Oran Analizi Yorumları

Oran Analizi Yorumları Finansal Oranlar Ve Yorumları - Bu makaledeki notlar: finansal analiz yorumları oran analizi yorumları..

Mali Tablolar.. Finansal Analiz

CEYLAN A.Ş.’NİN 1997 YILI NET ÇALIŞMA SERMAYESİ FON-KAYNAK KULLANIM TABLOSU YORUMU
A-FON KAYNAKLARI YORUMU
Ceylan A.Ş. 1997 yılı faaliyet döneminde net çalışma sermayesi anlamında 449.000.000.000. TL. kaynak sağlamıştır.Bu toplam kaynakların %91’ini faaliyet sonucu yaratılan kaynaklardaki artıştan, %1’i olağan üstü kardan sağlanan kaynaktaki artıştan, %8’lik kısmı sermaye artırımından kaynaklanmıştır.
Birinci sırada %91’lik oranla faaliyet sonucu yaratılan kaynaklar yer almaktadır.Bu kaynakların bu oranda olması beklenenin üzerinde olumludur.
İkinci sırada %8’lik oranıyla sermaye artırımı vardır.İyi bir net çalışma sermayesi kaynağı değildir.Ancak yüzdesi düşük olduğu için sorun olmaz.
Son olarak %1’lik oranla olağan dışı faaliyetlerin küçükte olsa kaynaklara katkı sağlaması normal karşılanır.

B-FON KULLANIMLARININ YORUMU
1997 yılı faaliyet döneminde sağladığı 449.000.000.000. TL.’lik fon kaynağının %59’unu vergi ve temettü ödemelerine,%40’ını duran varlık yatırımlarına,%1’lik kısmını da uzun vadeli borçları ödemede kullanmıştır.
Birinci sırada %59 oranla vergi ve temettü ödemeleri, işletmenin en doğal net çalışma sermayesi fon kullanımıdır.
İkinci sırada %40’lık oranla duran varlıklara fon kullanımı normal karşılanır.Bir imalat işletmesinde özellikle büyük miktarda kapasite arttırıcı olarak maddi duran varlıklara fon kaynağı kullanılması uzun dönemde fon yaratma anlamında işletmenin lehinedir.
C-NET ÇALIŞMA SERMAYESİNİN FON-KAYNAK KULLANIM İLİŞKİSİNİN YORUMU
Ceylan A.Ş.1997 faaliyet döneminde vergi ve temettü ödemelerine 190.000.000.000 TL. kullanımını faaliyet sonucu yaratılan kaynaklardan karşılamıştır.Duran varlıklara yapılan127.000.000.000 TL. kullanımım 37.000.000.000 lık kısmı sermaye artırımından kalan kısmı faaliyet sonucu yaratılan kaynaklardan karşılanmıştır.
Kar üzerinden ödenen vergi ve temettülerin faaliyet sonucu yaratılan kaynaklardan sağlanması uygun kaynak kullanım ilişkisidir.
————————–

CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NET ÇALIŞMA SERMAYESİ FON-KAYNAK
KULLANIM TABLOSU
ARALIK-97

Tutar %

1. Faaliyet Karindan Saglanan Kaynak 408000 91
Olağan Kar 224000
Amortismanlar (+) 30000
Fon Cikisi Gerektirmeyen Diger Giderler 154000
Fon Girisi Saglamayan Gelirler (-)
2. Olaganustu Kardan Saglanan Kaynak 4000 1
3. Duran Varliklarin Tutarinda Azalis
4. Uzun Vadeli Borclarda Artis
5.Sermaye Artirimi (Nakit Karsiligi) 37000 8
N.Ç.S. Fon Kaynakları Toplamı 449000 100

Odenen Vergi ve Benzerleri 190000 59
Duran Varliklarin Tutarinda Artis 127000 40
Uzun Vadeli Borclarda Azalis 4000 1
Sermayede Azalis
N.Ç.S. Fon Kullanımları 321000 100
N.Ç.S.Sermayesinde Artış 128000 29
449000 100

————————

FON AKIM TABLOSU YORUMU

Fon Kaynakları Yorumu
Ceylan Giyim İşletmesi 1997 yılı faaliyet döneminde toplam 1.365.000.000.000 TL. fon kaynağı yaratmıştır.Kaynakların %30’u faaliyet sonucu yaratılan kaynaklar , %1’i olağan dışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar, % 26’sı KVYK’lardan, %4’ü sermaye attırımından, %39’u Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanmıştır.
%30 oranında faaliyet sonucu yaratılan kaynakların yer alması olumludur.Ancak yeterli değildir.Olağan kar ağırlıklı olması istenen durumdur ve olumludur.
İkinci sırada % 26 oranında KVYK gelmektedir.İstenilen bir durumdur.Ticari borçlarla kaynak sağlanmış olması işletmenin lehine olup uygun kaynaktır.
İşletmenin bir miktar süreklilik arz etmeyen olağan dışı faaliyetlerden kaynak sağlaması ve bir miktar sermaye attırımından kaynak sağlaması olumludur.
% 39 oranında emisyon priminden kaynak sağlaması olumlu karşılanır.
Fon Kullanımları Yorumu
İşletme 1997 yılında sağladığı 1.365.000.000.000 TL’lik fon kaynağının ;%14’ü vergide, %76’sı dönen varlık edinimlerinde,%10’u duran varlık yatırımlarında kullanılmıştır.
Birinci sırada %76 oranında dönen varlık olması normal karşılanabilir.Dönen varlılara kullanılan fonlar biraz fazla görülmekle birlikte dönen varlıkların bütün unsurlarına kullanılması ve yığılmamaların olmaması uygun bir kullanım olarak yorumlanır.
% 10 oranında duran varlıklara yatırım yapılması da uygun kullanımdır.Bir imalat işletmesinde duran varlıklara yapılan yatırım yeterli değildir.Duran varlıklara yatırım uygun fon kullanımıdır.
Kardan % 14 oranında vergi ödenmesi bir işletmenin en doğal fon kullanımıdır ve işletmenin lehinedir.
Fon kullanımlara arasında borç ödemelerin yer almaması işletmenin borç ödeme gücü hakkında olumsuz yorumlanır.
Fon Kaynak-Kullanım ilişkisi
Ceylan Giyim işletmesi dönen varlıklarındaki artışların bir kısmını kısa vadeli yabancı kaynaklarla geri kalan kısmını da faaliyet sonucu yaratılan kaynaklarla sağlamıştır.Böyle bir ilişki net çalışma sermayesini gerekse borç ödeme gücünü olumlu yönde etkileyecektir.Kısa vadeli ticari borçların stoklara bağlanması olumludur.
Duran varlıklara yapılan yatırımların çok azı uzun vadeli yabancı kaynaklarla kalan kısmı sermaye artırımı ve faaliyet sonucu yaratılan kaynaklardan sağlanmıştır.UVYK az olması olumsuzdur ama genel olarak uygun bir kaynak kullanım ilişkisidir.İşletmenin ticari borçlarına karşılık kapasite arttırması olumludur.
Vergi ödemeleri faaliyet sonucu yaratılan kaynaklardan kaynaklanmış olup lehte yorumlanır.
Gelecek bakışıyla fon yaratma gücü olumlu etkilenecek işletmenin fon ihtiyacı fazla olmayacaktır.
—————–

CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1997
FON AKIM TABLOSU
Tutar %

FON KAYNAKLARI 1365000 100

Faaliyet Karindan Saglanan Kaynak 408000 30
Faaliyet Kari 224000
Amortismanlar (+) 30000
Fon Cikisi Gerektirmeyen Diger Giderler 154000
Fon Girisi Saglamayan Gelirler (-)
Olaganustu Kardan Saglanan Kaynak 4000 1
Olaganustu Kar 4000
Donen Varliklarin Tutarinda Azalis
Duran Varliklarin Tutarinda Azalis
Kisa Vadeli Borclarda Artis 380000 26
Uzun Vadeli Borclarda Artis
Sermaye Artirimi (Nakit Karsiligi) 37000 4
Emisyon Primi 536000 39

FON KULLANIMLARI 1365000 100

Odenen Vergi ve Benzerleri 190000 14
Odenen Temettuler
Donen Varliklarin Tutarinda Artis 1044000 76
Duran Varliklarin Tutarinda Artis 127000 10
Kisa Vadeli Borclarda Azalis
Uzun Vadeli Borclarda Azalis 4000
Sermayede Azalis

——————–

TUTAR %
KAYNAKLAR 238000
Faaliyet Karindan Saglanan Kaynak 117000 50
Faaliyet Kari 52000 21,84
Amortismanlar (+) 31000 13,00
Fon Cikisi Gerektirmeyen Diger Giderler 37000 15,50
Fon Girisi Saglamayan Gelirler (-) 3000 1,20
Olaganustu Kardan Saglanan Kaynak 4000 1,60
Olaganustu Kar 4000 1,60
Fon Cikisi Gerektirmeyen Diger Giderler
Fon Girisi Saglamayan Gelirler (-)
Donen Varliklarin Tutarinda Azalis
Duran Varliklarin Tutarinda Azalis
Kisa Vadeli Borclarda Artis 115000 48,30
Uzun Vadeli Borclarda Artis 1000
Sermaye Artirimi (Nakit Karsiligi)
Emisyon Primi
KAYNAK KULLANIMLARI 238000
Odenen Vergi ve Benzerleri 16000 6,70
Odenen Temettuler 12000 5,00
Donen Varliklarin Tutarinda Artis 148000 62,10
Duran Varliklarin Tutarinda Artis 62000 26,00
Kisa Vadeli Borclarda Azalis
Uzun Vadeli Borclarda Azalis
Sermayede Azalis
FON AKIM TABLOSUNUN KREDİ ANALİZİ

CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FON AKIM TABLOSU 1995 YILI

Fon Akım Tablosunun Kredi Analizi Bakımından Yorumu
Fon Kaynaklarının Yorumu
İşletmenin fon kaynaklarının ağırlıklı olarak faaliyet sonrası yaratılan kaynaklardan sağlanması olumludur. İşletme fon kaynaklarının çoğunu süreklilik arzeden faaliyetlerden karşılamıştır.
İşletme fon kaynaklarından uzun vadeli yabancı kaynakların çok az olması olumsuz karşılanır. Çünkü bu yabancı kaynağın geri ödemesi daha kolay olup ve de maliyet açısından pek sorun yaratmaz. Ancak işletmemizde bu kaynakların az olması neticesinde tabloda görüldüğü gibi işletmemiz kısa vadeli yabancı kaynaklardan %48,30 oranında kaynak sağlamıştır. Bu durum işletmenin aleyhine yorumlanır. Nedeni ise kısa vadeli yabancı kaynakların yüksek maliyetli oluşu nedeniyle geri ödemede sorluk yaratacaktır. Ayrıca bu kaynaklar çok fazla olduğu için işletmemizin net çalışma sermayesi düşecektir.

Fon Kullanımlarının Yorumu
İşletmemiz %62,1 oranında dönen varlıkların artışında fon kullanımı yapması olumludur. Ayrıca duran varlıklara da fon kullanımı yapması olumludur. İşletmemiz yabancı kaynaklarına fon kullanımı ayırmadığı için bu olumsuzdur. İşletmeye borç verecekler açısından olumsuz izlenim bırakmaktadır.

Fon Kaynak Kullanım İlişkisinin Yorumu
İşletmemiz dönen varlık artışlarında uzun vadeli yabancı kaynakların çok az olması nedeniyle kısa vadeli yabancı kaynakları kullanmıştır. Bu durum olumsuzluk yaratabilir. Bunun yanında şletme gelecekte fon yaratma gücü olumsuz etkilenir. Ancak ana faaliyetlerinden fon kullanımı elde etmiş olması işletmenin lehine yorumlanır. Kredi verenler üzerinde olumlu izlenim bırakmaktadır.

MALİ ANALİZ TABLOSU
KALEMLER 1994 1995
Dönen Varlıklar 210000 360000
K.V.Y.K. ( – ) 224000 355000
Net Çalışma Sermayesi -14000 5000
Likidite oranı 0.60 tl 0.50 tl
Hazır Değerler Oranı 0.22 tl 0.03 tl
Cari Oran 0.93 tl 1,1 tl
Özkaynakların Devir Hızı 5 kat 6,5 kat
Borçların Özkaynaklara Oranı 314% 312%
Borçların Varlık Toplamına Oranı 76% 75%
K.V.Y.K.ların Özkaynaklara Oranı 302% 303%
Brüt Satış Karının Net Satışlara Oranı 17% 26%
Faaliyet Karının Net Satışlara Oranı 8,6% 9,5%
Dönem Net Karının Net Satışlara Oranı 8% 6,9%

Net Çalışma Sermayesinin Analizi
Dönen varlıklardaki artışın tutar olarak kısa vadeli yabancı kaynaklrdan fazla olması olumludur. İşletmemiz 1994 yılında -14,000 olan net çalışma sermayesi 1995 yılında 5000,000,000 TL ye çıkmış olsa bile bu miktarla net çalışma sermayesi günlük faaliyetlerin yürütülmesi ve vadesi gelen borçların ödenmesi bakımından yetersiz kalır ve olumsuz karşılanır. İşletmeye kredi verecekler açısından olumsuz izlenim yaratır.

Likidite Oranı
Bu oranın 1 TL olması istenir. İşletmemiz bu oranın altında olması işletmenin aleyhine yorumlanır. Kısa vadeli borçlarını para mevcudunun tamamıyla tam olarak karşılayamayacağını gösterir. Satışların peşin yapılmaması, alacakların tahsilinde sorun olması ve kısa vadeli borçlarının fazla olması bu oranı yetersiz kılar. Kredi verenler açısından olumsuzdur.

Hazır Değerler Oranı
İşletmemizin bu oranının 1995 yılında 1994 yılına göre düşüş göstermesi olumsuzdur. Genel kabul görmüş olan oran 1 TL olduğu için bu oran çok azdır. Sonuç olarak yabancı kaynaklarının hazır değerler ve menkul kıymetler ile karşılanamayacağını gösterir.

Cari Oran
Cari oranın normal şartlarda 2 TL olması istenir. İşletmemizin cari oranının düşük olması işletmenin günlük faaliyetlerinde, satış faaliyetlerinde durgunluk yaşandığını göstermektedir. Net çalışma sermayesini olumsuz etkilenmesi dönen varlıkların kalitesini azaltır. Sonuç olarak ödemede zorluklarla karşılaşılır. Kredi verenler için olumsuzdur.

Özkaynakların Devir Hızı Oranı
Özkaynaklar devir hızı oranı yüksel olduğu için, böyle bir durumda işletmenin borçları çok olduğundan, bu borçları ödemede zorlanacaktır. Özkaynakların yetersiz olduğu ve işletmenin yabancı kaynak kullandığı anlamına gelmektedir. Bu durum kredi verenler açısından olumsuzdur.
Borçların Özkaynaklara Oranı
Bu oranın çok yüksek çıkması işletmeye borç verenlerin varlıklar üzerinde söz sahibi olduğunu gösterir. Finansman giderlerinde de artışların olduğu görülür. İşletme kredi bulmakta ve borçlarını ödemekte zorlanır. Bu da olumsuz bir durumdur.

Borçların Varlık Toplamına Oranı
Her iki yılda da oranlar normal karşılanabilir. Kredi verenlere varlıklar güvence oluşturur.

K.V.Y. Kaynakların Özkaynaklara Oranı
Her iki yılda da çok yüksek olması olumsuz karşılanır. İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları büyüktür. Bu durum net çalışma sermayesini olumsuz etkiler. İşletme borçlarını ödemede zorlanır. Kredi verenler işletmeye kredi açmazlar

Brüt Satış Karının Net Satışlara Oranı
1994 yılında %17 olması olumludur. 1995 yılında bu oranın %9 daha artması daha da olumludur. İşletme doyurucu kara ulaşacağından dönemi karla kapatabilir. Bu durum kredi verenler açısından olumludur.

Faaliyet Karının Net Satışlara Oranı
Bu oranın artış eğlilimde olması ve düşük olmaması faaliyetlerinde başarılı olduğu izlenimini verebilir. İşletme borç bulmada zorlanmayabilir.

Dönem Net Karının Net Satışlara Oranı
1995 yılında bu oranın düşmesi bu yıldaki faaliyetin mali yapıya daha az katkı sağladığını gösterir. Bu da işletmenin aleyhine yorumlanır.

ANALİZ SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Ceylan giyim sanayi ve ticaret A.Ş. ‘de dönen varlıkların istenen düzeyde olmadığı görülür. Ayrıca sermaye yapısının az olduğu kısa vadeli yabancı kaynakların çok fazla olduğu buna karşın uzun vadeli yabancı kaynakların az olduğu bir durum hakimdir. Bunlar olumsuz karşılanır. Duran varlık yapısı yeterli kabul edilebilir. Likidite oranının düşük olması borçlarını sahip olduğu mevcuduyla karşılayamayacağını gösterir. Ayrıca net çalışma sermayesinin azlığını gösterir.
Satışların maliyetinin artması nedeniyle satışların artması satışların karlılığının az olduğunu gösterir. Devir hızı oranlarının düşük olması karlılığı olumsuz etkilemektedir. Likiditesinin yetersiz, borçlarının geri ödemesinin zor olduğu ve maliyetli olduğu, sermaye karlılığının yetersiz olduğu, dönen varlık yapısının yetersiz olması nedeniyle işletme borç bulmakta zorluk çeker. Kredi verenler işletmeye kredi açmazlar.
———————–

A-NAKİT FON KAYNAKLARININ YORUMU
Ceylan A.Ş.1997 yılında 5.889.000.000.000. T.L nakit fon kaynağı sağlamıştır.Bunun %92.5’i satışlardan elde edilen nakit,%3.05’i diğer faaliyetlerden sağlanan nakit,%4.2’si kısa vadeli yabancı kaynaklardan sağlanan nakitler oluşturmaktadır.Neredeyse nakit kaynakların tamamına yakınını ekonomik faaliyetlerin oluşturması işletmenin nakit ihtiyaçlarını kendisi karşılaması bakımından çok olumlu bir sonuçtur.İkinci sırada, %3.05 oranıyla diğer faaliyetlerden sağlanan nakitlerin yer alması normal karşılanabilir.

B-NAKİT FON KULLANIMLARININ YORUMU
1997 yılında yaratılan toplam 3.889.000.000.000. TL. lik kaynağın %45.3’ü maliyetlere, %13.1 faaliyet giderlerine, %1.1’i diğer faaliyetlerle ilgili nakit çıkışlarına, %10’u finansman giderlerine, %2.2’si duran varlık yatırımlarına, %24.5’i kısa vadeli yabancı kaynak ödemelerine, %3.3’ü vergi ve temettü ödemelerine kullanılmıştır.
Birinci sırada maliyetlere kullanılan %45.3 lük oranında fon kullanımı normal karşılanır.İkinci sırada faaliyet giderlerine %13.1 lik kullanım olumlu karşılanır.Duran Varlıklara %2.2 oranında fon kullanımı büyüklük olarak normal karşılanır.Maddi duran varlıklara yapılan yatırım normaldir.%24.5 oranında KVYK faizi ödemesi arzu edilir ve lehte yorumlanır. İşletmenin Vergi ve temettü ödemeleri de normal karşılanır.
.
C-NAKİT FON KAYNAKLARI İLE FON KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YORUMU
Ceylan A.Ş. 1997 yılında nakit kaynaklarının, nakit kullanımlarından fazla olarak hazır değerler kaleminin artış göstermesi işletmenin lehinedir.
Bu yılda maliyetlere, faaliyet giderlerine, finansman giderlerine,vergi ve temettü ödemelerine, gereken nakit satışlardan kaynaklanmıştır.Bu istenen kaynak kullanım ilişkisidir.
Durun varlıklar için gerekli olan nakit sermaye artırımından, sağlanmıştır.
İşletmenin satışlarıyla birlikte diğer faaliyetlerden elde ettiği nakit diğer nakit çıkışlarını da karşıladıktan sonra nakit artışının da kaynağı olmuştur.

————-

Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nakit Akım Tablosu(1997)

Kalemler TUTAR %
1. Satislardan Elde Edilen Nakit 5.459.000 92.5
2. Diger Faaliyet Gelir ve Karindan Saglanan Nakit 180.000 3.05
3. Olaganustu Gelir ve Kar.Sag.Nakit 3.000
4. Kisa Vadeli Borclardaki Artis 252.000 4.2
5. Uzun Vadeli Borclardaki Artis 6.000
6. Sermaye Arttirimindan Saglanan Nakit
7. Diger Nakit Girisleri
Nakit Fon Kaynakları 5.889.000 100
DONEM BASI NAKIT MEVCUDU 101.000

DONEM SONU NAKIT MEVCUDU
1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Cikisi 2.562.000 45.3
2. Faaliyet Giderlerinden Dolayi Nakit Cikislari 744.000. 13.1
3. Diger Faaliyet Gider ve Zararindan Dol.Nakit Cikis 64.000. 1.1
4. Finansal Giderlerden Dolayi Nakit Cikisi 570.000 10
5. Olaganustu Gider ve Zararlardan Dol. Nakit Cikisi 99
6. Duran Varlik Yatirimi Nedeniyle Olan Nakit Cikisi 128.000 2.2
7. Kisa Vadeli Borc Anapara Odemeleri 1.386.000 24.5
8. Uzun Vadeli Borc Anapara Odemeleri 2.000.
9.Odenen Vergi ve Benzerleri 190.000 3.3
10. Diger Nakit Cikislari
Nakit Fon Kullanımları 5.646.000 100

Nakit Artışı 243.000 4.1
Toplam 5.889.000 100

—————–

KARLILIK ORANLARI (1995 İÇİN)
• SATIŞLARIN KARLILIĞI ORANI
1. BRÜT SATIŞ KARININ NET SATIŞLARA ORANI

Brüt satış karı x 100 / Net satışlar = 203.000.000.000 x 100 / 764.000.000.000
= %26.5
İşletme net satışlarının %26.5’i oranında brüt satış karı elde etmiştir. %50’ye yakın çıkması istenirdi. Aleyhine yorumlanabilir. İşletme iyi bir dönem karına ulaşamayabilir. Oranın düşük çıkmasının nedeni satışların yetersiz olması veya satışların maliyetinin fazla olmasından kaynaklanıyordur.

2. FAALİYET KARININ NET SATIŞLARA ORANI

Faaliyet karı x 100 / Net satışlar = 73.000.000.000 x 100 / 764.000.000.000
= %9.55
İşletmede faaliyet karı net satışların %9.55’i oranında gerçekleşmiştir. Bu oran yeterli değildir. Bu oranın düşük çıkmasındaki büyük neden faaliyet giderlerinin yüksek olmasıdır. Bu durum aleyhinedir. Bu yıl ana faaliyetlerinde başarılı olduğu söylenemez.

3. DÖNEM NET KARININ NET SATIŞLARA ORANI

Dönem net karı x 100 / Net satışlar = 27.000.000.000 x 100 / 764.000.000.000 =%3.53
Dönem net karın net satışların %3.53’ü oranını oluşturuyor. Bu durum işletmenin aleyhinedir. Çünkü bu oran faaliyet karı oranına yaklaşmamıştır. Dönem net karının oluşumunda faaliyet karının etkisi az olmuştur. İşletmenin gidr kalemlerindeki artıştan dolayı bu oran düşük çıkmıştır. Düşük olması faaliyetlerin başarılı olmadığını, faaliyetlerin mali yapıya olumlu katkı sağlayamadığını görüyoruz.

4. FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI

Faaliyet giderleri x 100 / Net satışlar = 130.000.000.000 x 100 / 764.000.000.000
=%17
Faaliyet giderleri net satışların %17’si oranında olmuştur. Bu oran normal karşılanabilir. Faaliyet giderleri brüt satış karından fazla olmadığı için aleyhine yorumlanmaz.

• SERMAYE İLE KAR İLİŞKİLERİNİ GÖSTEREN ORANLAR

Özkaynakların Amortisman Oranı:

Dönem net karı x 100 / Ortalama özkaynaklar = 27.000.000.000×100/116.000.000.000
=%23.2
Dönem net karı özkaynaklar ortalamasının %23.2’si oranında gerçekleşmiştir.

Sermayenin Amortisman Oranı:

(Dönem karı + Finansman gideri) x 100 / (Özkaynaklar + UVYK)
= (52.000.000.000 + 48.000.000.000) x 100 / (116.000.000.000 + 10.000.000.000)
= %79
Özkaynaklar ve UVYKlar %79 oranında geri dönmüştür. Oran yüksektir. Sermaye kısa zamanda geri dönmüştür.

Net Karın Tolam Varlıklara Oranı:

Dönem net karı x 100 / Toplam varlıklar = 27.000.000.000×100/480.000.000.000
=%6
İşletme toplam varlıkların %6’sı oranında net kar elde etmiştir. Bu oran düşüktür. Sebebi kaynakların özkaynak finansman ağırlıklı olmasıdır.

• Mali Oranlar

Borçların Özkaynaklara Oranı:

Toplam borçlar x 100 / Özkaynaklar = 365.000.000.000×100/116.000.000.000
=%314
İşletme özkaynaklarının %314’ü oranında borç almıştır. Bu durum olumsuz karşılanır. Bu oranın %100’ü aşmaması gerekir. Toplam borçlar özkaynaklardan büyüktür. Bu durum borç verenlerin varlıklar üzerinde söz sahibi olduğunu ve finansman giderlerinin fazla olduğunu gösterir.

Borçların Varlık Topamına Oranı:

Toplam borçlar x 100 / Toplam varlık = 365.000.000.000×100/480.000.000.000
=%76
İşletme toplam varlıklarının %76’sı oranında borç almıştır. Oran aleyhine yorumlanır. Çünkü işletmeye kredi verecekler bakımından varlıkların bir güvence oluşturmadığı, borç taksitleri ve faizlerin ödenememesi nedeniyle mali bakımdan zor durumlara düşme ihtimali yüksektir.

Kısa vadeli Yabancı Kaynakların Özkaynaklara Oranı:

KVYK x 100 / Özkaynaklar = 355.000.000.000×100/116.000.000.000
=%306
İşletme özkaynaklarının %306’sı oranında borç almıştır. Bu durum olumsuzdur. Çünkü KVYKlar büyüktür. Kısa vadeli borçlarını ödeme ve günlük faaliyetlerini sürdürme bakımından olumsuz yorumlanır. Kısa vadeli finansman giderlerinin yüksek çıkmasına neden olur.

Maddi Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı:

MDB x 100 / Özkaynaklar = 100.000.000.000×100/116.000.000.000
=%86
İşletme özkaynaklarının %86’sı oranını maddi duran varlıklardan karşılamıştır. Bu oran, özkaynakların maddi duran varlıkların finansmanına yettiğini gösterir. Maddi duran varlıklara gereğinden fazla yatırım yapılmaması olumludur.

————–

CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.1994-1995 TARİHLİ
BİLANÇOLARI (MİLYON TL)
KALEMLER ARALIK-94 ARALIK-95

I. DÖNEN VARLIKLAR 210000 360000
A. Hazır Değerler 30000 8000
B. Menkul Kıymetler 21000 5000
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 58000 140000
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10000 7000
E. Stoklar 76000 170000
F. Diğer Dönen Varlıklar 13000 19000

II. DURAN VARLIKLAR 96000 120000
A. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
B. Maddi Duran Varlıklar 64000 100000
TOPLAM AKTİFLER (VARLIKLAR) 300000 480000

I. KISA VADELİ BORÇLAR 220000 355000
A. Finansal Borçlar 163000 255000
B. Ticari Borçlar 41000 64000
C. Borç ve Gider Karşılıkları 10000 26000

II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9300 10000
A. Borç ve Gider Karşılıkları 900 1500

III. ÖZ SERMAYE 73000 116000
A. Sermaye 35000 35000
B. Yeniden Değerleme Artışı 15000 43000
C. Yedekler 2300 11000
D. Net Dönem Karı 20000 27000
TOPLAM PASİFLER 300000 480000
CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.1994-1995 DÖNEMLERİ İTİBARİYLE
GELİR TABLOLARI (MİLYON TL)

KALEMLER ARALIK-94 ARALIK-95
A. BRÜT SATIŞLAR 370000 760000
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 700 2000
C. NET SATIŞLAR 372000 764000
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 307000 560000
BRÜT SATIŞ KARLARI veya ZARARLARI 64000 203000
E. FAALİYET GİDERLERi (-) 33000 130000
FAALİYET KARI veya ZARARI 31000 73000
F. DİĞER FAAL. GELİRLER VE KARLAR 19000 33000
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI (-) 5400 7000
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 21000 48000
OLAĞAN KAR veya ZARAR 25000 52000
İ. OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR 5000 4000
J. OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR 0 3000
DÖNEM KARI veya ZARARI 30000 52000
K. ÖD. VERGİ ve DİĞER YASAL YÜK. (-) 10000 25000
NET DÖNEM KARI veya ZARARI 20000 27000

Sponsorlu Bağlantılar

Oran Analizi Yorumları İçin Yorum Yap