İnkılap Tarihi Ders Notları

İnkılap Tarihi Ders Notları 8.sınıf İnkılap Tarihi Konu Anlatımı Mondros Havza Mustafa Kemal - Bu makaledeki notlar: inkılap tarihi inkılap tarihi ders..

T.c İnkılap Tarihi Ders Notları

KURTULUŞ SAVAŞI

KUVAYI MİLLİYE HAREKETİ

Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir.İlk direnişler, güney cephesinde Fransızlara karşı başlamıştır.Kuvayı Milliye, teşkilat olarak batıda Yunan işgallerine karşı ortaya çıkmıştır.

İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması Kuvayı Milliye’nin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerdir.

1919’un Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde Kuvayı Milliye’nin insani ve maddi yönden desteklenerek ortak bir cephe oluşturulması kararlaştırıldı ve böylece Batı Cephesi meydana geldi.

Sivas Kongresi’nden sonra Ali Fuat Paşa ,düzenli orduların oluşturulmasından sonra da İsmet Paşa Batı Cephesi komutanlığına getirilmişlerdir.

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI (19 Mayıs 1919)

I.Dünya Savaşı’nda Suriye’de görev yapan Mustafa Kemal , Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İstanbul’a geldi.İstanbul’dan vatanın kurtuluşunu mümkün görmeyen Mustafa Kemal Anadolu’ya geçmeye karar verdi.

Samsun ve çevresinde Türkler ile Rumlar arasındaki çatışmaları önlemek isteyen İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’i 9.Ordu Müfettişi olarak görevlendirdi.

Mustafa Kemal,Doğu Anadolu’da sivil ve askeri kurumlara emretme yetkisini de alarak 16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a hareket etti.

Asıl amacı milli mücadeleyi başlatmak ve organize etmek olan Mustafa Kemal arkadaşlarıyla birlikte 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak bastı.

Bu tarih ,Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

HAVZA BİLDİRİSİ (28 Mayıs 1919)

M.Kemal,milli bilincin uyandırılması amacıyla yayınladığı bildiriyle,bütün yurtta işgallerin protesto edilmesini ve mitingler tertiplenmesini istedi.

AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919)

M.Kemal ile Rauf Paşa,Ali Fuat Paşa ve Kazım Karabekir haberleşerek ortak bir genelge yayınladılar.

Bu genelgenin maddeleri şunlardır:

 • Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
 • İstanbul Hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirememektedir.
 • Milletin istiklalini ,milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • Vatanın her türlü etki ve denetimden uzak bir bölgesinde (Sivas’ta) milli bir kurul toplanmalıdır.
 • Her ilden milletin güvenini kazanmış üç kişi seçilerek acele ve gizli olarak bu kurula gönderilmelidir.

ÖNEMİ:

 • Kurtuluş Savaşı’nın sebebini ve yöntemini açıklar.
 • Kurtuluş Savaşı’nın resmen ilanıdır.
 • Milli egemenlik yolunda ilk adımdır.

  NOT:Yetkilerini aştığı gerekçesiyle İstanbul’a geri çağırılan Mustafa Kemal,dönmeyince görevinden alındı.M.Kemal, hem görevinden, hem de askerlikten istifa ettiğini bildirdi.(7-8 Temmuz 1919)

  ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz 1919)

  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Ermenilere karşı düzenlenen bu kongreye Mustafa Kemal de katılmış ve başkan olarak seçilmiştir.

  Kongrede alınan kararlar şunlardır:

 • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.
 • Vatanın bağımsızlığını İstanbul Hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
 • Manda ve himaye kabul edilemez.
 • Milli iradeyi hakim, Kuvayı Milliye’yi etken kılmak esastır.
 • Azınlıklara, milli bütünlüğü ve egemenliği zedeleyici ayrıcalıklar verilemez.
 • Meclisin toplanmasına çalışılacaktır.

  NOT:Kongre sonunda “Temsil Heyeti” seçilmiş ve Mustafa Kemal heyet başkanı olmuştur.

  SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919)

  Yurdun her tarafından temsilcilerin katıldığı kongrede, Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiştir.Manda meselesi uzun tartışmaların ardından reddedilmiştir.Bütün cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilmiştir.

  Temsil Heyeti, sayıca genişletilmiş, yetkileri artırılmış ve başkanlığına yine Mustafa Kemal getirilmiştir.

  OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE TEMSİL HEYETİ

  Anadolu’da, işgallere karşı çıkanlar, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının etrafında bir araya geliyorlardı.Bu ilk tepkiler zamanla yerini direnişe ve mücadeleye bıraktı.İstanbul Hükümetleri, Anadolu’da işgallere karşı çıkma eylemi olarak başlayan ve milli mücadele olarak adlandırılan bu hareketten rahatsız oldular.İtilaf Devletleri’nin bu direnişe kızacağını ve tüm yurdun da elden gideceğini savunan İstanbul Hükümetleri, işgalci devletlerin baskılarıyla mili mücadeleyi baltalamaya çalışmışlardır.Bu hükümetlerden en fazla milli mücadele karşıtlığı yapan, Damat Ferit Paşa Hükümetidir.

  Anadolu’da ise Temsil Heyeti, milli bir hükümet gibi, T.B.M.M. açılana kadar görevini yapmıştır.

  AMASYA GÖRÜŞMELERİ (22 Ekim 1919)

  Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin temsilcisi, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya’da yapılmıştır.Aşağıdaki şu konularda bir anlaşma sağlanmıştır:

 • Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması.
 • Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıklar tanınmaması.
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümeti’nce tanınması.
 • Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da, güvenli bir yerde toplanması.
 • İtilaf Devletleri’yle Osmanlı Devleti’nin barış amacıyla yapacağı konferansa Temsil Heyeti’nce de uygun görülecek kişilerin gönderilmesi.

  İstanbul Hükümeti, anlaşma maddelerini benimsediği halde, meclisin Anadolu’da toplanmasını kabul etmedi.

  ÖNEMİ:İstanbul Hükümeti görüşmelere katılmakla Temsil Heyeti’nin varlığını tanımış oldu.

  TEMSİL HEYETİ’NİN ANKARA’YA GELİŞİ (27 Aralık 1919)

  Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti, yakın bir tarihte toplanacak olan Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin çalışmalarını yakından takip edebilmek amacıyla Ankara’ya geldiler.Coğrafi konumu, ulaşım ve haberleşme kolaylığı ile Batı Cephesi’ne yakın oluşu nedeniyle Ankara merkez olarak kabul edilmiştir.

  SON OSMANLI MEB’USAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLİ

  Mustafa Kemal İstanbul’un işgal altında olması nedeniyle buradaki meclisin rahat çalışamayacağını, sıhhatli kararlar alamayacağını, alınsa bile uygulanamayacağını söylemiştir.

  Başşehrin İstanbul olması, padişahın varlığı ve anayasa gereği meclis,12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı.

  Kendisi İstanbul’a gidemeyen Mustafa Kemal, meclis başkanı seçilmek ve Müdafaai Hukuk Grubu kurulmasını istediyse de bu mümkün olmadı.Osmanlı meb’usları, kendi aralarında Felah-ı Vatan Grubu’nu oluşturdular.Bu grup, Misak-ı Milli adlı bir bildiri yayınlayarak bunu meclista ilan ettiler.

  MİSAK-I MİLLİ KARARLARI

 • Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türk vatanıdır.
 • Halkının çoğunluğu Arap olan ülkelerde ve vatandan koparılmak istenen Batı Trakya ve Doğu Anadolu’da kaderini tayin için halk oylaması yapılmalıdır.
 • Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
 • Azınlıklara, dışarıdaki Türklere verilen haklar kadar hak verilebilir.
 • Güvenliği sağlanmak şartıyla boğazlar dünya ticaretine açılabilir.

  ÖNEMİ:

  Misak-ı Milli,

  • milli mücadelenin hedefini,
  • vatanın sınırlarını ve
  • bağımsızlık esaslarını benimseyip gerçekleştirmeye çalışmıştır.

  İSTANBUL’UN İŞGALİ (16 Mart 1920)

  Meclisin kendi yararlarına karar alacağını uman İtilaf Devletleri, Misak-ı Milli kararlarının geri alınması için önce Ali Rıza Paşa, sonra da Salih Paşa hükümetlerine baskı yaptılar.

  Bir sonuç alamayınca İstanbul’u resmen işgal ettiler, meclisi basarak, kimi milletvekillerini Malta’ya sürdüler.

  ÖNEMİ:

  • İstanbul’un işgali Mustafa Kemal’in haklılığını ortaya çıkardı.Kaçabilen bir çok mebus, aydın komutan ve gazeteci Anadolu’ya geçti.
  • T.B.M.M.’nin açılması için ortam oluştu.
  • M.Kemal, işgali protesto ederek yeni seçimlerin yapılmasını istedi.

  T.B.M.M.’NİN AÇILIŞI (23 Nisan 1920)

  Yeni seçimlere gidildi.Meclis, yeni seçilenler ve Osmanlı meclisinden kaçabilenlerin katılmasıyla Ankara’da toplandı.T.B.M.M. Türk milletini temsil ettiğini ve kendi üstünde güç kabul etmediğini tüm dünyaya ilan etti.

  T.B.M.M.’YE KARŞI AYAKLANMALAR

  T.B.M.M. ‘ye karşı başgösteren ayaklanmalar dört grupta değerlendirilebilir.

 • İngilizlerin desteğiyle İstanbul hükümetince çıkarılan ayaklanmalar: Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu), Anzavur Ayaklanması.
 • İstanbul hükümetinin desteklediği ayaklanmalar: Bolu, Düzce, Hendek, Afyon, Adapazarı, Konya, Yozgat ve Milli Aşireti ayaklanmaları.
 • Kuvayı Milliye yanlısı olup sonradan ayaklanmalar: Ethem Bey, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe.
 • Azınlık ayaklanmaları: Adana’da Ermeniler, Karadeniz’in doğusunda Rumlar, işgalci devletlerin yardımıyla kendi devletlerini kurmak için ayaklandılar.

  NOT:Kışkırtma ile çıkan ayaklanmalarda din istismarı yapılmış, Kuvayı Milliye liderleri ise şahsi hırsları yüzünden ayaklanmışlardır.

  AYAKLANMALARA KARŞI T.B.M.M.’NİN ALDIĞI TEDBİRLER

 • İstanbul’daki Şeyhülislam Dürrizade’nin fetvasına karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi’den milli mücadelenin desteklenmesi yönünde fetva alındı.
 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.
 • İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
 • İstanbul’la tüm ilişkiler kesildi.

  AYAKLANMALARIN SONUÇLARI

 • İşgallerden kurtuluşun gecikmesine neden oldu.
 • Kardeş kanı döküldü.
 • Düşman ilerleyişine fırsat tanınmış oldu.
 • T.B.M.M. işgalleri bastırarak otoritesini kabul ettirdi.

  SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)

  Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’yle imzalamış olduğu son antlaşmadır.İtilaf Devletleri, kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve Türk Milletinin direnişi sebebiyle, diğer İttifak Devletleri’nden sonra Türklerle anlaşma yapmak zorunda kalmışlardır.Antlaşma, Saltanat Şurası’nda görüşülmüş ve Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından imzalanmıştır.

  ANTLAŞMA ŞARTLARI

 • Osmanlı ülkesi, İstanbul ile Anadolu’nun küçük bir bölümünden ibaret olarak kalacaktı.Osmanlı Devleti, eğer azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul da elinden alınacaktı.
 • Boğazlar tüm devletlere açık bulundurulacak ve uluslararası bir komisyon tarafından idare edilecekti.
 • Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacaktı (Ermenistan ve Kürdistan).
 • İzmir ve çevresi ile Batı Trakya; Yunanistan’a,
 • Antalya ve Konya yöreleri ile İç Batı Anadolu; İtalya’ya,
 • Suriye,Adana,Malatya ve Sivas çevreleri; Fransa’ya,
 • Irak ve Arabistan İngiltere’ye verilecekti.
 • Askerlik zorunlu olmayacak,asker sayısı azaltılacak ve orduda ağır silahlar bulundurulmayacaktı.
 • Azınlıklara geniş haklar verilecek ve kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaklardı.

  T.B.M.M.’NİN ANTLAŞMAYA TEPKİSİ

 • T.B.M.M. antlaşmayı tanımadığını bildirdi.
 • Antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti.

  DÜZENLİ ORDULARIN KURULMASI

  Kuruluş Sebepleri:

 • Kuvayı Milliye birlikleri her ne kadar Yunan orduları ile mücadele etse de, kesin zaferler elde ederek başarılı olamadı.
 • Kuvayı Milliye birlikleri eğitimsiz ve disiplinsizdi.İhtiyaçlarını halkta zorla alma yoluna gitmiş ve halkın tepkisini çekmeye başlamıştı.
 • Zafer, her yönden iyi donanımlı bir orduyla elde edilebilirdi.

  T.B.M.M.’nin açılışının ardından düzenli orduya geçiş süreci hızlandı.Haziran 1920’de Batı ve Doğu Cepesi Komutanlıkları kuruldu.Kuvayı Milliye birlikleri de bu ordulara bağlandı.Düzenli orduya katılmak istemeyen bazı Kuvayı Milliye yanlıları da ayaklandılar.Yunanlılara karşı başarılar elde ederek takdir toplayan Ethem Bey (Çerkez Etem), üzerine gelen düzenli ordu birliklerine direnmeden Yunanlılara sığındı.

  SAVAŞ DÖNEMİ

 • Kurtuluş Savaşı’nda Türk Ordusu, üç cephede savaştı.
 • Doğu Cephesi’nde Ermenilerle,
 • Güney Cephesi’nde Fransızlarla,
 • Batı Cephesi’nde ise Yunanlılarla mücadele edildi.

  A) DOĞU CEPHESİ ve ERMENİ SORUNU

  Ermeniler, yüzlerce yıl Türk hakimiyeti altında çok rahat bir hayat sürdürüyorlardı.Rusya, Fransa ve İngiltere’nin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar başladı.1878 Berlin Antlaşması’na Ermenilerle ilgili maddeler konulunca Ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline geldi.

  I.Dünya Savaşı’nda Ermeniler, Ruslarla birlikte hareket ederek Türk köylerine baskınlar düzenlediler ve bir çok yerde toplu katliamlar yaptılar.Bu nedenle Osmanlı Devleti, Türk ordusunu arkadan vuran ve bir çok masum insanı acımasızca öldüren Ermenileri, o zamanlar ülke sınırları içerisinde bulunan Suriye’ye göç ettirdi.(1915/ErmeniTehciri)

  I.Dünya Savaşı’nın bitiminde Kafkasya’nın güneyinde, başkenti Erivan olan bir Ermeni Devleti kurdular.Sınırlarını Doğu Anadolu’da da genişletmek amacıyla Türk topraklarına saldırdılar.

  Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi Komutanı olmasının ardından Ermeniler kısa sürede Doğu Anadolu’dan çıkarıldılar.Ermenilerin isteğiyle, 2 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalandı. Ermeniler Doğu Anadolu ile ilgili iddialarından vazgeçerek Kars’ı Türkiye’ye bıraktılar.

  ÖNEMİ:T.B.M..M’nin imzaladığı ilk antlaşmadır.Uluslararası alanda kazanılmış ilk siyasi başarıdır.

  B ) GÜNEY CEPHESİ

  Fransızlar ve onların destekledikleri Ermeniler, bölgede halka zulmetmeye başlayınca ilk direnişler patlak verdi.Kuvayı Milliye birliklerinin oluşturulmasının ardından yöre halkı, Fransızları önce Maraş’tan (12 Şubat 1920), sonra da Urfa’dan (11 Nisan 1920) kovdu.Maraş’ta Sütçü İmam, Antep’te ise Şahin Bey direnişin önder ve sembol kahramanları oldu.Antep bir yıl savunmadan sonra teslim olmak zorunda kaldı.(9 Şubat 1921)

  Sakarya Zaferi’nin kazanlmasından sonra Türk topraklarının işgal edilemeyeceğini anlayan Fransa çekilmek zorunda kaldı.

  C) BATI CEPHESİ

  İngilizler, gizli anlaşmalarla Batı Anadolu’yu İtalya’ya vaad etmişlerdi.Ancak, Paris Konferan- sı’nda bu topraklar, Yunanlılara verildi.Çünkü, İngiltere, Batı Anadolu’da güçlü bir İtalya görmek istemiyordu.

  Yunanlılar, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli’yi yayınlamasının ardından Sevri Türkler’e zorla kabul ettirmek için Batı Anadolu’da ilerlemeye başladılar.Yunanlıların İzmir’i işgali üzerine ilk olarak Kuvayı Milliye birlikleri, daha sonra da düzenli ordu birlikleri mücadeleye giriştiler.Milli mücadelenin kaderini belirleyen şiddetli savaşlar bu cephede yapıldı.

  I.İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)

  T.B.M.M.’nin kurduğu düzenli ordu birliklerinin ilk zaferidir.Yunanlılar, ilerledikleri Batı Anadolu’dan geri çekilmek zorunda kaldılar.Savaştan sonra Ethem Bey ( Çerkez Etem) birlikleri de dağıtıldı.

  Savaştaki başarısı nedeniyle , Türk milletinin T.B.M.M.’ye olan güveni arttı.Yunanlıların bozguna uğramaları İtilaf Devletleri’ni, şaşkına çevirmiş ve durumun görüşülmesi için Londra’da bir konferans düzenlenmiştir.

  Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)

  Sevr Antlaşması’nı biraz hafifleterek kabul ettirmek isteyen İtilaf Devletleri’nin isteğiyle yapıldı.İtilaf Devletleri, İstanbul Hükümetinin yanı sıra, T.B.M.M. Hükümeti de konferansa davet edildi.

  Konferansta, İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa; “Söz, milletin gerçek temsilcilerinindir.” diyerek sözü T.B.M.M. temsilcisi Bekir Sami Beye bıraktı.
  Bekir Sami Bey, Misak-ı Milli’yi dile getirdi.
  Bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyeceğini ifade etti.

  (Sonuçta taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı.)

  ÖNEMİ:

 • T.B.M.M. İtilaf Devletleri’nce resmen tanınmış oldu.
 • Misak- Milli’yi tanıtma fırsatı doğdu.
 • Bağımsızlık için savaştan başka bir yolun olmadığı görüldü.

  Ankara Antlaşması (1 Mart 1921)

  T.B.M.M.Hükümetini ilk tanıyan islam ülkesi Afganistan olmuştur.
  Afganistan ile siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçlar..

  İnkılap Tarihi Karma Testler 5

  İnkılap Tarihi Karma Testler 5

  1. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

  A) İtilaf devletleri ateşkes ve barış önerisinde bulundular
  B) Batı Anadolu işgalden kurtarıldı
  C) Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi
  D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı

  2. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, savaş yapılmaksızın düşman işgalinden kurtarılmıştır?

  A) Balıkesir
  B) Bursa
  C) İstanbul
  D) İzmir

  3. Aşağıdakilerden hangisiyle, yeni Türk Devleti’nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

  A) Kars Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Brest Litowsk Antlaşması

  4. * Kars Antlaşması
  * Moskova Antlaşması
  * Ankara Antlaşması
  Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında, TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkin olmuştur?

  A) Fransa
  B) İngiltere
  C) Yunanistan
  D) İtalya

  5. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Mudanya Konferansı’na taraf olarak katılmamıştır?

  A) İngiltere
  B) İtalya
  C) Fransa
  D) Yunanistan

  6. Lozan Barışı sonrasında, Yeni Türk Devleti ile aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları kesinliğe kavuşmamıştır?

  A) Suriye
  B) Irak
  C) Sovyet Rusya
  D) Yunanistan

  7. Lozan Barış Konferansında, Yunanistan ve Suriye sınırlan aşağıdaki antlaşmalardan hangilerine göre belirlenmiştir?

  A) Mudanya – Kars
  B) Moskova – Ankara
  C) Gümrü – Kars
  D) Mudanya – Ankara

  8. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı’nın uzun sürmesinin nedenlerinden olamaz?

  A) Türk delegasyonunun tam bağımsızlık için direnmesi
  B) İtilaf Devletlerinin kapitülasyonlarla elde ettikleri ekonomik çıkarları sürdürmek istemesi
  C) İngiltere’nin konferanstan ayrılmasıyla görüşmelerin bir süre durması
  D) Türklerin l. Dünya savaşından yenik çıkması

  9. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

  A) Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında görüşmeler yoluyla belirlenecek olması
  B) Boğazların yönetiminin Türkiye’ye bırakılması
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Karaağaç’ın savaş tazminatı karşılığı Türkiye’ye bırakılması

  10. İngiltere’nin, Ortadoğu ile ilgili plânlarının bozulmasında en etkili antlaşma aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  A) Londra Konferansı
  B) Ankara Antlaşması
  C) Mudanya Mütarekesi
  D) Lozan Barış

  Cevaplar:

  1-b
  2-c
  3-a
  4-c
  5-d
  6-b
  7-d
  8-d
  9-b
  10-d

  alıntı

  İnkılap Tarihi Tes Soruları – Lise


  İnkılap Tarihi Tes Soruları – Lise

  Misakı Millide
  I. Arap ülkelerinde halk oylamasına gidilmesi

  II. İtilaf devletlerinin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi
  III. Boğazların dünya ticaretine açılacağı

  IV. Kapitülasyonların kabul edilmeyeceği

  V. Batı Trakya da halk oylamasına gidilebileceği

  VI. Düyunu umumiye nin kabul edilmemesi belirtilmiştir.

  Bunlardan hangileri tam bağımsızlık ilkesi ile doğrudan doğruya ilgilidir?

  A) I – III

  B) III – IV – V

  C) II – IV – VI

  D) II – V

  E) II – III – IV

  2. Misak-ı milli ile milli varlığımıza zararlı olan kapitülasyonların kaldırılması kabul edildi.

  Bundan amaçlanan nedir?

  A) Ticareti geliştirmek

  B) Siyasal bağımsızlık

  C) Milli egemenlik

  D) Üretimin artması

  E) İşgallerin sona erdirilmesi

  – 1776’da ABD bağımsızlık beyannamesinin ilan edilmesi -1789’da Fransa’da insan ve vatandaşlık hakları beyannamesinin ilan edilmesi

  Yukarıda verilen olaylar, gerçekleştikleri ülkelerde bağımsızlık ve milli hakimiyet adına önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.

  Türk inkılabının temelini oluşturan bağımsızlık beyannamesi aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Havza genelgesi

  B) Erzurum kongresi kararları

  C) Amasya genelgesi kararları

  D) Amasya protokolü kararları

  E) Sivas kongresi kararları

  4. Mustafa Kemal’in Amasya genelgesi ile ortaya koyduğu kurtuluş savaşı stratejisinin, kongreler sonrasında yürürlüğe koymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Millet çoğunluğunun da onayını almak istemesi

  B) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanması

  C) Hareketlerinin milli iradeye dayandırılması

  D) Genelgenin bütün Anadolu da duyulup benimsenmesi

  E) Acele değil, ihtiyatlı hareket etmesi

  5. Milli mücadelenin hazırlık döneminde;

  I. Genelgeler yayımlanmıştır.

  II. Kongreler toplanmıştır.

  III. Temsil heyeti kurulmuştur.

  IV. Amasya görüşmeleri yapılmıştır.

  V. Son Osmanlı mebusan meclisi toplanmış ve misak-ı milli ilan edilmiştir

  Anadolu hareketi ile İstanbul hükümeti, bu gelişmelerden hangisi yada hangilerinde birlikte hareket etmiştir?

  A) Yalnız I

  B) IV – V

  C) Yalnız IV

  D) II – III

  E) I – II – III

  6. Kurtuluş savaşının ilk dönemlerinde;

  II. Direniş cemiyetlerinin kurulması

  III. Kuva yi milliye nin oluşturulması

  IV. Çeşitli bölgelerden kongrelerin toplanması

  Aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

  A) I. dünya sona erdiği

  B) Anadolu’da milli uyanışın başladığının

  C) Avrupalıların içişlerimize karışmasının önlenmek istendiğinin

  D) Otorite ve güç peşinde kazanma peşinde koşanların olduğunun

  E) İstanbul hükümetinin deneyimlerinden yararlanıldığının

  TEST CEVAPLARI
  1. II. Öncülde verilen “işgal edilen yerlerden çekilme” ifadesi zaten doğrudan bağımsızlıkla ilgilidir. IV ve VI öncüllerindeki kapitülasyonlar ve düyunu umumiye yabancıların direk olarak ekonomimize direk müdahale ettikleri kavramlardır. Bunların kaldırılmasıyla da ekonomik bağımsızlık gerçekleşmiştir. DOĞRU SEÇENEK C

  2. kapitülasyonlar Osmanlı devleti nin bazı devletlere tanıdığı gümrük ve ticaret kolaylığıdır. Bu sebeple Avrupa da üretilen mallar Osmanlı ülkesine çok ucuz olarak girmiş bu da Osmanlı devletinde ücretimin durmasına sebep olmuştur. Kapitülasyonlar kaldırılarak yerli üreticiler korunmuş ve üretimde artış sağlanmıştır. DOĞRU SEÇENEK D

  3. Amasya genelgesinin içerdiği maddelere bakıldığında ( 1. 2. ve 3. maddeleri ) bir ihtilal beyannamesi olduğu anlaşılıyor. DOĞRU SEÇENEK C

  4. Mustafa Kemal Amasya genelgesi kararları diğer kongrelere de onaylatarak çoğunluğun onayını almak böylece daha etkin ve tutarlı hareket etmek istemiştir. DOĞRU SEÇENEK A

  5. Amasya görüşmeleri İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında gerçekleşmiş buradan çıkan kararlar da Osmanlı mebusan meclisi kapatılmıştır. DOĞRU SEÇENEK B

  6. kurtuluş savaşının ilk dönemlerinde İstanbul hükümetinin işgallere karşı sessiz kalması ve ortada da başka merkezi yönetimin bulunmamasına rağmen halkın bir takım oluşumlar meydana getirmesi milli bilincin oluştuğunu gösteriyor. DOĞRU SEÇENEK B
  Bu içerik internet kaynaklarından derlenmiştir

  İnkılap Tarihi Karma Testler 2

  İnkılap Tarihi Karma Testler 2

  1. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in 9. ordu müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilmesinde etkili olmamıştır?

  A) İstanbul hükümetinin onu İstanbul’dan uzaklaştırmak istemesi
  B) Padişah tarafından daha önceden tanınan birisi olması
  C) Aldığı görevleri yerine getiren bir subay olması
  D) İstanbul hükümetinin kurtuluş savaşını başlatmak için göndermesi

  2. Kuva-yi Milliye’nin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Yurdumuzu düşmanlardan temizlemiştir.
  B) İşgalleri yavaşlatmış yer yer durdurmuştur.
  C) Milli güçlere zaman kazandırmıştır.
  D) İsyanların bastırılmasında rol oynamıştır

  3. M. Kemal Sivas Kongresinin yapılacağını nerede duyurmuştur?

  A) Samsun’a Çıkışında
  B) Havza Mitinginde
  C) Amasya Genelgesinde
  D) Erzurum Kongresinde

  4. Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz?

  A) Ulusal Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirlenmiştir
  B) Milli sınırlarımız çizilmiştir.
  C) Millet iradesine önem vermiştir.
  D) Kurtuluş Savaşının yöntemi belirlenmiştir.

  5. Yurdumuzdaki Milli Cemiyetler nerede birleştirilerek tek isim altında toplanmıştır?

  A) Amasya Genelgesinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Amasya Protokolünde
  D) Sivas Kongresinde

  6. Manda ve Himaye kesin olarak aşağıda-kilerden hangisinde reddedilmiştir?

  A) Sivas Kongresinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  D) Amasya Tamiminde

  7. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde görüşülen konulardan biri değildir?

  A) Azınlık hakları
  B) Boğazlar
  C) Ulusal irade
  D) Milli sınırlar

  8. I. Doğu meselesi çözümlendi
  II. Yeni bir devlet anlayışı fikir ortaya çıktı.
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A) Erzurum Kongresi
  B) Amasya Genelgesi
  C) Misak-ı Milli Kararları
  D) Sivas Kongresi

  9. I. Erzurum Kongresi
  II. Sivas Kongresi
  III. Amasya Genelgesi
  IV. Amasya Görüşmeleri
  V. İstanbul’un işgali
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) I-II-III-IV-V
  B) II-IV-III-V-I
  C) III-I-II-IV-V
  D) III-I-IV-II-V

  10. Mustafa Kemal ile Amasya görüşmelerini yapan İstanbul hükümeti ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Damat Ferit Paşa hükümeti -Enver Bey
  B) Ali Rıza Paşa hükümeti-Salih Paşa
  C) Ahmet İzzet Paşa hükümeti-Refet Bey
  D) Salih Paşa hükümeti-Bekir Sami Bey

  cevaplar

  1. d
  2. a
  3. c
  4. b
  5. d
  6. a
  7. b
  8. a
  9. c
  10. b

  alıntı

  İnkılap Tarihi Karma Testler 1

  İnkılap Tarihi Karma Testler 1

  1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?

  A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
  B) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına güven duyması
  C) Almanya’ya Ortadoğuda Pazar sağlamak istemesi
  D) Devletin yeniden avrupada kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi

  2. I. Rusya’ya yardım etmek
  II. Osmanlı devletini teslim almak
  III. İttifak devletlerini Balkanlarda yenmek
  İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cephede savaşmışlardır.

  A) Kafkasya
  B) Çanakkale
  C) Mısır (Kanal)
  D) Irak

  3. I. Dünya savaşında İngiltere’nin sömürgeleriyle ilişkisini kesmek amacıyla, Almanya’nın isteği doğrultusunda aşağıdaki hangi cephe açılmıştır?

  A) Kanal (Süveyş)
  B) Kafkasya
  C) Çanakkale
  D) Suriye-Filistin

  4. Osmanlı imparatorluğunun I. Dünya savaşı öncesi yaptığı son savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trablusgarp
  B) 93 Harbi
  C) Kırım Harbi
  D) Balkan savaşları

  5. Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrikada kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Trablusgarp-İtalya
  B) Mısır-İtalya
  C) Trablusgarp-İngiltere
  D) Tunus-Fransa

  6. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü itilaf devletleri içerisinde yer almaz?

  A) İngiltere
  B) Rusya
  C) Fransa
  D) Almanya

  7. I. Balkan savaşı sonunda en çok hangi devlet toprak kazanma bakımından kazançlı çıkmıştır?

  A) Bulgaristan
  B) Sırbistan
  C) Yunanistan
  D) Karadağ

  8. Türklere yönelik yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak. Milletin haklarını dünyaya duyurmak için kurulan Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kilikyalılar Cemiyeti
  B) Doğru Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  C) Milli Kongre Cemiyeti
  D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

  9. Yunanistan’a Doğu Trakya ile İzmir ve çevresini işgal etme yetkisi itilaf devletleri tarafından nerede tanınmıştır?

  A) Paris Barış konferansı
  B) Mondros Ateşkes antlaşması
  C) Londra konferansı
  D) Wilson ilkeleri

  10. Önce İngilizler tarafından işgal edilmesine rağmen daha sonra Fransız işgaline terk edilen Osmanlı vilayetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Mersin-Konya-Afyon
  B) Urfa-Antep-Maraş
  C) Hatay-Mersin-Adana
  D) Adana-Hatay-Maraş

  Cevaplar:

  1. c
  2. b
  3. a
  4. d
  5. a
  6. d
  7. a
  8. c
  9. a
  10. b

  alıntı

  Sponsorlu Bağlantılar

 • İnkılap Tarihi Ders Notları İçin Yorum Yap