İktisata Giriş Test Soruları

İktisata Giriş Test Soruları İktisat Test Soruları - Bu makaledeki notlar: iktisada giriş test soruları iktisata giriş..

İktisata Giriş Test Soruları

iktisata giriş test soruları

1-) İktisatçının belli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçekleri araştırıp toplamasına ne ad verilir?
A) Ekonomik analiz
B) Teori oluşturma
C) Betimleyici iktisat
D) İktisat politikası
E) Rasyonel karar

2-) Üretim imkanları (sınırı) eğrisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çıktı bileşimlerini gösterir.
B) Artan fırsat maliyetlerinin söz konusu olduğu durumda orjine göre iç bükey olur.
C) Her üretim düzeyi için fırsat maliyeti değişmiyorsa doğru şeklinde olur.
D) Azalan fırsat maliyetleri durumunda orjine göre iç bükey olur.
E) Eğri üzerindeki her nokta etkin üretim bileşimlerini gösterir.

3-) Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı ifade eder?
A) Toplam faydada meydana gelen değişme + Tüketim miktarında meydana gelen değişme
B) Toplam faydada meydana gelen değişme – Tüketim miktarında meydana gelen değişme
C) Tüketim miktarında meydana gelen değişme / Toplam faydada meydana gelen değişme
D) Toplam faydada meydana gelen değişme x Tüketim miktarında meydana gelen değişme
E) Toplam faydada meydana gelen değişme / Tüketim miktarında meydana gelen değişme

4-) Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talep edilen miktarın fiyattaki değişme karşısında sabit kalması
B) Talep edilen miktarla teknolojik ilerlemeler arasında doğru orantılı bir ilişki olması
C) Talep edilen miktarla malın fiyatı arasında ters yönlü bir ilişki olması
D) Talep edilen miktarla üretim maliyeti arasında ters yönlü bir ilişki olması
E) Talep edilen miktarla üretim maliyeti arasında doğru yönlü bir ilişki olması

5-) Talep edilen bir malın esneklik değerinin bire eşit olması durumunda malın fiyatında meydana gelen bir artış sözkonusu mal için satıcının toplam hasılatında nasıl bir değişiklik yaratır?
A) Toplam hasılat azalır.
B) Toplam hasılat değişmez.
C) Toplam hasılat artar.
D) Toplam hasılat fiyattaki artıştan daha fazla artar.
E) Toplam hasılat fiyattaki artıştan daha az artar.

6-) Talep esnekliğinin sıfır olması durumunda ödenen bir satış vergisinin tüketici ve üretici arasındaki paylaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Satış vergisinin tamamı tüketiciye yansır.
B) Satış vergisinin tamamı üreticiye yansır.
C) Vergi üretici ve tüketici arasında eşit paylaşılır.
D) Verginin büyük bölümü üretici tarafından ödenir.
E) Verginin büyük bölümü tüketici tarafından ödenir.

7-) Elde edilen toplam hasılatın toplam fırsat maliyetini aşan kısmına ne ad verilir?
A) Örtük maliyet
B) Muhasebe kârı
C) Marjinal kâr
D) Ekonomik kâr
E) Açık maliyet

8- ) Tam Rekabetçi firmanın marjinal gelir eğrisi ve ortalama gelir eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam gelir eğrisi
B) Ortalama maliyet eğrisi
C) Toplam kâr eğrisi
D) Marjinal maliyet eğrisi
E) Talep eğrisi

9-) Aşağıdakilerden hangisi, tekelci rekabet piyasasında uzun dönem dengesi sağlandığında ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A) Ekonomik kârın ortadan kalkması
B) Firmanın minimum maliyetle üretim gerçekleştirmesi
C) Kullanılmayan bir kapasitenin var olması
D) Kaynak dağılımında etkinlik sağlanamaması
E) Tam rekabete göre daha az üretim ve daha yüksek fiyatın oluşması

10-) Arzı sabit olan toprak ve diğer kaynakların kullanımı karşılığı ödenen bedel ve bir şeyin fırsat maliyetinin üzerinde her türlü ödemeyi içeren gelire ne ad verilir?
A) Beklenen kâr
B) Reel ücret
C) Nominal ücret
D) Nominal faiz
E) Ekonomik rant

11-) Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin tüketiminin başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamusal mallar
B) Serbest mallar
C) Özel mallar
D) Yarı kamusal mallar
E) Dışsal fayda sağlayan özel mallar

12-) Aşağıdakilerden hangisi, mikro iktisadın ilgi alanına giren konulardan biridir?
A) İşsizlik düzeyindeki değişmeler
B) Faiz oranlarındaki değişmeler
C) Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
D) Bireysel karar alma birimlerinin davranışları
E) Ülkenin üretim gücündeki değişmeler

13-) 2000 yılı verilerine göre, Türkiye’de çalışan sayısı yaklaşık 21 milyon, işsiz sayısı 8 milyon ve nüfus 65 milyon kişidir.
Buna göre, Türkiye’de toplam işgücü miktarı kaç milyon kişidir?
A) 13
B) 29
C) 36
D) 57
E) 65

14-)Bir ekonomi için safi milli hasıla (SMH) değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 1.060
B) 1.200
C) 1.350
D) 1.450
E) 1.490

15-) Bu ekonomi için milli gelir değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 910
B) 1.050
C) 1.200
D) 1.340
E) 1.450

16-) Bu ekonomi için kişisel gelir değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 990
B) 1.170
C) 1.360
D) 1.410
E) 1.470

17-) Bu ekonomi için kullanılabilir gelir düzeyi kaç trilyon TL’dir?
A) 670
B) 790
C) 970
D) 1.160
E) 1.210

18- ) Marjinal tüketim eğilimi (MPC) biliniyorsa, bundan yararlanarak marjinal tasarruf eğilimi (MPS) aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanabilir?
A) MPS = 1-MPC
B) MPS= 1+MPC
C) MPS=1 / MPC
D) MPS= 1- 1 / MPC
E) MPS = 1+ 1 / MPC

19-)
Yukarıdaki grafikte yer alan Z noktası aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) C = 0
B) C = S
C) Y = C/Y
D) S = Y
E) C = Y

20-) Aşağıdakilerden hangisi, planlanmış yatırım harcamalarını belirleyen faktörlerden biridir?
A) Nüfus
B) Kullanılabilir gelir
C) Beklenen kâr
D) Servet
E) GSMH

21-) Klasik iktisat yaklaşımına göre, ekonominin otomatik olarak tam istihdamda dengeye yönelmesini gerçekleştiren mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomide devlet müdahalesinin bulunmaması
B) Fiyatlar genel düzeyinin sabit olması
C) Rekabet sürecinin tam olarak işlemesi
D) Fiyatlar, faiz ve ücretlerin tam esnek olması
E) Halkın rasyonel davranması

22-) Aşağıdakilerden hangisi, gelir-harcama akımından bir sızıntı niteliği taşımaktadır?
A) Yatırımlar
B) Tasarruflar
C) Tüketim harcamaları
D) Kamu harcamaları
E) İhracat

23-) Artan tasarrufların tüketim harcamalarını ve dolayısıyla geliri azaltmasına ne ad verilir?
A) Gelir-tüketim ilişkisi
B) Tasarrufun marjinal verimi
C) Tasarruf fonksiyonu
D) Say Kanunu
E) Tasarruf paradoksu

24-) Aşağıdakilerden hangisi, genişlemeci maliye politikası önlemleri arasında yer alır?
A) Vergilerin azaltılması
B) Reeskont oranlarının oluşturulması
C) Vergi oranlarının arttırılması
D) Kamu harcamalarının azaltılması
E) Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerinin kaldırılması

25-) Vergilerin söz konusu olmadığı bir ekonomik modelde, marjinal tasarruf eğilimi 0,05 ve marjinal ithal eğilimi de 0,05 ise, kamu harcamalarında meydana gelecek 1 katrilyon liralık azalma denge gelir düzeyinde kaç katrilyon liralık azalmaya neden olur?
A) 12,5
B) 10
C) 5
D) 2
E) 1

26-) I. Vadeli mevduatlar
II. Vadesiz mevduatlar
III. Resmi mevduatlar
IV. Bankalar arası mevduatlar
Yukarıdaki mevduat türlerinden hangileri, M2 para arzı tanımı içerisinde yer alır?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

27-) Bir bankanın ayırdığı rezervler banka bilançosunun hangi kısmında yer alır?
A) Varlık niteliğinde olduğu için pasifte
B) Hem varlık, hem de borç niteliğinde olduğu için nazım hesaplarda
C) Varlık niteliğinde olduğu için aktifte
D) Borç niteliğinde olduğu için pasifte
E) Borç niteliğinde olduğu için aktifte

28- ) Bankaların yükümlülüklerinden çok daha küçük bir miktarı rezerv olarak tuttukları bankacılık uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam rezerv bankacılığı
B) Mutlak rezerv bankacılığı
C) Modern bankacılık
D) Geleneksel bankacılık
E) Kısmi rezerv bankacılığı

29-) Paranın dolaylı yoldan ekonomiyi etkileyeceğini savunanlara göre, para miktarındaki değişiklikler aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile ekonomiyi etkilemektedir?
A) Marjinal tüketim eğilimi
B) Dolaşım hızı
C) Harcama çarpanı
D) Faiz oranı
E) Ortalama tasarruf eğilimi

30-) Paranın işlem amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz oranının sabit olmaması
B) Harcamaların genellikle gelirden büyük olması
C) Gelir elde etme ve harcama yapma dönemlerinin eşleşmemesi
D) Tasarruf yapma güdüsünün olması
E) Marjinal tüketim eğiliminin 1’den küçük olması

31-)
Yukarıdaki grafikte yer alan AD1 eğrisinin AD2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para arzındaki azalma
B) Yeni bir üretim teknolojisinin bulunması
C) Kamu harcamalarındaki azalma
D) Maliyetlerdeki artış
E) Vergilerdeki azalma

32-) I. Para arzını kısmak
II. Kamu harcamalarını artırmak
III. Vergileri azaltmak
Yukarıdaki iktisat politikası değişikliklerinden hangileri daraltıcı iktisat politikaları bağlamında değerlendirilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

33-) Neomerkantalist görüşe göre, sanayileşmiş bir ekonominin sahip olduğu karşılaştırmalı üstünlük aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır?
A) Ucuz işgücü
B) Teknoloji
C) Sahip olunan döviz stoku
D) Bol doğal kaynak
E) Sahip olunan değerli madenler

34-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası mal fiyatlarının eşitlenmesinde etkilidir?
A) Yurtiçi enflasyon oranı
B) Üretime getirilen kısıtlamalar
C) Serbest dış ticaret
D) Tüketime getirilen kısıtlamalar
E) Baskı grubu oluşturan sivil toplum örgütleri

35-) Hızlı nüfus artışı nedeniyle işçi başına sermaye miktarının azaldığı bir ekonomik ortamda aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
A) Sermaye birikimi nedeniyle işgücü verimliliği azalır.
B) Sermaye sığlaşması nedeniyle işgücü verimliliği azalır.
C) Sermaye birikimi nedeniyle işgücü verimliliği artar.
D) Sermaye sığlaşması nedeniyle işgücü verimliliği artar.
E) Sermaye birikimi nedeniyle ekonomik büyüme artar.

36-) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik yenilik yaratma potansiyelini artırır?
A) İşgücü arzının artması
B) İstihdam hacminin genişlemesi
C) Nüfus artışının hızlanması
D) Nüfusun eğitim düzeyinin artması
E) Üretimde kullanılan ithal girdi oranının artması

Cevaplar

Cevaplar ;

1-) C
2-) D
3-) E
4-) C
5-) B
6-) A
7-) D
8- ) E
9-) B
10-) E
11-) A
12-) D
13-) B
14-) E
15-) D
16-) C
17-) D
18- ) A
19-) E
20-) C
21-) D
22-) B
23-) E
24-) A
25-) B
26-) A
27-) C
28- ) E
29-) D
30-) C
31-) E
32-) A
33-) B
34-) C
35-) B
36-) D

alıntı

İktisada Giriş Final Sınavı Soruları

İktisada Giriş Final Sınavı Soruları

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin üretim imkânları eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?
A) Üretim faktörlerinin niteliklerinin iyileşmesi
B) İleri düzey teknolojilerin kullanılmaya başlanması
C) Sermaye stoklarının artması
D) Üretim faktörlerinin miktarının artması
E) İşgücü miktarının az olması

2-) Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen fiyat dışı faktörler arasında yer almaz?
A) Firmaların gelecekle ilgili bekleyişleri
B) Üretim teknolojisinde meydana gelen değişiklikler
C) Faktör fiyatlarında meydana gelen değişmeler
D) Tüketicinin gelirinde meydana gelen değişmeler
E) Başka malların fiyatlarındaki değişmeler

3-) Aşağıdaki durumların hangisinde, esneklik katsayısı talep eğrisinin her noktasında sonsuza eşittir?
A) Talep eğrisi miktar eksenine paralel bir doğru olduğunda
B) Talep eğrisi negatif eğimli olduğunda
C) Talep eğrisi pozitif eğimli olduğunda
D) Talep eğrisi fiyat eksenine paralel bir doğru olduğunda
E) Talep eğrisi ikizkenar hiperbol şeklinde olduğunda

4-) Talebin gelir esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?
A) İkame mal
B) Tamamlayıcı mal
C) Normal mal
D) Giffen mal
E) Düşük mal

5-) Bir faktörden bir birim daha fazla kullanılarak elde edilecek gelire ne ad verilir?
A) Marjinal ürün geliri
B) Optimum ürün geliri
C) Maksimum ürün geliri
D) Toplam ürün geliri
E) Ortalama ürün geliri

6-) Tam Rekabet piyasasındaki bir firmanın kâr maksimizasyonunun ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam maliyetin toplam gelire eşit olması
B) Ortalama maliyetin ortalama gelire eşit olması
C) Fiyatın toplam maliyete eşit olması
D) Fiyatın ortalama gelire eşit olması
E) Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olması

7-) Piyasada gerçekleşecek işlem hacminin yani denge miktarının artması toplam rant ve toplumsal refah üzerinde nasıl bir etki doğurur?
A) Toplam rant ve refah artar.
B) Toplam rant ve refah azalır.
C) Toplam rant azalır, refah artar.
D) Toplam rant değişmez, refah azalır.
E) Toplam rant artar, refah azalır.

😎 Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Piyasaya giriş çıkışların devlet tarafından engellenmesi
B) Piyasada çok sayıda firma olması
C) Piyasada firmaların karşı karşıya bulundukları talep eğrilerinin negatif eğimli olması
D) Piyasada ürün farklılaştırmasının olması
E) Piyasada birbirinin yerini kolayca alabilen ürünlerin olması

9-) Ek faktör birimlerinin kullanılması sonucu firmanın toplam maliyetinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
A) Marjinal faktör maliyeti
B) Marjinal ürün geliri
C) Marjinal dışsal maliyet
D) Marjinal ürün
E) Marjinal maliyet

10-) Milli savunma hizmetleri aşağıdaki mal türlerinden hangisine örnektir?
A) Kamusal mallara
B) Özel mallara
C) Serbest mallara
D) Kıt mallara
E) Dışsal fayda sağlayan özel mallara

11-) Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türüne ne ad verilir?
A) Mevsimlik işsizlik
B) Friksiyonel işsizlik
C) Arızi işsizlik
D) Yapısal işsizlik
E) Konjonktürel işsizlik

12-) Özel sektör talebinin yetersiz kaldığı bir dönemde üretimdeki ve istihdamdaki gerilemeyi önlemek için devletin toplam talebi destekleyerek ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A.Smith
B) J.M.Keynes
C) J.B.Say
D) D.Ricardo
E) A.Marshall

13-) Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası önlemleri arasında yer almaz?
A) Para miktarının azaltılması
B) Vergi oranlarının artırılması
C) Kamu harcamalarının kısılması
D) Bütçe açığının azaltılması
E) Transfer ödemelerinde kısıntıya gidilmesi

14-) Bir başka mal veya hizmetin üretilmesinde kullanılan mal ve hizmetlere ne ad verilir?
A) Tüketim malı
B) Nihai mal
C) Dayanıklı mal
D) Tamamlanmış mal
E) Ara mal

15-) Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı transfer ödemeleri içerisinde yer alır?
A) Kamu işçilerine verilen ikramiyeler
B) Memurlara yapılan ek maaş zammı
C) Yeni bina ve teçhizat için yaptığı harcamalar
D) İşsizlik sigortası ödemeleri
E) Devletin mal ve hizmet alımları nedeniyle yaptığı ödemeler

16-) Bir ulusu oluşturan insanların ne kadar net gelir elde ettiklerini aşağıdakilerden hangisi gösterir?
A) Kullanılabilir gelir
B) Milli gelir
C) Kişisel gelir
D) Gayrisafi milli hasıla
E) Safi milli hasıla

17-) Tüketim harcamalarının gelirden bağımsız olan kısmına ne ad verilir?
A) Nihai tüketim
B) Ortalama tüketim
C) Otonom tüketim
D) Değişken tüketim
E) Marjinal tüketim

18-) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede ihracat düzeyini belirleyen faktörler arasında yer almaz?
A) Diğer ülkelerin gelir düzeyleri
B) Uluslararası ticarete getirilen kısıtlamalar
C) Döviz kuru
D) Yurtiçi faiz oranı
E) Diğer ülkelerin zevk ve tercihleri

19-) Yandaki grafikte taralı bölge aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Y = C
B) Y > C
C) Y < C
D) C = 0
E) C = 1

20-) Marjinal tasarruf eğiliminin 0,15; marjinal ithal eğiliminin 0,05; olduğu bir ekonomide kamu harcamalarında meydana gelecek 100 trilyon liralık bir artışın denge geliri üzerinde yaratacağı etki kaç trilyon liradır?
A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

21-) Otonom yatırım harcamalarında meydana gelecek bir azalmanın toplam harcama fonksiyonu (AE) ve denge gelir düzeyi (Y) üzerinde yaratacağı etki nasıldır?
A) AE yukarıya kayar, Y azalır.
B) AE aşağıya kayar, Y artar.
C) AE yukarıya kayar, Y artar.
D) AE aşağıya kayar, Y azalır.
E) AE üzerinde sağa kayılır ve Y artar.

22-) YF tam istihdam GSMH düzeyini, Y ise fiili GSMH düzeyini gösterirse, bir ekonominin noksan istihdam dengesinde olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?
A) YF = Y
B) YF > Y
C) YF < Y
D) YF = Y = 0
E) YF – Y = 1

23-) Aşağıdakilerden hangisi devletin direkt olarak kontrol edebileceği değişkenlerden biridir?
A) Toplam vergi hasılatı
B) Hane halklarının gelir düzeyi
C) Vergi oranları
D) Tasarruf düzeyi
E) İşletmelerin kâr düzeyi

24-) Vergi çarpanının negatif işarete sahip olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Vergi değişikliklerinin bütçe dengesine ters yönde yansıyacağını
B) Vergi değişikliklerinin kamu harcamalarına ters yönde yansıyacağını
C) Kamu harcaması değişikliklerinin vergilere ters yönde yansıyacağını
D) Vergi değişikliklerinin gelire ters yönde yansıyacağını
E) Kamu harcaması değişikliklerine gelire ters yönde yansıyacağını

25-) Devletin, maliye politikasını toplam harcamaları arttırmaya dönük olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Konjonktürel maliye politikası
B) Genişlemeci maliye politikası
C) Reel maliye politikası
D) Cari maliye politikası
E) Kalıcı maliye politikası

26-) Varlıkların nakde veya vadesiz mevduata dönüşüm hızı ve kolaylığına ne ad verilir?
A) Dolaşım hızı
B) Tedavül özelliği
C) Likidite
D) Konvertibilite
E) Benzeşim oranı

27-) Zorunlu rezerv oranının 0,25 olması halinde, basit kaydi para çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0.25
B) 0.50
C) 1.5
D) 2
E) 4

28-) Aşağıdakilerden hangisi, Gresham Yasasını ifade eder?
A) Kötü para iyi parayı piyasadan kovar.
B) Para arzı değişmeleri aynı yönde ve oranda fiyatlara yansır.
C) Para nötrdür.
D) Her arz kendi talebini yaratır.
E) Piyasalar otomatikman dengeye gelir.

29-) I. Nominal gelir.
II. Para arzı
III. Faiz oranı
IV. Bütçe açığı
Yukarıdaki değişkenlerden hangileri para talebini belirler?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

30-) Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası denge şartıdır?
A) Para arzı artış oranı = Faiz oranı
B) Para talebi = Gelir
C) Para talebi artış oranı = Ekonomik büyüme oranı
D) Para arzı = Gelir
E) Para arzı = Para talebi

31-) Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur?
A) Sermaye stokunun azalması
B) Maliyetlerde artışa neden olan şok bir olayın yaşanması
C) Ekonomik büyümenin sağlanması
D) Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi
E) Doğal bir felaketin meydana gelmesi

32-) P fiyatlar genel düzeyini, Y üretim hacmini gösterdiğine göre, stagflasyon ortamında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir?
A) P↑ , Y↓
B) P↓, Y↓
C) P↓, Y↑
D) P↑, Y↓
E) P↓, Y değişmez

33-) Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha az kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
A) Nispi üstünlük
B) Mutlak üstünlük
C) Karşılaştırmalı üstünlük
D) Sınırlı üstünlük
E) Marjinal üstünlük

34-) 1947 yılında imzalanan ve ülkeler arasında tarife ayrımcılığına son vermeyi amaçlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bretton Woods
B) Maastricht
C) GATT
D) Gümrük Birliği
E) Avrupa Birliği

35-) Ekonomik büyüme oranının hesaplanmasında aşağıdaki GSMH kavramlarından hangisi kullanılır?
A) Nominal GSMH
B) Potansiyel GSMH
C) GSMH açığı
D) Reel GSMH
E) Konjonktürel GSMH

36-) İçe dönük kalkınma stratejilerinin genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayileşmeyi ithalatı teşvik edecek şekilde desteklemek
B) Döviz kuru ile ithalatı teşvik etmek
C) İhracatı teşvik etmek
D) İhraç ürünleri üreten sektörleri teşvik etmek
E) İthalatı ikame etmek

Cevaplar:

1-) E
2-) D
3-) A
4-) C
5-) A
6-) E
7-) A
😎 A
9-) A
10-) A
11-) E
12-) B
13-) A
14-) E
15-) D
16-) A
17-) C
18-) D
19-) B
20-) E
21-) D
22-) B
23-) C
24-) D
25-) B
26-) C
27-) E
28-) A
29-) B
30-) E
31-) C
32-) D
33-) B
34-) C
35-) D
36-) E

alıntı

İktisada Giriş Vize Soruları – 1

İktisada Giriş Vize Soruları – 1

Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?

A) Şeker

B) Ekmek

C) Benzin

D) Mum

E) Buzdolabı

2. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak incelenmesine neden olur?

A) İnsan davranışlarını incelemesi

B) Laboratuar ortamına sahip olmaması

C) Elde edilen sonuçların kontrollü deeylere dayandırılması

D) İktisadi ilkelerin gözlemlere dayandırılması

E) Teknik ve sayısal yöntemler kullanmaya elverişli olmaması

3. Belli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Seçim irrasyoneldir

B) Seçim hatalıdır

C) Seçim rasyoneldir

D) Seçim geçersizdir

E) Seçim verimsizdir

4. Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisinin üzerinde hareket edilmesine neden olur?

A) Tüketicinin geliri

B) Diğer malların fiyatları

C) Tüketicinin zevk ve tercihleri

D) Malın kendi fiyatı

E) Tüketicinin beklentileri

5. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

A) Homo economicus

B) Mutadis mutandis

C) Ceteris paribus

D) Laissez faire

E) Vice versa

6. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

A) Veblen malı

B) İkame malı

C) Tamamlayıcı mal

D) Giffen malı

E) Snop mal

7. Bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

A) Talebin gelir esnekliği

B) Talebin tercih esnekliği

C) Çapraz talep esnekliği

D) Talebin ikame esnekliği

E) Talebin fiyat esnekliği

8. Herhangi bir mala uygulanan bir verginin üretici veya tüketici arasında hangi miktarda paylaşılacağı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Tüketicilerin sayısına

B) Malın üretim miktarına

C) Üreticilerin sayısına

D) Malın fiyatına

E) Malın arz ve talep eğrilerinin eğimine

9. Şehir içi yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine örnektir?

A) Eksik fiyat farklılaştırmasına

B) Miktarlararası fiyat farklılaştırmasına.

C) Tam fiyat farklılaştırmasına

D) Alıcılararası fiyat farklılaştırmasına

E) Birimlerarası fiyat farklılaştırmasına.

10. Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?

A) Bedavacılık sorunu

B) Dışsal fayda sorunu

C) Fayda yansıması sorunu

D) Dolaylı mal sorunu

E) Sosyal fayda sorunu

11. GSMH hesaplarına dahil edilmesi gerekirken hesapların dışında kalan ekonomik faaliyet hacmine ne ad verilir?

A) Toplam GSMH

B) Kayıt dışı ekonomi

C) Kara para

D) Rant gelirleri

E) GSMH açığı

12. Emek yoğun endüstrilerde uzmanlaşmaya giden ülkelerde işgücü ve sermayenin dağılımı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşgücü ve sermayenin her ikisi de kıt kaynaktır

B) İşgücü nispeten kıt, sermaye bol kaynaktır

C) İşgücü nispeten bol, sermaye kıt kaynaktır

D) İşgücü veya sermayeden birisi mevcut değildir

E) İşgücü ve sermayenin her ikisi de bol kaynaktır

13. Aşağıdaki grafikte taralı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Y = C

B) Y > C

C) Y Enjeksiyonlar olduğu için gelir artar

D) Sızıntılar = Enjeksiyonlar olduğu için gelir dengededir

E) Sızıntılar < Enjeksiyonlar olduğu için gelir azalır

21. Bir ülkede reel ve nominal GSMH artış oranları birbirine eşitse, bu ekonomide bir önceki yıla göre fiyatların seyri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Artmıştır

B) Düşmüştür

C) Sabit kalmıştır

D) Çok hızlı artmıştır

E) Çok hızlı düşmüştür

22. YF tam istihdam GSMH düzeyini, Y ise fiili GSMH düzeyini gösterirse, bir ekonominin noksan istihdam dengesinde olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

A) YF = Y

B) YF > Y

C) YF < Y

D) YF + Y = 0

E) YF – Y = 1

23. YANLIŞ
24. Zorunlu rezerv oranının 0,25 olması halinde basit kaydi para çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,25

B) 0,50

C) 1,5

D) 2

E) 4

25. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrar sağlayıcılarından biridir?

A) Para miktarı

B) Döviz kuru

C) Denk bütçe

D) Kamu harcamaları

E) Artan oranlı gelir vergisi

26. Aşağıdakilerden hangisi modern bir merkez bankasının üstlendiği fonksiyonlardan biri değildir?

A) Bankalara bankacılık hizmeti sunmak

B) Para piyasalarında istikrarı sağlamak

C) Ülkede likiditenin son kaynağı olmak

D) Devlete bankacılık hizmetleri sunmak

E) Üretimin kalitesinde iyileşme sağlamak

27. Marjinal tüketim eğiliminin 0.80, marjinal ithalat eğiliminin 0.05 olduğu bir ekonomide harcama çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

28. Mutlak değer olarak değerlendirildiğinde, vergi çarpanının kamu harcamaları çarpanından küçük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergi değişikliklerinin bütçe dengesi üzerinde etkili olması

B) Vergi değişikliklerinin siyasi otorite tarafından direkt olarak belirlenmesi,

C) Vergi değişikliklerinin kullanılabilir gelir aracılığı ile tüketim harcamalarını etkilemesi

D) Vergilerin otonom olarak modele dahil edilmesi

E) Vergi değişikliklerinin direkt olarak toplam harcamaları etkilemesi

29. I. Fiyatlardaki değişme

II. Kamu harcamalarındaki değişme

III. Para arzındaki değişme

Yukarıdaki değişikliklerin hangileri toplam talep eğrisi üzerinde hareket edilmesini gerektirir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

31. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası denge şartıdır?

A) Para arzı artış oranı = Faiz oranı

B) Para talebi = Gelir

C) Para arzı artış oranı = Ekonomik büyüme oranı

D) Para arzı = Gelir

E) Para arzı = Para talebi

32. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının diğer para birimleri karşısındaki değerini belirleyen faktörler arasında yer almaz?

A) Ülkedeki politik istikrar

B) Ülkedeki enflasyon oranı

C) Ülkedeki nüfus miktarı

D) Ülkedeki faiz oranı

E) Ülkenin ihraç ürünlerine olan talep düzeyi

33. Gelişmekte olan ülke vatandaşları asgari geçim düzeyinde bulundukları için gerekli tasarrufu yapamıyorlarsa, yatırımlar için gerekli kaynak aşağıdakilerden hangisinden elde edilebilir?

A) Yastık altındaki döviz

B) Devlet bütçesi

C) Yabancı tasarruflar

D) Yurtiçi özel sektör

E) Vergiler

34. Aşağıdakilerden hangisi Gresham Yasası’nı ifade eder?

A) Kötü para iyi parayı piyasadan kovar

B) Para arzı değişmeleri aynı yönde ve oranda fiyatlara yansır

C) Para nötrdür

D) Her arz kendi talebini yaratır

E) Piyasalar otomatikman dengeye gelir

35. Bir mal olarak değeri bulunmayan ancak mal ve hizmetlerin satın alınmasında bir değer ifade eden nesnelere ne ad verilir?

A) Kaydi para

B) İtibari para

C) Mal para

D) Fonksiyonel para

E) Banka parası

36. Bir ülkede bağımlı nüfusun artması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçekleşir?

A) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından yatırımlar artar

B) Ortalama tasarruf eğilimi azalacağından ekonomik büyüme yavaşlar

C) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından ekonomik büyüme hızlanır

D) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından ekonomik büyüme yavaşlar

E) Ortalama tasarruf eğilimi azalacağından ekonomik

Cevaplar

1. E
2. A
3. B
4. D
5. C
6. B
7. E
8. E
9. D
10. A
11. B
12. C
13. B
14. C
15. B
16. E
17. B
18. D
19. B
20. D
21. C
22. B
23. A
24. E
25. E
26. E
27. D
28. C
29. A
30. A
31. E
32. C
33. C
34. A
35. B
36. B

İktisata Giriş Dersi Sınav Soru 2

İktisata Giriş Dersi Sınav Soru 2

1. Yukarıdaki tablodan hareketle, tüketicinin geliri 5 YTL fiyatlar da PX =P Y =1 YTL olduğuna göre, tüketici denge noktası hangisidir?

A) 2X, 3Y

B) 2Y,3X

C) 5Y,2X

D) 5X, 2Y

E) 1X, 4Y

2. Px 0.50 YTLye düştüğünde, yeni denge noktası ne olur?

A) 4Y, 3X

B) 3X, 4Y

C) 4X, 3Y

D) 5X, 1Y

E) 1X, 5Y

3. Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tüketici talebini daha fazla karşılamak için endüstrinin genişlemesi gerektiğini

B) Ürün fiyatını arttırarak endüstrinin daha fazla kâr elde edeceğini

C) Endüstrinin üretken kapasite fazlalığına sahip olduğunu

D) Endüstrinin tüketicinin arzuladığı büyüklükte olduğunu

E) Endüstrinin, optimum büyüklükte üretimi gerçekleştirdiğini.

4. Dışsal ekonomi ne demektir?

A) Bir tüketicinin karşılığında hiçbir şey vermeden diğer tüketicilerden sağladığı fayda

B) Bir ekonominin yurtiçi yatırımlarını finanse etmek için diğer ülkelerden sağladığı kredi, yatırım veya hibe

C) Yurtdışında faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların yurtiçine transfer ettikleri döviz gelirleri

D) Bir üreticinin karşılığında hiçbir şey vermeden diğer bir üreticiden sağladığı fayda

E) Yurtiçi faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların yurtdışına transfer ettikleri döviz gelirleri

5. Aşağıdakilerden hangisi firmanın optimum faktör bileşimini sağlayan denge koşulunu ifade eder?

A) Marjinal teknik ikame oranının faktörlerin marjinal faydalarına eşit olması

B) Marjinal ikame oranının faktörlerin fiyatına eşit olması

C) Üretim faktörlerinin marjinal verimleri oranının faktör fiyatları oranına eşit olması

D) Üretim faktörlerinin fiyatlarının marjinal verimlerine eşit olması

E) Üretim faktörlerinin fiyatları oranının faktörlerin marjinal verimlerine eşit olması

6. Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Arz azalır ve talep sabit kalırsa, denge fiyatı yükselir.

B) Talep azalır ve arz sabit kalırsa, denge fiyatı düşer

C) Talep azalır ve arz artarsa, denge fiyatı yükselir

D) Talep azalır ve arz azalırsa, denge fiyatı yükselir

7. K ve L tamamlayıcı mallardır. K nın fiyatı arttığında nasıl bir durum beklenir?

A) Lnin satışı artar.

B) Lnin fiyatı artar.

C) Knın satışı artar.

D) Lnin satışı azalır.

E) Lnin fiyatı azalır.

8. Aşağıdaki durumlardan hangisinin denge fiyatına olan etkisi belirgin değildir?

A) Talebin artması ve arzın düşmesi

B) Arzın artması ve talebin düşmesi

C) Talebin artması ve arzın sabit kalması

D) Arzın taleple beraber artması

E) Talebin azalması ve arzın değişmemesi

9. Y malının talep eğrisinin sağa kaymasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Tüketicinin geliri artmış ve Y malını her fiyat seviyesinde daha fazla satın almak istemektedir.

B) Y malının fiyatı düşmüştür ve tüketici daha fazla Y malı almak istemiştir.

C) Y malının fiyatı yükselmiştir ve tüketici daha az Y malını almak istemektedir.

D) Hükümet sübvansiyonları artmıştır.

E) Üretim maliyetleri düşmüş ve arz eğrisi sağa kaymıştır.

10. Yatay eksende ayva, dikey eksende kahve bulunuyorsa ve ayvanın fiyatı kahveye göre yükselmişse bütçe doğrusunun yeni konumu nasıl olur?

A) Daha dik olur.

B) Daha yatay olur.

C) Eğimi azalır.

D) Paralel sola kayar.

E) Paralel sağa kayar.

11. Monopol piyasasında toplam ürünün maksimum olduğu noktada, marjinal ürün nasıldır?

A) O

B) Maksimum

C) Azalmaktadır.

D) Artmaktadır.

E) Minimum

12. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ekonominin büyüdüğünü

B) Ekonomik büyümenin, kısa dönemde gerçekleşmediğini

C) Fırsat maliyetinin yüksek olduğunu

D) Kaynakların tam ve etkin kullanıldığını

E) Ekonomide istihdam edilmeyen üretim faktörlerinin olduğunu

13. Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Talep eğrisine eşittir.

B) Fiyata eşittir

C) Ortalama gelire eşittir

D) Talebin altında kalan negatif eğimli bir doğrudur

E) Talebin üstünde kalan pozitif eğimli bir doğrudur.

14. Aşağıdaki durumlardan hangisinin yokluğunda bir piyasa aksak rekabet piyasasına dönüşmez?

A) Alıcı satıcı sayısının çok olması

B) Herkesin tam bilgiye sahip olması

C) Mal farklılaştırması olması

D) Piyasaya giriş çıkışın serbest olması

E) Üretilen ürününün aynı kalitede olması

15. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin sabit olduğu ve bütün kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığı varsayımlarıyla bir ekonominin iki maldan üretebileceği çeşitli bileşimleri gösteren eğridir?

A) Etkin-üretim eğrisi

B) Sözleşme eğrisi

C) Bağıt eğrisi

D) Üretim imkanları eğrisi

E) Farksızlık eğrisi

16. Aşağıdakilerden hangisi örümcek ağı teoreminin uygulandığı ürünlere en iyi örnek olabilir?

A) Teknoloji

B) Tarım

C) Bilişim

D) Hizmet

E) İmalat üretimi

17. Aşağıdakilerden hangisi, Y malının talep eğrisini sola kaymasına neden olur?

A) Y düşük bir mal ise, gelirin artması

B) İkame olan Xin fiyatının yükselmesi

C) Tamamlayıcı mal olan Znin fiyatının düşmesi

D) Y normal mal ise, gelirin artması

E) Nüfustaki bir artış

18. Tekelci bir firmaya ait marjinal gelir eğrisi neden fiyatın altındadır?

A) Tekelcinin kararlarını değiştirebileceği sürenin olmamamsı

B) Piyasaya girişin imkansız olması

C) Malın homojen olması

D) Tekelcinin daha çok satmak için fiyatı artırması

E) Tekelcinin daha çok satmak için fiyatı düşürmesi

19. Toplam faydanın maksimum olduğu durumda marjinal fayda nasıldır?

A) Maksimum

B) Azalarak artar

C) Minimum

D) Sıfırdır

E) Birdir

20. Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kardinal fayda

B) Ordinal fayda

C) Marjinal fayda

D) Toplam fayda

E) Azalan fayda

21. Aşağıdakilerden hangisi, bir birim daha mal tüketimi sonucu, toplam faydada yaratılan değişikliğe verilen isimdir?

A) Kardinal fayda

B) Ordinal fayda

C) Marjinal fayda

D) Toplam fayda

E) Azalan fayda

22. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tüketici dengesinden söz edilebilir?

A) MUa/Pa>MUb/Pb

B) MUa/Pa>MUb/Pb

C) MUa/Pb=MUb/Pa

D) MUa/Pa=MUb/Pb

E) MUa/Pb>MUb/Pa

Cevaplar:

1. A

2. C

3. A

4. D

5. C

6. C

7. D

8. D

9. A

10. A

11. A

12. E

13. D

14. C

15. D

16. B

17. A

18. E

19. D

20. A

21. C

22. D

alıntı

Sponsorlu Bağlantılar

İktisata Giriş Test Soruları” İçin Bir Cevap

İktisata Giriş Test Soruları İçin Yorum Yap