Kasa Defteri Nasıl Tutulur Örnek

Kasa Defteri Nasıl Tutulur Örnek Günlük Kasa Defteri Nasıl Tutulur - Bu makaledeki notlar: kasa defteri nasıl tutulur kasa defteri..

Günlük Kasa Defteri Örneği

İşletmenin kasa ile ilgili işlemlerinin günü gününe yazıldığı defterdir. İşletmeler kasalarına gİren ve çıkan paraların takibini ve kontrolünü bu defter aracılığıyla yaparlar. VUK açısından kasa defteri tutulması zorunlu defterlerden değildir. Diğer bir ifade ile vergi yasaları açısından kasa defteri tutma zorunluluğu yoktur. Ancak her işletme kasa takibini herhangi bir kayıt sistemiyle yapmaktadır.

Genellikle kasa defteri ciltli ve sayfaları karşılıklı aynı sıra numaralıdır. Kasa defterinin sol sayfasına bir gün önceden devredilen kasa mevcudu ve o gün içinde tahsil edilen paralar, sağ sayfasına ise o gün içinde yapılan ödemeler ve o gün akşamında kasada kalan kasa bakiyesi yazılır. Tahsilat ve ödemeler belgelerine dayanıtarak kasa defterine topluca yazılabilir.

Aşağıda kasa defterinin yazımına bir örnek verilmiştir:

Bilgisayar paket proğramı kullanan işletmeler, kasa takiplerini kasa proğramından yaparlar. Nakit işlemleriyle ile ilgili hareketleri kasa yardımcı hesabından ve kasa defterinden görebilirler.

Kasa Defteri Nasıl Tutulur

Madde 53 – Her mali yıl başından bir ay önce mütevelliler, o yıl için vakıfları namına yapacakları türlü sarfiyatın ve tahmin ettikleri gelirlerin miktarlarını gösterir bir bütçe ile hayrat ve akaratın zaruri tamirlerini ve tezyidi varidat için düşündükleri çareleri mübeyin bir rapor tanzim ederek bulundukları mahallin vakıflar idaresine verirler. Bu nizamnamenin neşrinden sonra ilk verilecek rapor:
A – Vakıfların vakfiyelerinin veya bu mahiyetteki vesikalarının suretleriyle vakfının varidat kaynaklarının ve hayratının cinsi vasfı ve mahlalleri ve tapuları hakkında bir izahname raptedilecektir.
B – Fazlai varidatın meşrutünlehi evlat ise, mevcut olan evlat isimleri-vakfiyede batnı evvel gibi bazı şartlarla fazla, bir kısım evlada ait ise buna ait malümat ile birlikte gösterilecektir.
C – Varidattan bir kısmı veya tamamı imarı hayrat veya tebdil ve tezyidi akara meşrut ise bu baptaki malümat ve mütalaa.
D – Tevliyetin ne gibi vesika müsteniden yapılmakta olduğu. Mütevelliler yıllık icraatında bu raporun haricine çıkamazlar. Bütçe ve raporların tasdikı, ile mütevellilere iadesi lazımdır. Bu suretle iki ay zarfında tasdik veya iade edilmiyen bütçe ve raporların yalnız mukannen kısımları musaddak addolunur ve mütevellilerin bunlara müsteniden vuku bulacak sarfiyatı her sene sonundaki muhasebelerinde kabul olunur. Gayri mukannen sarfiyat için gereken muamelenin yapılması zımnında mahalli evkaf idarelerine resmen yazı ile müracaat ederler. Evkaf idareleri bu müracaat üzerine iki ay zarfında icabını tayin ve tebliğe mecburdur. Büyük tamir işleriyle akar tezyidi hakkındaki projeler umum müdürlük idare meclisince incelenir ve verecekleri karar mütevellilere tebliğ olunur.

Madde 54 – Mütevelliler, her mali yılın en çok altıncı ayı sonuna kadar geçmiş yıla ait gelir ve masraf miktarlarını, idareden bedeli mukabilinde alacakları matbu cetvellere iki nüsha doldurup oturdukları mahallin vakıflar müdür veya memuruna verirler. Varidat ve masrafların muteber vesikalarını da ayrı bir zarf içinde iliştirirler. Bu cetvellerin, tutacakları kasa defterlerine uygun olması şarttır. Gelirlerinden ne miktarının ne gibi makul sebeplerden dolayı tahsil olunmadığını ve bunlara karşı ne gibi kanuni yollara müracaat ettiklerini ve bu müracaatların ne safhada bulunduğunu gösteren ayrı bir izahnameyi de bu hesap cetvellerine raptederler.
Gelir ve masrafa ait vesikaların neler olacağı 13 üncü maddeye göre yapılacak talimatname ile tayin olunur.
Madde 55 – Vakıflar idaresi bu cetvelleri ve vesikaları verildiğinden en çok üç ay içinde tetkik etmekle mükelleftir. İçindekilerini uygun görürlerse tasdikli örneğini mütevelliye iade ve aslını da yine tasdikli olarak – vesikalariyle birlikte o vakfa ait idare dosyasında muhafaza ederler. Hesap cetvellerini ve bağlı vesikalarını uygun ve kafi görmedikleri takdirde mütevelliden izahat isterler. Alacakları izahata göre cetvellerde gerekli tadilleri yaparlar. Mütevellinin vereceği izahat kendilerini tatmin etmediği veya işte fena niyet ve hareketler sezildiği surette mütevelli hakkında (58) inci maddede beyan olunan şekilde tahkikat icra edilerek gerekli muamelenin tatbikı için kağıtlarını umum müdürlüğe gönderirler.
Madde 56 – Vaktinde bu cetvelleri vermiyen mütevellilere yazı ile on beş gün müddetli bir tebliğ yapılır. Bu müddetin hitamında yine hesap vermedikleri veya verdikleri hesap bu nizamname ile talimatnamesine uygun olmadığı surette, yolunda hesap verilmediği takdirde haklarında kanuni takibat yapılacağını gösterir yine on beş gün müddetle bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarnameye rağmen yine yolunda hesap verilmediği veya ihtarname kabul olunmadığı takdirde haklarında (58) inci madde veçhile tahkikat yapılır ve evrakı umum müdürlüğe gönderilir.
Madde 57 – Mütevellileri tarafından idare olunan bütün vakıflarının gelirlerinin aslında vakfın hesabını gören vakıflar idaresince her sene % 5 kontrol hakkı alınarak irat kaydolunur.

Lamba Böyle Tutulur

Biri yaşlı diğeri genç iki avcı malzemelerini erzaklarını hazırlayıp dağda hem kamp yapmak hemde avlanmak üzere yola koyulmuşlar.8-10 gün sonra erzakları bitince karşıdan ışıkları gözüken bir evin kapısını çalmışlar.kapıyı bir kadın açmış,yaşlı avcı bizim erzağımız bitti bize biraz erzak verirmisiniz diye sormuş kadın tabii demiş siz dinlenin ben hazırlıyayım. Kadın geldiğinde yaşlı avcı kocanız alan yokmu yalnızmısınız diye sormuş kadın iç geçirerek ahh ahh demiş kocam öleli kaç yıl olduyalnızım yapayalnızım. Avcı bakmış kadın ihtiraslı kadını asılmış, bizde 10 gündür dağdayız kadınsısız hadi seni mutlu edelim bizde mutlu olalım kadın dünden razı gelin demiş samanlığa. Kadın soyunmuş uzanmış samanlığa genç avcı yaşlı avcıya dönerek sen tecrübelisin öncelik senin demişyaşlı avcı peki o zaman sende içerisi karanlık şu feneri tutta görelim demiş. Yaşlı avcı uzanmış kadının üzerine ama birtürlü sokamıyormuş, gence lambayı sağa tut olmadı sola tut, olmadı yukarı tut, neticede işi bir türlü becerememiş, kalkmış ver şu lambayı demiş geç sıra sende, genç avcı soyunmuş,a..na sokuvermiş kadın çığlık çığlığa bagırıyor,yaşlı avcı ulan demiş ya….. gördünmü lamba böyle tutulur işte

Emzirirken Bebek Nasıl Tutulur

Bebeğimizi Emzirirken Dikkat Etmemiz Gerekenler.
Bebeğin rahatça emebilmesi çin sizin rahat olmanız gerekir. Emzirmeye başlamadan önce kendi
hazırlıklarınızı tamamlayın.

Ellerinizi yıkayın. Rahat bir koltuğa geçin. Gerekirse kolununun altına ve sırtınıza destek için
yastık kullanın.

Sizi gereksiz yere meşgul edecek ayrıntılardan kendinizi soyutlayın.

Bebeğin başı vücudu ile aynı doğru da olmalı. Bebeğiniz bu pozisyondayken emzirmeye başlamalısınız.

Bebeğin yüzü doğrudan memeye bakmalı, burnu meme başı hizasında durmalı.

Bebeğin karnı ve sizin karnınız birbirine yaslanmalı.

Bebeğin başından memeye bastırılmamalı, omuzlarından memeye doğru destek verilmeli.

Anne gerekirse sırtına ya da kolunun altına destek yapmalı. Böylece uzun sürecek emzirme sırasında oluşabilecek ağrılardan dolayı emzirme yarım bırakılmamalı.

Bebeğinizin başını elle tutmak yerine dirseğinizin içine yerleştirin.

Bebeğinizin sırtını kolunuzla omuriliği boyunca destekleyerek, elinizle poposundan taşıyın.

Başparmağınız memenizin üstünde olmalı. Meme ucu ile bebeğin dudaklarına dokunabilecek
mesafede olmalı. Ancak parmaklarınız bebeğin mene ucunu bulmasını engellememeli.

Bebeğiniz ağzını genişçe açtığında ilk önce alt dudağı meme ucuna gelecek şekilde seri bir şekilde aşağıdan yukarı doğru meme ucuna yaklaştırın.

Bebek ağzıyla sadece meme ucunu değil çevresindeki halkayı kavramalı.

Bebek memeyi iyi şekilde tuttuğunda alt dudağı kıvrıktır ve çenesi memeye dayalıdır.

Doğru emişte emmeye bağlı olarak bebeğin şakakları ve kulakları oynar.

İlk günlerde süt üretiminin artması için her emzirişte iki göğsün de verilmesi önerilir. Daha sonraki günlerde bir göğsün tam olarak boşalabilmesi için her seferde tek göğsün emzirilmesi önerilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kasa Defteri Nasıl Tutulur Örnek İçin Yorum Yap