iletirler.
3. Dövülerek şekil verilebilirler, tel ve levha haline getirilebilirler
4.Yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptirler.

Ametallerin Özellikleri
1. Isıyı iyi iletmezler.
2. Elektriği iyi iletmezler (karbon hariç).
3. Kırılgandırlar ve katı haldeyken
parçalanırlar, tel ve levha haline getirilemezler.
4. Düşük erime ve kaynama noktasına sahiptirler.

1A Grubu
1A grubu elementlere alkali metaller denir.
1A grubunun ilk üç metali lityum, sodyum ve potasyum düşük yoğunluğa sahip olup suyun üzerinde yüzerler.
Bir elektron kaybederek +1 değerlik kazanırlar.
Alkali metaller ametaller ile reaksiyona girerek iyonik yapılı bileşik oluştururlar.
İyonik bileşiklerle beyaz renkli katılar oluşturup suda çözünerek renksiz çözelti elde edilir.
Reaktif elementlerdir. Su ile reaksiyona girip metal hidroksit ve hidrojen gazı oluştururlar.

Sodyum + H2O Sodyum hidroksit + Hidrojen gazı,

tepkimesi ekzotermik bir reaksiyondur. Daha fazla reaktif olan metaller su ile reaksiyonda daha kuvvetli olur.
1A grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin reaktiflikleri artar ve erime ile kaynama noktaları azalır.
Tepkime sonucunda oluşan hidrojen gazına alev yaklaştırıldığında patlama olur.

Geçiş Metalleri
Demir ve bakır gibi elementleri içeren periyodik tablonun ortasında yer alan bölümdür.
Geçiş metallerini alkali metallere göre karşılaştıracak olursak;
· Daha az reaktiflerdir. Oksijenle veya su ile temas edildiklerinde paslanmazlar.
· Sert, güçlü ve dayanıklıdırlar.
· Oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunan civa hariç yüksek kaynama noktalarına sahiptirler.
Geçiş metalleri yaşantımızdaki pek çok araç ve gereçlerde kullanışlıdırlar. Örneğin; ütü yapımında çelik, elektrik kablolarında bakır kullanılır.
Bir çok geçiş metalleri katalizör olarak kullanılır.
Bir çok geçiş metali renkli bileşiklerin yapımında kullanılır (örneğin; çömleklerin sırlanmasında kullanılır).
Bakırın hava ile etkileşmesi sonucu renkli bileşikler oluşur.

7A Grubu
7A grubu elementlerine halojenler denir. Halojenler ametal elementlerden oluşurlar.
Halojenlerin hepsi zehirli ve renklidir.
Halojenler element molekülü hâlinde bulunurlar. Örneğin; Cl2
Halojenler elektron alarak – 1 değerlik kazanırlar.
Halojenler metallerle reaksiyona girerek iyonik tuzları oluştururlar.
Halojenler diğer ametal elementlerle kovalent bağlar oluştururlar. Örneğin; HCl
7A grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin reaktifliği azalır, erime ve kaynama noktaları yükselir.
7A grubu elementlerinden flor ve klor oda sıcaklığında gaz, brom sıvı ve iyot ise katı bir hâlde bulunur.
Reaktifliği fazla olan halojen reaktifliği düşük olan halojenle yer değiştirerek tuz meydana getirir.

Örneğin;
Klor + Potasyum bromür Brom + Potasyum klorür

8A Grubu
8A grubu elementlerine soy gazlar veya asal gazlar denir.
Soy gazlar en kararlı elementlerdir. Son yörüngelerindeki elektron sayılarını sekizdir.
Diğer element molekülü yapısındaki gazlara göre tek atomlu hâlde bulunurlar.
Soy gazlar lâmba yapımında kullanılırlar.
Helyum soy gazı havadan daha hafif olduğu için uçan balonların yapımında kullanılır.

HalojenLerin ÖzeLLikLeri
Periyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan flüor, klor, brom, iyot ve astatin elementlerine halojenler denir.
Halojenlerin bazı özellikleri şunlardır:
· Oda koşullarında flüor ve klor gaz, brom sıvı, iyot katı haldedir. Brom sıvı olan tek a****ldir.
· Doğada çift atomlu moleküller (F2, Cl2 vb.) halinde bulunurlar.
· Elektron dizilişleri s2 p5 ile biter, dolayısıyla kendilerine en yakın soy gazdan 1 eksik elektronları vardır.
· Hepsi a****ldir. Elektron alma eğilimleri aktiflikleri grup içinde yukarıdan aşağı doğru azalır.
· ****llerle yaptıkları bileşiklerde bir elektron alarak –1; diğer a****llerle oluşturduklar bileşiklerde +1 ile +7 arasında çeşitli değerlikler kazanabilirler. Grubun en aktif üyesi olan flüor bileşik oluştururken asla elektron vermez, yani (+) değerlik oluşturmaz.
· ****llerin çoğu kolaylıkla birleşerek tuzları oluştururlar.
· Oksitlerinin çoğu suyla asitleri oluşturur.
· Hidrojenle oluşturduğu bileşikler (HF, HCl, HBr, HI) asittir.

7a Grubu Ve Özellikleri?

7a grubu ve özellikleri

Periyodik Tablo Özellikleri

PERİYODİK CETVEL
Periyodik Özellikler
I .Aynı Grupta Aşağı doğru:

 • Atom numararsı artar.
 • Çekirdek yükü artar.
 • Temel eerji düzeyi artar.
 • Atom çapı artar.
 • İyonlaşma enerjisi azalır.
 • Elektron verme isteği artar.
 • Metalik özellik artar.
 • Erime ve kaynama sıcaklığı azalır.
 • Yükseltgenme isteği artar.

II.Periyotlarda Soldan Sağa Doğru:

 • Atom no artar.
 • Çekirdek yükü artar.
 • Temel enerji düzeyini sayısı değişmez.
 • Atom yarıçapı azalır.
 • İyonlaşma enerjisi artar.
 • Ametalik özellik artar.
 • Elektro-negatiflik artar.

Grupların Özellikleri
IA GRUBU

 • Bileşiklerinde (+)1 değerlik alır
 • Hidrojenhariç aktif metallerdir.
 • Element halde bulunmazlar.
 • Grupta erime ve kaynama noktası atom numarası arttıkça azalır.
 • 2. iyonlaşma enerjisi 1. iyonlaşma enerjisinden çok büyüktür.
 • Kendilerinin ve oksitlarinin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
 • Isı ve elektriği iyi ileten metallerdir.
 • Halojenlerle birleşip tuzları oluştururlar.

IIAGRUBU

 • Bileşiklerinde (+2) değerlik alırlar.
 • Erime kaynama noktaları ve yoğunlukları 1A grubuna göre çok yüksektir.
 • Erime ve kaynama sıcaklıkları atom no arttıkça azalır.
 • Kuvvetli indirgen maddelerdir.
 • Kendilerinin ve oksitlerinin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir .
 • Halojenlerle birleşerek tuzları oluştururlar.

VII A GRUBU

 • Aktiflikleri en fazla olan ametllerdir.
 • Gaz halde hepsi iki atomludur.
 • Grupta yukarıdan aşagğıya doğru kaynama ve erime noktaları artar.
 • Oda koşullarında Flor ve klor gaz; brom sıvı; iyot katıdır.
 • Metallerle birleşerek tuzları oluştururlar.

VIII A GRUBU

 • En yüksek enerji düzeylerindeki orbitaller tam doludur.
 • Bileşik oluşturmazlar.
 • Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
 • Tümü renksiz ve tek atomlu gaz halde bulunur.
 • İyonlaşma enerjileri enyüksek gruptur.

Sponsorlu Bağlantılar

Halojenler Ve Özellikleri İçin Yorum Yap