Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü

Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi

Dosya:Osmanli-nisani.svg

Bu dönem 1792 Yaş Antlaşması ile başlayıp 1922’de Osmanlı Devleti’ni yıkılışına kadar devam eden dönemdir. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanıp denge politikası izleyerek varlığını korumaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti’ne, bu dönemde Avrupalı Devletlerce “Hasta Adam” lakabı konulmuştur.
Osmanlı, Balkanlarda çıkan isyanlar ve uzun süren Rus savaşları ile iyice yıpranmış ve devlet yönetiminde ıslahata yönelik çalışmalar yapılmışsa da pek başarılı olunamamıştır. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında birçok cephelerde savaşılmış bir savaştır. Napolyon, Bonapart’ın önderliği altındaki Fransa’nın Avrupa’da başlattığı savaşların arka planında yer aldı.
Savaşın nedeni, Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırtması ve Rusya’nın Eflak ve Boğdan’da isyanlar çıkartması
İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni uyarması – İngiltere’nin önce Çanakkale, daha sonra İskenderiye’yi vurması (İngiliz-Osmanlı Savaşı).
Bu sırada Fransa’nın Rusya ile anlaşması – İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Kale-i Sultaniye (Çanakkale) Antlaşması’nın imzalaması (1809)
Daha sonra Napolyon’un Moskova Seferi’ne çıkması ancak Rusya barış istedi.
Bükreş antlaşması imzalandı. Sırplara ilk ayrıcalıklar verildi.
Besarabya, Rusya’da kaldı.
Eflak ve Boğdan, Osmanlı Devleti’nde kaldı.
Prut Nehri sınır oldu.

Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Dönemi Savaşlar ve Cepheler

Trablusgarp Savaşı
Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Çanakkale Cephesi
Doğu Cephesi
Galiçya Cephesi
Romanya Cephesi
Yemen Hicaz Cephesi
Sina-Filistin Cephesi
Irak Cephesi
Suriye Cephesi
Makedonya Cephesi

Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Dönemi ve Antlaşmalar

Trablusgarb Savaşı Sonrası Antlaşmalar

Uşi Antlaşması

Balkan Savaşları Sonrası Antlaşmalar

Londra Antlaşması
Bükreş Antlaşması
Bulgaristan-İstanbul Antlaşması
Atina Antlaşması
Sırbistan ile İstanbul Antlaşması

I. Dünya Savaşı Sonrası Antlaşmalar

Mondros Mütarekesi
Paris Barış Konferansı
San Remo Konferansı
Sevr Antlaşması

Diğer Antlaşmalar

Versay Antlaşması
Saint Germain Antlaşması
Triyanon Antlaşması
Nöyyi Antlaşması

Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Dönemi ve Türkiye

Jön Türkler
II. Abdülhamid
İttihat ve Terakki Cemiyeti
II. Meşrutiyetin Ilani
31 Mart Olayı
Harekat Ordusu
V.Mehmed Reşat Dönemi
VI.Mehmed Vahidettin Dönemi

Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Dönemi ve İşgaller

İstanbul’un İşgali
İngiliz İşgalleri
Fransız İşgalleri
İtalyan İşgalleri
Yunan İşgalleri
Ermenilerin Ayaklanmaları

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü İçin Yorum Yap