Komik Ad Ve Soyadlar

Komik Ad Ve Soyadlar İlginç Ad Ve Soyadlar - Bu makaledeki notlar: komik adlar komik ad ve soyadlar..

Bendende Komik Ad Ve Soyadlar

//komik İsimler//

* Bayram Amca * Necati Yenge * Meliha Eniste
* Zehra Esekcanbazı
* Yusuf Ziya Salakoglu
* Abudulsamet Döver
* Ramazan Öldürür
* Ismail Öldürücü
* Gülsen Motor
* Haci Benzin * Menemine Cart
* Burhanettin Curt * Cafer Cırt
* Döndü Cort
* Fedakar Pat
* Saban Küt
* Vesile Aybasi * Haziment Pet
* Abdurrahman Kıllı
* Aytekin Kıllıbacak
* Makbule Kıllıbaldir
* Atilla Otuzbirogulları
* Ahmet Yavsar
* Ökkes Ford * Nadir Verir 324-647802* Duran Tekerlek
344-231193* Döndü Yuvarlak
352-223173* Özdemir Damızlık 212-697331* Izzet Angut 222-320636* Türkan Romantik 252-592765* Hafize Kazma

Dünyanın En Uzun İsimleri….

EN UZUN İNSAN İSMİ:

ABD/Philadelphia'da yaşayan Alman bir göçmene aittir;

Adı :
Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus

Soyadı:
Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafewarenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonangereifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolftausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemmeshedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraftgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumaufdersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenkreisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmenshlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanlebenslamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreifenvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensternartigraum

(adamın herbir adının başharfi alfabeyi oluşturuyor, soyadına ise zaten kıt olan Almancam ile hiçbir yorum getiremiorum, ayrıca bu eleman resmi işlemlerde “Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff” ismini kullanıomuş)

EN UZUN BİLİMSEL HAYVAN İSMİ:

Bir sinek türüne aittir;

Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

EN UZUN YER İSMİ:

Amerika'da :
Los Angles'ın gerçek hali (İspanyolca) “El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciúncula”

Manası: “Ufak bölüm meleklerinin prensesi olan bayanımızın kasabası”

Galler'de :
Aynı zamanda dünyanın en uzun tek kelime domain ismi olan yerin adı :

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch

(www.Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch.com'u deneyin bi bakalım)

Manası: “Kızıl mağaranın Aziz Tysilio kilisesinin ve hızlı bir girdabın yakınlarındaki beyaz fındık ağaçlarının çukurunun içindeki Aziz Mary'nin kilisesi”

Yeni Zelanda'da :
Bir tepe adı;

Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipu kapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu

Manası: “Toprak-yiyici olarak da bilinen, dağları tırmanan, kayan ve yutan büyük dizli adam Tamatea'nın sevgilisi için flütünü çaldığı yer”

Tayland'da :
Hepimiz Bangkok diye bildiği şehrin gerçek adı;

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

Manası: “Meleklerin toprakları, ölümsüzlüğün büyük şehri, zümrüt Buda'nın konağı, tanrı indranın ele geçirilemez şehri, 9 kıymetli mücevher bağışlanmış dünyanın yüce başkenti, mutlu şehir, kraliyet sarayının güzel başkenti, meleklerin ve reankarne olmuş ruhların sonsuz toprakları, tanrı indra tarafından verilen ve tanrı vishnukarn tarafından inşa edilen şehir”

EN UZUN FİLM İSMİ:

“Marat/Sade” olarak bilinen filmin resmi adı;

“The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade”

EN UZUN MÜZİK GRUBU İSMİ:

“The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead”

EN UZUN ALBÜM İSMİ:

Cümle olarak Fiona Apple'ın albümü;

“When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What
He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And
He'll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There's
No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You
Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is
The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand,
Then You Know Where To Land And If You Fall It Won't Matter,
Cuz You'll Know That You're Right”

Tek kelime olarak Soundgarden grubunun “Satanoscillatemymetallicsonatas” albümü…

EN UZUN ŞARKI İSMİ:

Christine Lavin'in “Regretting what I said to you when you called me at 11:00 on
Friday morning to tell me that 1:00 Friday afternoon you
were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to
go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the
Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I
wasn't able to leave town, I'm not a very good skier, I
couldn't expect you to pay my way, but after going out with
you for three years, I don't like surprises” şarkısı

VE ŞİMDİ SIKI DURUN ASIL BOMBAYI SONA SAKLADIM…
EN UZUN BİLİMSEL İSİM:

267 aminoasitten oluşan, “tryptophan” olarak bilinen ve kimyasal formülü “C1289 H2051 N343 O375 S8” olan enzimin bilimsel adı!!!!

“methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleuc ylphenylal
anylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysy lglutamylg
lycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvaly lthreonyll
eucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylgl utaminylse
rylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisole ucylglutam
ylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylle ucylglycyl
isoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleuc ylalanylas
partylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylaspar aginylalan
ylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylala nylglycylv
alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenyla lanylgluta
mylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglut aminyllysy
lhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylgly cylleucyll
eucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylp henylalany
lasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylph enylalanyl
tyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvaly
laspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylp rolylvalyl
glutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutam
inylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylva lylalanylp
rolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolyl prolylaspa
rtylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylargi nylglutami
nylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylt yrosylthre
onyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylval ylthreonyl
glycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanyl leucylprol
ylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysyll eucyllysyl
glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolyl leucylglut
aminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl prolylaspa
rtylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspar tylalanylg
lycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycyls erylalanyl
isoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylgluta minylhisti
dylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysyl methionyll
eucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalyl glutaminyl
prolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylser ine”

ALINTIDIR::::

Komik İsimler

Sehriye Pilav
-Ahmet Mehmet Veli
-Keklik Aslan
-Aslan Düzbasan
-Yagmur Sagnak
-Ari Balci
-Petek Balci
-Kaymak Bal
-Avukat Güven Kurtul
-Muhterem Ögretmen
-Kadir Killi
-Ayse Donsuz
-Sabit Yürürdurmaz
-Sabit düzbasan
-Herkül Demirtas
-Demirtaş kaya
-Cemal Pasa
-Süleyman Pekyumurta
-Fatma Donukara
-Ates Barut
-Güçlü Kuvvetli
-Çetin Ceviz
-Halim Harap
-Satilmis Bostan
-Seyma Boynuinceoglu
-Huriye Delergeçer
-Parla Yan
-Parla Ateş
-Sezer Yan
-Güler Güler
-Ayse Yediçocuklu
-Nazim Enginar
-Bora Sagnak
-Masallah Akgün
-Kibar Zorba
-Satilmis Portakal
-Mukaddes Çalisye
-Hakkı Kısaadam
-Kurtis Şisko
-Sanayi Horoz
-Cömert Varlık
-Haci Sirkinti
-Ümit Var
-Bahtiyar Kizkaçiran
-Öznur Palavraci
-incil Tevrat
-insaf Yildirim
-Hayati Kopya
-Muhlis Dünyagülmez
-Satilmis Dönekoglu
-Dishekimi Oya Bilir
-Gülhanim Ellergezer
-Oktay Dolmasever
-Edenbulur Yilmaz
-Sakin Zeytin
-Kibar Deli
-Abdülhalim Pirasa
-Cevdet Becerir
-Demir Gümüş
-Demir Çelik
-Sakine Sakin
-Yildirim Şimşek

Komik Soy Adlari

bunlar gerçek

:zuha: :sırıt: :muha:

t1k alhehe

Sponsorlu Bağlantılar

Komik Ad Ve Soyadlar İçin Yorum Yap