Ortaklık Sözleşmesi

Ortaklık Sözleşmesi Ortaklık Sözleşmeleri - Bu makaledeki notlar: adi ortaklık sözleşmesi ortaklık sözleşmesi ortaklık..

Adi Ortaklık Sözleşmesi 2

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ 2

A- KONU – TANIMLAR

A.1- İşbu sözleşme, ……………………………………………. adresinde mobilya imalatı, toptan ve perakende satışı işletmesinin ve bağlı birimlerinin kurulması, işletilmesi, kar ve zararın paylaşımı, ortaklar arasındaki hak ve yükümlülükleri, üçüncü şahıslarla ilişkileri düzenleyen bir adi ortaklık sözleşmesidir.

A.2- Sözleşmede, kurulması amaçlanan işletme ve tüm birimleri “şirket”, taraflar ise isim olarak gösterilmedikleri yerlerde “ortak” olarak anılacaktır.

B- ORTAKLAR VE HİSSELERİ

B.1- Ahmet…………. şirketteki hissesi % ……’dır. ………………………………… adresinde ikamet eder.

B.2- Mehmet………. şirketteki hissesi % …….’dır. ………………………………….
adresinde ikamet eder.

B.3- Çetin …………. şirketteki hissesi % …….’dır. …………………………………
adresinde ikamet eder.

B.4- Deniz ………… şirketteki hissesi % …….’dır. …………………………………
adresinde ikamet eder.

C- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme için bir süre kararlaştırılmamıştır; süresizdir.

D- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, İDARE VE TEMSİL

D.1- Şirketin kuruluşu, üretim ve faaliyete başlamasını finanse etmek üzere 50.000.-YTL şirket hesabına sermaye konacaktır. Ortaklar bu sermayeden şirketteki hisseleri oranında sorumludurlar. Sermaye koyma borcu sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir ay içinde yerine getirilecektir.

D.2- Ortaklardan Çetin ……………., sermaye borcuna karşılık olmak üzere kendisine ait olup faaliyete son vererek tasfiye edeceği marangoz atölyesindeki makineleri
( bir adet …………., iki adet ………….., bir adet …………., üç adet ……………., ) şirkete teslim edecek ve kurulumunu üstlenecektir.

D.3- Ortaklardan Ahmet ……………., sermaye borcuna karşılık olmak üzere ……… marka …………. model, ……….. plaka sayılı kamyonu şirket işlerinde kullanmak üzere tahsis edip şirkete teslim edecektir.

D.4- Diğer iki ortak sermaye koyma borçlarını sözleşmede belirtilen süre içinde nakit olarak yerine getireceklerdir.

D.5- Şirketin idaresi tüm ortaklarca birlikte yürütülecektir. Ortaklar eşit oy hakkına sahiptirler. Kararlar çoğunlukla alınacaktır.

D.6- Müşterek alınmış geçerli bir karar olmaksızın şirket adına bir işlem yapan ortak bundan doğan zarardan şahsen sorumlu olacaktır.

D.7- Şirketin muhasebe işlerinden ortaklardan Mehmet …………… sorumludur. Muhasebe kayıtlarını tutacak olan mali müşavir ile şirket ilişkilerinin yürütülmesi ve denetlenmesi görevi de bu ortağa aittir. Yine şirketin kira, elektrik, su, telefon, sigorta pirimi, tüm vergi, resim ve harçlar, üçüncü şahıslara olan borçlar gibi tüm ödemelerin yapılması ve kayıtlarının tutulmasından Mehmet ……….. sorumludur. Bu işlerin zamanında yapılmamasından doğacak her türlü sorumluluk bu ortağa aittir.

D.8- Tüm üretim faaliyetlerinden ortaklardan Çetin ……………… sorumludur.
Bu sorumluluğuna karşılık üretime ilişkin alınacak kararların uygulanması yönünden iç ilişkide tek başına yetkilidir.

D.9- Şirketin satış ve pazarlama işlemlerinden ortaklardan Deniz ………… sorumludur. Bu sorumluluğuna karşılık satış ve pazarlamaya ilişkin alınacak kararların uygulanması yönünden iç ilişkide tek başına yetkilidir.

E- KAR VE ZARARIN DAĞILIMI

E.1- Her ayın ilk haftası içinde önceki aya ilişkin şirket faaliyetlerinin mali ayrıntısı notlar halinde çıkarılacak, kar ve zarar tespit edilecektir.

E.2- Şirketin net karından % 5 ihtiyat sermayesi ayrılıp ortak hesaba yatırılacak, kalan ortaklar arasında şirketteki hisseleri oranında paylaşılacaktır.

E.3- Zarar halinde ise zarardan da ortaklardan şirketteki hisseleri oranında sorumlu olacaklardır.

E:4- Zarar halinde zararın nakden karşılanıp karşılanmayacağına veya zarar olmasına rağmen birikmiş ihtiyat sermayesinden dağıtım yapılıp yapılmayacağına oybirliği ile karar verilecektir.

F- DEVİR YASAĞI

F.1- Ortaklardan herhangi birinin ortaklık payını üçüncü bir şahsa devretmesi diğer ortakların yazılı muvafakatı şartına bağlıdır.

F.2- Bir ortak, ortaklık payını diğer ortaklardan birine devredemez. Ancak bu hisse eşit bölümlere ayrılarak diğer ortakların tamamına devredilebilir.

G- ŞİRKETİN SONA ERMESİ, FESİH VE TASFİYE

G.1- Bütün ortakların ittifakla karar vermeleri halinde şirket sona erer. Bu karar ile birlikte tasfiye heyeti de oluşturulur.

G.2- Ortaklardan birinin ölümü şirketin sona erme sebebidir. Bu halde diğer ortaklar ve ölen ortağın mirasçısı veya tereke temsilcisi birlikte tasfiye hususunda karar alırlar, tasfiye heyeti atarlar.

G.3- Ortaklardan birinin tasfiye hissesi hakkında cebri icra ve haciz uygulanması veya bir ortağın iflas etmesi şirketin sona ermedir.

G.4- Haklı sebeplerin bulunması halinde her ortağın önceden bir bildirimde bulunmaksızın fesih isteme hakkı vardır.

G.5- Şirketin sona ermesi veya feshi durumunda bir tasfiye heyeti veya memuru atanacaktır. Görevlendirilecek kişi/kişiler ortaklar arasından olabileceği gibi üçüncü şahıs da olabilir. Tasfiyede ilk önce şirketin aktifi ve pasifi çıkarılacak ve öncelikle borçları ödenecektir. Tasfiye sonunda aktifin fazla vermesi halinde ortaklar arasında şirketteki hisseleri oranında dağıtılacaktır.

H- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ……….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

I- SON HÜKÜM

İşbu sözleşme …/…/……. tarihinde beş nüsha olarak tanzim edilmiş, imzalandıktan sonra birer nüshası ortaklarca alınmış, bir nüshası da şirket kayıtlarında muhafaza edilmek üzere şirketin mali işlerinden sorumlu ortağa teslim edilmiştir.

Ahmet ……… Mehmet …………… Çetin ………… Deniz …………………

Ortaklık Sözleşmesi

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

A- TANIMI
İşbu sözleşme ………………. Çarşısı, ………………. Caddesi, No: 25 ………../……….. adresinde halen faaliyette bulunan marketin ………………. mülkiyeti ve işletilmesini düzenleyen bir adi ortaklık sözleşmesidir. Sözleşmede market işletme, taraflar ise ismen zikredilmedikleri yerde ortak olarak anılacaktır.
B- TARAFLAR VE HİSSELERİ
1- ………………. işletmedeki hissesi % 50’dir.
2- ………………. işletmedeki hissesi % 50’dir.
Ortaklar yukarıda belirtilen hisse miktarı mülkiyet ve ana sermaye sahibidirler. İşletmenin sözleşme tarihindeki maddi varlığı tahmini KIRK MİLYAR TL’dir.
C- SÖZLEŞME SÜRESİ
İşbu sözleşmenin imza ve teati edildiği tarihten itibaren beş yıldır.
D- İŞLETMENİN İDARESİ, TEMSİL VE İLZAMI
1- İşletmenin idaresinde ortaklar eşit reye sahiptir. İttifak sağlanmamış olmasına rağmen işletme adına yapılan işlemlerden zarar halinde işlemi yapan ortak sorumlu olacak, diğer ortaktan bu zarar nedeniyle talepte bulunamayacaktır.
2- İşletmenin kira sözleşmesi, vergi sicili, belediye, sigorta ve ticaret sicili kayıtları gibi tüm resmi kayıtları ortaklardan ………………. adınadır. İşletmenin faaliyet merkezi ……………….’den kiralanmıştır.
3- İttifakla verilmiş kararlar ile günlük faaliyetlerin yürütülmesinde mutat muameleler bakımından işletmeyi tüm resmi merciiler ve üçüncü şahıslara karşı ………………. temsil edecektir. Sair hallerde bu ortağın temsil yetkisi yoktur. Yetkisi olmadığı halde yapılan işlemlerden şahsen sorumludur.
4- İşletmenin günlük faaliyetlerinden doğan borçlar ile kira, elektrik, su, telefon, sigorta primi, tüm vergi, resim ve harçlar v.s. tüm giderler temsil yetkisi bulunan ………………. tarafından zamanında ödenecektir. Bu ödemelerin zamanında yapılmaması halinde doğacak ceza, zam ve faiz adı altında doğacak tüm ek ödemelerden diğer ortak ………………. sorumlu olmayacaktır.
5- İşletmeye ait normal muhasebe kayıtları yanında tüm faaliyetin izlenmesine olanak sağlayacak şekilde aylık gelir-gider, girdi-çıktı kayıtları tutulacak ve her zaman incelemeye hazır bulundurulacaktır.
6- Bu bölümde düzenlenen hükümlere aykırı davranış sözleşmeye ayrılık teşkil eder. Bu durumda diğer ortak düzeltilmesi ve yerine getirilmesi mümkün olan işlemlerin ifası için uygun mehil verip diğer ortağa tebliğ ederek bu mehil sonunda sözleşmeyi fesih edebilir.
F- KÂR VE ZARARIN TEVZİİ
1- Kâr ve zarara katılım ortakların hisseleri oranındadır.
2- Her aynı son günü işletmenin o dönem faaliyetlerine ilişkin mali portresi çıkarılır. Bu tarihte 1. maddede yazılı olduğu şekilde kâr ve zarara katılım fiilen tatbik edilebileceği gibi bir sonraki döneme de aktarılabilir. Yılın sonunda bir yıllık döneme ilişkin yapılacak hesaplamada da aynı yöntem uygulanır.
F- DEVİR YASAĞI VE İSTİSNASI
Ortaklardan biri ortaklık payını diğer ortağın yazılı muvafakati olmadan devir ve temlik edemez. Aksi davranış sözleşmeye aykırılık ve fesih sebebidir.
G- ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ, FESİH VE TASFİYE
1- Sözleşme süre sonunda kendiliğinden sona erer.
2- Taraflar bu işletmedeki ortaklıklarını devam ettirmek isterlerse yeni bir ortaklık sözleşmesi yapacaklardır.
3- Ortaklardan birinin şahsi borcu nedeniyle ortaklık konusu malların haczedilmesi sözleşmenin bildirimsiz feshi sebebidir. Şahsi borcu nedeniyle işletmenin mallarının haczedilmesine sebebiyet veren ortak, işletme mallarına fiilen el atılmadan ve her halde bir ay içinde kısıtlamayı kaldırıp sorunu çözmediği takdirde, ortaklık payı diğer ortağa geçer.
4- Her türlü fesih halinde feshi takip eden bir ay içinde kâr-zarar hesabı yapılıp ortaklık tasfiye edilecek, bu tasfiyeye ilişkin protokol düzenlenecek ve aynı süre içinde tüm resmi merciler nezdinde kapanış ve tasfiyeye ilişkin işlemler ikmal edilecektir. Bu hükme aykırı davranan ortak ……… USD cezai şart ödeyecektir.
5- Anlaşma halinde ortaklardan her biri payını diğer ortağa devredebilir.
6- Ortaklığın sona ermesi veya feshi hallerinde tasfiye işlemleri birlikte yapılacaktır. İlk önce işletmenin muaccel borçları ödenecektir. Vadesi gelmemiş borçlar için pay ayrılıp anlaşmaya göre ortaklardan biri üstlenecektir. Daha sonra şirketin aktifi çıkartılacaktır. Nakit değerler kâr ve zararın tevzii kısmında açıklandığı üzere tasfiye edilecek. Diğer malvarlığı ise piyasa rayiç kıymetleri tespit edildikten sonra paylaşılacak veya hisse bedeli karşılığı ……………….’ye devir edilecektir.
H- İŞLETMENİN DEMİRBAŞLARI
İşletmenin demirbaşları sözleşme tarihinde ticari defter ve kayıtlarında yazılı olanlardır. Bunlara ait ayrıca bir liste yapılması halinde işbu sözleşmenin ayrılmaz bir cüz’i olur. Liste yapılması halinde ticari defterlerde henüz kaydı bulunmayıp listeye alınmış demirbaşlar var ise bunlar da işletmenin demirbaşlarıdır.
İşbu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. ……../……./…..

…………………………. …………………………

Dev Ortaklık

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile BP, 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Komite Başkanı Yavuz Kocaömer, “TESYEV olarak yaşam biçimimiz insanlarla birlikte olmak. Ülke sporu içinde olup paralimpiğin ne olduğunu bilmeyen devlet büyüklerimiz var” dedi.


Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile BP, 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer ile BP Türkiye Ülke Başkanı Can Suphi, 2016 yılına kadar gerçekleştirilecek sponsorluk anlaşmasına imza attılar. İmza törenine Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcısı Hüsnü Güreli, genel sekreter İbrahim Gümüşdal, yönetim kurulu üyesi ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ve BP Türkiye Akaryakıt Direktörü Richard Harding de katıldı.Toplantıda konuşan Yavuz Kocaömer, paralimpik ve engelliler için önemli bir günün yaşandığını belirterek, “TESYEV olarak yaşam biçimimiz insanlarla birlikte olmak. Onlara ikinci sınıf insan olmadıklarını anlatmak istiyoruz. Ülkemizde sporun içinde olup paralimpiğin ne olduğunu bilmeyen devlet büyüklerimiz ve genel müdürlerimiz var” dedi.
BP Türkiye Ülke Başkanı Can Suphi ise çok önemli bir ilişkiye imza attıklarını, 2011 yılından 2016 yılına kadar Milli Paralimpik Takımı’nın başarıları için enerji sponsorluğunu üstlendiklerini dile getirdi. Suphi, Paralimpik Milli Takımı’nın, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda BP’nin desteğiyle mücadele edeceğini söyledi.
4.5 milyon dolar geliyor
Gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla BP, 2016 yılına kadar Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne 4.5 milyon dolarlık destek verecek. Anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili bilgi veren BP Türkiye Akaryakıt Direktörü Richard Harding, sporcuların paralimpik oyunlarına hazırlanmasında yakıt tedariğini de sağlayacaklarını vurgulayarak, “TESYEV ile uzun süreli birlikteliğimiz olacak. Engelli sporcularımıza araç ve malzeme yardımında da bulunacağız” dedi.

Sponsorlu Bağlantılar

Ortaklık Sözleşmesi” İçin Bir Cevap

  1. iyi gunler benım bır sorum olcak yabancı uyruklu kışıler için ortakklık sözleşmesı veyahut baska bır sey nasıl olabılır. iş yerı açılacak bır tc vadandasın uzerıne fakat diğer tc vatandası olmayan 2kişi haklarını nasıl savunabılır. bu sözleşme olur mu? ıkı yanabcı uyruklu ulkede suan kaçak .

Ortaklık Sözleşmesi İçin Yorum Yap