Kaptan Kusto Kimdir

Kaptan Kusto Kimdir Kaptan Kustonun Hayatı - Bu makaledeki notlar: kaptan kusto kaptan kusto kimdir kaptan..

Kaptan Kusto Hayatı Ne Acayip

Time dergisinin 20. yüzyılın en önemli simaları arasında gösterdiği ünlü deniz ara ştırmacısı ve bilgini Kusto, sonunda, Kur’ an’ a hayran olmuştur.
Kaptan (Jacgues Yues) KUSTO
(1910-1999)

Fransız sualtı araştıncısı, kşifl ve yazandır. Sualtı dünyasmı anlatan filmleri ve kendi buluşu olan iki kişilik derin daima hücresi ile billniı. Şöhreti Fransız Cumhurbaşkanını geçmiş olan Kusto 26 yaşmdan itibaren denize ve su altına merak sardı. Araştırdıkça da bir başka güzellik dünyasıyla karşılaşmaktan gelen büyük bir zevkle deryalara hayran kaldı. 195 l’den itibaren Katipso adlı gemiyi satın alarak ve su altında daha fazla durmasını

sağlayacak bir kısım aletleri geliştirrek, ihtisasını derinleştirdi. Dünyanın bütün denizlerinde ve büyük sularında filmler çekti, televizyon programları hazırladı aynı konuda kitaplar yaz. Büyük akvaryumlar ve müzeler kurdu.
Dünya televizyonlannda uzun müddet yayınlanan Yaşayan Deniz programı ile okyanusların sırlarım gözler önüne getirdi. Cebelitank Boğazı’ndaki araştırmalannda iki farklı denizin su kütlelerinin birbirine karışmadığını tespit etti. Aralarında yoğunluk farkı olduğundan Atlas Okyanusu’na ait su kütlesi üstte, Akdeniz’e ait su kütlesi de altta olmak üzere iki su kütlesi birbirlerinin tarafına devamlı olarak aktıklan halde birbirlerine karışmamaktaydı. Yani, Atlas Okyanusu’nun suyu Cebelitank Boğazı’ndan Akdeniz’e, Akdeniz’in suyu da Atlas Okyanusu’na akmakta, fakat iki su kütlesi arasında su alışverişi olmamaktaydı. Bu çalışma ve incelemenin sonunda keşfettiği bütün bilgilerin 1400 yı1 önce Kur’an-t Kerim’de bildirildiğini görünce önce şaşırdı, sonra Kur’an’m hak kitap olduğunu kabul etti.

Kaptan Kusto Kur’an’a hayran olmasına sebep olan olayı şöyle anlatır:
“1962 senestnde Alman ilim adamları, Aden Körfezi ile Kztlderu:z’irı birleştiği Mendeb Boğazt’nda, Kıztldeniz’irı suyu ile Hint Okycmusu’rıun suyunun birbirine kanşrnadığtnı belirlemişlerdL Biz de Cebelıtank Boğazı’ndan karşılıklı akıntı olduğu bilinen AtLas Okyanusu ile Akdeniz’in sulanmn birbirine kanşıp, kanşmadığtnı araştırmaya başladık. Önce, Akdeniz’in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve yoğunluğu ile barındırdığı canlıları tespit ettik. Aynı araştırmayı Atlas Okyanusu’nda tekrarladık. iki su kütlesi binlerce yıldır Cebetttank Boğ azı’nda birleşiyordu. Bu durumda. iki su kütlesinin kanşması ile tuzluluk, yoğunluk gibi unsurların birbirine denk, hiç olmazsa birbirine yakın
olması icap ediyordu. Halbuki, her iki denizin en yakın lasımlannda bile deniz suyu kendi özelliğini koruyordu.
Yani, iki denizin birleşme sathında bir su perdesi iki deniz suyunun birbirine kanşmasını engelliyordu. Bu durumu açtığım Profesör Maurice Bucaille, bunda şaşılacak bir şey olmadığını, İsldm’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in bunu açık bir şekilde yazdığını söyledL Hakikaten bu hakikat, Kur’an-ı Kenim ‘de dosdoğru açıklanıyordu. Bunu öğrenince Kur’an-ı Kerim ‘in Allah kelCımı olduğunu anladım. İslam dini, manevi gücü ile bana kaybettiğim oğlumun acısı- na dayanma sabrını verdi

Sponsorlu Bağlantılar

Kaptan Kusto Kimdir” İçin Bir Cevap

Kaptan Kusto Kimdir İçin Yorum Yap