Ökaryot Canlılarda Ortak Olan Hücre Organelleri Nelerdir

Ökaryot Canlılarda Ortak Olan Hücre Organelleri Nelerdir Ökaryot Canlılarda Ortak Bulunan Hücre Organelleri Nelerdir - Bu makaledeki notlar: ökaryot canlılarda ortak olan hücre organelleri..

Ökaryot Canlılarda Ortak Olan Hücre Organelleri Nelerdir?

ökaryot canlılarda ortak olan hücre organelleri nelerdir

Birden Fazla Çekirdeği Olan Hücreler Hanqi Canlılarda Bulunur?

birden fazla çekirdeği olan hücreler hanqi canlılarda bulunur.. biliyosanız yazın ..yarım saaaten beri araştırıyorum…

Prokaryot Ve Ökaryot Hücrenin Farklılıkları Nelerdir

Prokaryot ve Ökaryot Hücrenin Farklılıkları Nelerdir

PROKARYOT VE ÖKARYOT HÜCRELER
Canlılar sınıflandırılırken temelde hücre yapıları göz önüne alınır. Buna göre canlılar iki üst aleme ayrılır. Bunlar basit ilkel canlıların bulunduğu prokaryotlar ve ileri yapılı canlıların yer aldığı ökaryotlardır.

PROKARYOT HÜCRELER
Belli bir çekirdekleri olmayan, kalıtım maddesi sitoplazmada dağınık halde bulunan çok basit hücrelerdir. Bunların zarları organelleri yoktur. Sadece ribozom organeli içerirler. Bazılarında sitoplazmada klorofil pigmentleri veya hücre zarından oluşan mesozomlar bulunabilir. Örneğin; bakteriler ve mavi-yeşil algler prokaryot hücre yapısında canlılardır.

ÖKARYOT HÜCRELER
Belli bir çekirdek yapısına sahiptirler. Çekirdek içinde DNA, RNA, özel çekirdek sıvısı ve çekirdekçik gibi yapılar bulunur. Zarlı ve zarsız organellere sahiplerdir. Örneğin; insan, hayvan, bitki, mantar ve protista gibi canlıların hücreleri ökaryot hücre yapısına sahiptir.

PROKARYOT HÜCRE İLE ÖKARYOT HÜCRE ARASINDAKİ FARKLAR
Emektron mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte, biyologlar hücre yapıları inceleme fırsatı buldular. Bu araştırmalar sonunda canlılar aleminde iki temel hücre tipi olduğu ortaya çıktı: prokaryotik ve ökaryotik hücre. Yapısal olarak daha basit olan prokaryotik hücre yapısı sadece bakterilerde bulunur. Diğer bütün organizmalar yani protista, fungi (mantarlar),
bitkiler ve hayvanlar, daha karmaşık olan ökaryotik hücre yapısına sahiptir.

Prokaryot hücre Ökaryot hücre:
Her iki hücre tipinde ortak olan özellikler:
• Benzer yapıda hücre zarı.
• Genetik bilginin DNA aracılığıyla kodlanması ve aktarılması.
• Transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarının ve ribozomların benzer olması.
• Ortak metabolik yolların bulunması. (Ör:glikolik)
• Kimyasal enerjiyi ATP olarak depolamak için kullanılan mekanizmanın benzer olması (prokayotların hücre zarında, ökaryotların mitokondri zarında).
• Benzer fotosentez mekanizmaları.
• Zar proteinlerini sentezleme ve hücre zarına yerleştirmede kullanılan mekanizmanın bezerliği.
• Benzer yapıda proteazomlar (protein sindiren yapılar).

Ökaryotik hücrede bulunup prokaryotlarda bulunmayan özellikler:
*Hücrede, çekirdek adı verilen ve bir zarla sitoplazmadan ayrılan bir bölümün bulunması, Çekirdek zarında bulunan karmaşık yapılı porlar (delikler).
*DNA ile birlikte mitoz bölünme sırasında sıklaşabilme özelliğine sahip proteinlerin bulunması.
*Karmaşık yapılı zarsı sitoplazmik organellerin bulunması.
*Oksijenli solunum özelleşmiş sitoplazmik organeller: mitokondri.
*Fotosentez için özelleşmiş stoplazmik organeller: kloroplast.
*Karmaşık yapılı hücre iskeletinin (sitoskeleton) bulunması. (Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller.)
*Daha karmaşık kamçı (flagella) yapısı.
*Hücre zarıyla kesecikler oluşturarak sıvı ve katı maddeleri hücre içine alabilme yeteneği. (Endositoz ve Fagositoz.)
*Bitkilerde selüloz içeren hücre duvarı.
*Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını sağlayan ve mikrotübül yapıda olan iğ iplikleri.
*Diploidlik:her hücrede bir genin iki kaypa halinde bulunması.
*Mayoz bölünme ve döllenme gerektiren eşeyli üreme.

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Mitokondri: CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Dünya üzerinde yaşayan canlılar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki kısımda incelenebi*lir. Bu canlı organizmaların temel bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır.
1. Hücre yapısı:Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden oluşmuştur. Hücre organizmanın temel birimidir. Hücrede geçen bir takım olaylar canlılığın devamına izin verir.
2. Beslenme:Canlılar yaşam faaliyet*lerini gerçekleştirebilmeleri için dış ortamdan be*sin olmak zorundadırlar. Hayvansal organiz*malar besinlerini dış ortam hazır olarak alırken, bitkiler kendi besinlerini kendileri sentezler.
3. Hareket:Canlılar dış ortamdan gelen uyaranlara karşı tepki gösterirler. Dış ortamdan gelen uyartılar ışık, ısı v.s olabilir.
4. Büyüme:Canlılarda hücre bölünmesi ile hücre sayısı artar. Buna bağlı olarak organizma büyüme eğilimine girer. Organizmaya alınan besinlerin büyük bir kısmı bu amaç için kullanılır.
5. Üreme:Canlılar kendi nesillerini devam ettirebilmek için ürerler. Eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere iki tip üreme canlılarda görülür.
6. Solunum:Canlıların yapılarına almış oldukları besinleri hücre organ ellerinde oksijenli ya da oksijensiz bir şekilde yakarak enerji üretmeleri olayıdır. Oksijenli solunum olayı özetlenecek olursa;
Enzim
Besin+Oksijen ———>Su+Karbondioksit+ Enerji
şeklinde gerçekleşmektedir.
Tabiatta birtakım canlılar (Bira mayası) enerji üretmek maksadı ile oksijensiz solunum olayını gerçekleştirir.
Enzim Besin ———>Etilalkol+Karbondioksit+Enerji
şeklinde gerçekleşmektedir. Bu olaya aynı za*manda fermantasyon= mayalanma da denir.
7. Boşaltım: Canlılar, çeşitli faaliyetler sonucu organizmalarında oluşan artık madde*leri, kararlı bir iç ortam oluşturmak için atarlar. Canlılar bu olayı gerçekleştirebilmek için çeşitli organ sistemleri oluşturmuşlardır.
8. Sindirim:Canlılar, yapılarına almış oldukları büyük molekülleri küçük moleküllere çevirirler.
9. Sentez:Canlılar, yapılarına almış ol*dukları küçük molekülleri organizmalarına uygun büyük moleküllere dönüştürürler. Örneğin; pro*tein sentezi
HÜCRENİN YAPISI
Canlıların en küçük temel yapı birimine hücre denir.
Hücreler ökaryot ve prokaryot olmak üzere iki kısımda incelenir.
Prokaryot hücre
Kalıtım maddesi etrafında çekirdek zarı bulunmayan ve ribozom hariç hücre organ ellerine sahip olmayan ilkel hücre tipidir. Bakteri ve mavi – yeşil alg örnek verilebilir.
Ökaryot hücre
Kalıtım maddesi etrafında çekirdek zarı bulunan ve hücre organellerine sahip olan gelişmiş hücre tipidir. Ökaryot hücre üç kısımda in*celenir.
Hücre zarı Sitoplazma Çekirdek
1. Hücre Zarı:İki protein tabakası ara*sında, iki yağ tabakasından oluşmuştur. Protein*lerin bir kısmına karbonhidratlar bağlıdır. Bitkisel ve hayvansal tüm hücrelerde bulunan zar; canlı, seçici-geçirgen, saydam ve ince özelliktedir. Zar, hücreyi korur, şekillendirir, madde afiş verişini kontrol eder.
2. Stoplazma:Hücre zarı ile çekirdek ara*sını dolduran, canlı, renksiz, yarısaydam, suda çözünmeyen bir sıvıdır. Yapısında su ve çeşitli maddeler bulundurur akışkandır. Organeller Stoplazma içinde yer alır.
Hücre Organelleri:

Hücrenin enerji üretim merkezleridir. Solu*num olayını gerçekleşmesine olanak verir. Sayı*ları hücrelere göre değişebilir. Matrix, krista iç yapıyı oluşturur. Ayrıca içerisinde ribozom organeli ve kalıtım maddesi bulundurur. (DNA)
Ribozom:
Görevi protein sentezini gerçekleştirmektir. RNA molekülü içerir.
Endoplazmik Retikulum:
Madde taşınmasında görevlidir. Hücre çe*kirdeği ve hücre zarı ile bağlantılıdır. Üzerinde ri*bozom bulunduranlara granüllü E.R. denir.
Golgi Cisimciği:
Hücre için gerekli salgıları salgılamakla gö*revlidir.
Lizozom:
Sindirim enzimleri taşır. Hücreye alman besinlerin sindirilmesinde görevlidir. Bitkisel hüc*relerde bulunmaz.
Sentrozom (Sentriol):
Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerinin oluşturulmasında görevlidir. Bitkisel hücrelerde bulunmaz.
Koful (Vakuol):
Tek hücrelilerde, sindirim ve boşaltım gö*revi yapar. Genç, bitki ve hayvan hücrelerinde küçüktür. Bitki yaşlandıkça koful da büyür.
Plastidler:
Bitki hücrelerinde bulunur, üççeşittir.
I. Kloroplast: Yeşil renk pigmenti bulun*durur. Fotosentezle görevlidir. Yapraklarda, otsu gövdede bulunur.
II. Kromoplast: Turuncu, sarı, kırmızı renk pigmenti bulundurur. Çeşitli vitaminleri kap*sar, meyveye renk verir. Havuç, domates v.b…
III. Lökoplast:Renksiz plastidlerdir. Ge*nellikle nişasta depo eder. Köklerde, tohumda bulunur.
Hücre Çeperi: Hücre zarıüzerinde selüloz birikmesi ile oluşur. Bitki hücresine sertlik ve desteklik verir. Bitki hücrelerinde bulunur.
3. Çekirdek : Hücresel olayların yönetil*mesinde ve karakterlerin sonraki nesillere akta*rılmasında görevlidir.
Çekirdek dört ana bölümden oluşur.
I. Çekirdek Zarı:Çift katlı olup, hücre za*rının sahip olduğu tüm özelliklere sahiptir. Hücre bölüneceği zaman eriyerek kaybolur.
II. Çekirdek Plazması:Hücre sitoplazmasına benzer yapıdadır. İçerisinde organik bileşik*ler ve nükleik asit bulundurur.
III. Çekirdekçik:Çekirdek içerisinde bulu*nan koyu renkli taneciktir. Birden çok olabilir. Hücre bölünmesi esnasında kaybolur.
IV. Kromatin iplik:Çekirdek stoplazması içerisinde, ağşeklindeki yapılardır. Hücre bölün*mesi esnasında kışalıp kalınlaşarak kromozom adını alır.
Kromozom sayısı, türlere göre değişkenlik gösterir. Örneğin insanda 46, soğanda 16 kro*mozom bulunur.
Canlılar şu yapılara sahip olabilirler.
Hücre -» Doku -» Organ -> Sistem -> Organizma
Nükleik Asitler
DNA (Deoksiribonükleik asit) ve RNA (Ribonükleik asit) olmak üzere iki çeşittir.
DNA nükleotid dizilerinden yapılmış büyük moleküllerdir. Nükleotidler bir organik baz bir de-oksiriboz şekeri ve birde fosfat (fosforik asit) gru*bundan oluşur.

DNA’nın yapısı:DNA’nın yapısında Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin olmak üzere dört çeşit nükleotid bulunur. DNA çift zincirlidir. Sem*bolik olarak şu şekilde gösterilebilir.

DNA’da adenin nükleotid ve timin nükleotid ile timin nükleotid karşiliklı yer alır ve îki hidrojen bağıİle bağlanırlar, guanin ile sitozin nükleotidler karşılıklı yer alır ve üç hidrojen bağı ile bağlanırlar. DNA’lar yapabilme yeteneği kazandırır. Bu özellik saye*sinde aynı yapı ve karakterde canlı oluşabilmekte böylece kalıtsal karakterler nesiller bo*yunca taşınabilmektedir.
RNA yapısı: RNA yapısında adenin, urasil, guanin ve sitozin olmak üzere dört çeşit nükleotid bulunur. Tek zincirlidir.
DNA ile RNA arasındaki farklar:

DNA

RNA

Şeker Çeşidi

Deoksiriboz

Riboz

Organik baz çeşidi

Adenin-Timin Guanin-Sitozin

Adenin-Urasil Guanin-Sitozin

Zincir çeşidi

Çift

Tek

Bulunma Yeri

Çekirdekte’

Çekirdekte Ştoplazmada

Çeşit sayısı

Tek çeşit

Üççeşit

Konumu

Yönetici

Yürütücü

Eşlenebilme durumu

Kendisini eşler

ONA tarafın*dan eşlenir.

Kromozomlar üzerinde bulunan ve karak*terlerin nesiller boyu aktarılmasını sağlayan ya*pılara gen denir.
Her özellik için iki gen bulunur. Dişi ve erkekten gelen genler.
Her özellik şifresiz en az üç organik baz tarafından temsil edilirler.
HÜCRE BÖLÜNMESİ
Canlılarda hücre bölünmesi, hücre sayı*sını artırarak büyümeyi gerçekleştirir,
1. Mitoz hücre bölünmesi:
Mitoz bölünme sonucu oluşan ikj yavru hücre ana hücrenin bir kopyasıdır. Kromozom sayısında ve yapısında değişme olmaz. Mitoz bölünme üç kısımda incelenebilir.
I. Hazırlık evresi (interfaz)
II. Çekirdek bölünmesi
III. Sitoplazma bölünmesi
l. Hazırlık Evresi: Bölünme için gerekli protein ve RNA sentezlenir DNA iki katına çıkar.
II. Çekirdek Bölünmesi:Çekirdek eşlen-rnesi dört evrede gerçekleşir.
a) Profaz:
Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kay*bolur. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kro*mozom halini alır. Kromozomlar kendilerini eşler iğ iplikleri oluşumu başlar.
b) Metafaz:
Eşlenmiş kromozomların (kromatidler) hüc*renin ortasında iğ iplikleri üzerinde toplanırlar.
c) Anafaz:
Kromatidler biribirinden ayrılarak karşı ku*tuplara çekilir.
d) Telofaz:
İğ iplikleri kaybolurken çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur. Kromozomların uza****** kromatik iplikler halini alması ile çekirdek bölünmesi tamamlanır.
III. Stoptazma Bölünmesi: Hayvansal hücrelerde boğumlama ile gerçekleşir. Bitkisel hücrelerde çeperden dolayı boğumlama olmaz. Bitkisel hücrelerde orta bölgede kesecikler olu*şur. Üzerlerinde selüloz birikmesi ile de bölünme tamamlanır.
2. Mayoz hücre bölünmesi:
Eşeyli üreyen hücrelerin eşey ana hücrele*rinden oluşur. Mayoz bölünme sonucunda 2n kromozomlu hücreden, n kromozomlu, 4 yeni hücre meydana gelir.
Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz

Mayoz

Kromozom sayısı

2n

n

Bölünme sonucu oluşan hücre

2

4

Hücre tipi

Vücut

Eşey

Parça değiş-tokuşu

Görülmez

Görülür.

Ökaryot Va Prokaryot Hücreler Hangileridir

ökaryot va prokaryot hücreler hangileridir

Sponsorlu Bağlantılar

Ökaryot Canlılarda Ortak Olan Hücre Organelleri Nelerdir” İçin Bir Cevap

Ökaryot Canlılarda Ortak Olan Hücre Organelleri Nelerdir İçin Yorum Yap