Hz.muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir

Hz.muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir - Bu makaledeki notlar: hz muhammed insanlığa bir rahmettir hz.muhammed..

Hz. Peygamber Bütün Alemlere Rahmettir…

Hz. Peygamber bütün alemlere rahmettir…

O, ahlakın somutlaşmış hâlidir. Bunun en önemli göstergesi dürüstlüğü, hakşinaslığı ve güvenilir olmasıdır. Bu doğum, gökkubbe altında bir benzerine bir daha şahit olunamayacak ilk ve son doğumdur.

İSMAİL ÖZCAN
Kutlu doğum; yeryüzüne dağılmış bir buçuk milyar Müslümanın, kâinatın, yüzüsuyu hürmetine yaratıldığına inandığı bir peygamberin doğumudur. Kutlu doğum aynı zamanda, tasvvuf erbabının; nuru, bir anlamda ruhu ve manası ilk olarak, her şeyden ve her varlıktan önce yaratılan; ete kemiğe bürünmüş eşref varlık diye ifade ettiği yüce insanın doğumudur. Şair ve mütefekkir Necip Fazıl’ın, “Büyüklüğünü anlatmak için Allah deme de, ne dersen de!” ve “O ki, o yüzden varız!” diye ifade ettiği bir peygamberin bütün insanlık için müjde ve şefaat olan doğumudur.

Hz. Muhammed (s.a.v.), ideal insanın, olması gereken insanın temsilcisidir, modelidir. Bütün insanî faziletleri nefsinde toplayan, hiçbir insanın olamayacağı kadar insanî kusurlardan uzak bir şahsiyettir. Böyle olduğu içindir ki, Allah (c.c.) onu bütün insanlığa ahlak ve fazilet örneği olarak göstermiştir (Ahzab s. 21). O, ahlakın somutlaşmış hâlidir. Bunun en önemli göstergesi dürüstlüğü, hakşinaslığı ve güvenilir olmasıdır. Bu doğum, gökkubbe altında bir benzerine bir daha şahit olunamayacak ilk ve son doğumdur.
Yeryüzünde onun dışında hiçbir insan ve peygamber onun kadar kâinatın Yaratıcısının müjde ve iltifatlarına mazhar olmamıştır. Yine hiçbir insan ve peygamber Yüce Yaratıcının katında O’nun kadar izzet ve itibar sahibi kılınmamıştır. Bu yüzden yalnız O, bütün âlemlere rahmettir; bütün insanların ve cinlerin peygamberidir. Yalnız O, hem dünyanın hem ahiretin efendisidir; bütün peygamberlerin sonuncusudur. O, Yüce Allah (cc) tarafından Mirac’la ödüllendirilen, en üstün payelere, şereflere, mazhariyetlere layık görülen tek insan ve tek peygamberdir.
PEYGAMBERİN GÜZEL SIFATLARI
Hz. Muhammed (s.a.v.); şefkat, merhamet, cömertlik, hoşgörü… gibi, bilinen, tanınan her türlü erdemin de en yetkin temsilcisiydi. Yine Allah (c.c.) ve mü’minler tarafından yüzyıllardır sadece onun şanını, şerefini, seçkinliğini ifade etmek için kullanılan, bundan sonra da hep kullanılacak olan birçok sıfat ve pâye vardır. Rahmeten li’l-âlemîn (âlemlere rahmet olan), Hâtemü’n-nebiyyîn (peygamberlerin sonuncusu), Sultanü’l-enbiya (peygamberlerin sultanı), Seyyidü’l- mürselîn (bütün peygamberlerin efendisi), Seyyidü’l- kevneyn (dünya ve ahiretin efendisi), Resûlü’s- sekaleyn (insanların ve cinlerin peygamberi), Kân-ı irfan (irfan kaynağı), Kân-ı kerem (cömertlik pınarı) bu sıfat ve payelerdendir.
Birçok kimse, peygamberimiz Hz. Muhammed’in adı anıldığı zaman söylenen “Sallallahü aleyhi vesellem” (Allah’ın rahmeti ve esenliği o peygambere olsun) şeklindeki kısa dua ifadesini; keyfî, geleneklerden kaynaklanan bir kalıp söz sanırlar. Halbuki bu ifade, Yüce Allah’ın kitabında yer alan bir emirdir. Bu emir mealen şöyledir: “Muhakkak ki Allah ve melekler, peygambere salât ederler (onun için iyilik ve rahmet dilerler), o halde ey inananlar siz de ona rahmet ve en samimi şekilde esenlik dileyin” (Ahzab s. 56).
Beş vakit namazda okuduğumuz, “Her türlü iyilik ve ibadet yalnız Allah içindir. Ey peygamber, Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına…” anlamındaki et-Tehiyyatü duası, Mirac’da Allah ile peygamber arasında teati edilen sözlerin bir ifadesidir. Merhum Kemal Edip Kürkçüoğlu, peygamberimiz (sav) için yazılmış en güzel naatlardan biri olan “Ebediyen Sevecek Can Onu Canan Olarak” adlı naat’ının bir beytinde Hz. Peygamberi yücelten ayetlere şu göndermeyi yapmıştır:
Yeter ayetleri Kur’an’ın eğer lazımsa
Rif’at-ı zatının ilamına burhan olarak
Hz. Muhammed (sav), bütün zorluklarına rağmen peygamberlik görevini kusursuz ifa eden; sonuçta ortaya çıkan muhteşem başarıyı yaşarken gören en büyük peygamberdir. Davasına bağlılığı, sabır ve sebatı, bağışlayıcılğı ve engin merhameti, tevazuu vb. gibi insanların bir türlü kemaline eremediği değerleri kusursuz temsil etmiş ve benzerine rastlanmayacak gerçek bir model oluşturmuş tek insan ve peygamberdir. Oturması kalkması, yemesi, içmesi, yürümesi, gülmesi gibi günlük hayatındaki her davranışı ümmetine ve tüm insanlığa kemal örneği olarak gösterilen yegâne insandır. Yaşadığımız şu dünyada ondan başka hiç kimseye ona gösterilen hürmet ve bağlılık gösterilmemiştir. Asr-ı saadette birçok sahabi, ona bağlılığın ve onun için fedakârlığın her türlü takdir ve hayranlığı hak eden örneklerini vermişlerdir.
O’NA DUYULAN SEVGİ
Hz. Ebu Bekir, İslamla çok geç şereflenen babası peygamberimizin huzurunda aşkla kelime-i şahadet getirirken sevincinden değil üzüntüsünden ağlıyordu. Orada bulunanlar hayret edip sordular: “Ey Ebu Bekir, bu nasıl şey, sevineceğin bir günde gözyaşı döküyorsun?” Cevap eşine az rastlanır bir fedakârlığın ifadesidir: “Ben isterdim ki şu anda şahadet getiren benim babam değil, peygamberimzin amcası Ebu Talip olsun… Onun, amcasının Müslüman olmasını ne kadar büyük bir iştiyakla arzu ettğini bilmiyor musunuz? İşte şu anda bu olmadığı, peygamber bu sevinci yaşayamadığı için ağlıyorum…”
Uhud savaşında müşrikler, esir aldıkları Zeyd bin Desene’yi öldürmeye karar verdiler. Ölüm cezasını uygulayacak olan Ebu Süfyan, Zeyd bin Desene’ye sordu: “Şu anda senin yerinde Muhammed’in olmasını, sen de sağ salim çoluk çocuğunun arasına dönmeyi ne kadar isterdin değil mi?”
Hz. Zeyd, bir insanın bir insana bağlılığının tarihte çok az rastlanacak bir örneği olan şu cevabı verdi: “Muhammed (sav)’in burada değil benim yerime idam edilmesine, benim kurtulmam için ayağına bir diken batmasına bile vallahi razı olmam!”
Bu cevap üzerine Ebu Süfyan, “Vallahi ben dünyada arkadaşları tarafından Muhammed kadar sevilen birini görmedim…” demekten kendini alamadı.
YAZILAN GÜZELLEMELER
Yine yaşadığımız şu dünyada hiç kimseye ona duyulan takdir ve hayranlık duyulmamıştır. Asr-ı saadetten bu yana bütün İslam âleminde onu övmek, yüceltmek için birbirinden güzel mevlitler, naat’lar yazılmıştır. 13. yüzyılda yaşamış Mısırlı şair el- Busirî’nin “Kaside-i Bürde”si, Hz. Muhammed (sav)’i en iyi metheden ve en çok tanınan, birçok dile çevrilen eserlerden biridir. Bu ünlü eserin bir beyti mealen şöyledir: “Onun mübarek kemiklerine temas eden toprağa denk hiçbir güzel koku bulunmaz. Ne saadet onu koklayana ve öpene!”
Bu bir tek beyit bile eserin bütünü hakkında fikir vermeye yetecek güçtedir.
Müslüman Türkler de Hz. Muhammed’e bağlılığın, onu övmenin ve yüceltmenin çok değerli örneklerini vermiştir. Bizim şairlerimiz de, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inden Fuzuli’nin Su Kasidesi’ne; Şeyh Galib’in Naat-ı Şerif-i Nebevi’sinden Arif Nihat Asya’ların, Sezai Karakoç’ların naatlarına kadar birbirinden güzel çok sayıda naat yazmışlardır.
Şeyh Galib’in yedi kıtadan oluşan, her kıta sonunda
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim
Beytinin tekrarlandığı naatı, Türk edebiyatındaki en güzel naatlardan biridir.
O, Allah’ın sevgilisi, eşref-i mahlûkat olan insanların da en üstünü ve şereflisi olarak bundan sonra da nice naatlara konu olacaktır. Peygamberimiz (sav) için hangi yazı yazılırsa yazılsın en sonunda şu beyit mutlaka zikredilmelidir: Mâ medahtü bi-makaletî Muhammedâ
Velâkin medahtü makaletî bi-Muhammedâ

Hz. Muhammed’i (sav) Anlatan Şiirler

MUHAMMED’ÜL-EMİN
Hz Muhammed’e (S.A.V) Övgü Dolu Şiirler
NAAT
Saygıdeğer Okuyucu,
Hz.Muhammed’i (sav) Anarken, Okurken, Düşünürken, Zikrederken, “Salavat’i Şerif” Getirmeyi unutmayınız..

Salavat-ı Şerif Bilmeyenler için :

Allahın Rahmeti Ve Bereketi Üzerinize Olsun.. Bismillahirrahmanirrahim

AİLE BİREYİNE-HZ. PEYGAMBERİM
GERÇEKTEN DEĞER VERDİ-O’DUR BENİM REHBERİM

O yaratılışının-en ince duygusuyla
Bezenmiştir biliniz-çok seviliyor hâlâ
Aile fertlerine-nasıl davranmasını
Emir tavsiye etti-(seviyordu her canı)
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Gerçekten değer verdi-O’dur Benim Rehberim
Müminlerin imanca-en mükemmeli olan
Yumuşak davranandı-(bilinir ayan beyan)
Bütün insan soyuna-küçük ve büyüklere
Merhametle doluydu-katlanırdı yüklere
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Gerçekten değer verdi-O’dur Benim Rehberim
Peygamberin sevgisi-öyle güçlü güzeldi
Darda kim kaldı ise-ona uzanan eldi
Kendi himayesinde-büyüyen kimselere
Şefkatli davranmıştır-“Selam O Eşsiz Ere”
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Gerçekten değer verdi-O’dur Benim Rehberim
Hareket davranışı-bir babanın şefkati
Gerçekten de farksızdı-yok ederdi illeti
Anne ve babalara-derdi iyi davranın
Terbiye et diyordu-hem bugün hem de yarın
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Gerçekten değer verdi-O’dur Benim Rehberim
Annesini küçükken- Muhammed kaybetmişti
Hasretle arar idi-can bırakıp gitmişti
Özel ilgi gösterdi-sütannesi Halime
Bir kusur göstermedi-anlattı lime lime
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Gerçekten değer verdi-O’dur Benim Rehberim
Canları kucaklayan-saygı ile huzuru
İnsanlara vermiştir-ifade değil kuru
Bir medeniyet ruhu-getirdi cemiyete
Söylüyor Hasan Sancak-sahip çıktı devlete
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Gerçekten değer verdi-O’dur Benim Rehberim

BİZİM PEYGAMBERİMİZ-ANLAYIŞLI BİRİYDİ
SÖZ DAVRANIŞ İLMİYLE-HEM AKILLI DİRİYDİ

O yaratılmışların-müminin şereflisi
Anlayış sahibiydi-yükseldi canın sesi
Konuşmaya başlarsa-dinletirdi sözünü
İnsana değer verir-kaybetmedi özünü
Bizim Peygamberimiz-anlayışlı biriydi
Söz davranış ilmiyle-hem akıllı diriydi
Sade ve net konuşur-dönmezdi arkasını
Biliniz çok severdi-değer verdiği canı
Kalbi şefkat doluydu-tatlı çıkardı sesi
Geçimli biri idi-ruha verirdi besi
Bizim Peygamberimiz-anlayışlı biriydi
Söz davranış ilmiyle-hem akıllı diriydi
O’nunla konuşanlar-sevgisini duyardı
Yürekten sevgi duyup-iyilikle sayardı
Mütevazı bir tutum-kibardı davranışı
Söylediği dinlenir-ruha yapardı aşı
Bizim Peygamberimiz-anlayışlı biriydi
Söz davranış ilmiyle-hem akıllı diriydi
İyi hayatı vardı-düşküne ve fakire
Daim yardım yapardı-peşi sıra ha bire
“Şu Uhut Dağı kadar-benim altınım olsa
Borç olanı müstesna-verir kapılmam hırsa”
Bizim Peygamberimiz-anlayışlı biriydi
Söz davranış ilmiyle-hem akıllı diriydi
Malını biriktirip-yığmamıştır etrafa
İnsana değer vermiş-davet etmiştir safa
Yerle bir edilmiştir-maddeye kul kölelik
İman ile coşmuştur-kol vücut beyin ilik
Bizim Peygamberimiz-anlayışlı biriydi
Söz davranış ilmiyle-hem akıllı diriydi
İnsani ölçüleri-evrensel bir anlayış
Hedefine ulaştı-duyulurdu çınlayış
İslâm Dinine göre-insanları öldürmek
Hasan Sancak söylüyor-tutuşmamalı etek
Bizim Peygamberimiz-anlayışlı biriydi
Söz davranış ilmiyle-hem akıllı diriydi

Yaaa Muhammed’m

Aşkına aşıklığım, tarihsel ibadetim,
Biricik aşkım sensin benim ya Muhammet’im.
Nurun yüreğime akar, kaynar gönül şerbetim,
Biricik aşkım sensin benim ya Muhammet’im.

Her nefeste seni anarım aşk diye diye,
İnsanlığa vasıtandır en değerli hediye.
Yaratanın kelamı sende dönüşmüş öze,
Arif olanı yaşıyor gerek yok başka söze.

Her ne yana yönelsem seni arar gözlerim,
Söylediğim her sözde diliyor seni dilim,
Açılıyor Rabbime dualarla ellerim,
Seni görür, seni söyler, seni isterim.

Zeliha Gökkan

ALLAH RESULÜ YA MUHAMMED (S.A.V.)

İNSANLARA KURAN-I KERİMİ ÖĞRETEN
İNSANLARA HAKKI DİNİ ÖĞRETEN
İNSANLARA SEVGİYİ ÖĞRETEN
ALLAH RESULÜ YA MUHAMMSD (S.A.V.)

Peygamberlik zincirinin son halkası
En güzel örnek, sevgi,rahmet deryası

Yoksulların çaresi,yetimlerin babası
Gül yüzlü,güzel sölü Peygamberim

Alemlere rahmet olarak gönderilsin
Merhamet ve sevgi çelyanı sensin peygamberim,

Selam Olsun Sana Ya muhammed Mustafa
Gelişini haber verdi Nebîler,
Son dönemde gelir Ahmed dediler,
Melekler yoluna güller serdiler,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Nûr-ı çeşmin gönüllerde zevk sefa.

İsrafil ninniler söyledi cana,
Çocuklukta özlem duydun babana,
Anam babam feda olsunlar sana,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Ruhu nakşın gönüllere pür şifa.

Gençliğinde cesur, mert bir civandın,
Doğruluğa ta yürekten inandın,
Muhammedü’l-emin unvanı aldın,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Cemâlin benzerdi hüsn-ü Yusuf’a.

Ceddin İbrahim’in Hanif dininde,
Bazen tüccar oldun Kenan ilinde,
Yalan yanlış yoktu senin dilinde,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Meleklerde olmaz sendeki vefa.

Mirâcına şahit oldu âlemler,
Sevenler müjdeli haberi bekler,
Firâkından yandı bütün felekler,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Gelmek istiyorum senin tarafa.

Ağzında dualar, gözlerin yaşlı,
Çocukla çocuktun, yaşlıyla yaşlı,
Oldukça vakurdun, hep ağır başlı,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Şöhretin yazıldı nurlu Mushaf’a.

Konuşurken sesin gayet sakindi,
Bakışın kararlı, gözler emindi,
Firdevs dedikleri Cennet tenindi,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Allah remzeyledi mim-i hurûfa.

Tenin gül kokardı, nefesin reyhan,
Dünyada sultandın, ukbada sultan,
Seni görmek ister bu fakir her an
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Şefâatin göster koyma A’râfa.

Ahlâkın Kuran’dı âdabın Furkân,
Ashâbın ışıktı, Ehl-i beyt nurdan,
Resul ayrılamaz çâr-ı yarından,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Ehl-i Beyte canlar feda bin defa!

Şah Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin,
Sevdam Zeynep ile Zeynel Abidin,
Sensin kıblem, sensin Kevser, sensin din!
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Her zerrene Halit feda bin defa.

Halit ÖZDÜZEN

Bu resım kucultulmustur.Gercek boyuta donmek ıcın tıklayın.Orjınal boyut 730×620

Bir peygamber;
Cihan onun uğruna,
Bir sevgili;
Mahlukat-i can onun uğruna!

Tüm dünyaya doğar;
Umut gibi,
Mazlumun karşısında doğar;
Geçilmeyen bir hudut gibi!

Bir armağandır,
Yaradandan.
Bir çiçektir,
Baharın bağrından!

Akti çölün ortasına;
Irmak gibi,
Yayıldı dünya etrafına;
Mızrak gibi!

Bir selale gibi,
Nil’den Tibet’e,
Kırım’dan Yemen’e,
Kurtuluş çiçeklerini serpti!

Ümmetine nimet gibi,
Yüreklere umut gibi,
Ümmeti olmayana merhamet gibi,
Yoldan gitmek için kanıt gibi, Hz.Muhammed!

Bu resım kucultulmustur.Gercek boyuta donmek ıcın tıklayın.Orjınal boyut 730×620

Hz. MUHAMMED ( S.a.v.) – 2

H ani sana eziyet edenler, büyücüdür diyenler var ya,
Z alimlerin efendisidir onlar, sen ise dertlere deva

M ekke görmedi daha önce senin gibi bir nur,
U hud duymadı senin gibi başka cesur
H amd olsun alemlerin Rabbine ki ku ona mecbur
A llah azze ve celle kulu üstüne memur
M edine şereflendi seninle, yaşadı vakt-i saadeti
M üslümanlık geride bıraktı seninle cehaleti
E hli İslam nurlandı, senin adınla buldu bereketi
D ünyalar güzeli, alemlerin Resulü, ümmetin peygamberi

S eviyorum seni, canım yoluna feda olsun
A rtık dünya rezil oldu cennet bizim olsun
V e selat ile selam senin üstüne olsun.

Bu resım kucultulmustur.Gercek boyuta donmek ıcın tıklayın.Orjınal boyut 730×620

Hz. Muhammed’ e (S.a.v.)

anlamı yoktu yeryüzünün sen doğmadan bir avuç topraktı
sebebi yoktu kalbimin sen dokunmadan orda mevsim kıştı
ey canına canlar kurban Sevgili, Habibler Habibi…
zapt ediyor ümmetini ahir zamanın Ebu Lehebi…

ben ki seni düşünüyorum, Bedir yollarındasın, inançtasın,
zafer senin zaferin Bedrin Aslanlarıyla muzaffersin,
sana mallar emanet, canlar emanet, imanlar emanet,
neden olmasın ki Peygamberim, sen Muhammed-ül Emin’ sin.

ben ki seni düşünüyorum, sen Uhud’ da savaştasın,
sana kalkan eller kırılmadı mı? dikensiz gülün goncasısın,
ey kanını şerbet niyetine canıma kattığım,
sen yine merhamettesin, iyiliktesin çünkü sen şefaat peygamberisin.

ben ki seni düşünüyorum, sen Hendek kazmaktasın,
zor gelmiyor sana açlık, yorgunluk çünkü Allah yolundasın,
Alemlerin Rabbi durur mu? Bırakır mı yalnız seni..?
“Ben dünyayı senin için yarattım..” demedi mi..?

ben ki seni düşünüyorum, sen Hudeybiye barışındasın,
şimdi sana yüzümüz yok, ey Müslüman niye kardeşine karşısın…?
bilirim sen seversin Peygamberini adına salavat yakışan,
unutma ki seni ateşten odur kurtaracak olan….!!!

Yokluğu ölümden, ölüm ötesinden beter Sevgili! Sevgilim! Sevgilimiz! Güllerin Efendisi! Âlemlerin Sevgilisi! Aşkımız yalnız Sanadır.Seni anmaktan olsun dillerimiz lâl, Seni göremeyen gözlerimiz âmâ, Sana dokunamamış ellerimiz çolak, Sensiz eksik hep bir yanımız.Günahlarımıza perde ol Yâ Muhammed!.Salât Sana, Selâm Sana, âşığız yalnız Sana…

Alma Tenden Canımı

Alma tenden canımı

Aman Allah’ım aman

Görmeden cananımı

Aman Allah’ım aman

Aşıkım Muhammed’e

Ol Resüli emcede

Koyma bizi firkate

Aman Allah’ım aman

Bir kez yüzün göreyim

Payine yüz süreyim

Canım anda vereyim

Aman Allah’ım aman

Zareyleme işimi,

Zehreyleme aşımı

Dökme kanlı yaşımı

Aman Allah’ım aman

Ah Efendim

Özleminle kavruldum ah Efendim!
Gül kokunu unuttum ah Efendim!
Hayalinle avundum ah Efendim!
Sünnetine tutunsam ah Efendim!
Sinemde bir sızı ah Efendim!
Vicdanım tasalı ah Efendim!
Letaif yaralı ah Efendim!
Mücrimim tasmalı ah Efendim!
Alemlere rahmetsin ah Efendim!
Bizlere rehbersin ah Efendim!
Ellerde cevhersin ah Efendim!
Ümitler şefaatin ah Efendim!
Kul Muammer gurbette etraf bataklık,
Aklına güvendi akıl tek paralık,
Kalp yaralı, irade fersiz, işi safsatalık,
Nur sinene başım koymaya gelsem.

Muammer Bilgiç

Ey Gül
Ey Gül, ey Gonca-i Nûr, meftun yaprak, hâr sana.
Sensin gönüller Mâhı, bu yaz, bu bahar Sana!Mûcize saltanatın taşları ayna yapar,
Her ırmak ve her deniz, her leyl-ü nehar Sana!…
Senin Zâti Akdesin âlemlere rahmettir,
Cibrîl vefalı yoldaş, Yüce Allah Yâr Sana!…
Bu nice iştiyaktır, ey en güzel Sevgili?
Asırlardır koşuyor, genç ve ihtiyar Sana!…
Nazarın kalbe şifâ, sözün hikmet incisi,
Hangi dertli kavuşsa, olur bahtiyar sana!
Misk kervanı kapında karar kılmıştır Senin,
Nebîlerin diliyle, hep övgüler var Sana!…
Ay, güneş, zühre, ülker, nûruna pervanedir.
Âlemde olmak ister, âşıklar civar Sana!…
Senin yolun hep açık, gidişin Allah’adır,
Dağlar ateş kesilse olamaz duvar Sana!
Güzelliğin âlemde misli bulunmaz inci,
Ey Gül, hasret çekmede Cennet, o bulvar Sana!
Dedin ki: “Şükreden kul olmak istemem mi ben?”
Rabbin ihsan buyurdu: Hurma, üzüm, nar Sana!
Her mûcizen parmakla gösterilmede Senin,
Çağlatmak öyle kolay, çöllerde pınar Sana!
Hicranın bir kütüğü dertle bîkarar etti,
Hep özlem duymadadır, selvi ve çınar Sana!
Cennetin çiçekleri Senin kokunu taşır,
Benzemeye çalışır, beyazlıkta kar Sana!
Güneş güzel yüzünden parlaklık aldı ey Gül,
Acep hayran olmadan, hangi göz bakar Sana?
Aşkının esiridir, ne çöl, ne de dağ tanır;
Bu sevdalı gönüller, su gibi akar Sana!
Varlık bahçesi Senin nurundan yaratıldı,
Hep medyun, hep minnettar, her can, her nigâr Sana!
Tebessümün ayların; zührenin sevincidir,
Nice hasret çekmede, bu bülbül-i zâr Sana!
Güllerin efendisi olmak kolay değildir,
Gıpta etmede ey Gül, binlerce gül-zâr Sana!
Yusuf, Senin dalında çiy tanesidir sanki,
Dîvâne kesilir göz etse, bir nazar Sana!
Fazlının eteğine akıllar erişemez,
Eli kalem tutanlar övgüler yazar Sana!
Hâk-i pâyine sürsem bir kerecik yüzümü,
Bende olan sermaye; hasret, intizâr Sana!
Malûm: GÜL Muhammed remzidir.
Sallallahu Aleyhi ve Sellem.

Gül’ü Anlatmak

Anlatsam seni, ifâdeler yetersiz kalır.
Düşünmesem seni duygu çemberim daralır.

Hissettiğimi anlatsam kelime kelime,
İnci gibi dizilir duygularım dilime.

Suya hasretle, sararması gibi yaprağın,
Çatlak dudakla susaması gibi toprağın,

Damlanın toprakla kucaklaştığı zamanda,
Seni, duygularımla hissederim o anda

Tüm hislerin son sınırı olan göz yaşında,
Duygu bulutu oldun sen, muhtaçlar başında.

Seher vakti gülün, o muhteşem kokusunda,
Seni yaşarım o katmer katmer dokusunda.

Seslerin, kulağa gelen aks-i sadâsında,
Bülbüle sen ölçü oldun, güzel nidasında.

Hep izini sürdüm çölde, gezindim bölgende,
Gülizârını buldum, serinledim gölgende.

İsteyene mor menekşe, lâle, sümbül derin,
Bana ise, kırmızı, beyaz, pembe gül verin.

(Güllerin Efendisine…)

Sponsorlu Bağlantılar

Hz.muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir İçin Yorum Yap