Tavuk Bakımı Nasıl Yapılır

Tavuk Bakımı Nasıl Yapılır Yumurta Tavukçuluğu Nasıl Yapılır - Bu makaledeki notlar: köy tavukçuluğu tavuk bakımı nasıl yapılır..

Köy Tavukçuluğunun Rehabilitasyonu Nasil Olmali?

Köy tavukçuluğu tanımlaması bütün dünyada “backyard poultry” olarak isimlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde evlerde az sayıda kanatlı hayvan besleme işi bir hobi olarak ve sabahları hem taze ve hem de organik olduğuna inanılan yumurtalarla kahvaltı yapabilme ayrıcalığına sahip olmak için yapılmaktadır. Ancak fakir ülkelerde bu iş ailenin geçim kaynaklarına ilave bir iş olarak düşünülmektedir. Dünyada gelir düzeyi düşük (kişi başı net gelir 1505 $’dan düşük) ve gıda açığı olan Afrika, Asya, Orta-Doğu, Güney Amerika, Avrupa ve Güney Pasifik ülkelerinde (LIFDC-Low Income Food-Deficit Countries) ailenin yaşamını idame ettirmesi için düşünülen alternatif gelir kaynaklarından birisi tavukçuluk faaliyetidir. Son yirmi yıldan beri üretilen tavuk sayısı tüm dünyada büyük bir gelişme göstermiştir. Tavuk populasyonu gelişmiş ülkelerde %23 artmasına karşılık gelişmekte olan ülkelerde %76 oranında artmıştır. Büyük oranda ticari amaçlı olan bu artış Uzak-Doğu ülkelerinde %90’lar düzeyinde olmuştur (Branckaert and Guèye, 1999).

Nüfusun hızlı arttığı ülkelerde aile tavukçuluğu, bir diğer ifadeyle köy tavukçuluğu, artan nüfusun geçiminin sağlanmasında en hızlı ve kolay gelir getirici bir faaliyet olması nedeniyle rağbet görmüş ve hızla gelişmiştir. Fakir olan bu bölgelerde, tavukçuluk, geleneksel usullerle ekstansiv tavukçuluk şeklinde yapılmaktadır (Spradbrow, 1994; Kitalyi, 1997; Guèye, 1998; Branckaert and Guèye, 1999; Sonaiya et al., 1999). Gelişmekte olan bu ülkelerde piyasada satılan tavukların %90’ı bu tür ekstansif usullerle, yani küçük bir aile işletmesi içinde yetiştirilen tavuklardır. Yakın bir gelecek içinde de bu sistemin değişmeyeceği tahmin edilmektedir. Bu tür tavukçuluk işletmelerinde iş gücü olarak genellikle kadınlar ve bazen de onlara yardımcı olarak çocuklar önemli bir rol oynamaktadır.

Köy tavukçuluğunun yeniden dizayn edilmesine yönelik olarak pek çok proje geliştirilmiştir. Bu projeler ailelerin sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri göz önünde tutulmaksızın hazırlanmış olduklarından dolayı çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Guèye, E. F., 2000). Yapılacak yeni projeler ailelerin sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları da göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Dünyanın en büyük kanatlı üreticilerinden olan Tayland’da tavukçuluk 1970’li yıllardan itibaren gelişerek ticari önem kazanmaya başlamıştır. Bununla birlikte Tayland’da köy tavukçuluğu hala köy yaşamının idame ettirilmesinde önemli bir gelir kaynağı olma durumunu korumaktadır.

DÜNYADA HPAI İLE İLGİLİ OLARAK KÖY TAVUKÇULUĞU KONUSUNDA ALINAN ÖNLEMLER

Genellikle ticari kanatlı sürülerinin yaban hayatıyla irtibatının kesilmesi ve biyogüvenlik tedbirlerinin alınması esasına dayanan kontrol önlemleri dünya çapında yaygın olarak bir dereceye kadar uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra tüm ülkelerde bulunan ve küçük çaplı sürülerden oluşan çok sayıda köy-tavuklarının (backyard) yaban hayatıyla irtibatının kesilmesi ise oldukça zor bir işlemdir.

Çok patojen AI (HPAI) hastalığı son on yıldır dünya çapında manşetlerde yoğun olarak yer almıştır. Ülkelerin hükümetleri ve uluslararası sağlık örgütleri de bu virüsün yayılmasının kontrol altına alınması için neler yapılması gerektiği yönünde çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. 2006 yılında pek çok hükümet örgütü ve uluslararası organizasyonlar dünyada kuş gribinin bastırılmasının önündeki en büyük engelin köy tavukları olduğunu düşünür hale gelmiştir. Bu organizasyonlar, biyogüvenlik önlemlerinin çok yoğun olarak uygulandığı ve izlemenin ve hastalık çıkışı halinde ayıklamanın çok daha kolaylıkla yapılabileceği büyük ticari işletmelerin avantajına, köy tavuklarının elimine edilmesini desteklemektedirler. Bunların etkisiyle Hong-Kong ve Endonezya gibi bazı ülkelerde köy tavukçuluğu 2006 yılında yasaklanmıştır.

Kuş gribinin önlenmesine yönelik kurallar ve politikalar genellikle küçük çiftçiler ve köylerde evlerinde kanatlı hayvan besleyen insanlar açısından kullanışsızlıklarla doludur. Güney Asya ülkelerinde hükümetler FAO’nun da desteğiyle küçük çiftçileri, açıkta besledikleri kanatlı hayvanlarını tel örgü veya bambu kamışlardan yapılmış kafeslerin içine almak için ikna etmeye çalışmaktadırlar. Bu malzemelerin yaklaşık maliyetinin 50-60 ABD doları civarında olduğu ve bu rakamların bile yörenin küçük çiftçilerinin sınırlı bütçelerinden tahsis edebileceklerinin çok üzerinde olduğu belirtilmektedir (McLeod, A. et al., 2005).

İsviçre gibi zengin bir ülkede bile organik tavukçuluk yapan çiftçiler hayvanlarını kapalı yere alabilmek için gereken harcamaların yüksekliğinden dolayı yaptıkları işten vazgeçmeye başlamışlardır. Bunun nedeni organik üretimin gereksinimi olan hayvanların açık havaya çıkabilme olanağını kaybetmelerinin organik üretim sertifikasının da kaybedilmesine yol açma riskidir (Rosenthal, E. 2005).

ÜLKEMİZDE HPAI VE KÖY TAVUKÇULUĞU İLİŞKİSİ

Türk halkının köy yaşamının sosyo-kültürel ve ekonomik durumu yukarıda bahsedilen pek çok ülkeninkinden oldukça farklı bir yapıdadır. Ülkemizde de köy hayatı içinde evlerde tavuk beslenmektedir. Ancak bu tavuk besleme şeklinde birincil amaç bunlardan para kazanmak değildir. Ülkemizde evlerde tavuk beslemenin birincil amacı, lazım olduğu anda evde taze yumurtaya her zaman için ulaşabilmektir. Bu yumurtaları satarak para kazanmak birincil öncelik değildir. Tabii ki eğer bir talep gelirse üç beş yumurta satışı da olabilir. Köy tavukçuluğu olayını bu açıdan ele aldığımızda Türkiye’deki durumun gelişmemiş ülkelerdekinden oldukça farklı bir yapıda olduğu görülmektedir.

Köy tavukçuluğu köy halkının yaşamının idame ettirilmesinde en vazgeçilmez üretim kalemlerinden birisi olmadığı için Türkiye’de köy tavukçuluğunu bir sistem altına almak, gelişmemiş Uzakdoğu ve Afrika ülkelerindekinden çok daha kolay olacaktır. Ülkemizde 40.000 adet köy ve 20 milyon köy nüfusu olduğu varsayımıyla, her köyde 500 nüfusun ve yaklaşık 100 ailenin yaşadığı düşünülebilir. Bunlardan %70’inin evinde yaklaşık 10 tavuk bulunduğu hesabıyla her köyde 700 tavuk ve Türkiye’de toplam 700 X 40.000 = 28-30 milyon civarında köy tavuğunun bulunduğu hesaplanabilir.
Ülkemizde köy halkı tavuk hastalıkları konusunda en çok Newcastle Hastalığı’nı (ND) tanımaktadır. Bu hastalığın insan sağlığı üzerinde herhangi bir risk oluşturmadığını da bildiği için tavuk hastalıkları köy tavukçuluğu açısından çok önemsenmemektedir. 2006 yılından itibaren birkaç insan ölümünün görülmesinin ardından halkın HPAI hastalığı konusunda bilinç kazanması gündeme gelmiştir.

Halkın köy tavuklarının sağlığının korunması amacıyla yaptığı tek şey ara sıra içme sularına vitamin takviyesi yapmaktır. Hastalıklar konusunda duyarlı olduğunu düşünen bazı aileler ara sıra serbest veterinerler aracılığıyla temin ettikleri ND aşılarını uygulamaktadırlar. Bunların dışında yapılan hiçbir şey yoktur. Köy tavukçuluğu ve bunun taşıdığı riskler konusunda zaman zaman Tarım İlçe Müdürlükleri aracılığıyla halka bilinçlendirme seminerlerinin verilmesinin çok büyük yararlar sağlayacağı kesindir.

Ayrıca üniversitelerin Veteriner Fakültelerinin kuş gribi konusunda halk eğitimi görevi üstlenmeleri ve Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla ortak seminerlerle halka daha iyi tavuk besleme konularında bilgilendirme toplantıları yapılması da yararlı olacaktır. Köylerde evlerinde 10-15 tavuk besleyen insanların yoğun biyogüvenlik önlemlerini uygulamalarını beklemek insafsızlık olacaktır. Kuş gribi hastalığının yayılmasının önlenmesi konusunda onlardan beklentiler ellerindeki hayvanlarına sahip çıkmaları ve onların sokaklarda başıboş şekilde dolaşmalarını önlemeleri olmalıdır. Köy tavuklarının AI konusunda risk oluşturması sayılarının artmasıyla da doğru orantılı olarak artacaktır. Normal olarak köylerde yaşayan insanlar besledikleri tavuklarını doğal kuluçka yöntemiyle kendileri üretmekte ve bu üretim şekli de mevsime bağlı olduğundan üretilen hayvan sayısı bakımından miktar sınırlı kalmaktadır. Her yıl köy tavukları sayısına yenilerinin ilave edilmesi doğal yollardan sağlanırsa tehlikenin boyutları büyümeyecek ve hastalık riskinin kontrol altında tutulması daha kolay olabilecektir.

KÖY TAVUĞU SAYISININ ARTIŞININ ÖNLENMESİ

Köy tavukları sayısının artmasındaki en büyük tehlike çıkma tavukların canlı olarak köylerde satılması ile yumurta yönlü kuluçka hizmeti veren işletmelerin erkek civcivlere %10-20 oranında dişi civciv karıştırılarak köylerde tamamının dişi civciv adıyla satılmasına aracılık etmeleridir. Bu suretle köy tavuğu sayısı doğal olmayan yollarla büyük miktarda artış göstermekte ve kontrolü de imkânsız hale gelmektedir.
Bir çıkma tavuğun ruhsatlı bir kesimhanede usulüne uygun olarak kesilip paketlenerek tavuk eti olarak piyasaya sürülmek suretiyle değerlendirilmesi durumunda perakende fiyatı yaklaşık 1.5 – 2.00 YTL’dir. Bu üretim şeklinde canlı çıkma tavuğun kümesten kesimhaneye sevk edilme fiyatı ortalama 0.40-0.80 YTL civarında olmaktadır.

Çıkma tavuk kesiminde canlı ağırlık düşük, randıman düşük ve üretim de şok dondurmalı yapıldığı için kesim maliyeti oldukça yüksek olmaktadır. Halbuki bir yumurtacı işletmeden bu tavukları tanesi 1YTL’den toplayan bazı aracılar bunları köylerde tanesi 2-3 YTL gibi fiyatlardan satarak çok büyük paralar kazanabilmekte ve ülke hayvancılığına büyük bir risk oluşturulmasının yolunu açmaktadırlar. Çıkma tavukların köylerde canlı olarak satılmasına karşı kesinlikle ve ciddiyetle zabıta önlemlerinin alınması ve bu tavukları kestiğini beyan eden kesimhanelerin de gerçekten kesip kesmediklerinin ciddi şekilde izlenmesi şarttır. Benzer şekilde, yumurtacı civciv üreten kuluçkahanelerin de erkek civcivleri kesinlikle imha ettikleri izlenmeli ve köylerde aracılar eliyle civciv satışı kesinlikle önlenmelidir.

KÖY TAVUKÇULUĞUNUN KAPALI ORTAMDA YAPILMA SİSTEMLERİ

Köy tavuklarını kapalı ortamda tutma vatandaşın iş yükünü artıracağı, tavukların açık merada eşinerek bir miktar yemini kendi çabasıyla kazanma şansını ortadan kaldıracağı ve yumurta sarısının renginin açılmasına yol açacağı nedenleriyle pek tercih edilmeyecektir. Bu konuda bilinmesi gereken bir gerçek de köy tavuklarının bir şekilde kapalı ortama alınmaması durumunda Kuş Gribi açısından zaman zaman ülkenin çeşitli yerlerinde hastalık çıkışlarının önlenmesinin mümkün olamayacağıdır. Yani köy tavukçuluğunun yasaklanması mümkün olamayacağı için bunların hayvan refahının gözetilmesi şartıyla kapalı ortam içine alınması mutlaka gereklidir.

Köy tavuklarının kapalı ortama alınma işi özendirilerek vatandaşa tercih ettirilmelidir. Bu konuda devlet eliyle tip projeler geliştirilerek vatandaşa alternatiflerin sunulması çok yarar sağlayabilir. Köy tavuklarının kapalı ortama alınması konusunda devlet eliyle açılacak bir ihaleye Türkiye’de bulunan ekipman üreticisi şirketler katılarak modüler bazda tam kapalı veya kısmi kapalı ortamlar oluşturmak üzere çok düşük fiyatlı sistemler geliştirecek şekilde teklifler sunabilirler. Böyle bir proje kuş gribine karşı alınacak örnek proje olarak Dünya Bankası tarafından da destek görebilir. Böyle bir proje kapsamı altında çok sayıda kapalı sistem oluşturulacağı için yapılacak kapalı alanlar hem çok düzenli, hem çok sağlam, hem çok kullanışlı ve hem de çok ucuz fiyata gerçekleştirilebilir. Böylece Türkiye köy tavukçuluğunu yasaklamadan onları kontrol altına alan nadir ülkelerden birisi olarak dünya literatüründe yer alabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Tavuk Bakımı Nasıl Yapılır İçin Yorum Yap