Öğretici Metinlerin Türleri

Öğretici Metinlerin Türleri Öğretici Metin Türleri Nelerdir - Bu makaledeki notlar: öğretici metin türleri öğretici metinlerin türleri..

Öğretici Metin Türleri:

ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİ:

1-Tarihi metinler
2- Felsefi metinler
3-Bilimsel metinler
4-Gazete çevresinde gelişen metinler(Makale,deneme,fıkra,s ohbet,röportaj,eleşt iri)
5-Kişisel hayatı konu alan metinler(Hatıra,gezi,biyografi ,otobiyografi,mektup ,günlük)

Edebi metin örneği:
TOROS DAĞLARI
Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz’in üstünde daima, top top ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilâlanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri başlar. Örülmüşcesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları, sazlarla kaplı, koyu yeşil, ucu bucağı belirsiz alanlardır bunlar. Karanlık bir ormandan daha yabani, daha karanlık!
Biraz daha içeri, bir taraftan Anavarza’ya, bir taraftan Osmaniye’yi geçip İslahiye’ye gidilecek olursa geniş bataklıklara varılır. Bataklıklar yaz aylarında fıkır fıkır kaynar. Kirli, pistir. Kokudan yanına yaklaşılmaz. Çürümüş saz, çürümüş ot, ağaç, kamış, çürümüş toprak kokar. Kışınsa duru, pırıl pırıl, taşkın bir sudur. Yazın otlardan, sazlardan suyun yüzü gözükmez. Kışınsa çarşaf gibi açılır. Bataklıklar geçildikten sonra, tekrar sürülmüş tarlalara gelinir. Toprak yağlı, ışıl ısıldır. Bire kırk, bire elli vermeğe hazırlanmıştır. Sıcacık, yumuşacıktır.
Üstleri ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kaplı tepeler geçildikten sonradır ki, kayalar birdenbire başlar. İnsan birden ürker. Kayalarla birlikte çam ağaçları da başlar.
Çamların birer billur parıltısındaki sakızları buralarda toprağa sızar. İlk çamlar geçildikten sonra, gene düzlükler vardır. Bu düzlükler boz topraktır. Verimsiz, kıraç… Buralardan Toros’un karlı dorukları yanındaymış, elini uzatsan tutacakmışsın gibi gözükür.
Yaşar Kemal

(İnce Memed)

Edebi metinlerde anlatılan gerçeklik sosyal hayattaki gerçekliğin aynısı değildir. Yazarlar günlük hayatta karşılaştığımız ya da karşılaşabileceğimiz nitelikteki olayları oldukları gibi değil kendi iç dünyalarında kurguladıktan sonra dışa yansıtırlar. Edebi metinlerdeki kahramanlar da çevremizdeki kişilere benzer. Yazarlar çok iyi tanıdıkları bir kaç kişinin özelliklerini bir kişi üzerinde toplayabilir. Olayları ve kişileri iyice kurguladıktan sonra eserini yazar.
Edebî metnin konusu, doğa ile ilişki hâlinde olan, duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan insandır.

Edebî metinler kurmaca metinlerdir. Sanatçılar çevremizde gördüğümüz olayları alırlar; kendi iç dünyalarında kurguladıktan sonra yazarlar. Dili farklı anlamlarda kullanırlar. Sözcüklere farklı anlamlar yüklerler, böylece duygu ve düşüncelerini daha güzel bir şekilde ifade etmiş olurlar. Yazdıkları eserleriyle bizim duygu ve hayal dünyamızı zenginleştirirler. Her edebî eser kendi içerisinde organik bir bütündür. Onun güzelliği buna dayanır. Mükemmeliyet eseri oluşturan unsurlar arasında kurulan ahenkten ibarettir, onu anlamak ve değerlendirmek için eserin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.

Öğretici Metnin Özellikleri

ÖĞRETİCİ METNİN ÖZELLİKLERİ

1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
2.Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez.
3.Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
4.Daha çok nesnel cümleler kullanılır.
5.Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır.
6.Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir.
7.İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider.
8.Gereksiz söz tekrarı yapılmaz.
9.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.
10.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.
11.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
12.Bu anlatım türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır.

Ögretici Metinler

ögretici metinler
Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir.

Öğretici metinler ele aldığı konuya göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türlerin hepsinin konuyu ele alış biçimi ve üslubu farklılık gösterir.

Öğretici metinler şu şekilde gruplandırılmaktadır:

Tarihî metinler:
Tarih olaylarının ele alındığı, anlatıldığı metinlerdir.

Felsefî metinler:
Felsefî konuları ve felsefenin varlık, bilgi, değer gibi konularını ele alan metinlerdir.

Bilimsel metinler:
Bilimsel araştırmaları açık ve kesin bir dille , delillere dayanarak anlatan metinlerdir.

Gazete çevresinde gelişen metin türleri:
Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj gibi gazete çevresinde oluşan metinlerdir.

Kişisel hayatı konu alan metin türleri:
Hatıra (anı), gezi yazısı, biyografi, mektup, günlük gibi kişisel hayatla ilgili olan metinlerdir.

Öğretici Metin Türündeki Bütün Eserler

ÖĞRETİCİ METİN TÜRÜNDEKİ TÜM ESERLER (Makale-mektup-günlük-fıkra)

MEKTUP
Ziya’ya Mektuplar =>C.Sıtkı Tarancı
Piraye’ye Mektuplar => Nazım Hikmet
İclal => Samipaşazade Sezai
Handan =>H.E.Adıvar
Şehir Mektupları => A.Rasim
Magosa Mektupları, Hususi Mektuplar => N.Kemal
Malta Mektupları – Limmi Mektupları => Z.Gökalp
Muhaberat ve Muhaverat =>M.Naci
Bir Kadın Düşmanı =>R.N.Güntekin
Şikayetname à Fuzuli ( İlk mektup Örneği )
Mutallaka =>H.R.Gürpınar ( Mektup tarzında yazılmış ilk roman )
Kadınlık ve Kadınlarımız =>Y.K.Karaosmanoğlu
Bir Serencam =>Y.K.Karaosmanoğlu
Sönmüş Yıldızlar – Bir Damla Gözyaşı =>R.N.Güntekin
Mektuplar => A.H.Tanpınar
Bahar ve Kelebekler =>Ö.Seyfettin
Okuruma Mektuplar => N.Ataç
Milli Edebiyat Meselesi ,Cenapla Münakaşalarım => A.Canip Yöntem
Evrak-ı Eyyam =>C.Şahabettin
İntikat => M.Naci
Mes Prisons Muahazenâmesi =>R.M.Ekrem
Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap => A.M.Efendi
İstida => Z.Gökalp
Dost Mektupları => Yaşar Nabi Nayır
Münşeât-ı Elhac Akif Efendi =>Akif Paşa ( Tanzimat dön. İlk mektup )
Kemal Tahir’e Mapushaneden Mektupları =>N.Hikmet
İzmir Yollarında Son Mektubu =>Kemalettin Kamu
İki Bayram =>Aka Gündüz
Yakacık Mektupları =>Mahmut Yesari
Romanya Mektupları => Ahmet Rasim
Londra Konferansı Mektupları => F.R.Atay
Danimarka Mektupları => F.R.Atay
Hallu’l-ukd => A.M.Efendi
Vadideki Zambak => Balzac
Nou velle Heloise => J.J.Rousseau

ELEŞTİRİ

Şiirimiz => Ali Ekrem Bolayır
Tahrib-i Harabat , Takip => N.Kemal
Renan Müdafanamesi =>N.Kemal
Takdir-i Elhan => R.M.Ekrem
Demdeme => M.Naci
Kavgalarım => H.Cahit Yalçın
Destursuz Bağa Girenler =>Orhan Şaik Gökyay
Hiç , Azab-ı Mukaddes => Neyzen Tevfik
Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir =>N.Kemal (İlk eleştiri örneği)
Kargalar => Hüseyin Siret
Muhakemat-ı Edebiyye => İsmail Safa
Gizli Figanlar => S.Nazif
Hayat ve Kitaplar =>Ahmet Şuayb
Musahabe – yi Edebiyye => Ahmet Şuayb
Biraz Psikoloji =>C.Şahabettin
Müntekid-i Hakiki => C.Şahabettin
Şu Tenkit Meselesine Dair =>M.Rauf
Münakaşatımızda Ne Eksik =>T.Fikret
Sanata Dair => H.Z.Uşaklıgil
Fikir Haraketleri =>H.C.Yalçın
Edebiyatımızın Numune-i İmtisalleri =>Mizancı Murat Bey
Zemzeme III =>R.MEkrem
Zafername =>Z.Paşa

ANI ( HATIRAT )

Tabsıra =>Akif Bey
Rumuzul Edeb =>S.P.Sezai
Ömer’in Çocukluğu =>M.Naci
Kırk Yıl – Saray ve Ötesi =>H.Ziya
Menfa =>A.M.Efendi
Bir Acı Hikaye =>H.Z.Uşaklıgil
Meşrutiyet Hatıraları =>H.C.Yalçın
Edebi Hatıralar =>H.C.Yalçın
Malta Adasında =>H.C.Yalçın
Siyasal Anılar => H.C.Yalçın
Şehir Mektupları => A.Rasim
Gecelerim – Falaka => A.Rasim
Magosa Mektupları =>N.Kemal
Portreler – Bizim Yokuş => Y.Ziya Ortaç
Defter-i Amal => Z.Paşa
Acılı Kuşak => Mehmet Kemal
Perde Aralığından – Olur Şey Değil =>Nadir Nadi
Babamın Arkadaşları =>Samet Ağaoğlu
Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu =>Salah Birsel
Atatürk’ü Özleyiş =>R.Eşref Ünaydın
Yıllar Böyle Geçti => Vedat Nedim Tör
Geçmiş Zaman Köşkleri =>A.Şinasi Hisar
Boğaziçi Yalıları – Boğaziçi Mehtapları =>A.Ş.Hisar
İstanbul ve Pierre Loti =>A.Ş.Hisar
Edebiyatçılar Geçiyor =>H.F.Ozansoy
Siyasi ve Edebi Hatıralar => Y.K.Beyatlı
Çocukluğum-Gençliğim =>Y.K.Beyatlı
Hep O Şarkı – Zoraki Diplomat =>Y.Kadri
Vatan Yolunda – Gençlik ve Edebiyat =>Y.Kadri
Mavi Sürgün =>Halikarnas Balıkçısı
Eşkal-i Zaman =>A.Rasim
Ateş ve Güneş – Zeytindağı => F.R.Atay
Çankaya – Babamız Atatürk – Pazar Konuşmaları =>F.R.Atay
Hangi Batı-Hangi Sol- Hangi Sağ =>A.İlhan
Sevda Dolu Yolculuk =>Cahit Külebi
Gülerek =>Refik Erturan
Hapisliğim =>Recep Bilginer
Türk’ün Ateşle İmtihanı =>H.E.Adıvar
Mor Salkımlı Ev => H.E.Adıvar
Muharrir Şair – Edip =>A.Rasim
Kerkük Anıları => A.H.Tanpınar
Şair Dostlarım =>Oktay Akbal
Minelbab İlelmihrab =>R.H.Karay
Matbuat Hatıraları =>Ali İhsan Tokgöz
Nümûne-i Edebiyyat-ı Osmâniyye =>Ebüzziya Tevfik
Anamın Kitabı =>Y.Kadri
Babürname => Babürşah ( İlk anı )
Şecere-i Türk => Ebulgazi Bahardır Han
Sergüzeşt-i Esirî-i Malta =>Kadı Macuncuzade Mustafa Efendi
Sergüzeşt-i Zaifî =>Zaifî
Cihannümâ , Keşfü’z- Zünûn =>Kâtip Çelebi

DENEME

Sanata Dair => H.Z.Uşaklıgil
Beş Şehir – Yaşadığım Gibi =>A.H.Tanpınar
Anadolu Efsaneleri – Hey Koca Yurt =>H.Balıkçısı
Çiçeklerin Düğünü – Düşün Yazıları =>H.Balıkçısı
Günlerin Getirdiği – Karalama Defteri – Sözden Söze – Okuruna Mektuplar =>N.Ataç
Günlerin Götürdüğü – Edebiyat Konuşmaları – Düş’ün Payı – Yokuşa Doğru – Edebiyat Üzerine =>S.K.Yetkin
Geçmişle Gelecek =>S.Kudret Aksal
Bize Göre – Gurubahane-i Laklakan =>A.Haşim ( İlk deneme )
Gerçekçilik Savaşı – Aydınlar Savaşı – Kadınlar Savaşı – Hangi Atatürk => A.İlhan
Niçin Aşk => Necati Cumali
Düşman Kazanmak Sanatı =>T.Buğra
Nesillerin Ruhu – Kültür ve Dil – Büyük Türkiye Rüyası =>M.Kaplan
Taş Çatlasa – Yer =>Yaşar Kemal
Kendimle Konuşmalar – Kahveler Kitabı – Gece Mavisi=> Salah Birsel
Doğu-Batı – Konuşarak – Yasak =>M.C.Anday
Aziz İstanbul – Eğil Dağlar – Edebiyata Dair =>Y.K.Beyatlı
Sohbetler =>Epiktetos
Kimi Diyaloglar =>Eflatun
Kimi Eserler =>Çiçero
İnsan Bir Düşüncedir Yüreğini Sıcak Tut =>R.Bilginer
Dur Düşün =>Adnan Adıvar
Sanat Üzerine Denemeler – Mavi ve Kara =>Sabahattin Eyüboğlu
Köy Öğretmenine Mektuplar=> C.Atuf Kansu
Güneşle => Mermi Uygur
Kurutulmuş Felsefe Bahçesi =>Salah Birsel
Daldan Dala =>Vedat Günyol
Yaşamı Yeniden Kurmak =>Oktay Akbal
Denemeler =>Montaigne
İngiliz Bacon’da bu türde önemli eserler vermiştir.
Alacakaranlık =>B.Necatigil
Dilimiz Üzerine => Nurullah Ataç
Dilin Canlandırma Gücü =>Mehmet Kaplan
Doğru ile Yalan =>Nurullah Ataç
Dostluk => Cicero
Düşe Çağrı => Nurullah Ataç
Hayat ve Edebiyat =>Mehmet Fuat Köprülü
İçimizdeki Güzellikler =>İpek Ongun
Kültür ve Medeniyet =>Cemil Meriç
Okuma Üstüne =>Bacon
Sanat Üzerine =>Arthur Schopenhauer
Sevgi Üzerine Sözler =>Nurullah Ataç
Şiir => Muallim Naci
Şiir Hakkında Bazı Düşünceler=>Ahmet Haşim
Tüm Sözlerin Bittiği Yerdeyim =>Nezihe İnce
Yarına İnanmak =>Suut Kemal Yetkin

MAKALE

Edebiyat ve Hukuk =>H.C.Yalçın
Şiir ve İnşa => Z.Paşa
Mukaddime =>Şinasi ( İlk makale )
Nesr-i Harp – Nesr-i Sulh – Evrak-ı Eyyam à C.Şahabettin
Çal Çoban Çal => S.Nazif
Dün-Bugün-Yarın =>Orhun Seyfi Orhun
M.Edebiyat Meselesi ve Cenap’la Münakaşalarım => A.C.Yöntem
Edebiyat Üzerine Makaleler =>A.H.Tanpınar
Niçin Kurtulmamak – Batış Yılları =>F.R.Atay
Çile – Roma=> F.R.Atay
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı =>C.Atuf Kansu
Yeni Lisan =>Ömer Seyfettin
Mukaddime-i Celal =>N.Kemal

GEZİ YAZISI

Faşist Roma – Kaybolmuş Makedonya – Bizim Akdeniz – Taymis Kıyıları => F.R.Atay
Yolcu Defteri – Gezerek Gördüklerim – Deniz Aşırı =>F.R.Atay
Miratül Memalik =>S.Ali Reis ( ilk gezi )
Avrupada Bir Cevelan – Sayyadane Bir Cevelan =>A.M.Efendi
Seyahet Jurnali => Direktör Ali Bey
Avrupada Ne Gördüm => Ahmet İhsan Tokgöz
Hac Yolunda – Afak-ı Irak – Avrupa Mektupları – Suriye Mektupları =>C.Şahabettin
Berlin Hatıraları =>M.A.Ersoy
Bize Göre – Frankfurt Seyahatnamesi =>A.Haşim
Romançero – İsviçre Günleri => Selahattin Batu
Anadolu Notları => R.N.Güntekin
Mavi Yolculuk – Mavi Anadolu =>Azra Erhat
Düşsem Yollara Yollara =>Haldun Taner
Hiroşimalar Olmasın =>Oktay Akbal
Abbas Yolcu – Batı’nın Gömleği =>A.İlhan
Allı Turnam =>Erdal Öz
Fişek =>B.Rahmi Eyüboğlu
Avusturya ve Venedik Günleri =>Selahattin Batu
Tuna’dan Batı’ya Yurttan Yazılar =>İsmail Habip Sevük
Hür Mavilikte Gezi =>B.Kemal Çağlar

FIKRA
Cidd-ü Mizah – Muharrir Bu Ya – Şehir Mektupları – Eşkal-i Zaman – Gülüp Ağladıklarım =>A.Rasim
Kulaktan Kulağa =>O.S.Orhon
Beşik – Sarı Çizmeli Mehmet Ağa – Ocak =>Y.Ziya Ortaç
Eski Saat – Akşam – Kurtuluş – Bayrak =>F.R.Atay
Gençlik Türküsü => T.Buğra
Sözün Gelişi =>Şevket Rado
Dostluk Derken => Oktay Akbal
Pazar K onuşmaları =>F.R.Atay

GÜNLÜK ( Ruzname- Vakayıname )

Seyahat Jurnali =>Direktör Ali Bey ( İlk Günlük )
Günce => N.Ataç
Günler =>Cemal Süreyya
Oğuz Atay’ın Günlüğü
Günlük =>Salah Birsel
Geçmişin Kuşları =>Oktay Akbal
Günlük Terimimi ilk Kez F.R.Atay kullanmıştır.
Günlükler => Andre Gide

SOHBET (SÖYLEŞİ –MUSAHABE )

Takdir Duygusu =>Şevket Rado
Sözden Söze =>N.Ataç
Ahmet Rasim =>Ramazan Sohbetleri,
Suut Kemal Yetkin =>Edebiyat Söyleşileri,
Şevket Rado =>Eşref Saati,
Melih Cevdet Anday =>Dilimiz Üzerine Söyleşiler,
Nurullah Ataç => Karalama Defteri.
Cenap Şahabettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali Yücel, Attila İlhan gibi yazarlarımız da bu türde eserler
vermişlerdir.
MÜLAKAT

Rüya =>Z.Paşa ( Mülakat şeklindeki ilk ropörtaj )
Diyorlar ki – Mülakat => R.Eşref Ünaydın

ROPÖRTAJ
Kaya Çukuru=> M.C.Anday
Peri Bacaları – Bir Bulut Kaynıyor – Çocuklar İnsandır => Y.Kemal
Dünya edebiyatında; Jack London, Heming Way, Selohow Sortre, röportaj örneği vermiş sanatçılardır.
Türk edebiyatında: Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay, Abdi İpekçi, Fikret Otyam, Yaşar Kemal, Mete Akyol, Mustafa Ekmekçi, Halit Çapın, Dursun Akşam röportaj örneği vermiştir.

BİYOGRAFİ ( Tercüme-i Hal –Tezkire )

Vehbi Cem Aşkun, İstanbul Aşığını Kaybetti =>Yahya Kemal
Nimet Behsuz => Büyük Şairin Arkasından
Bir Dev Şair Göçtü =>Cenap Gedikoğlu,
Malik Bahşi’nin Feridüddin-i Attar’dan çevirmiş olduğu Tezkiretü’l-Evliya’dır. ( İlk biyografik eser )
Dünya edebiyatında ilk büyük biyografi yazarı Yunanlı Plutarkhos =>Hayatlar
Mecalisün Nefais =>A.Şir Nevai ( ilk tezkire )
Ahmet Haşim ve Şiiri à A.Ş.Hisar
Tek Adam ,İkinci Adam , Menderesin Dramı =>Ş.Süreyye Aydemir
Yahya Kemal => A.H.Tanpınar
Tevfik Fikret => M.Kaplan
Heşt Bihişt => Sehi Bey ( Anadoludaki ilk tezkire )
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü =>B.Necatigil
19.Asır Türk Edebiyatı =>A.H.Tanpınar
N.Kemal – M.A.Ersoy =>M.C.Kuntay
Tezkiretüş Şuara => Latifi ( güvenilir ilk tezkire )
Bir Bilim Adamının Romanıà=> Oğuz Atay(Biyografik roman)
Ömer Seyfettin =>Tahir Alangu ( Biyografik roman )
Selçuklu Şeyhnamesi => Hoca Dehhani
Adı Aylin =>Ayşe Kulin ( Biyografik roman )
Bir Tatlı Huzur => Ayşe Kulin
Füreya =>Ayşe Kulin ( Biyografik roman )

OTOBİYOGRAFİ

Kırk Yıl => H.Z.Uşaklıgil
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez => Aziz Nesin
Hayatım=> Hasan Ali Yücel
Babama => Ayşe Kulin

Sponsorlu Bağlantılar

Öğretici Metinlerin Türleri İçin Yorum Yap