Virüsler Ve Bakteriler Arasındaki Benzerlikler

Virüsler Ve Bakteriler Arasındaki Benzerlikler Virüs Ve Bakteri Arasındaki Benzerlikler - Bu makaledeki notlar: virüsler ve bakteriler arasındaki benzerlikler ve..

Bakteriler Ve Virüsler Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

bakteriler ve virüslerin arasındaki benzerlikleden birkaçını yazarmısınız?

Göstericilerle Referanslar Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar


Göstericilerle Referanslar Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

– Göstericiler de referanslar da adres tutan nesnelerdir.
– Referansın içerisindeki adres bir daha değiştirilemez ama göstericinin içerisindeki adres değiştirilebilir.
– Diziler türü ne olursa olsun, referans yoluyla referanslara geçirilemezler. Çünkü dizi elemanlarına erişmek için adres arttırımı yapmak gerekir.
– Referanslar tek bir elemanı fonksiyona geçirmek için kullanılabilirler.

12-)C’de enum türü ile int türü tamamen aynıdır. Yani enum türünden bir değişkene int türünden bir değer atanabilir. Oysa C++’ta enum türü ayrı bir türdür ve enum türünden değişkenlere ancak enum türünden sabitler atanabilir.

SINIFLAR(classes)

Sınıflar nesne yönelimli programlama tekniğini uygulayabilmek için mutlaka gerekli olan C’deki yapılara benzeyen C++’a özgü veri yapılarıdır.
Tıpkı yapılarda olduğu gibi sınıflarla da çalışmadan önce bir sınıf bildirimi yapmak gerekir. Sınıf bildirimi bellekte yer kaplamaz(C++’ta nesne terimi daha çok bir sınıf türünden değişkeni anlatmakta kullanılır. Nesne yönelimli programlama tekniği sınıflar kullanılarak program yazma tekniğidir).

Sınıf Bildiriminin Genel Biçimi:

class {

};

Bir sınıf 3 bölümden oluşur:
1. Private
2. Protected
3. Public

Bir bölüm bölüm belirten anahtar sözcük ve iki nokta üst üste ile başlatılır, başka bir bölüm belirten sözcüğe kadar sürer. Birden fazla aynı bölüm belirten anahtar sözcük aynı sınıf bildirimi içerisinde kullanılabilir. Bölüm belirten anahtar sözcüklerin biri ya da hiçbirisi yazılmak zorunda değildir. Sınıf hiçbir bölüm belirten anahtar sözcükle başlatılmamışsa private bölüm anlaşılır. Okunabilirlik açısından sınıf isminin ilk harfi büyük geri kalan harfleri küçük yazılır. Bir yapı yalnızca veri elemanlarına sahiptir. Sınıflar hem veri hem fonksiyon içeren veri yapılarıdır. Yani normal yapılardan sınıfların fazlalıkları aynı zamanda fonksiyon da içermeleridir. Sınıf içerisinde bildirilen değişkenlere sınıfın veri elemanları(data member) sınıf içerisinde bildirilen fonksiyonlara ise sınıfın üye fonksiyonlar(member function) denir(daha yüksek seviyeli nesne yönelimli dilllerinde metod ismi de kullanılır). Veri elemanları ve üye fonksiyonları sınıfın herhangi bir yerinde yazılabilir. Üye fonksiyonların sadece prototipleri sınıf içerisine konur. Tanımlamaları sınıf bildiriminden sonra yapılır. Ancak genellikle protected bölümü pek kullanılmaz, sınıfın veri elemanları private bölüme üye fonksiyonları public bölüme yazılır.

Bir Sınıf Türünden Nesnenin Tanımlanması

Genel biçimi:

;

class Sample x;
Sample y;

class anahtar sözcüğü yazılmayabilir. C++’ta yapı türünden nesne tanımlarken struct anahtar sözcüğü de kullanılmayabilir. Bir sınıf nesnesi için sınıfın toplam veri elemanları kadar yer ayrılır.

/*—–class1.cpp—–*/
#include

class Sample {
private:
int a, b;
public:
void fonk(void);
};

void main(void)
{
Sample x;
printf(“%dn”, sizeof(x));
}
/*———————–*/

Üye Fonksiyonları Tanımlanması

Üye fonksiyonları prototipleri sınıf bildirimi içerisine yerleştirilir, tanımlamaları dışarıda aşağıdaki gibi yapılır.

:: ()

void Sample::fonk(void)
{

}

İki tane iki nokta üstüste C++’a özgü bir operatördür. Üye fonksiyonlar amaç koda parametre türleri ve sınıf isimleriyle kombine edilerek yazılırlar. Yani aynı isimli ve aynı parametre yapısına sahip bir üye fonksiyonu ve global bir fonksiyon tanımlanabilir. Hiçbir sınıfa ait olmayan fonksiyonlara global fonksiyon denir.

Sümerce İle Türkçe Arasındaki Benzerlikler

Sümerce İle TÜRKÇE Arasındaki Benzerlikler

Sümerce – Türkçe İlişkisi
Sümerce ile uğraşan bazı bilginler Türkçe, Macarca gibi Ural – Altay dilleriyle bu dil arasında ilgi kurmuşlardır. Ancak Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu halde Sümercede ön ekler de bulunmaktadır. Buna rağmen Türkçe ile Sümerce arasında kurulan ilgiler son derece ciddidir ve konu üzerinde araştırmalar devam etmektedir. Son olarak Türk bilgini Osmn Nedim Tuna, Türkçe ile Sümercede 168 kelimenin ortak olduğunu tespit etmiştir.Bunlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir.

Sümerce……………………………………Eski Türkçe

mae, men (ben)…………………………..men (ben)

zae (sen)……………………………………sen

di (konuşmak)……………………………..ti- (demek)

dingir (tanrı)………………………………..tengr i (tanrı)

dug (dökmek)………………………………tök- (dökmek)

iduga (parfüm)…………………………….yıdıg (koku)

kur (ülke)……………………………………ku ru (kara parçası, yer)

kur (koruma)……………………………….korı- (korumak)

nig (şey)…………………………………….ne ng (şey)

sag (iyi)……………………………………..s ag (sağ,sağlam,iyi)

tibira (metal)……………………………….temir (demir)

ud (zaman)………………………………….öd (zaman)

udi- (uyuma)………………………………..udı- (uyumak)

uş (iş)………………………………………. .ış/iş (iş)

zag (sağ taraf)……………………………..sag (sağ taraf)

dib (bağ)…………………………………….yi p/ip (ip)

tir (ülke)…………………………………….. yir (yer)

gaz (ezmek)…………………………………ez- (ezmek)

gig (hasta olmak)…………………………..ig (hastalık)

gud (öküz)……………………………………ud (öküz)

giş (orman,ağaç)……………………………yış (orman)

gişig (kapı)……………………………………eş ik (kapı)

sig (iyi)……………………………………… …yig (yeğ,iyi)

şeg (yağmur)…………………………………yag- (yağmak)

şurim (yarım)…………………………………yarı m (yarım)

sag (küçük çocuk)……………………………çaga (çocuk)

sipad (çoban)…………………………………çopa n (çoban)

sud (uzun olmak)…………………………….sun- (uzatmak)

Osman Nedim Tuna’ya göre bu kadar kelimenin hem sesçe hem anlamca birbirinin aynı veya birbirine çok yakın olması imkansızdır. Üstelik örtüşen kelimeler arasında üç çift de ikileme vardır:

Sümerce………………………………………..Eski Türkçe

kabkagak (sıvı için kap)………………………kap kaçak (kap kacak)

nigname (her şey)……………………………neng neme (her şey)

uşub (kuş yuvası)……………………………..kuş eb (kuş evi)

Ünsüz+ünlü+ünsüz (CVC) tipinde olmak şartıyla, H.K.J. Cowan’a göre sadece üç, J. Greenberg’e göre sadece üç dört kelimenin sesçe ve anlamca örtüşmesi, iki dil arasındaki ilişkinin ispatı için yeterlidir. Oysa Tuna, Sümerce ile Türkçede 168 kelimenin örtüştüğünü göstermiştir. Ortak kelimeler iki dil arasında iki türlü ilişkinin kanıtı olabilir:

1) Köken Birliği

2) Alış-Veriş

Osman N. Tuna, Türkçe ile Sümerce ararasındaki ortak kelimelerin daha çok alış veriş sonucu olduğu görüşündedir. Bu alış verişin önemi, zamanımızdan 5500 yıl önce Türkçenin var olduğunu göstermesi ve böylece “yaşayan dünya dilleri arasında en eski yazılı” verilere sahip dilin Türkçe olduğunu kanıtlamasıdır. Bu veriler sayesinde “Türklerin en az MÖ. 3500’lerde Türkiye’nin Doğu bölgesinde bulunduğu” da “tespit edilmiştir.”

Kelimelerin dışında bazı eklerde de Türkçe ile Sümerce arasında ilgi çekici benzerlikler vardır:

1. Sümercede -ta eki Köktürkçede olduğu gibi çıkma durumu (-den) ekidir: kur-ta (dağdan), uru-ta (şehirden), e-ta (evden).

2. Sümercede -ke eki Köktürkçede olduğu gibi yönelme durumunu (-e) bildirir: Nin-gır-su-ke (Nin-gir-su’ya), nıg-ke (herhangi bir şeye. Köktürkçe:meng-ke).

3. Sümerce yönelme durumu eki -ra, Köktürkçedeki yön eki -ra’ya benzer: Enlil-ra (Enlil’e).

4. Sümercedeki -şe eki Türkçedeki eşitlik eki -çe gibi “göre, olarak, -e dek” anlamlarını verir: dirig-dirig-şe (tasarılara göre), ar-şe (un olarak), ad-şe (dstek olarak), tun-şe (sonuna dek)

5. Sümerce -gim eki Türkçedeki “gibi” anlamını verir: gud-gim (boğa gibi), dingir-mu-gim (tanrım gibi).

Sümerce ile Elam, Dravid ve Macar dilleri arsında da ilgi kurulmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Virüsler Ve Bakteriler Arasındaki Benzerlikler İçin Yorum Yap