Sosyoloji Soruları

Sosyoloji Soruları Sosyoloji Sınav Soruları - Bu makaledeki notlar: sosyoloji test soruları sosyoloji soruları sosyoloji..

Sosyoloji Test Soruları


Sosyoloji Test Soruları

1. “Asıl olanın doğa değil, toplum olduğu savı hangi düşünürle başlar

A) Sokrat

B) Plato

C) Aristo

D) Sofistler

E) Farabi

YANIT: A

2. Politika adlı eserin sahibi, “bütün, parçaların toplamından fazla bir şeydir,” “esas olan somut olandır” gibi düşünceleri öne süren filozof kim*dir

A) İbn-i Haldun

B) Sokrat

C) Plato

D) Aristo

E) İbn-i Rüşd

YANIT: D

3. Toplum çalışmalarında “Faziletli – Faziletsiz şehir” ayrımını yapan düşünür kimdir

A) Haldun

B) Sokrat

C) Farabi

D) Aristo

E) Gazali

YANIT: C

4.Mukaddime adlı eseri bir sosyolojik yapıt olarak alınabilecek düşnür kimdir

A) Gazzali

B) Haldun

C) Rüşd

D) Farabi

E) Locke

YANIT: B

5.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkışını hazırlayan etkenlerden biri değildir

A) Endüstri devrimi

B) Fransız ve Amerikan ihtilalleri

C) Emperyalist gelişmeler

D) Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler

E) I. ve II. Dünya Savaşları

YANIT: E

6.Üç hal yasasını ortaya koyan ve sosyolojinin babası olarak bilinen düşünür aşağıdakilerden hangisidir

A) Marx

B) Spencer

C) Comte

D) Durkheim

E) Weber

YANIT: C

7.Alt yapı ve üst yapı gibi kavramlarla toplumu açıklamaya çalışan ve ünlü “maddeci görüş. teorisiyle bilinen çatışma kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir

A)Marx

B) Comte

C) Durkheim

D) Weber

E) Spencer

YANIT: A

8.”Toplumu organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem” olarak ‘gören yaklaşım aşağıdakiIerden hangisidir

A) Çatışma Kuramı B) Etkileşim

C) Fonksiyonalist D) Sosyal alışveriş

E) Feminizm

YANIT: C

9. Belirli bir otoritenin varolduğu her yerde çatışmanın da varolduğunu söyleyen düşünür kimdir

A) Comte

B) Marx

C) Coser

D) Dahrendorf

E) Parsons

YANIT: D

10.Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal alışveriş kuramcısıdır

A) Parsons B) Durkheim

C) Marx D) Comte

E) Homans

YANIT: E

Sosyolojiye Giriş Test Soruları


Sosyolojiye Giriş Test Soruları

1. İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmalarını yapan, toplumsal güçleri İnceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir

A) Sosyoloji B) Psikoloji

C) İnsanbilim D) Antropoloji

E) Kültürbilim

YANıT: A

2.Sosyoloji aşağıdaki soruların hangisine yanıt aramaz

A) İnsanlar neden bir aile kurmuşlardır

B) İnsanların neden tanrıya inanırlar

C) Niçin bazı insanlar fakirdir

D) Bireyin başarısını neler etkiler

E) Toplumu bir arada tutan kurallar nelerdir

YANIT: D

3.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir

A) Tarih B) Biyoloji

C) Psikoloji D) Antropoloji

E) Sosyoloji

YANIT: B

4.Sosyolojinin, teknoloji, gelir dağılımı ve tüketim ile işbölümü gibi konularla İlgilenen bölümüne ad verilir

A) Hukuk Sosyolojisi

B) Bilgi Sosyolojisi

C) Bilişim Sosyolojisi

D) Sanayi Sosyolojisi

E) Ekonomi Sosyolojisi

YANIT: E

5.Sosyolojinin yönetme ve yönetilme ile bunların kurumsallaşmasını inceleyen alt dalına ne denir

A) Bilgi Sosyolojisi

B) Sanayi Sosyolojisi

C) Siyaset Sosyolojisi

D) Hukuk Sosyolojisi

E) Kırsal Sosyoloji

YANIT: C

6.Sosyolojinin ABD’de üç aşamadan geçtiğini söyleyen düşünür kim*dir

A) Reitz-lazarsfeld

B) Comte

C) Spencer

D) Marx

E) Durkheim

YANIT: A

7.Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırma ilkesi değildir

A) Hipotez oluşturma.

B) Basitlik ve açıklık

C) Sınırlılık

D) Nesnellik

E) Doğruluk ve Tekrar

YANIT: A

8.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değil*dir

A) Sorunu ortaya koymak

B) Bilgi toplamak

C) Tekrar

D) Hipotez oluşturmak

E) Sonuca ulaşmak

YANIT: C

9. Çizgifilm seyreden çocuklar, seyretmeyenlerden daha konuşkandır.” varsayımında bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir

A) Çizgi film seyreden çocuklar

B) Seyretmeyenler

C) Konuşkanlık

D) Çocuklar

E) Çizgi1ilm

YANIT: C

10. Araştırmalarda bir ,ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesi olayına ne denir

A) Doğruluk

B) Nesnellik

C) Objektiflik

D) Güvenilirlik

E) Geçerlilik

YANIT: E

Sosyoloji Sınav Soruları

Sosyoloji Sınav Soruları

1-) Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada “bağımsız değişken” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi
B) Boşanma oranları
C) Bağımlılık şiddeti
D) Uyuşturucunun etkisi
E) Durumsal farklılıklar

2-) İnsanların grup içi davranışlarına ilişkin bilimsel çalışmalar yapan ve bireylerin davranışlarını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarih
B) Psikoloji
C) Sosyoloji
D) Sosyal-Psikoloji
E) Antropoloji

3-) Sosyolojide sosyal Darvinizm görüşünü öne sürerek, toplumun belirlenmiş kanunlar çerçevesinde işlediğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herbert Spencer
B) Stuart Mill
C) Max Weber
D) John Dewey
E) John Locke

4-) Bir toplumda yer alan bireylerin birbirini etkilemelerini, karşılıklı ilişkilerini nasıl gerçekleştirdiğini inceleyen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatışma
B) Fonksiyonalist
C) Sosyal alışveriş
D) Etkileşimcilik
E) Feminist

5-) “Mekanize olmuş üretime bağlılık, hayvan gücünün yerini makinaların alması, içten patlamalı motorlar, yatırım ve girişim serbestliği, gelişmiş bir eğitim sistemi, azalan sosyal eşitsizlikler.”
Yukarıda sayılan özellikler aşağıdaki toplum çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?
A) Tarım toplumu
B) Çobanlık toplumu
C) Avcı ve toplayıcı toplum
D) Tarım öncesi toplum
E) Endüstriyel toplum

6-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?
A) Her toplumsal kurum, kendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur.
B) Her toplumsal kurum, değişmeye karşı dirençlidir
C) Her toplumsal kurum, diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir ve birbirine bağlıdır
D) Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilir.
E) Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluştururlar.

7-) Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?
A) Kültürün toplumsal bir ürün olması
B) Dil sayesinde aktarılması
C) Kültürün genetik olarak ana babadan geçmesi
D) Öğrenilerek kazanılması
E) Her toplumun kendine özgü olması

😎 “Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey, öğrenmiş olduğumuz dile bağlıdır.”
Bu hipotez hangi kuramcılar tarafından ileri sürülmüştür?
A) Weber-Engels
B) Sapir-Whorf
C) Durkheim-Marx
D) Merton-Parsons
E) Spencer-Comte

9-) Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıklarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benlik
B) Kişilik
C) Karakter
D) Huy
E) Hobi

10-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba bir örnektir?
A) Durakta bekleyen insanlar
B) Sinema izleyicileri
C) Dernek üyeleri
D) Otobüs yolcuları
E) Konferans dinleyicileri

11-) Bizlik duygusunun olduğu ve diğer gruplardan ayıran belirgin özelliklere sahip olan gruplara ne ad verilir?
A) Birincil grup
B) İkincil grup
C) İç grup
D) Dış grup
E) Referans grubu

12-) Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?
A) Kişilik süreci
B) Toplumsallaşma
C) Beceri kazanma
D) Grup bilinci süreci
E) Norm süreci

13-) Bir kadının aynı anda birkaç erkekle evli olmasına ne ad verilir?
A) Egzogami
B) Endogami
C) Poliandri
D) Neolokal
E) Poligini

14-) Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’a göre geleneksel geniş ailenin görevlerinden biri değildir?
A) Biyolojik görev
B) Ekonomik görev
C) Psikolojik görev
D) Kültürel görev
E) Eğitim görevi

15-) Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, imtiyazlara ulaşma çabasına sosyoloji biliminde ne ad verilir?
A) Toplumsal tabakalaşma
B) Sosyal eşitsizlik
C) Toplumsal değişme
D) Toplumsal hareketlilik
E) Toplumsal adaletsizlik

16-) Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatışma
B) Post-yapısalcı
C) Fonksiyonalist
D) Evrimci
E) Organizmacı

17-) Aşağıdakilerden hangisi yığın değilldir
A) Tiyatro seyircileri
B) Karşıdan karşıya geçen yayalar
C) Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar
D) Baygınlık geçiren insanlar
E) Çeteler

18-) Aşağıdakilerden hangisi dyad gruplarının özelliği değildir?
A) İki kişiden oluşur
B) En küçük gruptur
C) Etkileşim yoktur
D) Üyelerinden biri ayrılırsa grup dağılır
E) Üyeler diğer üyeyi dikkate almak zorundadır

19-) Acil karar verilmesi gereken durumlarda en etkili olan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik lider
B) Araçsal lider
C) Açıklayıcı lider
D) Diktatör lider
E) Otoriter lider

20-) Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir?
A) Okula uyum sağlayamama
B) Erken yaşta evlilik yapma isteği
C) Depresyon
D) Arkadaşlık kurmada zorluk çekmeler
E) Alaycı, ölüm ve hastalık gibi düşünceler oluşur

21-) Ülkeler arasındaki tabakalaşma, zenginlik, güç ve prestijden doğan farklılıkların yok edilmesine ne ad verilir?
A) Gelişmiş ülke olmak
B) Kapitalist ülke olmak
C) Mobilite
D) Globalleşme
E) Değişme

22-) Marksist kurama göre bir toplumdaki haksızlık ve eşitsizliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burjuvazi ve proleterya çelişkisi
B) Özel mülkiyet
C) Fakirleşme süreci
D) Otoritenin adil olmayan dağılımı
E) İnsanlara verilen farklı ödüller

23-) Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilere dayalı bir toplumsal grup oluşturur?
A) Aile bireyleri
B) Parti taraftarları
C) Dernek üyeleri
D) Şirket çalışanları
E) Otobüs yolcuları

24-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
A) Bilet almak için kuyruk bekleyen insanlar
B) Sinemada film seyreden insanlar
C) Minibüste birlikte seyahat edenler
D) Akademik yaşamda gözlük takan insanlar
E) Saklambaç oynayan arkadaşlar

25-) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir?
A) Değerler
B) Ahlak kuralları
C) Araç gereçler
D) İnançlar
E) Gelenekler

26-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan biri değildir?
A) Kültür
B) Statü
C) Rol
D) Grup
E) Norm

27-) Bilim adamının; Gerçeğe mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışması, Bulguları aslına uygun şekilde söylemesi, İncelediği olayları koşullara uygun şekilde tanımlaması, bilimsel araştırma ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Açıklık
B) Nesnellik
C) Sınırlılık
D) Somutluk
E) Doğruluk

28-) Emile Durkheim’a göre toplumsal gerçeğin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Toplumsal etkileşim
B) Toplumsal bilinç
C) Tarihi analiz
D) Toplumsal kurum
E) İdeal tip analizi

29-) Yetişkin toplumsallaşmasında aile yaşamını etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek değiştirme
B) Eşin ölümü
C) İflas etmek
D) Çocukların evlenmesi
E) Politikaya girmek

30-) Bir kişinin arkadaşlar arasındaki bir sohbette yaptığı espiriye arkadaşlarının gülmesi ve bunun sonucunda da bu kişinin katıldığı her sohbette espiri yapmaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
A) Taklit
B) Özdeşim kurma
C) Benlik
D) Rol alma
E) Ayna benlik

CEVAP ANAHTARI:

1-) D
2-) C
3-) A
4-) D
5-) E
6-) A
7-) C
😎 B
9-) A
10-) C
11-) C
12-) B
13-) C
14-) D
15-) A
16-) C
17-) E
18-) C
19-) E
20-) B
21-) D
22-) B
23-) A
24-) E
25-) C
26-) E
27-) E
28-) B
29-) B
30-) E

Sosyolojiye Giriş Sınav Soruları


Sosyolojiye Giriş Sınav Soruları

1. “Toplumsal olaylar bir eşya gibi ele alınmalıdır”
İfadesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortaya çıkışları bakımından toplumsal olaylarla fiziksel olaylar arasında fark yoktur.
B) Toplumsal olaylarla fiziksel olaylar, sonuçları itibariyle aynıdır.
C) Toplumsal olayların gözlemiyle fiziksel olayların gözlemi aynıdır.
D) Toplumsal olayların fiziksel nedenlere bağlı olduğu unutulmamalıdır.
E) Toplumsal olayların gözlenmesinde, önyargılardan arınık olunmalıdır.

(1974)

2. “Sosyolojinin konusu toplumdur. Sosyoloji, konusu içine giren her şeyi toplumu tümüyle ilişkileri içinde, yani öteki toplu öğeleri de dikkate alarak inceler.”
Aşağıdakilerden hangisi, bu sosyoloji anlayışına ters düşmektedir?

A) Toplumsal kurumlardan birindeki değişim zamanla, öteki toplumsal kurumları etkiler
B) Maddi ve manevi toplumsal öğelerinden bağımsız olarak incelenir
C) Toplumsal olarak nitelendirilen her şey sosyolojinin inceleme alanına girer
D) Sosyoloji, tarih, psikoloji ve ekonomi bilimleriyle ilişkili olmak zorundadır
E) Toplumsal gerçeği tümüyle laboratuvarda bir araya getirip incelemek zordur.

(1982/ÖYS)

3. “Genç bir bilim olan sosyolojinin konusu toplumun bütünüdür. Diğer sosyal bilimler toplumun çeşitli öğelerini ayrı ayrı incelerken, sosyoloji toplumun çeşitli öğeleri arasındaki ilişkileri bulmaya çalışır .”
Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisi vurgulamaktadır?

A) Toplum için en yararlı sosyal bilimin sosyoloji olduğu
B) Sosyolojinin, sosyal bilimler dışındaki bilimlerde de yararlanması gerektiği
C) Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerden farkı
D) Sosyal bilimlerin tek bir bilim dalı olarak birleştirilmesi gereği
E) Sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı haline ne zaman geldiği

(1983/ÖYS)

4. “XIX. yüzyılın Avrupalı tarihçileri için din uğruna yapılmış Otuz Yıl Savaşlarını anlamak oldukça zordur. Çünkü bu tarihçiler, yalnızca vatan uğruna savaşmayı doğru ve övgüye değer bulan bir anlayışla yetiştirilmişlerdir.”
Bu parçada sözü edilen tarihçilerin eksiklikleri nereden kaynaklanmaktadır?

A) Tarihsel belgelere gerekenden daha az önem vermelerinden
B) Geçmişi, çağlarının değer yargılarıyla yorumlamalarından
C) Yalnızca kendi uluslarını ilgilendiren olayları incelemelerinden
D) Olaylara ilişkin koşullarda, maddi olanlara ağırlık vermelerinden
E) Yalnızca kendi çağlarının olaylarını incelemelerinden

(1983/ÖYS)

5. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal olayların bir özelliği değildir?

A) Toplumdan topluma değişiklik gösterme
B) Zamandan zamana değişiklik gösterme
C) İleri bir uygarlığın ürünü olarak ortaya çıkma
D) Toplu halde yaşayan insanlar arasında ortaya çıkma
E) Kişinin davranışlarını kontrol edici etkilerde bulunma

(1984/ÖYS)

6. Aşağıdakilerden hangisi, sosyolojinin doğrudan doğruya ilgilendiği bir konu değildir?

A) Toplumsal değerler ve bu değerlerin önemi
B) Toplumsal gruplarda grup içi ve gruplar arası ilişkiler
C) Kişinin grup içindeki yeri (statüsü, mevkisi) ve rolü
D) Toplumsal değişmeyi hızlandıran etmenler (faktörler)
E) Kişinin geçmiş yaşantılarının onun davranışları üzerindeki etkileri

(1984/ÖYS)

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal davranış
kurallarının bir özelliği olamaz?

A) Bireylerin ilişkilerini düzenlenmesi
B) Bireylerin çoğunluğu tarafından benimsenmesi
C) Deneyimler sonucu ortaya çıkması
D) Eşit ağırlıkta ve önemde görülmesi
E) Zamanla değişip yeni biçimler alabilmesi

(1986/ÖYS)

8. Tönnies, kuvvetli bir dayanışmanın, ortak irade ve ortak mülkiyetin bulunduğu kültürlere cemaat; sözleşmeli dayanışmanın, kişisel iradenin ve kişisel mülkiyetin bulunduğu kültürlere de cemiyet demektedir.
Buna göre, cemaat ve cemiyet ayrımında, aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmıştır?

A) Otoritenin dağılışı
B) İnsanlar arası ilişkilerin türü
C) Toplumsal sınıfların varlığı
D) Geleneklerin gücü
E) Ekonomik faaliyetlerin türü

(1986/ÖYS)

9. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler toplumsal davranış biçimlerini etkileyerek değişmeye zorlar. Fakat toplumsal davranış biçimleri bu tür etkilere karşı dirençlidir, hemen değişmez.
Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal davranış biçimlerinin kolay değişmediğini gösteren en iyi örnektir?

A) Sanayileşmiş toplumlarda geleneksel davranış biçimlerinin de görülmesi
B) Gelişmekte olan ülkelerin ulusal kimliklerini yitirmesi
C) Sanayileşme sürecinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi
D) İşlevini yitiren toplumsal davranış biçimlerinin terk edilmesi
E) Davranış biçimlerinin uygun toplumsal koşullarda oluşması

(1987/ÖSS)

10. Propaganda, belli bir görüşü benimseyen kişilerin sayısını artırmak amacıyla o görüşü kitle iletişim araçlarıyla kamuya yaymaktır.
Bu tanıma göre, bir propagandacının asıl hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal sorunlara çözüm bulma
B) Kitlelerin değer ve tutumlarını yönlendirme
C) Toplumdaki belli eğilimleri eleştirme
D) Bireylere belli konularda bilgi verme
E) Bireylerin eleştirme gücünü geliştirme

(1987/ÖYS)

11. Aşağıdakilerden hangisi, bir topluluğun yaşayışını araştırmak isteyen bir bilim adamının sağlıklı bilgiler elde etmesini güçleştirir?

A) Topluluğu uzunca bir süre gözlemlemesi
B) Kendini toplulukla özdeşleştirmesi
C) Önyargısız gözlemler yapmaya özen göstermesi
D) Topluluk üyeleriyle iyi ilişkiler kurması
E) Önceden hazırladığı sorulara cevap araması

(1988/ÖYS)

12. Tarih zamanı ve yeri belli toplumsal olayları inceler. Fransız Devrimi, Roma İmparatorluğunun çöküşü gibi. Sosyoloji ise aynı olayları inceleyerek zaman ve yerden bağımsız olgusal gerçekleri belirlemeye çalışır. Devrimleri ya da çöküşleri hazırlayan koşullar gibi
Buna göre, sosyolojinin hangi niteliği onu tarihten ayırır?

A) Uzun bir zaman dilimini kapsayan ele alması
B) Olayların ortak yanlarını bulup genellemelere ulaşması
C) Etki alanı geniş olan olayları konu edinmesi
D) Çağdaş toplumları etkileyen olaylara daha geniş yer vermesi
E) Olayları yansız belgelere dayanarak değerlendirmeye çalışması

(1988/ÖSS)

13. Toplumsal kuramların geçerliklerini belirlemek için somut olayları açıklayıp açıklayamadıklarına bakmak gerekir.
Bu cümlede, toplumsal kuramlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin gerek olduğundan söz edilmektedir?

A) Yaşanan durumlara uygun düşme
B) Soyut ilişkilere dayanma
C) Belirli görüşlere uygun düşme
D) Olayları değişik yönleriyle açıklama
E) Belli varsayımlara dayanma

(1989/ÖYS)

14. Maden kömürünün yanması bir doğa olayıdır. Bu olayı kimya inceler. Maden kömürüyle çalışan bir termik santralin, bulunduğu yörenin yerleşim birimlerinde yapacağı değişikliklerin incelenmesi ise sosyolojinin konusudur.
Bu parçaya göre, doğa olaylarının hangi yönden araştırılması sosyolojinin kapsamına girer?

A) Denetim altına alınma yolları
B) Doğada yol açtıkları değişiklikler
C) Sanayide kullanılabilecekleri alanlar
D) Ortaya çıkış koşulları
E) İnsanların yaşayışı üzerindeki etkileri

(1990/ÖSS)

15. Nüfus artışı, göç, kentleşme, intihar, evlenme, boşanma gibi sorunları ele alırken sosyoloji bu olguların hangi yönüyle en az ilgilenir?

A) Hangi nedenlerle ortaya çıktıkları
B) Bireysel farklar üzerindeki etkileri
C) Birindeki değişmenin ötekileri nasıl etkilediği
D) Gelecekte hangi yönde ve nasıl değişecekleri
E) Toplumdan topluma farklılık gösterip göstermedikleri

(1990/ÖYS)

16. Gecekondulaşma sorununu incelemek isteyen bir sosyolog araştırmasını, içinde psikolog, iktisatçı, siyaset bilimci ve eğitimcinin bulunduğu ekiple yürütmeyi planlamaktadır.
Gecekondulaşma sorununun hangi özelliği, sosyoloğun bu kararı için bir gerekçe olabilir?

A) Az gelişmiş ülkelerin çoğunda görülmesi
B) Değişik bilimleri ilgilendiren yönlerinin bulunması
C) Önlem alınması halinde çözümlenebilmesi
D) Toplumsal gelişme ile yakından ilişkili olması
E) Nüfusun önemli bir kısmını ilgilendirmesi

(1990/ÖSS)

17. Toplumsal işbölümünün ortaya çıkışını açıklayan bir görüşe göre, nüfus yoğunluğu artan bir toplumda herkes aynı işi yaparsa toplumu oluşturan bireylerin bir arada yaşaması çok güçleşir. Bu nedenle, nüfus yoğunluğu arttıkça işbölümü de ilerlemeye başlar. Öte yandan, işbölümünün gelişmesi, çok sayıda bireyin bir arada yaşamasını kolaylaştıracağı için nüfus yoğunluğunun artmasına yol açar.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisi için uygun bir örnektir?

A) Sayısal olarak ifade edilebilen toplumsal olayların incelenmesi daha kolaydır
B) Toplumsal olayları belirleyen etkenlerden biri de doğa olaylarıdır
C) Toplumsal olaylar karşılıklı olarak birbirlerini etkiler
D) Toplumsal olaylar tek bir temel etkenle açıklanabilir
E) Bir toplumsal olay farklı toplumlarda farklı sonuçlara yol açabilir

(1990/ÖYS)

18. İnsanlığın ilk dönemlerinde, bitki ve hayvanların doğal çoğalma hızlarından daha hızlı bir biçimde tüketilmesi kıtlık yaratabilirdi. Bu tehlike, insanın yerleşik hayata geçmesiyle birlikte gerçekleşen Tarım Devrimi ile önlenmiştir.
Buna göre Tarım Devrimi nasıl tanımlanabilir?

A) İnsanın bitki ve hayvan türlerinin çoğalmasını denetim altına almayı öğrenmesi
B) İnsanın yenebilecek bitkileri toplamayı ve hayvanları avlamayı öğrenmesi
C) Tarım ürünlerinin sanayide işlenerek mamul madde haline getirilmesi
D) Ateşin bulunmasıyla insanın, önceleri yaşamasına elverişli olmayan yörelerde de yaşamaya başlaması
E) İklimin daha elverişli hale gelmesi sonucu doğada, yenebilecek bitki ve hayvan türlerini çoğalması

(1991 /ÖSS)

19. “Araştırma yapan bir bilim adamının amacı, araştırdığı konunun nasıl olması gerektiğini değil, nasıl olduğunu ortaya koymak olmalıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu amacın gerçekleşmesini engeller?

A) Diğer araştırmaların bulgularından yararlanma
B) Araştırmada etkisi incelenecek değişkenleri belirleme
C) Araştırma yöntemiyle ilgili eleştirileri dikkate alma
D) Araştırma bulgularını inançlarına göre yorumlama
E) Araştırma konusunun sınırlarını belirleme

(1991 /ÖSS)

20. 1914 yılında Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesini l. Dünya Savaşı’nın nedeni olarak görmek doğru değildir. Çünkü 1914 yılı Avrupa’sında koşullar o hale gelmişti ki herhangi bir olay savaşı başlatabilirdi.
Bu parçada, toplumsal olaylarla ilgili hangi tür açıklamalar eleştirilmektedir?

A) Nedenleri, birçok olayın etkileşiminde arayan
B) Nedenleri, toplumsal olaylarla doğa olaylarının etkileşiminde arayan
C) Nedenselliği, yüksek olasılık olarak kabul eden
D) Nedenselliği, katı bir gerekircilik olarak gören
E) Toplumsal olayları tek bir etkenle açıklayan

(1991/ÖSS)

21. Bir araştırmacı, “Tarıma traktörün girmesi köyden kente olan göçü artırır.” hipotezini, tarımda traktör kullanmaya başlayan birkaç köyde sınamak istiyor.
Bu araştırmacının, aileler arasında çatışma olması gibi, köyden kente göçe yol açabilecek başka etkenleri dikkate almaması, aşağıdaki araştırma ilkelerinden hangisine ters düşer?

A) Kullanılacak veri toplama teknikleri araştırmanın amacına uygun olmalıdır.
B) Etkisi araştırılan değişkeni nicel ya da nitel oluşu göz önünde bulundurmalıdır.
C) Etkisi araştırılan değişken, kendisiyle aynı yönde etkisi olabilecek etmenlerden yalıtılmalıdır.
D) Üzerinden araştırma yapılacak birimler, evreni temsil edebilecek sayıda olmalıdır.
E) Araştırmayı en az maliyetle sonuçlandıracak bir araştırma yöntemi seçilmelidir.

(1991 /ÖSS)

22. Bir araştırmacı, piyasaya yeni sürülen bir mal hakkındaki tüketici düşüncelerini öğrenmek amacıyla bir soru formu hazırlamış ve bu soru formunu malı kullanan tüketicilere göndererek okuyup cevaplamaları istemiştir.
Bu araştırmada, hangi veri toplama tekniği kullanılmıştır?

A) Deney
B) Sosyometri
C) Katılımlı gözlem
D) Görüşme
E) Anket

(1991/ÖYS)

23. Aşağıdakilerden hangisi, kalkınmakta olan ülkelerde nüfusun artmasına yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Eğitim düzeyinin yükselmesi
B) Doğum kontrolü çalışmalarının beklenen ölçüde etkili olamaması
C) Salgın hastalıkların önlenmesi
D) Tarımsal bölgelerde ailenin üretim birimi olma özelliğini sürdürmesi
E) Kıtlıkların denetim altına alınması

(1991/ÖYS)

24. Hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın egemen olduğu çevrelere ileri teknolojinin sokulması tehlike olabilir.
Burada sözü edilen sakıncayı ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisinin en uygun yol olması beklenir?

A) Geri kalmış toplumlarda teknoloji kullanımının, ileri toplumların denetimine verilmesi
B) Her toplum kendi ürettiği teknolojiyi kullanması, dışarıdan teknoloji almaması
C) Teknik eğitimden vazgeçilerek insanı ahlaken yüceltecek bir eğitime ağırlık verilmesi
D) Teknolojik gelişmenin toplumsal değerlerdeki değişme hızına uyacak ölçüde yavaşlatılması
E) Teknik bilgi ile birlikte insana saygının öğretilmesine önem verilmesi

(1991/ÖYS )

25. Ulusal marş, bayrak gibi simgeler, bireyleri belli bir toplumsal varlığa katılmaya çağırır ve onların kendilerini bu varlığın bir parçası olarak hissetmelerine yardımcı olur.
Yukarıda, toplumsal simgelerin hangi işlevinden söz edilmektedir?

A) Evrensel değerlerde birleşmeyi özendirme
B) Toplumsal birliği güçlendirme
C) Toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltme
D) Bireysel yetenekleri geliştirme
E) Bireysel hak ve özgürlükleri koruma

(1992/ÖYS)

26. Tarih, yalnızca olağanüstü olayların ve büyük adamların başarılarının sergilendiği bir sahne olmaktan çıkarılmalıdır. Çünkü böyle bir yaklaşım, toplumların yaşamında rastlantıların çok önemli olduğu izleniminin verilmesine yol açmaktadır.
Bu eleştiriyi yapan Comte’a göre tarihin işlevi ne olmalıdır?

A) Etkisi büyük olan olaylara önem ve öncel vermek
B) Geçmişteki olumsuz durumlardan ders alınmasını sağlamak
C) Geçmişteki olayları kronolojik sıraya koymak
D) Ulusal bilincin güçlenmesini sağlamak
E) Toplumsal olayların belirli yasalara bağı olduğunu göstermek

(1992/ÖSS)

27. Günümüzde sosyal bilimciler “Gelir ve eğitim düzeyi yüksek ailelerde çocuk sayısı azdır.” örneğinde olduğu gibi, “A oldu mu B de olur.” diyen kesin belirleyicilik anlayışını benimsememektedir. Bunun yerine, “Ailelerin gelir ve eğitim düzeyi arttıkça, çocuk sayısının azalması beklenir.” örneğinde olduğu gibi, “A olursa B’ nin gerçekleşme olasılığı artar.” diyen olasılığa dayalı belirleyicilik anlayışını benimsemektedirler.
Aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilimcileri olasılığa dayalı bir yaklaşıma yönelten nedenlerden biridir?

A) Sosyal olaylara karşı ilginin giderek artması
B) Sosyal olayların, doğa olaylarıyla açıklanmak istenmesi
C) Sosyal olaylarda, sonucu etkileyen birçok etken bulunabilmesi
D) Veri toplamada çeşitli araçlardan yararlanılması
E) Farklı olaylar arasında benzer ilişkiler bulunabilmesi

(1992/ÖYS)

28. Sosyal etki, bireyin, başkalarının varlığından etkilenerek davranışını değiştirmesine veya benimsediği bazı davranışlarda bulunmasına yol açar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal etkiye örnek gösterilemez?

A) Ev sahibinin, zevk almadığı halde konuğuyla sohbeti sürdürmesi
B) Bir gencin, giyimini yeni girdiği arkadaş grubunun beğenisine göre değiştirmesi
C) Yalnızken şarkı söylemeyi seven bir çocuğun topluluk karşısında şarkı söylemekten sıkılması
D) Bir kişinin evinde yemek yerken çatal bıçak kullanmadığı halde lokantada kullanması
E) Tarih dersine ilgi duyan bir öğrencinin, bu derse diğer derslerinden daha çok çalışması

(1993/ÖSS)

29. Sosyoloji öğretmenleri devlet, ekonomi, ideoloji, tabakalaşma, din, otorite gibi konularla ilgili bilgi verirken kendi kişisel değerlerini öğrencilere aşılamamaya çalışırlar. Ancak bunu başarmak için, ders anlatırken olgularla ilgili farklı yorumlara eşit ağırlık verseler de ses tonu, vurgulama, beden hareketleri ve mimikleri, onların kişisel görüşlerini ele verebilir.
Bu parçada, sosyoloji öğretimi sırasında aşağıdaki güçlüklerden hangisiyle karşılaşıldığından söz edilmektedir?

A) Olgular arasındaki farkları ortaya koyma
B) Olgular hakkında görüş bildirirken yansız olma
C) Yorum farklarını göz önünde bulundurma
D) Olguları çok nedenli olarak ele alma
E) Yargıları yeterli sayıda gözleme dayandırma

(1993/ÖYS)

30. Eski Akdeniz uygarlığında, zeytinin ve üzümün çok önemli bir yeri vardı. Birincisinden yağ ikincisinden içki yapılırdı. Bu bölgede yaşayan insanlar zeytinyağını yemek yapımı dışında din törenlerde, ölüleri yıkamada, gömmede ve güreş sporunda kullanırlardı. İçki ise genellikle konuklara, savaştan zaferle dönenlere ve düğün gibi özel törenlere katılanlara sunulurdu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi için uygun bir örnektir?

A) Toplumsal ilişkilerin temelinde üretim biçimi vardır.
B) Bir toplumda doğal çevrenin sağladığı olanaklar toplumsal ilişkilerde rol oynar.
C) İnsanlar gereksinim duydukları ürünler daha çok yetiştirirler.
D) Doğal ürünlerin mamul maddeye dönüştürülmesi teknolojik birikimi gerektirir.
E) Benzer ürünlerin yetiştiği toplumlarda, insan ilişkileri farklı olabilir.

(1993/ÖYS)

31. Kış mevsiminin uzun ve soğuk olduğu Erzurum’da yaşam daha çok kapalı mekanlarda geçer. Bu mekanlar arasında kahvehanelerin ayrı bir önemi vardır. Bazılarında bir şey oynanabilir, seyyar satıcıların uğrak yeri olan bazılarında alışveriş yapılabilir, bazılarında aşık atışmaları dinlenir ve toplumsal konularda yorumlar yapılır. Kış mevsiminin bu kadar uzun ve sert geçmediği yörelerde kapalı mekanlardaki sosyal etkileşim bu derece zengin değildir.
Bu parçada, toplumsal yaşamın özellikle hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

A) Zaman içinde değişikliğe uğraması
B) İnsan ilişkilerinin sonucu olması
C) Bireysel davranışlara yön vermesi
D) Belirli kurallara dayanması
E) Doğa koşullarından etkilenmesi

(1994/ÖSS)

32. Çerkez gençleri, kendi aralarında sohbet ettikleri, şarkı söyleyip oyun oynadıkları “zehes”, “ferfene” ve “muhabbet” gibi adlar verilen eğlenceler düzenlerler. Bu eğlencelerde erkek beğendiği kızı “kaşen” seçip tatlı sözlerle onun gönlünü kazanmaya çalışır, dans edip şarkı söyler. Eğlence bittiğinde kaşenlik de biter. Genç erkek, bu türden başka bir eğlencede kendisine başka bir kaşen seçebilir.
Çerkez geleneklerinde gençlere “kaşen” seçme fırsatı verilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Karşı cinsi tanımaya ve eş seçmeye yardımcı olmak
B) Gelenek ve göreneklerin sürmesini sağlamak
C) Toplumdaki birlik ve dayanışmayı artırmak
D) Kadının toplumsal konumunu yükseltmek
E) Kişisel deneyimlerin paylaşılmasına ortam hazırlamak

(1994/ÖSS)

33. Atatürk’ün lider olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerden biri, Anadolu toprağının ve insanının başka ulusların denetimi altına girmiş olmasıydı. Anadolu insanı bu duruma razı olup, bağımsızlığına ve özgürlüğüne ölümü pahasına sahip çıkmasaydı, Atatürk belki de bir Türk lideri olamayacaktı.
Bu parçada, bir liderin ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Yeni düşüncelerin toplumda önemli görülmesi
B) Elverişli toplumsal koşulların bulunması
C) Toplumda geleneksel ilişkilerin yaygın olması
D) Liderin sorunlara gerçekçi çözüm yolları önermesi
E) Liderin belirli bir eğitim düzeyin gelmiş olması

(1995/ÖSS)

Cevaplar:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E B C B C E D B A B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B A E B B C A D E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C E A E B E C E B B

31 32 33
E A B

Aöf Sosyolojiye Giriş Test 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik düşünmenin kazanımlarından biri sayılamaz?
A) Birey-toplum ilişkisini ortaya koyabilmek
B) Toplumsal olayları ve olguları farklı açıdan analiz edebilmek
C) Var olan düzenin her açıdan devamlılığını sağlamak
D) Bireysel sorunların ardındaki toplumsal nedenleri görebilmeyi sağlamak
E) Toplumsal dayanışmanın ve anlayışın gelişimini sağlamak
________________________________________
2-) Aşağıdakilerden hangisi toplum kavramına ait özelliklerden biri değildir?
A) Bireylerin toplamından ibarettir
B) Belirli bir kültürü paylaşanlara dayanabilir
C) İçinde birtakım toplumsal kurumları barındırabilir
D) Bireyler arasındaki ilişkilere dayanır
E) Toplum ve ulus iki farklı kategoridir
________________________________________
3-) Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan, bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimleri veya en genel anlamıyla gerçeği yansıtan saptamalara ne ad verilir?
A) Toplumsal olay
B) Toplumsal kurum
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal olgu
E) Toplumsal benlik
________________________________________
4-) Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji araştırmalarında sorulan soru türlerinden biri değildir?
A) Olgusal soru
B) Teorik soru
C) Karşılaştırma sorusu
D) Gelişimsel soru
E) Kestirimsel soru
________________________________________
5-) Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma yönteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Sosyal olgular içinde bulunduğu bağlam içinde değerlendirilir ve tümevarım ilkesi kullanılır
B) Pozitivist yaklaşıma dayanır
C) Survey, deney gibi teknikler kullanılır
D) Kavramlar kesin olarak ölçülebilir değişkenler haline getirilir
E) Toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir
________________________________________
6-) “Sanayi toplumu” kavramı ilk olarak kullanan kişi kim olmuştur?
A) Marx
B) Weber
C) Simon
D) Spencer
E) Durkheim
________________________________________
7-) Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın kullanmış olduğu temel kavramlardan biri değildir?
A) Üretim güçleri
B) Organik dayanışma
C) Yabancılaşma
D) Üretim tarzı
E) Üretim ilişkileri
________________________________________
😎 Toplumu işlevsel birlik halinde bütünleşmiş bir sistem olarak ele alan; bozuk işlev, açık işlev ve gizli işlev gibi kavramlarla sistemi açıklamaya çalışan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parsons
B) Merton
C) Marx
D) Mead
E) Dahrendorf
________________________________________
9-) Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin görüşlerinden biri olamaz?
A) Semboller veya şeyler, bunlara atfedilen anlamları temsil ettiklerinden dolayı önemlidirler
B) Toplum bireylerin gündelik yaşamdaki sembolik etkileşimlerinin sonucudur
C) Toplumsal düzen etkileşim sonucunda ortaya çıkar
D) Toplumsal düzeni tarihsellik içerisinde incelemek yanlıştır
E) Toplumda etkileşim yüz yüze olmayabilir ancak mutlaka sembollere dayalıdır
________________________________________
10-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Fiziki çevre
B) Kültürel faktörler
C) Teknoloji faktörü
D) Kişisel faktörler
E) Demografik faktörler
________________________________________
11-) Aşağıdakilerden hangisi evrimci yaklaşımın genel özelliklerinden biri değildir?
A) – Evrim tüm toplumlarda görülen doğal ve evrensel bir süreçtir
B) 11Evrimin belirli bir yönü vardır
C) Evrim aşamalı değil sıçramalı gerçekleşir
D) Evrim sorunlu ve kaçınılmazdır
E) Her toplum kendi içinde barındırdığı potansiyeli ileriye doğru gerçekleştirir
________________________________________
12-) Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme Okulu’nun sahip olduğu görüşlerden biri değildir?
A) Genel olarak Parsons’ın yapısal-işlevselci yaklaşımından etkilenmiştir
B) – Modern ve geleneksel toplumlar arasındaki farklar doğal değildir
C) Toplumlar evrimsel süreçlere göre ilerler
D) En ideal model ABD’dir
E) Modern toplumda kazanılmış statüler önemlidir ve belirleyicidir
________________________________________
13-) Aşağıdakilerden hangisi Robertson’un ortaya koymuş olduğu küreselleşmenin tarihsel gelişim aşamalarından biri değildir?
A) Oluşum aşaması
B) Gelişim aşaması
C) Belirsizlik aşaması
D) Kalkış aşaması
E) Hegemonya mücadele aşaması
________________________________________
14-) Hitler aşağıdaki otorite tiplerinden en çok hangisine uymaktadır?
A) Geleneksel otorite
B) Davranışsal otorite
C) Yasal otorite
D) Akılcı otorite
E) Karizmatik otorite
________________________________________
15-) Toplumda ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlere sosyolojide ne ad verilir?
A) Otoriter gruplar
B) Baskı grupları
C) Mücadele grupları
D) Çıkarcı gruplar
E) Menfaat grupları
________________________________________
16-) C.W. Mills’in ABD için yapmış olduğu “iktidar seçkinleri” analizinde hangi üç seçkin grubun varlığına işaret etmiştir?
A) Askeri elitler-büyük şirket yöneticileri-bürokrasi
B) Askeri elitler-büyük şirket yöneticileri-siyasal elitler
C) Bağımsız elitler- büyük şirket elitleri- işçi elitler
D) İşçi elitler- askeri elitler- siyasi elitler
E) Kapitalistler- Askeri elitler- mühendisler
________________________________________
17-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Durkheim en ideal yönetimin sosyalizm olduğunu öne sürer
B) Elit teorisi toplumun elit bir grup tarafından yönetildiğini iddia eder
C) Marksist-çatışmacı yaklaşı¬ma göre toplumdaki genel çatışmanın kaynağı¬ sınıfsaldır
D) İşlevselci yaklaşım devleti toplumun gereksinimlerine göre tanımlar
E) Max Weber, gelenekselci, karizmatik ve ussal olmak üzere üç otorite tipi belirler
________________________________________
18-) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Sosyoloji geçmişte olmuş ve halen devam eden insan ilişkilerini ve bu insan ilişkileri sonucu oluşan yapı ve kurumları analiz eder
B) Ekonomi, insansız ve toplumsuz olamayacağından, insan ilişkileri sonucu olduğundan ve toplumsal kurumlardan biri olduğu için sosyolojinin de inceleme alanlarından biridir
C) Ekonomi, doğadaki kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak için akılcı biçimde nasıl kullanılabileceğini sorgular
D) İktisat insanı sadece piyasa ilişkileri açsından ele almaz tüm toplumsal yönleri dikkate alarak analizler yapar
E) Varlık, satış sonucunda paraya çevrilebilen ve sahibine kar ve fayda sağlayan mülkiyeti ifade eder
________________________________________
19-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomi sosyolojisi açısından Max Weber’in düşüncelerinden biri değildir?
A) Toplumun ekonomik yapısı ile kültürel yapıları arasından yakından ilişki vardır
B) Kültürel faktörler sadece sembolik üretimde değil maddi üretimde de etkide bulunurlar
C) Klasik iktisat bölüşüm ilişkilerinin sadece görünen yönüne bakmıştır, ancak asıl belirleyici olan görünenin arkasındaki ekonomik eşitsizliklerdir
D) Toplumsal ilişkileri anlamak için bireyin gerçekleştirdiği eylemin anlamına bakmak gerekir
E) Sanayi toplumları rasyonel eylem kalıplarının yaygın olduğu toplum modelini yansıtır
________________________________________
20-) Yoksulluğu, toplumun ekonomi politik yapısı çerçevesinde açıklayan ve ekonomik, siyasal ve toplumsal nedenlere dayandıran görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapısal yaklaşım
B) Kamusalcı yaklaşım
C) Yoksulluk kültürü yaklaşımı
D) Ekonomi politik yaklaşım
E) Mekânsal yaklaşım
________________________________________
21-) Fabrikada işçi olan birinin bir süre sonra o fabrikanın ortaklarından biri haline gelmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Yatay hareketlilik
B) Sınıfsal hareketlilik
C) Ekonomik hareketlilik
D) Dikey hareketlilik
E) Mekânsal hareketlilik
________________________________________
22-) Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kültür yaşadığımız dünyaya anlam katar
B) Her kültür kendine özgüdür
C) Kültürlerin birbirinden üstünlüğü yoktur
D) Dil kültürün taşıyıcısıdır
E) Kültür genetik bir faktördür
________________________________________
23-) Kapitalizmin bir sömürü aracı olarak “Kültür endüstrisi” kavramını doğurduğunu öne süren okul aşağıdakilerden hangidir?
A) İşlevselci Okul
B) Yapısalcı Okul
C) Chicago Okulu
D) Frankfurt Okulu
E) Birmingham Okulu
________________________________________
24-) Çingeneler, Türkiye’de hangi kültür kategorisi içerisine girmektedir?
A) Yüksek kültür
B) Popüler kültür
C) Alt kültür
D) Kitle kültürü
E) Halk kültürü
________________________________________
25-) Bourdieu’nun ortaya attığı ve bireylerin özellikle aileleri aracılığıyla sahip olduğu dilsel yeterlilik, sosyal tarz ve görgü gibi kültürel niteliklerine gönderme yapan kavram hangisidir?
A) Kültürel kalıntı
B) Kültür örüntüsü
C) Kültürel sermaye
D) Kültürel hegemonya
E) Kültürel doku
________________________________________
26-) Kadının toplumsal konumuyla ilgili olarak kadınının öteki konumu, kadını ataerkilliği, değerleri, kuralları ve pratikleri sorgulama imkânı verdiğini savunan ve ötekileştirmenin olumsuzluklarını avantaja dönüştürme olanaklarına bakan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikanalitik feminizm
B) Radikal feminizm
C) Varoluşçu feminizm
D) Sosyalist feminizm
E) Postmodern feminizm
________________________________________
27-) Ortak ikamet, ekonomik işbirliği ve yeni¬den üretimle karakterize edilen toplumsal grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurum
B) Örgüt
C) Norm
D) Değer
E) Aile
________________________________________
28-) Aşağıdakilerden hangisi Parsons’ın ABD’deki aile hakkındaki görüşlerinden biridir?
A) Ailedeki çatışmalar çocuğa yansıtılır
B) Kadının ezilmesinde en büyük faktördür
C) Sömürü düzeninde piyasaya en ucuz emeği sunmaya yaramaktadır
D) Aile içindeki çatışmalar günah keçisi olan çocuklara yansıtılır
E) Çocukların birincil sosyalizasyonudur
________________________________________
29-) Türkiye’de boşanmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eşlerden birinin kötü muamelede bulunması boşanmanın nedeni sayılabilmektedir
B) Boşanma toplum tarafından tercih edilen bir olgu değildir
C) Boşanma konusunda kadına pozitif ayrıcalık uygulanmaktadır
D) Eşlerden birinin evlilik dışı ilişkisi boşanma nedenidir
E) Hayata kast edecek derecede davranışlar varsa boşanma nedeni olabilmektedir
________________________________________
30-) Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın aile konusundaki görüşlerine yapılan eleştirilerden biridir?
A) Ebeveynler arasındaki çözülmemiş çatışmalardan çıkan gerilim ve düşmanlık çocuğa yansıtılır
B) Aile toplumda ekonomik işleve sahiptir
C) Aile toplumda yeniden üretim işlevine sahiptir
D) Aile çocuğun sosyalleşmesine katkıda bulunur
E) Aile demokratik bir sistemdir

Soru No. Doğru Cevap
1-) C
2-) A
3-) D
4-) E
5-) B
6-) C
7-) B
😎 B
9-) D
10-) D
11-) C
12-) B
13-) B
14-) E
15-) B
16-) B
17-) A
18-) D
19-) C
20-) A
21-) D
22-) E
23-) D
24-) C
25-) C
26-) E
27-) E
28-) E
29-) A
30-) A

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyoloji Soruları İçin Yorum Yap