Mustafa Kemal 1886 Yılında

Mustafa Kemal 1886 Yılında - Bu makaledeki notlar: 23agustossakarya meydan muharebesı mustafa kemal 1886..

—insanlığa Yol Gösteren Mustafa Kemal Atatürk—

1881 :
Selanik'te doğumu

1886 :
İlk öğrenimine başlaması.

1893 :
Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girişi.

1896 :
Manastır Askeri İdadisi'ne girişi.

1899
13 Mart : Manastır Askeri İdadisi'ni bitirip İstanbul Harp Okulu piyade sınıfına yazılışı.

1902
10 Şubat : Teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirip öğrenimine burada devam etmesi.

1903
Üsteğmen oluşu.

1905
11 Ocak: Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nde mezuniyeti.

5 Ocak : Şam'da Beşinci Ordu'ya atanması.

10 Şubat : Şam'a gitmek üzeri istanbul'dan hareketi.

1906
Şam'da bazı arkadaşlarıyla gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruşu.

1907
20 Haziran : Kıdemli Yüzbaşı Oluşu.

13 Ekim : Şam'da Üçüncü Ordu Karargahı'na atanması.

1908
22 Haziran : Üçünçü Ordu'daki görevinin haricinde Üsküp-Selanik demiryolunun müfettiğiliği görevine verilişi.

23 Temmuz : İkinci Meşrutiyet'in ilanı.

1909
13 Ocak : Üçüncü Ordu Selanik Redif Tümeni Kurmay Başkanlğı'na getirilmesi.

19 Nisan : Kurmaş Başkanı sıfatıyla Hareket Ordusu'yla İstanbul'a gelmesi.

16 Mayıs : 31 Mart isyanının bastırılmasıyla Selanik'e geri dönüşü.

30 Ağustos : Kolağası rütbesiyle Cumalı Karargahı'ndaki askeri manevraya katılışı.

5 Kasım :Selanik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığlı'ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargahı'na atanması.

1910
6 Eylül : Selanik'te Üçüncü Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı'na atanması.

10 Eylül : Ordu adına Pikardi manevralarını izlemek üzeri Fransa'ya gönderilişi.

1 Kasım : Üçüncü Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı'ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargahı'na atanması.

1911
15 Ocak : Beşinci Kolordu Karargahı ve sonra Selanik'teki Otuz Sekizinci Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi.

Mart : Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak için Mahmut Şevket Paşa'nın yanında yer alışı.

19 Nisan : Kolağası rütbesiyle Beşinci Kolordu'nun Selanik-Kılkış arasında yaptığı manevralara katılması.

14 Eylül : Otuz Sekizinci Piyade Alay Kumandalığı'ndaki görevinden alınarak İstanbul'da Genelkurmay Birinci Şube'ye atanması.

15 Ekim : Gazeteci Mustafa Şerif kimliğiyle Trablusgarp'a gönüllü gitmek üzere İstanbul'dan bazı arkadaşlarıyla beraber ayrılışı.

26 Kasım : Binbaşılığa terfi edimesi.

8 Aralık Arkadaşlarıyla beraber Bingazi'ye gelişi.

19 Aralık : Ethem Paşa'nın yerine Tobruk Bölgesi Komutanlığı'na getirilişi.

30 Aralık : Derne'ye gelişi ve Derne doğusunda yer alan Şark Gönüllüleri Komutanlğı'nı üzerine alışı.

1912

12 Mart : Derne Komutanlığı'na atanması

24 Ekim : Trablusgarp'tan İstanbul'a hareketi.

25 Kasım : Gelibolu'da bulunan Bahr-i Sefid Bağozı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlğını Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.

1 Aralık : İstanbul'dan Bolayır'a hareketi.

1913
27 Ekim : Sofya Ateşemiliteriği'ne atanması.

20 Kasım : Sofya'ya gelişi

1914

11 Ocak : Sofya'daki görevine ek olarak Belgrat ve Çetine Ateşemiliterlikleri görevinin de verilmesi.

1 Mart : Yarbaylığa terfi edişi.

29 Ekim : Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişi.

1915

20 Ocak : Tekirdağ'da kurulacak On Dokuzuncu Tümen Komutanlığı'na atanması.

2 Şubat : Tekidağ'a gelişi ve tümeni kurmaş çalışmalarına başlaması.

23 Mart : Gelibolu'da Beşinci Ordu'nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman Von Sandres'in atanması.

18 Nisan : Atatürk'ün komutasındaki On Dokuzuncu Tümen'in Beşinci Ordu'nun genel savunmasını karşılamak üzere Bigalı'ya gönderilişi.

25 Nisan : Çanakkale'de İngilizlerin Seddülbahir ve Arıburnu mevkilerinde çıkarma harekatına başlaması ve Bigalı'dan gelen Atatürk komutasındaki On Dokuzuncu Tümen Kuvvetlerinin saldırısı ile geri çekilmeye mecbur edilişi.

1 Haziran : Albaylığa terfi edişi.

15 Temmuz : Harp madalyası verilişi.

8 Ağustos : General Von Sanders'in emriyle Anafartalar Grubu Komutanlğı'na atanması.

10 Ağustos : Atatürk komutasındaki kuvvetlerin Conkbayırı'ndaki İngilizlere saldırısı ve düşmanın ilerlemesine imkan verilmemesi.

1 Eylül : Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası verilişi.

10 Aralık : Anafartalar Grubu Komutanlğından istifası

1916

17 Ocak : Anafartalar Grubu Komutanlğındaki üstün başarıları nedeniyle Muharebe Altın Liyakat Madalyası verilişi.

27 Ocak : Karargahı Edirne'de bulunan On altıncı Kolordu Komutanlğına atanması.

11 Mart : On Altıncı Kolordu'nun Diyarbakır'a nakledilmesi.

16 Mart : Diyarbakır'daki görev ine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı.

26 Mart : Diyarbakır'a gelerek On Altıncı Kolordu'nun komutasını devralması.

1 Nisan : Tuğgeneralliğe terfi edilişi.

Haziran : On altıncı Kolordu Karargahı'nın Silvan'a nakli

3 Ağustos : Atatür komutasındaki kuvvetlerin Muş ve Bitlis yönünde taarruza geçişleri.

8 Ağustos : Sabah Muş'un akşam Bitlis'in düşman kuvvetlerinden kurtarılışı.

13 Aralık : Ahmet İzzet Paşa'ya vekaleten karargahı Diyarbakır'da bulunan İkinci Ordu Karargahına atanması.

16 Aralık : Sekerat'ta İkinci Ordu Karargahı'na gelerek komutan vekilliği görevine üzerine alışı.

1917

3 Ocak : Ahmet İzzet Paşa'nın izninden dönüşüyle komutan vekilliğinden ayrılarak Silvan'a geri dönüşü.

14 Şubat : Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlğına atanması.

21 Şubat : Şam'a gitmek üzeri Diyarbakır'dan ayrılışı.

5 Mart : Şam'a gelişi ve Sina cephesini teftişi. Diyayrbakır'daki İkinci Ordu'ya vekaleten komutan olarak atanması.

11 Mart : İkinci Ordu komutan vekili olarak Şam'dan Diyarbakır'a geri dönüşü.

16 Mart : İkinci Ordu'ya asaleten komutan olarak atanması.

14 Mayıs : Muş'un ikinci defa düşman işgalinden kurtarması.

5 Temmuz : Gerahal Falkenhein'in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlğlına bağla Halepte oluşturulacak Yedinci Ordu Komutanlığına Atanması.

Temmuz : Diyarbakırdan İstanbula gelişi.

15 Ağustos : İstanbuldan Halepe hareketi.

Ekim : Yıldırım orduları komutanı Falkenhein ile anlaşamayarak Yedinci Ordu Komutanlığından istifa edişi.

9 Ekim : Tkerar Dyarbakır'da bulunan İkinci Ordu Komutanlığına Atanması.

Ekim : Halep'ten İstanbul'a dönüşü.

7 Kasım : İstanbul'da Genel Karargah'ta görevlendirilmesi

15 Aralık : Veliaht Vahdettin maiyetinde Almanya'ya gitmesi.

1918

4 Ocak : Almanya gezinden İstanbul'a dönüşü.

13 Mayıs : Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi için Viyana'ya gidişi.

4 Ağustos : Viyana'dan İstanbul'a dönüşü.

7 Ağustos : Genaral Falkenhein'in yerine Yıldırım Orduları Komutanlığına getirilen General Von Sandres'in emrindeki Yedinci Ordu'ya tekrar komutan olarak atanması.

15 Ağustos : Eski görevine yeniden başlamak üzeri İstanbuldan Halep'e gelişi.

26 Ekim : Yedinci Ordu kuvvetlerinin tekrar saldırıya geçen düşman kuvvetlerini halep'in kuzeyinde durdurararak düşmanın bu hattı geçmesine izin vermemesi.

31 Ekim : Mondros Mütarekesi'nin imzalanması, üzere Yıldırım Orduları Kmotunalnığına atanması ve Adana'ya gelerek Komutanlık görevini Liman Van Sanders'ten devalması.

7 Kasım : Yıldırım Orduları ve Yedinci Ordu Komutanlıkları kaldırılarak Atatürk'ün Ordu Kumandanı sıfatıyla Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

10 Kasım :Adana'dan trenle İstanbul'a hareketi

13 Kasım : Adanadan trenle istanbula gelişi,

18 Kasım : Mecliste milletvekilleri ile görüşmesi.

22 Kasım : Sultan Vahdettin ile görüşmesi.

1919

30 Nisan : Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettiğişliği'ne atanması.

15 Mayıs : Samsun yolculuğu öncesi Babıali'ye gidişi.

16 Mayıs : Anadolu'ya geçmek için Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılışı.

19 Mayıs : Sabah Samsun'a çıkışı.

22 Mayıs : “…Millet yek vücut olup hakimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir.

25 Mayıs : Havza'ya gelişi..

12 Haziran : Amasyaya gelişi.

15 Haziran : İkinci ve Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği, Üçüncü Ordu Müfettişliğine bağlandığından Üçüncü Ordu Müfettişi sıfatını almıştır.

21 Haziran : İstanbul'da bulunan bazı tanınmış kişilere Amasya'dan mektuplar yollayarak Milli Mücadele'ye davet etmesi.

22 Haziran : Amasya Genelgesi'nin yayınlanması.

27 Haziran : Sivas'a gelişi.

28 Haziran : Erzuruma hareket edişi.

3 Temmuz : Erzuruma gelişi.

8 Temmuz : Resmi görev iyle birlikte askerlik mesleğinden istifa etmesi.

23 Temmuz : Erzurum Kongresi'nin açılışı ve kongreye başkan seçilmesi.

7 Ağustos : Heyet-i Temsiliye Reisliği'ne seçilmesi.

2 Eylül : Sivas'a geri dönüşü.

4 Eylül : Sivas Kongresi'nin açılışı ve kongreye başkan seçilmesi.

22 Eylül : ABD Heyeti Başkanı General Harbord ile görüşmesi.

7 Ekim : Erzurum Kongresi kararlarının Atatürk tarafından millete açıklanması.

16 Ekim : Amasya görüşmeleri için Sivastan ayrılışı.

18 Ekim : Amasyaya gelişi.

20-22 Ekim : Rauf ve Bekir Sami beylerle İstanbul Hükümeti Nazırı Salip Paşa ile görüşülmesi.

7 Kasım : İstanbul'da toplanmasına karar verilen Meclis-i Mebusan'a Erzurumdan Millet vekili seçilmesi.

27 Aralık : Heyet-i Temsiliye ile beraber Ankara'ya gelişi.

1920

19 Mart : Ankara'da bir Meclis toplanması için gereken seçimlerin yapılabilmesi amacıyla vilayetlere, livalara ve kolordu komutanlarına genelge yayınlanması.

23 Nisan : Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması.

24 Nisan : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığna seçilmesi.

11 Mayıs : İstanbulda Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edilmesi.

24 Mayıs : Hakkındaki idam kararını padişah tarafından onaylanması.

5 Ağustos : Pozantıya gelişi.

10 Ağustos : İstanbul Hükümeti ile itilaf Devletleri arasında Sevr Anlaşması 'nın imzalanması.

2-3 Aralık : Ermenilerle Gümrü Anlaşması'nın imzalanması.

5 Aralık : Bilecik'te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul Heyeti ile görüşmesi.

1921

10 Ocak : Birinci İnönü Zaferi.

1 Nisan : İkinci İnönü Zaferi

10 Mayıs : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Analodu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Başkanı oluşu.

18 Temmuz : Karacahisardaki Batı Cephesi Karargahına gelişi.

5 Ağustos : Geniş yetkilerle Başkomutanlık veren kanunu kabulu

7-8 Ağustos : Tekalif-i Milliye emirlerini çıkarması.

23 Ağustos : Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması,

13 Eylül : Düşmanın Sakarya Nehri'nin dogusunda imha edilmesiyle zaferin kazanılması.

19 Eylül : Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunla mareşal ve gazi ünvanlarının verilişi.

13 Ekim : Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kars Anlaşması'nin imzalanması.

20 Ekim : Başkomutanlık süresinin 5 Kasım 1921 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasının kanun olarak kabul edilmesi.

1922

14 Ocak : Zübeyde Hanım'ın ölümü

4 Şubat : Başkomutanlık sürenisin 5 Şubat 1922 Tarihinden itibaren ikinci defa üç ay daha attılmasının Mecliste'kabulü

6 Mayıs : Başkomutanlık süresinin 5 Mayıs 1922 tarihinden itibaren üçüncü defa üç ay uzatılmasının kanunla kabul edilmesi.

14 Temmuz : Batı cephesi karargahı Akşehire gidişi.

26 Ağustos : Büyük Taarruz'un başlaması.

29 Ağustos : Afyonkarahisara gelişi.

30 Ağustos : Başkomutanlık Meydan Muharebesine kazınılması..

9 Eylül : İzmirin ele geçirilişi. İtilaf Devletleri konsolosları ile görüşmek için Kemalpaşa'ya gelişi.

10 Eylül : İzmir'e gelişi

11 Ekim : Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

1 Kasım : Saltanatın kaldırılması

1923

29 Ocak : İzmirde latfie hanımla evlenişi.

24 Temmuz : Lozan Anlaşması'nın imzalanması.

13 Ağustos : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi.

11 Eylül : Halk fırkası'nın kurulması ve Atatürk'ün başkan olarak seçilmesi

13 Ekim : Ankaranın başkent oluşu..

29 Ekim : Cumhuriyetin İlanı.

21 Ekim : Meclis kararıyla yeşil kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmesi

1924

3 Mart : Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabulü

17 Kasım : Terakkiperver Cumhiriyet Fırkasının kuruluşu.

1925

17 Şubat : Aşar vergisinin kaldırılması.

5 Ağustos : Latfe Hanımdan ayrılışı.

23 Ağustos : Kastamonuya gelişi.

27 Ağustos : İneboluda ünlü şapka nutkunu söylemesi.

5 Kasım : Ankara Hukuk Fakültesinin açılışı.

25 Kasım : Şapka Kanunun kabulü

30 Kasım : Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili kunanun kabulu

26 Aralık : Ulusllararası saat ve takvim ile ilgili kanunun kabulü

1926

17 Şubat : Türk Medeni Kanunun kabulu

22 Nisan : Borçlar Kanunun kabulu

29 Mayıs : Türk Ticaret Kanunun Kabulü

14 Haziran : İzmirde yapılması planlanan suikastın ortaya çıkması

1927

30 Haziran : Askerlikten ekemliye ayrılışı.

1 Kasım : İkinci defa Cumhurbaşanlığına seçilişi

1928

20 Mayıs : Uluslararası rakamların kabulü

1 Kasım : Yeni Türk Harflerinin kabulü

8 Kasım : Başöğretmen olarak kabul edelmesi.

1929

1 Ocak : Yeni harfleri öğretmek amacıla Millet Mekteplerinin açılması.

1930

3 Nisan : Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınması.

12 Ağustos : Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu.

1931

12 Nisan : Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu.

4 Mayıs : Üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesi.

1932

19 Şubat : Halkevlerinin açılması.

12 Temmuz : Türk Dili Kurumu'nun kuruluşu.

1933

29 Ekim : Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. Yıl dönümünü nedeniyle Türk Milletine ünlü konuşmanısı yapması

1934

21 Haziran : Soyadı Kanunu'nun kabulü

24 Kasım : Atatürk soyadının verilişine dair kanununkabulu

26 Kasım : Efendi, paşa, Bey ve Hazretleri gibi ünvanların kaldırışına dair kanunun kabulü

1935

1 Mart : Dördüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

1938

9 Temmuz : Bakanlar kurulu ile yaptığı üç saatlik son toplantı..

5 Eylül : Dolmabahçe Sarayı'nda el yazısıyla vasiyetnamesini yazması

10 KASIM : DOLMABAHÇE SARAYIN'DA SAAT DOKUZU BEŞ GEÇE ÖLÜMÜ :agla: :agla: :agla:

Sponsorlu Bağlantılar

Mustafa Kemal 1886 Yılında İçin Yorum Yap