Sosyal Psikoloji Test Soruları

Sosyal Psikoloji Test Soruları Sosyal Psikoloji Sınav Soruları - Bu makaledeki notlar: sosyal psikoloji soruları sosyal psikoloji test..

Sosyal Psikoloji Sınav Soruları 1


Sosyal Psikoloji Sınav Soruları 1

1.Alkolün öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bir laboratuvar deneyinde, bir grup deneğe alkollü içki içirilmiş, diğer bir grup deneğe ise alkolsüz içki içirilmiştir. Daha sonra her iki gruba da bir öğrenme testi uygulanmıştır.
Bu deneyde, deneklere verilen alkole ve alkolün verildiği gruba ne ad verilir?
A)Bağımsız değişken, kontrol grubu
B)Bağımlı değişken, kontrol grubu
C)Karıştırıcı değişken, deney grubu
D)Bağımsız değişken, deney grubu
E)Bağımlı değişken, deney grubu

2.Sosyal psikolojide, sosyal dünya (insanlar, sosyal ortamlar ve gruplar) hakkında edinilen bilgilerin nasıl toplandığını ve ne tür zihinsel süreçlerden geçtiğini, inceleyen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangidir?
A)Kültürler arası yaklaşım
B)Davranışçı yaklaşım
C)Bilişsel yaklaşım
D)Kişilik yaklaşımı
E)Güdüsel yaklaşım

3.Aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisinde korelasyon yöntemi kullanılmamıştır?
A)Kişinin yaşadığı stres miktarı arttıkça, depresyona girme olasılığı artar.
B)Televizyonda şiddet içerikli programlar seyretmek, çocuklardaki saldırgan davranışların artmasına neden olur.
C)Bir toplumda yoksulIuk arttıkça, şiddet artar.
D)Derslere devamsızlık azaldıkça, dersteki başarı düzeyi yükselir.
E)Bir ailede çalışan kişi sayısı arttıkça, ailenin geliri yükselir.

4.Bir ülkede yaklaşan genel seçimlerden önce, politik tercihleri saptamak üzere tüm seçmenleri temsil eden bir örneklem üzerinde yapılan bir “survey” çalışması, aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt veremez?
A)Siyasi partilerin geçmiş dönemlerle ilgili değerlendirmeleri, seçmenlerce doğru anlaşılıyor mu?
B)Hangi ilde, hangi siyasi parti daha fazla tercih ediliyor?
C)Kadın ve erkeklerin politik tercihlerinde farklılık var mı?
D)Politik tercihler, seçmen yaşına göre değişim gösteriyor mu?
E)Kırsal kesim ile kentler arasında politik tercih farklılıkları var mı?

5. Aşağıdakilerden hangisi çevredeki olayları ve ilişkileri anlama ve bilme çabasıdır?
A)Benzeştirme
B) İzlenim Oluşturma
C)Bilişsel yük
D)Sosyal algı
E)Ayırıcı özellik

6. Çok çekici birisiyle yanyana görülen bir kişinin, olduğundan daha çekici olarak algılanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A)Kabul etme
B)Uyma
C)Zıtlık etkisi
D)Sosyal algı
E)Benzeştirme

7.İzlenim edinme sürecinde en az etkili olan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A)İç tutarlılık
B)Fiziksel ipuçları
C)Ayırıcı özellikler
D)Sosyal kategoriler
E)Bilişsel meşguliyet

8.Aşağıdakilerden hangisi tek tek insanları, grup ya da nesnelerden daha olumlu değerlendirme eğilimi olarak açıklanır?
A)Halo etkisi
B)Olumluluk yanlılığı
C)Algı yanlılığı
D)Atıfsal yüklülük
E)Olumsuzluk etkisi

9.Bireylerin, toplumsal dünyaya ilişkin bilgileri yorumlama, analiz etme, anımsama ve kullanma biçimine ne ad verilir?
A)Sosyal izlenim
B)Sosyal farkındalık
C)Beklenti
D)Sosyal biliş
E)Güdü

10. Sosyal sınıfların özelliklerine ilişkin inançlarına ne ad verilir?
A)Bakış açısı
B)Prototip
C)Kalıpyargı
D)Zihinsel kestirme
E)Şematik süreç

11.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilişteki şematik sürecin yararlarından biri değildir?
A)Kararlarda yansız olmayı sağlar.
B)Anımsamayı kolaylaştırır.
C)İnsanlara ilişkin karar sürecini hızlandırır.
D)Yorum I amaya ve aç ı ki amaya yardı m eder.
E)Sahip olunan bilgideki boşlukları doldurur.

12.”Zihinsel kısa yollar “dan hangisi, kolayca anımsanabilen örneklerin ya da anımsanan bilgilerin karar vermede esas alınması olarak açıklanır?
A)Temsililik
B)Simülasyon
C)Sosyal sınıflama
D)Atfetme
E)Bilinirlik

13.Aşağıdakilerden hangisi “uyum” davranışının en uygun tanımıdır?
A)Toplumsal normları kendi çıkarlarına göre yorumlamadır.
B)Sevilen bir kimsenin isteklerini yerine getirmedir.
C)Otoritenin belirlediği kurallara boyun eğme davranışıdır.
D)Davranış ve inançları grup standartlarına göre değiştirme eğilimidir.
E)Yasalar karşısında cezadan kaçma eğilimidir.

14.Aşağıdakilerden hangisi insanları etkileme yollarından biri değildir?
A)Bilgi
B)Baskı
C)Uzmanlık
D)Bireycilik
E)Ödül

15.Aşağıdakilerden hangisi “boyun eğdirme tekniklerinden biri değildir?
A)Önce büyük, sonra küçük rica tekniği
B)Sıradışı istek tekniği
C)Giderek azalan rica tekniği
D)Giderek artan rica tekniği
E)Önce küçük, sonra büyük rica tekniği

16.Bir toplumda davranışların uygun olup olmadığını gösteren standartlar veya kurallar sistemine ne ad verilir?
A)Normlar
B)Değerler
C)Tutumlar
D)İnançlar
E)Davranışlar

17. Tutumların, davranışları etkilemesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
A)Alışkanlık
B)Çatışma
C)Kişilik
D)Davranış
E)Beklenti

18.Bireyin, en fazla ödüI ve en az cezayı isteyeceği varsayımına dayanan tutum işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilgi işlevi
B)Benlik koruyucu işlev
C)Araçsal işlev
D)Bilişsel işlev
E)Değer ifade edici işlev

19. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin davranışlarında “tutarsızlık” nedenlerinden biri değildir?
A)Kişilerarası etkileşim
B)Bireyin rol çatışmaları
C)Dış baskılar
D)Toplum yaşamındaki sürekli değişimler
E)Gerçekleştirilen işin yapısı

20. Aşağıdakilerden hangisi ‘aşk”ı anlatan doğru bir ifadedir?
A)Duygusal yoğunlukta ılımlı olmadır.
B)Bir insana uzun süreli bağlı olma duygusudur.
C)Güven, hoşgörü ve şefkatin baskın olduğu bir ilişkidir.
D)Ortaya çıkışı ve kayboluşu anidir.
E)Ayakları yere basan bir ilgidir.

21.Aşağıdaki kuramlardan hangisi, bireylerin düşünce ve davranışlarını, başkalar in m ki yle kıyaslayarak değerlendirdiklerini savunur?
A)Psikoanalitik kuram
B)Bilişsel gelişim kuramı
C)İnsancıl yaklaşım kuramı
D)Güdüsel yaklaşım kuramı
E)Sosyal karşılaştırma kuramı

22.Aşağıdakilerden hangisi “aşk”ı canlandıran psikolojik olguların kaynaklarından biri değildir?
A)Cinsel arzular
B)Reddedilme korkusu
C)Yeni birini tanıma heyecanı
D)Çevreden gelecek olası müdahalelerin yarattığı gerginlik
E)Karşı cinsle ilgili sahip olunan önyargıların yarattığı endişe

23. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine daha az yalnız kalma riski altındadır?
A)Evli olmadan birlikte yaşayan kişiler
B)Yaşlılık dönemini yaşayan kişiler
C)Kendine güveni olmayan kişiler
D)Boşanmiş kişilerin çocukları
E)Boşanmış kişiler

24. Aşağıdakilerden hangisi alturistik bir davranış örneğidir?
A)Borç vermekten sakınmak
B)Sıkıntılarını anlatan birini dinlemek
C)Ki mseye kefil olmam ak
D)İyiliğe iyilikle, kötülüğe kötülükle karşılık vermek
E)Malının değerini bilmek

25. “Başkalarına yardım düşüncesi, insan doğasının genetik, kararlı bir parçası, sessiz olay yaratanıdır” ifadesi, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?
A)Durum sal faktörler kuramına
B)Algısal görüşe
C)Evrim görüşüne
D)Öğrenme kuramına
E)Karar alma stratejilerine

26. Yardım etme davranışının ortaya çıkmasında, aşağıdaki faktörlerden hangisi en az etkilidir?
A)Cinsiyet
B)Ruhsal durum
C)Sempati ve yakınlık
D)Kültürel özellikler
E)Normlar

27. Saldırganlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Ne türde olursa olsun, saldırgan davranış hiçbir zaman toplum tarafından onaylanmaz.
B)Bir davranışa saldırgan diyebilmek için, o davranışın arkasında, mutlaka başkasına zarar verme niyeti olmalıdır.
C)Saldırganlık, başkasına sadece fiziksel değil, psikolojik acı vermeyi de içerebilir.
D)Bazı durumlarda, özellikle hiçbir şey yapmayarak da saldırgan davranış gösterilebilir.
E)Her saldırgan davranışın arkasında, mutlaka öfke ya da kızgınlık duygusu bulunmaz.

28.Bir polisin görevini icra ederken bir zanlıya, görevi gereği güç (şiddet) uygulaması, aşağıda verilen saldırganlık türlerinden hangisinebir örnektir?
A)Düşmanca saldırganlık
B)Özgeci saldırganlık
C)İzin verilmiş saldırganlık
D)Antisosyal saldırganlık
E)Pasif saldırganlık

29.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan bir davranış olarak görülemez?
A)Bir annenin, yalan söylediği için çocuğunu dövmesi
B)Bir öğretmenin, sınıf içindeki tartışmalarda herhangi bir öğrenciye sürekli önemsemez davranması
C)Bir diş doktorunun hastasının dişine dolgu yaparak, acı yaşamasına neden olması
D)Bir ustabaşının, emrinde çalışan bir işçinin fazla mesaisini yöneticilerine sürekli bildirmemesi
E)Bir boksörün, boks maçında karşısındakine yumruk atması

30.Rekabetçi bir sporlarla uğraşmanın, insandaki saldırganlık içgüdülerini boşaltmak için iyi bir yol olduğunu öne süren kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sosyal öğrenme yaklaşımı
B)Etolojik yaklaşım
C)Psikoanalitik yaklaşım
D)Bilişsel yaklaşım
E)Engellenme-saldırganlık yaklaşımı

CEVAPLAR

1-d 2-c 3-b 4-a 5-d 6-e 7-a 8-b 9-d 10-c
11-a 12-e 13-d 14-d 15-c 16-a 17-b 18-c 19-e 20-d
21-e 22-e 23-a 24-b 25-c 26-e 27-a 28-b 29-c 30-b

Sosyal Psikoloji Sınav Soruları – Ünite 1

açık öğretim sosyoloji sınav soruları – sosyal psikoloji test soruları ve cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin tanımı olamaz?
a. Sosyal psikoloji insanlar arasındaki sosyal etkileşimleri çalışan bir bilim dalıdır.
b. Sosyal psikoloji bireyin diğer insanlar hakkında ne düşündüğü, ne hissettiği ve onları nasıl etkilediğini araştıran bir bilim dalıdır.
c. Sosyal psikoloji canlı varlıkların (insan ve hayvan) davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
d. Sosyal psikoloji sosyal ve kültürel ortamdaki bireyin davranışlarını ve bunların nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
e. Sosyal psikoloji kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma konularından biri olamaz?
a. Televizyondaki şiddet içerikli programların çocukların saldırganlık düzeyine etkisi
b. Seçim sonuçlarının X partisinin gelecek beş yıl içindeki politikasına etkisi
c. Gençlerin uyuşturucu maddeye yönelik tutumları
d. İnsanlarda saldırgan davranışın nedenleri
e. Arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisi

3. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Psikolojinin, sosyoloji ve diğer sosyal bilimlerden ayrıldığı konulardan biridir?
a. Deneysel yöntemlerden çok korelasyonel yöntemlerinin tercih edilmesi
b. Sosyal davranışın nedeni olarak teknolojik değişim, göç, hükümet politikası gibi olguların görülmesi
c. Bireylerden çok parlemento, siyasi partiler ve ulus gibi büyük grupların çalışılması
d. Açıklamalarda, düşünce, duygu, tutum ve niyet gibi içsel (psikolojik) süreçlere daha çok yer verilmesi
e. Daha büyük ölçekli sosyal problemleri (ör; göç,ekonomik kriz, yoksulluk vb.) çalışma eğiliminde olması

4. Sosyal psikolojide aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan hangisi, insan davranışının bütünüyle ödül ve ceza yoluyla şekillendirüdiğini savunur?
a. Gestalt psikolojisi
b. Güdüsel yaklaşım
c. Bilişsel yaklaşım
d. Kültürler arası yaklaşım
e. Davranışçı yaklaşım

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bilişsel Yaklaşıma uygundur?
a. Saldırganlık, itici koşulların insanda olumsuz düşünce ve duygu yaratması sonucu ortaya çıkmaktadır.
b. İnsandaki saldırganlığın nedeni, doğuştan gelen saldırganlık içgüdüsüdür.
c. Çocuğun saldırgan davranışları cezalandırılmazsa,o çocuk saldırgan davranan bir yetişkin olacaktır.
d. Bazı kültürler saldırgan davranışı diğerlerinden daha fazla onayladığı için, saldırgan davranış görülmektedir.
e. Saldırganlık, insanın bir hedefe ulaşması engellendiğinde ortaya çıkan bir davranış biçimidir.

6. Aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi, Türk vatandaşlarının yaşı ile politik tercihleri arasındaki ilişkiyi araştırmada en etkili yoldur?
a. Laboratuvar deneyi
b. Doğal gözlem
c. Survey
d. Katılımcı gözlem
e. Arşiv araştırması

7. Bir değişkende değişiklik yapılmasının diğer bir değişkende değişmeye yol açıp açmayacağını belirlemek için aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi
kullanılmalıdır?
a. Deneysel yöntem
b. Doğal gözlem
c. Korelasyonel yöntem
d. Arşiv araştırması
e. Katılımcı gözlem

8. Araştırmacının değişimlediği (manipüle ettiği) deneysel değişkene ne ad verilir?
a. Bağımlı değişken
b. Kontrol değişkeni
c. Bağımsız değişken
d. Karıştırıcı değişken
e. Deneysel değişken

9. Etnik köken, cinsiyet, yaş ve sosyal statü gibi önemli etmenlere ilişkin soruların gerçek yaşam ortamlarında araştırıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Laboratuvar deneyi
b. Korelasyonel yöntem
c. Alan deneyi
d. Arşiv araştırması
e. Doğal gözlem

10. Araştırmacının, araştırması üzerinde en yüksek kont-rolünün olduğu ve en kesin neden-sonuç ilişkisini veren araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Alan deneyi
b. Laboratuvar deneyi
c. Survey
d. Katılımcı gözlem
e. Doğal gözlem

Yanıt Anahtarı:

1. c

2. b

3. d

4. e

5. a

6. c

7. c

8. c

9. b

10. b

Sosyal Psikoloji Sınav Soruları – Ünite 2

açık öğretim sosyoloji dersleri – sosyal psikoloji test soruları

1. Bir kişinin başkaları hakkında genel bir yargıya varmak için, değişik bilgi kaynaklarını birleştirmesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
a. İzlenim oluşturma
b. Ayırıcı özellik
c. Ortalama
d. Benzeştirme
e. Bilişsel yük

2. İlk edinilen izlenime bağlı olarak, sonrasındaki izlenimin daha olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
a. Benzeştirme
b. Zıtlık etkisi
c. Meşguliyet
d. Kategorizasyon
e. Ayırıcı özellik

3. Aşağıdaki duygulardan hangisinin anlaşılması evrensel değildir?
a. Kızgınlık
b. İğrenme
c. Mutluluk
d. Kıskançlık
e. Üzüntü

4. Tek tek insanları, grup ya da nesnelerden daha olumlu değerlendirme eğilimine ne ad verilir?
a. Olumsuzluk etkisi
b. Değerlendirmenin merkeziliği
c. Zıtlık etkisi
d. Ayırıcı özellik
e. Olumluluk yanlılığı

5. Bir kişi hakkında izlenim oluştururken o kişi hakkında edinilen ilk bilgilerin, sonraki bilgilerden daha fazla ağırlık taşıması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a. Olumsuzluk etkisi
b. Olgucu eğilim
c. Öncelik etkisi
d. Kalıpyargı
e. Yükleme

6. Aşağıdakilerden hangisi bir kimseyi iyi ya da kötü olarak nitelendirdikten sonra, diğer özelliklerinin bir temel değerlendirmeye uygun olarak algılanması olarak tanımlanır?
a. Halo etkisi
b. Olumluluk yanlılığı
c. Ayırıcı özellik
d. Kategorizasyon
e. Atfetme

7. İnsanların “niçin?” sorusunu; ne zaman ve nasıl sorduklarıyla ilgili psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Atfetme
b. Benzerlik
c. Yakınlık
d. Tutum
e. Bilişsel tutarlılık

8. Başarılarımızı kendi çabamıza veya özelliklerimize, başarısızlıklarımızı ise dışsal etkenlere yükleme eğilimimiz aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilişsel tutarlılık
b. Atfetmede yanlılık
c. İzlenim oluşturma
d. Uyma
e. Kabul etme

9. Alışveriş için gittiğiniz mağazada, tanımadığınız reyon sorumlusunun size kahve ısmarlaması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a. Dışsal atfetme
b. Oyuncu-gözlemci etkisi
c. İç tutarlılık
d. Ortak değişim modeli
f. Nedensellik

10. Aşağıdakilerden hangisi sözcük kullanmadan duyguları ve niyetleri iletme olarak tanımlanır?
a. İmgeleme
b. İzlenim oluşturma
c. Yüz ifadeleri
d. Sözsüz iletişim
e. Etki oluşumu

Cevaplar:

1. a

2. b

3. c

4. e

5. d

6. c

7. a

8. b

9. d

10.d

Sosyal Psikoloji Sınav Soruları – Ünite 6

aöf sosyoloji dersi sınav soruları – açık öğretim psikoloji dersi test soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi insanların başkalarıyla birlikte olma isteğini artıran bir faktördür?
a. Cesaret
b. Zenginlik
c. Sorunlarından kaçma
d. Yardım etme isteği
e. Fakirlik

2. Aşağıdakilerden hangisi kaygılı/karasız bağlanmaya neden olabilecek bir bakıcı özelliğidir?
a. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada içten olmama
b. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayı reddetme
c. Çocuğun varlığından mutlu olmama
d. Çocuğun ihtiyaçların karşılamada bazen ilgisiz kalma
e. İşlerini çocuktan önemli görme

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuktaki bağlanmanın bir özelliği değildir?
a. Bağlanma çocuğa özgü olup tek yönlüdür
b. Bağlanma çocukla bakıcı arasında çift yönlüdür
c. Bağlanma çevre hakkında çocuğa bilgi verir
d. Bağlanmanın genetik kökleri vardır
e. Bağlanma öğrenmeyle ilgilidir

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerin insana sağladığı yararlardan biri değildir?
a. Değerin teslimi
b. Sosyal ayrışma
c. Yol gösterme
d. Destek duygusu
e. Bakım fırsat

5. Aşağıdakilerden hangisi yalnızlık olarak nitelenemez?
a. Hiç arkadaşın olmaması
b. Yeteri kadar arkadaşın olmaması
c. Arkadaş ilişkilerinden doyum alamama
d. İlişkilerin yüzeysel olduğunu düşünme
e. Yalnız kalma isteği

6. Aşağıdakilerden hangisi iki kişi arasındaki çekiciliği olumsuz olarak etkileyen faktörlerden biridir?
a. Benziyor olmak
b. Tanışık olmak
c. İlgi alanlarının farklılığı
d. Aynı etnik kökenden olmak
e. Değer yargılarının benzerliği

7. Aşağıdakilerden hangisi çekiciliği etkiyen “yeterlik” özelliği ile ilgilidir?
a. İyi yemek pişiriyor olmak
b. İyi giyinmek
c. Yakışıklı olmak
d. Güler yüzlü olmak
e. Yardımsever olmak

8. Fiziksel çekiciliğe sahip kişilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Grup içerisinde daha rahattırlar
b. Aranan kişilerdirler
c. Konuşkandırlar
d. Tembeldirler
e. Arkadaş canlısıdırlar

9. Aşk duygusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Her toplumun kendine göre aşk tanımı vardır
b. Aşkta kadınlar erkeklerden daha vericidir
c. Aşkta erkekle kadınlardan daha vericidir
d. Aşk insana acı verir
e. Aşkın dile getirilişi kültürden kültüre değişir

10. Aşağıdakilerden hangisi yetişkindeki bağlanmanın,bebek bağlanmasından farklı olan özelliğidir?
a. Karşılıklıdır
b. Bağlılık sürdürülmek istenir
c. Ayrılık üzüntü veriri
d. Biyolojik kökenleri vardır
e. Cinsel çekicilik içerir

Cevaplar:

1. d

2. d

3. a

4. b

5. d

6. c

7. a

8. d

9.

10.e

Sosyal Psikoloji Sınav Soruları – Ünite 5

açık öğretim sosyoloji dersleri sınav soruları – sosyal psikoloji ara sınav

1. Bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki vaziyet alışına ne ad verilir?
a. Tutum
b. Değer
c. Davranış
d. Norm
e. İnanç

2. Bireylerin kendi dünyalarının bir yönü ile ilgili algıların ve tanımların meydana getirdiği sürekli duygular ağına ne ad verilir?
a. Statü
b. Çatışma
c. Stres
d. İnanç
e. Değer

3. Aşağıdakilerden hangisi değerlere bir örnek değildir?
a. Eşitlik
b. Tutum
c. Adalet
d. Demokrasi
e. Başarı

4. Bir sanatçıya hayranlık duyulup filmlerinin izlenilmesi,tutumu oluşturan faktörlerden hangisine bir örnektir?
a. Zihinsel faktörler
b. Bilgisel faktörler
c. Duygusal faktörler
d. Davranışsal faktörler
e. Algısal faktörler

5. Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a. İşin kendisi
b. Ücret
c. Terfi sistemi
d. İş analizi
e. Danışmanlık

6. Aşağıdakilerden hangisi davranışı etkileyen değişkenlerden biri değildir?
a. Davranış
b. Yönetim
c. Beklenti
d. Tutum
e. Ortam

7. İkna edici iletişimin etkili olması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgili değildir?
a. Algı
b. Kaynak
c. Mesaj
d. Araç
e. Alıcı

8. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişiminden yararlanılan mesleklerden biri değildir?
a. Doktorlar
b. Politikacılar
c. Eğitimciler
d. Reklamcılar
e. Satış elemanları

9. Bireyin merkezi değerleri ile tutarlı tutumları gösterme isteğine dayanan işlevsel kural aşağıdakilerden hangisidir?
a. Araçsal işlev
b. Benlik koruyucu işlev
c. Değer ifade edici işlev
d. Bilgi işlevi
e. Öğrenme işlevi

10. Aşağıdakilerden hangisi terfi sistemlerinde etkili değildir?
a. Ortam
b. Başarı
c. Kıdem
d. Süre
e. Eğitim

Cevaplar:

1. a

2. d

3. b

4. c

5. d

6. b

7. a

8. a

9. c

10.a

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Psikoloji Test Soruları İçin Yorum Yap