Kara Cisim Işıması Nedir

Kara Cisim Işıması Nedir Siyah Cisim Işıması - Bu makaledeki notlar: kara cisim ışıması kara cisim ışıması..

Kara Cisim Işıması – Kara Cisim Işınımı Nedir

Kara Cisim Işıması – Kara Cisim Işınımı Nedir

Kara cisim ışıması, herhangi bir cismin, ısısına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışımadır. Elektromanyetik ışınım, oluşma tarzına göre iki gruba ayrılır. Isıl (termal) ışınım ve ısıl olmayan ışınım. Isıl ışınıma, kara cisim ışıması da denilmektedir.

Evrendeki her cisim ya da parçacık, enerjisine ya da diğer deyişle ısısına bağlı olarak belirli frekansta elektromanyetik ışınım salar. Önceleri cismin ya da parçacığın ısısına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışınımın frekansının sıfırdan -kuramsal olarak- sonsuza kadar olabileceği düşünülüyordu. Fakat deney sonuçları böyle değildi ve bu duruma “mor ötesi katastrofu” denildi. Planck Kanunu ile bu sorun çözüldü ve Planck’ın burada yaptığı “enerjinin kuantum durumunun değişmesiyle salındığı” önermesi, kuantum fiziğinin temelini attı.

Oda sıcaklığındaki cisimler esas olarak kızılötesi (enfra ruj) elektoromanyetik ışınım yaparlar, dolayısıyla insan gözü tarafından algılanamaz. Daha yüksek ısılarda ise insan gözünün algılayacağı frekanslarda ışınım yaparlar.

Örnek vermek gerekirse; bir metal teli ısıtmaya başladığımızda ilk olarak cismin ısındığını daha sonra yavaş yavaş kırmızı bir renk aldığını, ısıya maruz kalma süresi devam ettikçe de maviye doğru renginin değiştiğini görmemiz mümkündür.Bu cismin ısınmaya maruz kaldığında rengini değiştirdiğine ve sonuç olarak da cisimlerin ısındıkça renklerinde değişmeler olduğunu yani renklerin belirli ısılara sahip olduğunu görmüş oluruz. Cisimlerin renklerindeki bu değişim Kelvin ölçü birimiyle ölçülür. 19. yy’da Lord William Kelvin tarafından icat edilmiş ve geliştirilmiştir.

Isıl ışıma, cismin sahip olduğu ısıya 273°C eklenerek bulunur. 0°C, 273°K’e eşittir (0°C = 273°K). Siyah rengin oda sıcaklığında sıfır ışık yansıttığı kabul edilir. Isıtılmaya başlandığında düşük sıcaklıklardan itibaren kırmızı, yüksek sıcaklıklarda ise turuncu, sarı ve mavi tonları gözlemlenir.

Siyah Cisim Işıması Nedir – Siyah Cisim Işıması Hakkında Bilgiler

Eğer bir cisim üzerine düşen tüm ışınları soğurursa bu tür cisimlere siyah cisim adı verilir. Bununla beraber bir siyah cisim bu şekilde absorbe ettiği ışımayı dışarıya vermek zorundadır. Siyah cismin yaydığı ışıma çeşitli dalga boylarının bir karşımı şeklinde kesiksizdir. Fakat her sıcaklıkta ışımanın şiddetinin belli bir dalga boyu için maksimum bir değere ulaşır. Düşük sıcaklıklarda maksimum ışımanın yapıldığı dalga boyu, uzun dalga boylarına karşı gelirken cismin sıcaklığının arttırılması ile birlikte cisim tarafıdan yapılan maksimum ışımanın yapıldığı dalga boyuda daha kısa dalga boylarına doğru kayar. Siyah cisim görünür bölgede ışıma yaptığında kırmızı ışıma yaparken, sıcaklığı arttıkça turuncu, sarı ve maviye doğru değişen ışıma yapar.Işımanın şiddetinin ışımanın dalgaboyuna bağlı olması dalga kuramına göre açıklanamaz. Çünkü dalga kuramına göre ışımanın şiddeti genliğinin karesi ile orantılıdır. Aşağıdaki şekilde; sıcaklığın artışı ile ışıma şiddetinin dalga boyuna karşı nasıl değiştiği gösterilmiştir.

Planck Kuantum Kuramı

Siyah cisim ışımasında gözlenen bu olayı açıklayabilmek için 1900 yılında M. Planck kuantum kuramını önermiştir. Planck, ışıma enerjisinin ancak belli büyüklüklerde soğrulup yayımlanabileceğini yani kuantumlar halinde alınıp verileceği ileri sürülmüştür. Her kuantum enerjisi, ışımanın frekansı h ile orantılıdır.

E=h.f

burada h Planck sabiti olup değeri 6.62×10-34 Js dir. Işımanın frekansı arttıkça kuantumun enerjisi ve kuantumlardan oluşmuş enerji akımı olarak tanımlayabileceğimiz ışımanın enerjiside artar. Bu nedenle; siyah cisim ışımasında sıcaklık yükseldikçe yayımlanan ışıma gittikçe daha kısa dalga boylarına doğru kayar.

Siyah Cisim Işıması

Siyah Cisim Işıması
Siyah Cisim Işıması – Siyah Cisim Işıması Nedir – Siyah Cisim Işıması Hakkında

Eğer bir cisim üzerine düşen tüm ışınları soğurursa bu tür cisimlere siyah cisim adı verilir. Bununla beraber bir siyah cisim bu şekilde absorbe ettiği ışımayı dışarıya vermek zorundadır. Siyah cismin yaydığı ışıma çeşitli dalga boylarının bir karşımı şeklinde kesiksizdir. Fakat her sıcaklıkta ışımanın şiddetinin belli bir dalga boyu için maksimum bir değere ulaşır. Düşük sıcaklıklarda maksimum ışımanın yapıldığı dalga boyu, uzun dalga boylarına karşı gelirken cismin sıcaklığının arttırılması ile birlikte cisim tarafıdan yapılan maksimum ışımanın yapıldığı dalga boyuda daha kısa dalga boylarına doğru kayar. Siyah cisim görünür bölgede ışıma yaptığında kırmızı ışıma yaparken, sıcaklığı arttıkça turuncu, sarı ve maviye doğru değişen ışıma yapar.Işımanın şiddetinin ışımanın dalgaboyuna bağlı olması dalga kuramına göre açıklanamaz. Çünkü dalga kuramına göre ışımanın şiddeti genliğinin karei ile orantılıdır. Aşağıdaki şekilde; sıcaklığın artışı ile ışıma şiddetinin dalga boyuna karşı nasıl değiştiği gösterilmiştir.

PLANCK KUANTUM KURAMI

Siyah cisim ışımasında gözlenen bu olayı açıklayabilmek için 1900 yılında M. Planck kuantum kuramını önermiştir. Planck, ışıma enerjisinin ancak belli büyüklüklerde soğrulup yayımlanabileceğini yani kuantumlar halinde alınıp verileceği ileri sürülmüştür. Her kuantum enerjisi, ışımanın frekansıile orantılıdır.
burada h Planck sabiti olup değeri 6.62×10-34 Js dir. Işımanın frekansı arttıkça kuantumun enerjisi ve kuantumlardan oluşmuş enerji akımı olarak tanımlayabileceğimiz ışımanın enerjiside artar. Bu nedenle; sşyah cisim ışımasında sıcaklık yükseldikçe yayımlanan ışıma gittikçe daha kısa dalga boylarına doğru kayar.

Karacisim Işıması

Karacisim Işıması

Karacisim Işıması – Karacisim Işıması Nedir – Karacisim Işıması Hakkında – Fizik

Kirchhoff Yasası

Cisimlerden aldığımız tayfı içeren üç adet yasadır.
Bu yasalar gözlenen tayfı tanımlamak için kullanılmaktadır.
1. Sıcak bir katı, sıvı yada gaz yüksek basınç altında sürekli bir spektrum verir.

2. Düşük basınç altında ve yüksek sıcaklıktaki bir gaz salma çizgileri üretir.

3. Sıcak bir süreklilik önünde bulunan düşük basınç altındaki gaz sogurma çizgileri verir.

Isı Transferi

Bütün cisimler ışınım yayar ve ışınım alır.
Hayatımızın bütün anlarında bu ısıya maruz kalırız.
Cismin sıcak olması daha fazla enerjinin dışarıya verilmesi anlamına gelir.
Çevresinden daha sıcak olan bir cisim aldığından daha fazla enerjiyi dışarıya verir.
Eğer bünyesel olarak ısı (enerji) kaynağı mevcut degilse o cisim sogumaya başlar.

Enerji Transferi

Enerjinin aktarimi için üç yöntem vardır:

İletim:
parçacıklar enerjilerini komşularıyla paylaşırlar
Konveksiyon:
parçacıkların kütlesel hareketleri, örn. türbülans
Işınım:
enerjinin fotonlarla taşınması

Cisimlerin İç Enerjileri

Bütün cisimler iç enerjilere sahiptirler ve bunlar parcacıkların mikroskopik hareketleri ile kontrol edilirler.
Bu hareketler tarafından kontrol edilen sürekli enerji düzeyleri vardır.
Eger bir cisim ısısal denge halinde ise bu cisim tek bir büyüklük ile temsil edilebilir, bu büyüklük ise sıcaklıktır.

Cisimlerin Yaydıkları Işınım

Isısal dengede bulunan bir cisim tüm dalgaboylarında enerji yayar.
sonuçta sürekli bir tayf ortaya çıkar
Buna ısısal ışınım adı verilir.

Karacisim Işınımı

Siyah bir cisim yada karacisim bütün dalgaboylarında üzerine düşen ışınımı sogurur.
Bu karacisim ayrıca ısısal ışınım yayar, örn. fotonlarla!.
ocaktan yeni çıkmış kor halindeki demir gibi
Yayınlanan enirjini miktarı(birim alan başına) sadece karacismin sıcaklığına bağlıdır.

Plank Işınım Yasası

1900 yıllarında Max Planck karacisimden gelen ışığın özelliğini belirledi.
Plank Yasası, farklı sıcaklıklardaki bir karacismin ışınımı hesaplamak için kullanılan denklemdir

Wien Yasası

Karacisimdan yayınlanan enerjinin maksimum dalgaboyu aşagıdaki ifade ile verilir:

Wien Yasasının Sonuçları

Sıcak cisimler mavi renkte görülür .
Soğuk cisimler kırmızı renkte görülür.
Yıldızların yüzeyleri hariç her tarafı karacisim gibi davranır.
mavi yıldızlar kırmızı yıldızlardan daha sıcaktır

Stepfan-Boltzmann Yasası

Yayınlanan enerji sıcaklığa bağlı olarak çok hızlı artar.

Tiki katı arttığında ışınım gücü 16 kat artar: 24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

Enerji Akısı

F, enerji akısı, bir cisimden yayılan birim alan başına enerji miktarıdır.

Birimleri enerji, alan ve zamandır.
Işınımgücü

Bir cisim tarafından yayınlanan toplam enerji.
Bir küre için (yıldız benzeri) Alan= 4r2 (m2) ile verilir.
Buna göre L ışınımgücü: şeklindedir.

Dünya’ya Yaklaşan Gizemli Cisim!

:öhh:
Bilim dünyasında eşi benzeri olmayan gelişme, yaşamın oluşmasını sağlayan elementleri içeren bir madde, galaksinin bilinmeyen bir köşesinden Güneş Sistemi’ne sürüklendi. Galaksinin sırlarının anlaşılmasında gök bilimcilere yeni ipuçları verecek…

Dünya’nın 332 bin kilometre üzerinde bulunan ve Güneş Sistemi’nin en uç noktalarını inceleyen IBEX (Yıldızlararası Sınır Kâşifi) uydusu, dış galaksilerden Güneş Sistemine giren ve yaşamın oluşması için temel elementleri taşıyan bir madde tespit etti. Maddenin, yıldızlar, gezegenler ve Dünya’daki yaşamın oluşmasını sağlayan oksijen, helyum, hidrojen ve neon elementlerini içerdiği ve evrenin herhangi bir köşesinden gelmiş olabileceği belirtildi. Maddenin içeriğini oluşturan elementlerin, süpernova patlamasıyla yok olan yıldızların galaksinin dört bir yanına saçılmış parçacıkları olduğu ifade edildi. Süpernova patlamasıyla ortaya çıkan madde, yıldızlararası rüzgârlar sayesinde Güneş Sistemi’ne kadar sürüklendi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Güneybatı Araştırma Enstitüsünden David McComas, “Güneş Sistemi’ne yabancı olan yıldızlararası bu maddenin iyi analiz edilebilmesi, galaksinin geri kalanı hakkında yeni bilgiler edinebilmemiz adına büyük önem taşıyor” dedi.

OKSİJEN NEREYE GİTTİ?
Samanyolu Galaksisi’nin bilinmeyen bir köşesinden gelen madde üzerindeki ilk analiz IBEX uydusu tarafından gerçekleştirildi. Maddenin içeriğindeki elementlerin birbirlerine oranlarını tespit eden uydu, maddenin içinde her 20 neon atomuna karşılık 74 oksijen atomu bulunduğunu tespit etti. Normalde, Güneş Sistemi’nde her 20 neon atomuna karşılık 111 oksijen atomu bulunuyor. Gök bilimciler, bu tespitle, Güneş Sistemi’ne kıyasla yıldızlararası boşlukta daha az oksijen bulunduğunu tespit etti. Analizler, gezegenlerin ve gezegenler üzerindeki hayatın oluşmasında çok önemli bir role sahip olan oksijen ve hidrojenin Güneş Sistemi’nde yeterince bulunduğu bir kez daha ortaya koyarken, yıldızlararası boşlukta neden oksijenin neden az bulunduğu sorusunu da doğurdu.

GÜNEŞ YER DEĞİŞTİRDİ!
Bazı gök bilimciler, Güneş’in uzayda çok az oksijen bulunan bir noktada oluştuğunu, geride kalan milyonlarca yıl içinde bugünkü konumuna geldiğini öne sürüyor. Diğerleri ise yıldızlararası boşluktaki oksijenin buzul kütlelerin veya toz bulutlarının içinde hapsolmuş olabileceğini savunuyor. NASA’nın Goddard Uzay Uçuşu Merkezi’nden Eric Christian, “Güneş Sistemi’nin dışındaki basıncın ve buradan gelen materyallerin incelenmesiyle, içinde bulunduğumuz sistemin büyüklüğünü ve şeklini daha iyi anlayabiliriz…” dedi.

İlginçhaber

EMEĞE SAYGI +REP LÜTFEN

Sponsorlu Bağlantılar

Kara Cisim Işıması Nedir İçin Yorum Yap