İstatistiğe Neden İhtiyaç Duyarız ?

İstatistiğe Neden İhtiyaç Duyarız ?: Günlük Yaşamımızda Çevr... - Bu makaledeki notlar: ..

Bu yazı İstatistiğe Neden İhtiyaç Duyarız ? hakkında özet bilgiler içerir. İşinize yarayacağınızı düşünüyorum. Tam da not almalık…

Günlük yaşamımızda çevremizde olup biten pek çok olayla ilgilenir ve birçok soruya cevaplar ararız. Örneğin, hafta sonu yapılacak bir futbol maçının sonucu ne olabilir? Gelecekte dünyada ekonomik açıdan hangi endüstri dalları önemli olacaktır? Yapılan bazı gözlemlere dayanarak dünya ikliminde nasıl bir değişiklik beklenmektedir? Trafik kazaları ile ülkenin eğitim ve öğrenimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Ülkemizdeki
nüfus artışı dikkate alınarak önümüzdeki 15-20 yıl içinde yapacak ve yakacak odun ihtiyacı ne olacaktır? Dünyadaki sanayileşmenin doğal kaynaklar üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olmuştur?

Bu ve buna benzer sorular zihnimizi çok sık meşgul eder. Bu soruları, daha önce bu konularda toplanan sayısal değerleri gösteren bir takım şekil ve grafiklerden yararlanarak cevaplandırabiliriz. Fakat bazı sorular hakkında elimizde hiçbir bilgi ve görüş olmayabilir. Ancak bazı hedefleri gerçekleştirebilmemiz, bu soruları cevaplandırmamıza bağlıdır. İşte bizim bilgisiz ya da sınırlı bilgiye sahip olduğumuz soruları doğru ve güvenilir bir biçimde cevaplandırabilmemiz, bu sorularla ilgili bilimsel
verilerin tasnifi, istatistiksel olarak çözümü ve yorumlanmasına bağlıdır. İstatistik sözcüğünün kökeni konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Bazı dil bilimciler sözcüğün Latince’de “durum “ ya da “vaziyet” anlamına gelen status kökünden türediğine inanırken, bazıları stato kökünden geldiğine ya da İtalyanca’da devlet anlamında kullanılan “istatista” sözcüğünden türediğine inanırlar. Başka bir grup bilimci ise,
sözcüğün “gözlem” anlamına gelebilen statizein sözcüğünden türemiş olabileceğini belirtmektedirler (Arıcı, 2001). Bu görüşler fazla önemli değildir. Önemli olan, bugün kullandığımız kavramın oldukça eski bir geçmişinin olduğunun bilinmesidir.

Dilimizde istatistik sözcüğünün ilk kez ne zaman, kimler tarafından ve ne anlamda kullanıldığına dair elimizde yeterli ve kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bugün istatistik sözcüğüne yüklenen pek çok anlamları veren ihsai (sayımla ve sayılarla ilgili) ve ihsaiyat (istatistik) sözcük ve kavramlarının Cumhuriyetten önceki dönemlerde kullanıldığı bilinmektedir

İstatistik üç şekilde tanımlanabilir. Bunlar;

1. Belli konularda toplanan sayısal değerler ile ileri sürülen bir takım şekil ve grafiklerdir. Bu tanıma örnek olarak, Türkiye’de
yıllar itibariyle ağaçlandırma alanı ve bu alanlar için harcanan para durumunu gösteren şekil ve grafikler verilebilir.

2. Pozitif bilimin esası olan deney ve denemeler planlama, gözlem yapma, verileri toplama, toplanan verileri düzenleme, analiz etme, yorumlama, objektif ve doğru karar verme ile ilgili bilimsel teknik ve metotlar geliştiren ve uygulayan bir bilim şeklinde
tanımlanmıştır (Akar ve Şahinler, 1997).

3. Şansa bağlı olarak elde edilen ve örneklerden hesaplanan ortalama ve varyans gibi çeşitli değerlere verilen addır. Benzer şekilde, korelasyon ve regresyon katsayıları örnekten hesaplanıyorsa birer istatistiktirler.

İstatistik genel olarak herhangi bir gerçekliğin, herhangi bir toplu olayın sayısal doğasını anlamamıza, bu olayı (veya olayları) özelliklerine göre ayırmak ve birbirleriyle mukayese etmek suretiyle başkalarına anlatmamıza yarayan bir bilim dalıdır. Öyle ki, istatistik günümüzde uygulandığı alana göre özel isimlerle anılan bir yöntem-bilim haline
gelmiştir. Biyoloji ve sağlık bilimleri uygulamalarını esas alan istatistiksel çalışmalar biyometri veya biyoistatistik, ekonomi, iş ve işlemleri için ekonometri, teknoloji ve mühendislik uygulamaları için teknometri, psikolojik araştırma yöntemleri için psikometri ve sosyolojik çalışmalar için sosyometri gibi özel terimlerle tanımlanmıştır

Sponsorlu Bağlantılar

İstatistiğe Neden İhtiyaç Duyarız ? İçin Yorum Yap