Logaritma İle İlgili Çözümlü Sorular

Logaritma İle İlgili Çözümlü Sorular Logaritma İle İlgili Soru Ve Çözümleri - Bu makaledeki notlar: logaritma ile ilgili 107 soru ve..

Logaritma İle İlgili 107 Soru Ve Çözümleri

Soru 3: log5 = 069897 olduğuna göre log625 nedir?

Çözüm: log625 = log252
= log(52)2
= 4log5
= 4.069897
= 279588

Soru 4: log 64 = a olduğuna görelog2 nedir?

Çözüm: log 64 = log 82 = log (23)2
= log26 = 6 log2
log 2 = 1/6 log 64
= 1/6.a

Soru 5: log 3 = 047712 olduğuna göre log 00009 nedir?

Çözüm: log 00009 = log9.10-4
= log32 + log10-4
= 2log3 –4 . log10
= 2 . 047712 –4
= 095424 –4
= -304576

Soru 6: log 913 =a ise log 939’un değeri nedir?

Çözüm: log 913 = a Þlog3213 =a
Þ1/2 log313 = 2a
Þlog 313 = 2a
log133 . 13 = log133 + log1313
=log1339 . 13 = log133 + log1313
=log133 + 1
=1/log313 + 1
=1/2a + 1 =1 + 2a/2a

Soru 8: log2x + 4logx2 = 4 denklemini sağlayan x değeri nedir?

Çözüm: log2x + logx2 =4
log2x + 4 log22/log2x = 4
log2x + 4/log2x = 4
(log2x)2 – 4 log2x + 4 = 0
log2x = t
t2 – 4t +4 = 0Þ(t-2)2 = 0
Þt=2
log2x = 2 Þ x = 22
Þx = 4 bulunur.

Soru 9: log3(x2 + 2) < 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

Çözüm: log3(x2 + 2) < log333 Ûx2 + 2< 33
Ûx2 log77 = 1 Þ a>1 Þ b log1010 = 1 Þ b 23 Ù x – 3 > 0 olmalıdır.
x – 3 > 8 Ù x > 3
x > 11 Ù x > 3 olur. Buradan
Çözüm kümesi Ç = {x | x > 11 x Î R } =(11 + ¥ ) olur.

Soru21: 1 < log3 ( x +2 ) < 2 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım.

Çözüm: 1< log3 ( x + 2 ) < 2 Þ 31 < x + 2< 32
3 < x + 2 < 9
1 < x < 7 olur.
Çözüm kümesi Ç = { x ½x Î R ve 1 < x < 7 } olur.

Soru22: xlnx = e2 x denkleminin çözüm kümesini bulunuz?

Çözüm: Verilen denklemde her iki tarafın doğal logaritmasını alalım:
ln xlnx = ın e2 x Þ ln x . Ln x = ln e2 + ln x Þ (ln x)2 = 2 + ln x olur.
ln x = t alınırsa (ln x)2 = 2 + ln x Þ t2 = 2 + t Þ t2 – t – 2 = 0
t1 = 2; t2 = -1 bulunur.
t1 = 2 Þ ln x = 2 Þ x = e2 ve t2 = -1 Þ ln x = -1 Þ x = e-1 olur.
O halde Ç ={e-1 e2} olur.

Soru23f(x)= 2x ile tanımlı f: IR® IR+ üstel fonksiyonu veriliyor.

f(1) f (1/2) f(-1) f(0) f(-3) degerlerini bulalım

Çözüm :f(x) = 2x ® f(1)=21=2 f(1/2)=21/2 =Ö2 » 141 … f(-1)=2-1=1/2 f(0)=20=1 f(-3)=2-3=1/23=1/8 bulunur.

Soru24:32 saysısının 2 tabanına göre logaritmasını bulalım

Çözüm: log232 = y Þ 2y = 32 (tanım)
Þ 2y = 25
Þ y = 5

Soru26 2 tabanına göre 1/3 olan sayıyı bulalım.

Çözüm: log2x = 1/3 Þ x = 21/3

Þ x = 3Ö2

Soru27: log1/3 = -1 denklemini çözelim.

Çözüm: log1/3 = -1 ® 1 – log2 (x-3) = (1/3)-1
log2 (x-3) = -2
x – 3 = 2-2 =
x =

Soru28: log5(3x-2) £ 2 çözüm kümesi nedir?

Çözüm: log5 (3x-2) £ 2
0 < 3x – 2 £ 52
< x £ 9
Ç =

Soru29:log3 (1-4x) > 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm: log3(1-4x) > 2
1 – 4x > 32
1 – 9 > 4x
-2 > x Ç = (-¥2)

Soru30:log3(log232) = log9x olduğuna göre x in değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* bn = logab dir.
log3 (log232) = loggx
log3 (log225) =
log3(5) = log3…….
5 = ® x = 25 bulunur.

Soru 31:a b c 1 den farklı üç gerçek (reel) sayılardır. Elde yalnız a tabanına göre düzenlenmiş bir logaritma tablosu olduğuna göre logbc aşağıdaki ifadelerden hangisi ile hesaplanır?

ÇÖZÜM:logbc = x olsun. buradan c = bx yazılır. Buna göre
c = bx ® logac = xlogab ® x = bulunur.

Soru32:log2a = olduğuna göre log10(ab)’nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:log2a = olsun. buradan a = 2n ve b = dir. Þ a.b =1 olduğundan log10ab = log101 = 0

Soru33:y = log7ve x = 75 ise y nin değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler
* logaab = b dir.
x = 75 ise y = log7= log77-5 = -5

Soru34: ifadesinin değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* log = -logx
log = -log2 dir. Buna göre
=
=

Soru35: logac = x
logbc = y
olduğuna göre x in a b y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* logac = b ise c = ab
* logaxp = p.logax
logbc = y ® c = by dir.
logbc = x ifadesinde c yerine by yazılırsa
logaby = x ® y.logab = x olur.

Soru36:log2(log10x) = 3 eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* logab = n ise b = an dir.
log2(log10x) = 3 ® log10x = 23
® log10x = 8
® x = 108

Soru37:log35 = a olduğuna göre log515 in değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* logx(a.b) = logxa + logxb
* logxy =
* logaa = 1
log515 = log5 (3.5) = log53 + log55
log35 = a verildiğinden log53 = olur.
log55 = 1 dir.
Buna göre
log515 = dır.

Soru38: log1656 = a log2 = b log3 = c olduğuna göre log23 ün değeri nedir?

Çözüm: logaxp = p.logax
logbc = y ® c = by dir.
logbc = x ifadesinde c yerine by yazılırsa
logaby = x ® y.logab = x olur

Soru39: log2(log10x) = 3 eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM: Gerekli Kavram ve Bilgiler:
logab = n ise b = an dir.
log2(log10x) = 3 ® log10x = 23
log10x = 8
x = 108

Soru40:log35 = a olduğuna göre log515 in değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
logx(a.b) = logxa + logxb
logxy =
logaa = 1
log515 = log5 (3.5) = log53 + log55
log35 = a verildiğinden log53 = olur.
log55 = 1 dir.
Buna görelog515 =

Soru41:log1656 = a log2 = b log3 = c olduğuna göre log23 ün değeri nedir?

Çözüm: Gerekli Kavram ve Bilgiler
log(a.b.c) = loga + logb + logc
logan = n.loga
log1656 = log(23.32.23) = 3.log2 + 2.log3 + log23
a = 3b + 2c + log23 ® log23 = a – 3b – 2c

Soru42: log(a+b) = loga + logb olduğuna göre b nin a türünden değeri nedir?

Çözüm: log(a+b) = loga + logb
log(a+b) = log(a.b) ® a + b = ab dir.
ab = a + b ® ab – b = a ® b(a-1) = a
b =

Soru43: ln(x.y) = 2a ln= 2b
olduğuna göre x in pozitif değeri nedir?

Çözüm:
ln(x.y) = 2a
ln= 2b

Taraf tarafa çarpalım.

® x2 = e2a+2b = e2(a+b)

xy = e2a

x = ea+b veya x = -ea+b olur.
X’in pozitif değeri ea+b dir.

Soru44:logx+2log=log8–2logx denkleminin çözümü nedir?

Çözüm: logx + 2log = log8 – 2logx
logx + 2log(-logx) = log8 – 2logx ® logx = log8 ® x = 8

Soru45: lna = p olarak verildiğine göre loga2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Çözüm: loga2 = 2loga dır.
lna = p ®® loga = ploge
olduğundan loga2 = 2loga = 2ploge olur.

Soru46: a5 = b olduğuna göre logba3 kaçtır?

Çözüm: a5 = b ® logab = 5 ® logba = tir.
logba3 = 3logba = 3. =

Soru47: log2 = 0.301 log3 = 0.477 olduğunda log360 ın değeri kaç olur?

Çözüm: 360 = 22 . 32 . 10 olacağından log360 = log (22.32.10)
= 2log2 + 2log3 + log10
= 2 . 0301 + 2 . 0477 + 1
= 2556 dır.

Soru48:logx+log(3x+2)=0denklemini sağlayan değer nedir?

Çözüm: logx + log(3x+2) = 0
log = log1
x(3x+2) = 1
3×2 + 2x – 1 = 0 ® x = -1 V x =
Negatif sayıların logaritması tanımlı olmadığından x = tür.

Soru49: log7(2x-7) – log7(x-2) = 0 olduğuna göre log5x değeri kaçtır?

Çözüm: log7(2x-7) – log7(x-2) = 0
log7 = 0 ®= 1 ® x = 5
olduğundan log5x = log55 = 1 olur.

Soru50: log35 = a olduğuna göre log925 in değeri kaçtır?

Çözüm: = logab olduğundan
log925 = = log35 = a dır.

Soru51:log53+log5a=1olduğunagöre a kaçtır?

Çözüm: log53 + log5a = 1 ® log53a = log55
3a = 5 ® a =

Soru52: loga9 = 4 log3a = b olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?

Çözüm: loga9 = 4 ® loga32 = 4
2loga3 = 4 ® loga3 = 2 ® 3 = a2
a = = 31/2
b = log3a = log331/2 =
a.b = .=

Soru53: log3(9.3x+3)=3x+1denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: log3(9.3x+3) = 3x + 1
log33x+5 = 3x+1 ® x + 5 = 3x + 1 ® x = 2
Ç.K. = {2}

Soru54: f(x) = log2x
(gof)(x)=x+2olduğunagöreg(x) şağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: y = f(x) = log2x ® x = 2y = 2f(x)
(gof) (x) = g(f(x)) = x + 2 = 2f(x) + 2 olduğundan g(x) = 2x+2 olur.

Soru55:denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

Çözüm:
4log9x = log327 – log3x
= log333 – log3x
4..log3x + log3x = 3
3 log3x = 3
log3x = 1 x = 3

Soru56: loga = 1931 olduğuna göre nın değeri kaçtır?

Çözüm: loga = 1931
=
(-2+0.1931) =(-3 + 11931)
= -1 + = -1 + 03977
= 3977

Soru57: 5+ 3= 4
5 – 3=4 denklem sistemini sağlayan x ve y sayıları nedir?

Çözüm: a = 5 ve b = 3 diyelim:
5+ 3= 4 5. 5+ 3 = 4 5a + b = 4
5 – 3=4 5. 5 – 3. 3 = 4 25a – = 4 (3)
5a + b = 4 a = = 5
x = -1 ve y = 1
75a – b = 12 b = 3 = 3

Soru58: log = 1 denklemini çözüm kümesi nedir?

Çözüm: log = 1 1 – log(x – 3) =
log(x – 3) = -2
x – 3 = 2=
x =

Soru59: log(1 – 4x) > 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm: log(1 – 4x) > 2
1 – 4x > 3
1 – 9 > 4x
-2 > x Ç =

Soru60: log(3x – 2) 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
Çözüm: log(3x – 2) 2
0 < 3x – 2 5
< x 9
Ç =

Soru61lduğu bilindiğine göre sayısı nedir?
Çözüm:

Soru62: 00073817 sayısı kaçtır?
Çözüm: 00073817 =10-3= 72817 olduğundan
00073817 = -3 + 83817
= -3 + 086816
= 386810 olur.
Soru63: (07066)3 .7441 sayısı kaçtır?
Çözümusayıyı x ile gösterelim. x=(07066)3 .7441
x==(07066)3 .7441
=3. 07066+7441
=3.(-1+084917)+387163
=-3+3.0849¤¤¤¤3+087163
=34194
Soru64: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 olduğuna göre x kaçtır?
Çözüm: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 Þ log3 (log2 x ) = 50 = 1 Þ log2 x = 31 Þ x = 23 = 8 dir.

Soru65: Log3 (a3.b.c) = 5 log3 = 1 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log3(a3.b.c) = 5 Þ a3.b.c = 35
log3=1 Þ=31
x
a3.b3 = 36
a.b = 32 a.b = 9 dur.
Soru66: log 3a = 3 ve logb = 4 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log 3a = 3 Þ a = 3 Þ a = 2 dir.
logb = 4 Þ b = 4 Þ b = 9 dur.
Buradan a.b = 18 dir.

Soru67: log (2x-y) = log x + log y olduğuna göre y nin x türünden eşiti nedir?
Çözüm: log (2x-y) = log x + log y Þ log (2x-y) = log (x.y)
Þ 2x – y = x.y
Þ 2x = x.y +y
Þ 2x = y. (x+1)
Þ y = dir.
Soru68: log (a.b) = 3
log = 1 olduğuna göre a değeri nedir?
Çözüm: log (a.b) = 3 Þ log a + log b = 3
log = 1 Þ log a – log b = 1
+
2 log a = 4
log a = 2
a= 102 = 100 dür.
Soru69: log2işleminin sonucu nedir?
Çözüm: log2= log2 =log2 = log2 2 = tür.

Soru70: a = olduğuna göre logb değeri kaçtır?
Çözüm: a = Þ logb = logb = logb = logb b = tür.

Soru71: (log2x)2 -3log2x + 2 = 0 denkleminin kökleri nedir?
Çözüm: log2x = t dersek t2 – 3t + 2 = 0 denklemi elde edilir. Bu denklem çözülürse;
(t – 1) . (t -2) = Þ t1 = 1 veya t2 = 2
log2x = 1 veya log2x = 2 dir.
x = 21 veya x = 22
x1 = 2 x2 = 4 tür.

Soru72: 4x + 2x – 12 = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?
Çözüm: 4x = (22)x = (2x)2 dir. 2x = t alınırsa t2 + t – 12 = 0 denklemi elde edilir.
(t + 4) (t – 3) = 0 Þ t1 = -4 veya t2 + = 3
2x = -4 veya 2x = 3 dir. 2x = -4 den x bulunamaz. Çünkü sonuç pozitifdir.
2x = 3 Þ x = log 23
Ç = {log23} dir.

Soru73: log2(x + 1) ³ 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
Çözüm: i) log2(x + 1)
x + 1 > 0 Þ x > – 1 olmalıdır.
log2(x + 1) ≤3 Þx + 1 ≤ 23 Þx ≤ 7 dur.
İ ve ii den x > – 1 ve x ≤ 7 Þ – 1 < x ≤7

Soru74: . log3(27xy) : ?
Çözüm: = log327+log3x+log3y
= log333+ log3x+log3y
= 3log33+ log3x+log3y
= 3+log3x log3x+log3y
Sor75: loga(b2-c2) : ?
Çözüm: =
=

Soru76: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 olduğuna göre x değeri kaçtır?
Çözüm: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0
Þ log3 (log2 x ) = 50 = 1 Þ
log2 x = 31 Þ
x = 23 = 8 dir.

Soru77: Log3 (a3.b.c) = 5 log3 = 1 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log3(a3.b.c) = 5 Þ a3.b.c = 35
log3 =1 Þ =31
x
a3.b3 = 36
a.b = 32
a.b = 9 dur.
Soru78: log 3 a = 3 ve log b = 4 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log 3 a = 3
Þ a = 3
Þ a = 2 dir.
log b = 4
Þ b = 4
Þ b = 9 dur.
Buradan a.b = 18 dir.
Soru79: log (2x-y) = log x + log y olduğuna göre y nin x türünden eşiti nadir?
Çözüm: log (2x-y) = log x + log y
Þ log (2x-y) = log (x.y)
Þ 2x – y = x.y
Þ 2x = x.y +y
Þ 2x = y. (x+1)
Þ y = dir.

Soru80: log (a.b) = 3
log = 1 olduğuna göre a değeri kaçtır?
Çözüm: log (a.b) = 3
Þ log a + log b = 3
log = 1 Þ log a – log b = 1
2 log a = 4
log a = 2
a= 102 = 100 dür.

Soru81: log 5 = a log 3 = b log 2 = c olduğuna göre log (225) ifadesinin abc türünden eşiti nedir?
Çözüm: log (225) = log = log = log 5 + log 32 – log 2 = log 5 + 2log 3 – log 2
= a + 2b – c dir.
Soru82: Log5 x2 = 6 + log 5 olduğuna göre x değeri kaçtır?
Çözüm: Log5 x2 = 6 + log 5 Þ 2. log5 x = 6 + log5 x-1
Þ 2. log5 x = 6 – log5 x
Þ 3. log5 x = 6
Þ log5 x = 2
Þ x = 52 = 25 tir.
Soru83: log 5 = n olduğuna göre log 4 değerinin n türünden eşiti nedir?
Çözüm: log 4 = 2 log 2
= 2 log
= 2. ( log10-log5)
= 2(1-n) dir.

Soru84: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 olduğuna göre x değeri kaçtır?
Çözüm: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 Þ log3 (log2 x ) = 50 = 1 Þ log2 x = 31 Þ x = 23 = 8 dir
Soru85: Log3 (a3.b.c) = 5 log3 = 1 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log3(a3.b.c) = 5 Þ a3.b.c = 35
log3=1 Þ=31
x
a3.b3 = 36
a.b = 32
a.b = 9 dur.

Soru86: log 3a = 3 ve logb = 4 olduğuna göre a.b çarpımı nedir?
Çözüm: log 3a = 3 Þ a = 3 Þ a = 2 dir.
logb = 4 Þ b = 4 Þ b = 9 dur.
Buradan a.b = 18 dir.

Soru87: log25 = olduğuna göre log510 ifadesinin türünden eşiti nedir?
Çzöüm: log510 = = = olur.
Soru88: log2 = 0301 olduğuna göre log(800) değerinin karekteristik ve mantisini bulunuz.
Çözüm: log (800) = log (23.102) = 2 + 3 log2
= 2 + 3. (0301)
= 2 + 0903
= 2903 olduğundan
karekteristik 2 ve mantis 0903 olur.
Soru89: log 2 = 0301 olduğuna göre (40)40 sayısının kaç basamaklıdır?
Çözüm: Log (40)40 = 40. log(40)
= 40. (log 22.10)
= 40. (1 + 2 log 2)
= 40. (1+ 0602)
= 6408 olduğundan karekteristik 64 ve basamak sayısı 65 tir.

Soru90: log x = 173 olduğuna göre colog x in karekteristiğini ve mantisini bulunuz?
Çözüm: log x = 173 Þ colog x = – log x = -173 = -2 + 027 = dir.
colog x in karekteristiği –2 ve mantisi 027 dir.

Soru91: log A = olduğuna göre colog A kaçtır?
Çözüm: log A = Þ colog A = – ()
= – (-3 + 052)
= 3 – 052
= 248 dir.

Soru92: log2=a ve log3=b olduğuna göre log2412 değeri nedir?
Çözüm:

Soru93: log2=a ve log3=b olduğuna göre log7218 kaçtır?
Çözüm:

Soru94: : log2=a ise log825 kaçtır?
Çözüm:

Soru95: ifadesini tek logaritma şeklinde yazınız?
Çözüm:

Soru96: log2(log25x)=1 ise x kaçtır?
Çözüm: log2(log25x)=1 log25x=(2)1
x=(25)2
x=625

Soru97: log7(log3(lnx))=0 ise x kaçtır?
Çözüm: log7(log3(lnx))=0 log3(lnx)=70=1
lnx=31=3
x=e3 bulunur
Soru98: f(x)=log5x ve f—1(a+1)=25 ise a kaçtır?
Çözüm: f—1(a+1)=25 f(25)=a+1
log525=a+1
log552=a+1
2=a+1
a=1

Soru99: log2=030103 ise 260 kaç basamaklıdır?
Çözüm: log260=60log2
log260= 60(030103)
log260=180618 olduğundan
260 sayısı 19 basamaklıdır diyebiliriz.
log2= 030103
log(02) = log(10-1.2) = -log10+log2 =-1+030103
=

Soru100: logx=ise logx5=?
Çözüm: Logx= logx=-1+03
logx= -07 olur.
Logx5= 5logx
Logx5= 5(-07)
Logx5= -35
Logx5= -35+4-4
Logx5= -4+05
Logx5=
Soru101: logx=
Çözüm: logx=logx= -2 +04 logx=-16 olur

= -08
= -08+1-1
= -1+02

Soru102: 32 saysısının 2 tabanına göre logaritmasını bulalım.
Çözüm: log232 = y Þ 2y = 32 (tanım)
Þ 2y = 25
Þ y = 5

Soru103: 2 tabanına göre 1/3 olan sayıyı bulalım.
Çözüm: log2x = 1/3 Þ x = 21/3

Þ x = 3Ö2

Soru104: f : (-1+¥) ® IR f(x) log2 (x+1) fonksiyonu için f –1 (x) kuralını ve f –1 (5) değeri nedir?
Çözüm: f(x) = y = log2 (x + 1) fonksiyonunda x yerine y y yerine x yazalım.
log2 (y + 1) = x olup 2x = y + 1 ya da y = 2x – 1 olur.
Buradan f –1 (x) = 2x – 1 bulunur.
f –1 (x) = 2x – 1 Þ f –1(5) = 25 – 1 = 32 – 1 = 31 dir.

Soru105: log2 = 030103 olduğuna göre log5 kaçtır?
Çözüm: log 5 = log10/2
= log10 – log2
= 1 – 030103
= 069897 olur

Soru106: xyz pozitif gerçek sayılardır. loga x3 y2/ z2 ifadesini logaritmalarının toplamı ve farkı biçimde yazınız?
Çözüm: loga x3 y2/z2 = loga (x3 y2 ) – loga z3
= loga x3 + loga y2 – loga z2

= 3loga x + 2loga y-2logaz olur.

Soru107: loga 3+ loga (2x-3) –1/2 loga (x-3) ifadesini bir ifadenin logaritması biçiminde yazınız.
Çözüm: loga3+loga (2x-3) –1/2 loga (x-3) 0 loga3(2x-3) –loga(x-3)1/2
=loga 3(2x-3)/Öx-3 bulunur.

Soru108: : x Î IR; logx 5= a ve logx 7=b ise log49 125 değeri nedir?
Çözüm: logx 5= a ve logx 7=b dir. log49 125 ifadesini x tabanına yazalım:

log49 125 = logx125/logx49 = logx53/logx72 = 3. logx5/2.logx 7 =3a/2b elde edilir

soru109: logax/logabx ifadesinin eşiti nedir?
Çözüm: logax= 1/logxa ve logabx
= 1/logxab dir.logax/logabx
= 1/logxa / 1/ logxab= logxab/logxa
= logxa+logxb/logxa =1+ logxb/logxa
= 1+loga b elde edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Logaritma İle İlgili Çözümlü Sorular” İçin Bir Cevap

Logaritma İle İlgili Çözümlü Sorular İçin Yorum Yap