Nakşi Silsilesi

Nakşi Silsilesi Mahmut Ustaosmanoğlu Silsilesi - Bu makaledeki notlar: nakşibendi silsilesi nakşi silsilesi mahmut ustaosmanoğlu..

Tarik-i Nakşi Bend Silsilesinin Sırayla İsimleri..

Tarik-i nakşi bend silsilesinin sırayla isimleri..

1) Şah-ı Levlak Kadim-i Sevda Hazreti MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V)

2) Hazreti EBUBEKİR-İ SIDDIK (RA)

3) Mevlana SELMAN-I FARİSİ (RA)

4) Mevlana KASIM İBNİ MUHAMMED İBNİ EBUBEKR-İ SIDDIK (RA)

5) Mevlana CAFER-İ İBNİ MUHAMMED-İ SADIK (RA)

6) Mevlana EBU YEZİD EL BESTAMİ (K.S.)

7) Mevlana EBUL HASEN-İ HARKANİ (K.S.)

8) Mevlana ALİYÜL FARAMEDİ (K.S.)

9) Mevlana YUSUF’ÜL HEMEDANİ (K.S.)

10)Mevlana ABDÜLHALİK GÜCDEVANİ (K.S.)

11)Mevlana ARİF’ÜL RİVEGERİ (K.S.)

12Mevlana MAHMUD-U İNCİR-İ FAĞNEVİ (K.S.)

13)Mevlana HACE ALİ RAMİTENİ (K.S.)

14)Mevlana MUHAMMED BABA SEMMASİ (K.S.)

15)Mevlana HACE EMİR KÜLAL (K.S.)

16)Mevlana BAHAUDDİN ŞAH-I NAKŞIBEND EL BUHARİ (K.S.)

17)Mevlana ALAUDDİN-İ ATTAR (K.S.)

18)Mevlana YAKUB-UL ÇERHİ EL HİSARİ (K.S.)

19)Mevlana UBEYDULLAH AHRAR ES SEMERKANDİ (K.S.)

20)Mevlana MUHAMMED ZAHİD (K.S.)

21)Mevlana DERVİŞ MUHAMMED (K.S.)

22)Mevlana HACE MUHAMMED İMKENEGİ ES SEMERKANDİ (K.S.)

23)Mevlana HACE MUHAMMED BAKİBİLLAH (K.S.)

24)Mevlana (İMAM-I RABBANİ) FARUK-İ ES SERHENDİ (K.S.)

25)Mevlana MUHAMMED MA’SUM ES SERHENDİ(K.S.)

26)Mevlana SEYFÜDDİN EBU BEREKET EL AHMED (K.S.)

27)Mevlana MUHAMMED SEYİDNUR BEDEVANİ (K.S.)

28)Mevlana HABİBULLAHİ CAN-I CANAN EL MAZHAR (K.S.)

29)Mevlana ABDULLAH DEHLEVİ (K.S.)

30)Mevlana ZÜLCENAHEYN HALİD ZİYAUDDİN EL BAĞDADİ (K.S.)

31)Mevlana ABDULLAH MEKKİ EL MUVAVİR Fİ BELEDİLLAH (K.S.)

32)Mevlana MUHAMMED MUSTAFA İSMET GARİBULLAH (K.S.)

33)Mevlana HALİL NURULLAH ZEĞRAVİ (K.S.)

34)Mevlana ALİ RIZA EL BEZZAZ (K.S.)

35)Mevlana ALİ HAYDAR AHISHAVİ (K.S.)

36)Mevlana HACE EL HAC MAHMUD EL OFİ (K.S.)*

*Bilgi; Silsilenin 36. ve son halkası olan HACE EL HAC MAHMUD EL OFİ (K.S.) İsmailağa Dergahı Postnişinidir. Hala dergahın Şeyhidir…

Tarik-i nakşi bend silsilesi
“Herşey için bir anahtar vardır. Cennetin anahtarı ise fukarave mesâkîni sevmektir.” Hadis Deylemi müsnet

Silsile:Tarikat Şeyhlerinin Hz. Peygamber (s.a.)’e kadar uzanan üstadlarzincirine verilen addır. Silsile, manevi bir neseb sayılır.Bizim aramızdaki manevi neseb, kan bağıdemek olan maddi nesebden daha yakın ve daha kuvvetlidir.Çünkü ruh, insanın hakikatini teşkil eder. İnsan ruhuylainsandır, insanın manevi babası, ruhuna hitab ettiği için,rehberliği de daimidir. Bu yüzden, manevi babaya intisab ilekendisine tabi olmak, her şeyden önce gelir.

Silsile-i Şerif

Hâlık-ı arz u semâya eyleriz hamd ü senâ
Ahmed-i Muhtâr’ı kıldı âleme nûr-ı hüda

Hazret-i Sıddîk u Selmân, Kâsım u Ca’fer gibi
Eylemiş neşr-i hakîkat Bâyezîd-i reh-nümâ

Bü’l-Hasen zât-ı mükerrem Bû Ali kân-ı kerem
Yûsuf-i vâlâ-şiyem sâlâr-ı ceyş-i asfiyâ

Hâce Abdü’l-hâlik oldu Ârif ü Mahmûd’a pîr
Şeyh Alî, Baba, Külâl etti cihânı rûşenâ

Vâris-i taht-ı tarîkat şâh-ı âlem Nakşbend
Eyledi Hâce Alâu’d-din’i halka pîşuvâ

Oldu Ya’kûb’e Ubeydullâh-ı Ahrârî halef
Hazret-i Zâhid’le geldi âleme zevk u safâ

Nûr-i ceşm-i ma’rifet Dervîş Muhammed, Hâcegî
Feyz-i Bâkî’le cihân-ı ma’nevî buldu bakâ

Hazret-i Ahmed müceddid Urvetü’l-vüskâ olup
Şeyh Seyfü’d-dîn ü Seyyîd Nûr’a nûr-ı i’tilâ

Habibullah-ı Mazhar, Şah-ı Abdullah Pir-i Dehlevi
Hazret-i Hâlid’le oldu kalb-i sâlik pür-zıyâ

Seyyid-i âlî-neseb Tâha’l-Hakkarî’den sonra
Pîrimiz Tâha’l-Harîrî oldu kutbi evliyâ

Eyleriz arz-ı dehâlet dergeh-i sâdâta biz
Elhac Mahmud Sami ve Hikmet Efendi kulunu ihvân-ı dîne mağfiret kıl ey Hudâ

Ve sallellahu alâ Seyyidina Muhammedin Nûr’in Nûr
Sübhânel Meliki’l-Azizi’l-Kadir’il-Gafûr

Teslim ol , Hakk dostuna düşen bir yaprak gibi

Çiğnersede ses etme sakin ol toprak ğibi

Her neye noksan bakarsan ol sana noksan olur

Eğer kemaliyle bakarsan ol kemalindir senin.

Alıntı

Sponsorlu Bağlantılar

Nakşi Silsilesi İçin Yorum Yap