Sabit Oranlar Kanunu Ä°le İlgili Sorular Ve Çözümleri

Sabit Oranlar Kanunu Ä°le İlgili Sorular Ve Çözümleri: Sabit Oranlar Kanunu İle İlgi... - Bu makaledeki notlar: ..

Sabit Oranlar Kanunu Ä°le İlgili Sorular Ve Çözümleri ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

Sabit oranlar kanunu ile ilgili 15 adet çözümlü soru

Karışımların bileşimleri istenilen oranda değiştirilebilir.Demir ile kükürtün oluşturduğu bir karışımaz miktarda demir, çok miktarda kükürt içerdiği gibi, bunun terside olabilir. Karışma bir fiziksel olaydır. Maddelerin özelliklerinin değişmediği bu olaylarda maddeler istenilen oranda karıştırılabilir.

Elementler ancak belli kütle oranlarında birleşerek bileşik oluştururlar. Örneğin 7 gram demir ile 4 gram kükürt birleşerek 11 gram demir sülfür bileşiğini oluşturur.

Sabit oranlar yasası bileşikleri karışımlardan ayıran bu önemli farkı belirtir.
Hangi yolla elde edilmiş olursa olsun, bir bileşiği oluşturan elementlerin ağırlıkları arasında sabit bir oran vardır.

Örnek : Kalsiyum oksit bileşiğinde, kalsiyumun oksijene kütlece oranı, 5/2’dir.

a)25 g kalsiyum ile 8 g oksijen tepkimeye sokuluyor. Hangi maddeden kaç gram artar ve kaç gram kalsiyum oksit oluşur?
b)Kütleleri birbirine eşit olan kalsiyum ve oksijen karışımının tepkimesinden 14 g kalsiyum oksit oluşuyor. Buna göre başlangıç karışımı kaç gramdır ve hangi madeden kaç gram artar?

Çözüm : a) 5 g kalsiyum ile 2g oksijen birleşirse
25 g kalsiyum ile,
25×2/5 = 10 g oksijen birleşir.
Elimizde 8 g oksijen olduğuna göre, oksşjen yetmemektedir. Öyleyse bu tepkimede kalsiyumun tümü harcanmaz. Problem oksijen miktarı esas alınarak çözülmelidir.
2 g oksijen ile 5 g kalsiyum birleşirse
8 g oksijen ile,
kalsiyum birleşir ve 25 – 20 = 5g Ca artar.
Kalsiyum oksitin kütlesi, 20 + 8 = 28 gramdır.
b)5 g kalsiyum, 2 g oksijenle birleşerek 7 g kalsiyum oksit oluştuğuna göre,14g bileşik oluşması için 10 g kalsiyum ile 4 g oksijen gerekir.

İki madeden eşit kütlede alındığından bu miktarlar, 4’er gram değil, 10’ar gram olmalıdır. Çünkü 4 gram oksijene karşılık en az 10 gram kalsiyum gerekmektedir. Öyleyse tepkimeye giren miktarlardan büyük olana yetecek kadar almak zorundayız. Buna göre başlangıçta toplam kütle,

10 + 10 = 20 gramdır.
10 g kalsiyum ile 4 g oksijen tepkimeye girdiğine göre,
10 – 4 = 6 g oksijen artar.

Soru 1.

Aşağıdaki beş elementin ilk dört iyonlaşma enerjileri veriliyor:
Element İyonlaşma Enerjileri ( kkal/ mol)
1. 2. 3. 4.
X
Y
Z
V
T 100 742 1053 1411
120 1100 1650 2272
139 430 646 2775
177 359 1842 2512
498 947 1459 2249
Bu elementlerin florla oluşturduğu aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

A) YF B) ZF C) TF2 D) VF3 E) XF4

Soru 2.

N2 (g ) + 3H2 (g) 2NH3 (g ) ; DH = -22kkal
tepkimesi dengede iken, bu dengeyi
I. Ürünler yönünde
II. Girenler yönünde
bozmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?
I . için II için
A) Basınç düşürmeli Sıcaklık düşürmeli
B) Sıcaklık yükseltmeli NH3 eklemeli
C) Basınç yükseltmeli Sıcaklık yükseltilmeli
D) N2 ve H2 eklenmeli Sıcaklığı düşürülmeli
E) NH3 uzaklaştırılmalı Basınç yükseltilmeli

Soru 3.

Şekilde verilen pil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Elektrotlar I nolu elektrottan II ye doğrudur.
Katot II nolu elektrottur.
Aynı elementlerden oluştuğu için böyla bir pil çalışmaz.
Pilde toplam Ag+ (0,01M ) ® Ag+ (0,1M)
İki kaptaki Ag+ molar derişimleri eşit hale gelince pil gerilimi sıfır olur.

Soru 4.

I.0,1 M x çözeltisinin pH si yaklaşık 4 tür. Bu çözelti sodyum karbonat ile yavaş tepkimeye girerek Y gazını oluşturur.
II.0,1 M Z çözeltisinin pH si yaklaşık 1 dir. Bu çözelti sodyum karbonatla hızlı tepkimeye girerek Y gazı oluşturuyor.
X,Y ve Z maddeleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
X Y Z
A) Hidrolik asit Karbondioksit Asetik asit
B) Asetik asit Karbondioksit Hidrolik asit
C) Sodyum hidroksit Karbon monoksit Hidrolik asit
D) Amonyak Oksijen Sodyumhidroksit
E) Etil alkol Oksijen Sülfirik asit

Soru 5.

X2 (g) +Y2 (g) 2XY (g)
tepkimesinin belirli sıcaklıkta dengeye ulaşması sırasındaki değişim- zaman grtafiği aşağıdaki gibidir:
Buna göre denge sabiti kaçtır?
A) 1/9 B) 1 C) 3 D) 4 E)9

Soru 6.

Şekilde görüldüğü gibi ısıtılan X maddesine Y maddesi ekleniyor. Oluşan Z buharları yoğunlaştırılarak Z sıvısı elde ediliyor. X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisi olabilir?
X Y Z
A) C6H5OH Derişik HNO3 C6H5NO2
B) C2H5OH Bazlı KMnO4 CH3COCH3
C) C2H5OH Asitli K2Cr2O7 CH3CHO
D) CH3OH Asitli KmnO4 CH3OCH3
E) CH3OH Bazlı K2Cr2O7 CH3COOH

Soru 7.

SO2 (g) + NO2(g) SO3(g) + NO(g)
tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta denge sabit 4 tür. Bir litrelik kapalı bir kapta, 0,4 mol SO2 , 0,3 mol NO bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Tepkime dengededir.
Tepkime girenler yönünde yürür.
Katalizör kullanılması denge sabitinin 4 ten büyük olmasını sağlar.
Tepkime dengeye ulaştığında toplam basınç artar.
Tepkime daha çok SO3ve NO oluşturacak biçimde yürür.

Soru 8.

Üç kapta aynı boyut ve miktarda alüminyum parçaları bulunmaktadır. Bu kaplara aynı mol sayısında HCL içeren, ancak mol derişimleri farklı HCL çözeltileri dökülüyor. Oluşan hidrojenin hacminin zamana karşı grafiği yukarıdaki gibidir. Bu üç çözeltinin molar derişimleri büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?
A) M1, M2, M3 B) M3, M1, M2
C) M3, M2, M1 D) M2, M3, M1
E) M1, M3, M2

Soru 9.

PCI3 (g) + CI2(g) PCI5 (g)
tepkimesinin 500 K denge sabiti 45,700 K de ise 0,03 tür. Bu tepkime ile ilgili aşağıda bazı bilgiler veriliyor:
I.Tepkime egzotermiktir.
II.Bu tepkime için Kd nin sayısal değeri Kpye eşit değildir.
III.Basınç sabit tutulup sıcaklık 500 K den 700 K ne çıkarıldığında molekül sayısı artar.
Bunlar için ne söylenebilir?
A) Üçüde doğrudur.
B) Üçüde yanlıştır.
C) I doğru, II ile III yanlıştır.
D) II ile III doğru, I yanlıştır.
E)II doğru, I ile III yanlıştır

Soru 10. Yukarıdaki şemada belirtilen I , II , III tepkimeleri aşağıda verilmiştir:

I.Aşırı miktarda H2 ile tepkimeye sokuluyor.
II. Aşırı miktarda HBr ile tepkimeye sokuluyor.
III.3 moleküllü polimelleştiriliyor.
X, Y, Z maddelerinin adı nedir?
X Y Z
A)etilen etil bromür vinil asetilenür
B) etan 1,2-dibrom etan vinil asetilenür
C) etilen monobrom etilen benzen
D) etan dibrometin benzen
E) etan 1,1-dibrom etan benzen

Soru 11.

Yukarıdaki şekilde belirtilen cam boru üfleniyor.
I. Kap NH3ile dolu olduğundan cam balona çözelti ulaşmaz.
II. NH3suda çözüldüğünden balon turnusol çözeltisi ile dolar.
III.Çözeltinin rengi değişmez.
IV.Kırmızı renk maviye dönüşür.
Bunlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yanlız I B) Yanlız II C) I ve II
D) II ve III E) II ve IV

Soru 12.

X, Y, Z ,V metallerine ilişkin aşağıdaki bilgiler veriliyor:
I.Y su ile tepkimeye giriyor Z tepkime vermiyor.
II.Zmetali X ve V iyonları içeren çözelti içine atıldığında X ve V metali oluşuyor.
III.X ve V elektrotlarından oluşan pilde V iyonları elektron almaktadır.
Buna göre bu dört metal aktifleri büyükten küçüğe doğru nasıl dizilir?
A) Y,Z,X,V B) V,X,Z,Y C) X,V,Y,Z
D) Z,V,Y,X E) Y,X,V,Z

Soru 13.

X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor:
I.X, Y ve Z peryodik cetyvelin aynı sırasında bulunan elementlerdir.
II.X in hidroksitini sudaki çözeltisi kuvvetli baz özelliği gösterir.
III.Y nin hidroksiti hem kuvvetli asit, hem de kuvvetli baz ile tepkimeye girer.
IV.Z nin hidroksitinin sudaki çözeltisinin pH si 7 den küçüktür.
Buna göre X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Bu üç element metaldir.
B)Bu üç element ametaldir.
C)Atom çapları küçükten büyüğe doğru X, Y ve Z biçiminde dizilir.
D)Elektronegatiflikleri küçükten büyüğe doğru X,Y ve Z biçiminde dizilir.
E)İyonlaşma enerjileri küçükten büyüğe doğru Z,Y ve X biçiminde dizilir.

Soru 14.

2NO3- + 10H+ + ?e- ® N2O + 5H2O
E0 =1,1 V
Yarı pil tepkimesi için aşağıda bazı bilgiler veriliyor:
I.Elektronun katsayısı 7 dir.
II.PH değişimi yarı- pil gerilimini etkiler.
III.Çözeltiye NaOH eklenmesi yarı pil gerilimini etkilemez.
Bunlar için ne söylenebilir?
A) Üçüde doğrudur.
B) Üçüde yanlıştır.
C) I ile II doğru, III yanlıştır.
D) I doğru, II ile III yanlıştır.
E) III doğru, I ile II yanlıştır.

Soru 15.

Katı bakır, AgNO3 çözeltisine atılırsa,
Cu (k) + 2Ag+ ® Cu+2 + 2Ag(k) , DH< 0 tepkimesi gerçekleşir.
Deney Bakır kütlesi (g) AgNO3 çözeltisi
I 6,4 2 litre 0,1 M
II 6,4 1litre 0,4 M
III 12,8 1 litre 0,2 M
Bu deneyler açığa çıkan ısı bakımından nasıl karşılaştırlabilir. ( Cu = 64)
A) I=II=III B) I=II< III C) I< II < III
D) III< I < II E) II=III< I

Sponsorlu Bağlantılar

Sabit Oranlar Kanunu Ä°le İlgili Sorular Ve Çözümleri İçin Yorum Yap