Yumurta Çatlayınca Ne Olur

Yumurta Çatlayınca Ne Olur Kadının Yumurtası Ne Zaman Çatlar - Bu makaledeki notlar: folikül ne zaman çatlar yumurta çatlayınca..

Ovulasyon (yumurtlama) Faktörü

Çocuk sahibi olamayan kadynlaryn %25′ inde ovulasyon (yumurtlama) düzensizlikleri vardyr bunun nasyl olu?tu?unu anlayabilmek için, yumurtalyk fonksiyonlarynyn bilinmesi gerekir.

Üreme ça?ynda yumurtalyklaryn iki ana fonksiyonu vardyr; bunlardan biri düzenli adet kanamalarynyn arasynda yumurta üretimi, di?eri ise östrojen ve progesteron hormonlarynyn salynmasydyr. Bu hormonlar yumurtayy döllenmeye, Fallop tüplerini de embryo transferine hazyrlar ve döllenen embryonun rahimde tutunabilmesi için gerekli ortamy sa?lar. Beyindeki hipofiz bezinden yumurta geli?imini uyaran hormon (FSH) ve yumurtanyn olgunla?arak çatlamasyny uyaran hormonlaryn (LH) salynymy ile yumurta geli?imini ve yumurtalyklarda hormon üretimini kontrol eder. Adet kanamasy sonrasynda FSH ve LH hormonlarynyn etkisi ile folikül geli?imi ba?lar, östrojen salgylayan her folikül bir yumurta içerir. Menstruel siklusun (adet dönemi) ortasynda yumurtlama gerçekle?ir. Baskyn olan folikül çatlar ve yumurta Fallop tüplerine atylyr, çatlayan folikülün hücreleri progesteron hormonu salgylar. Bo? folikül büzü?ür ve olu?an sary renkli yapyya korpus luteum ady verilir. Menstruel siklusun luteal faz denen ikinci döneminde korpus luteumdan östrojen ve çok miktarda progesteron salgylanyr.

E?er döllenme gerçekle?irse döllenen yumurta (embryo) Fallop tüplerinde üç dört gün geçirdikten sonra rahme gelerek endometrium denen rahmin iç tabakasyna yerle?ir. Östrojen ve progesteron rahmi embryonun tutunabilmesi için hazyr hale getirir ve embryonun besinini sa?lar. E?er döllenmi? yumurta rahme tutunamazsa bu hormonlar yumurtlamadan iki hafta sonra iyice azalyr, ve rahmin iç tabakasy dökülür, bu da adet kanamasyna neden olur. Menstrüel siklus tekrar ba?lar.

Çocuk sahibi olamayan kadynlaryn %25′ inde ovulasyon (yumurtlama) düzensizlikleri vardyr. Bazal vücut ysysy ölçümü ile yumurtlamanyn gerçekle?ip, gerçekle?medi?i anla?ylabilir. Kadyn adet döneminin ilk gününden itibaren her sabah uyandy?ynda derece ile a?yzdan vücut ysysyny ölçer ve tabloya i?ler. Yumurtlama gerçekle?tikten hemen sonra vücut ysysy 0.5oC artar. E?er yumurtlama gerçekle?mezse vücut ysysy de?i?mez. Kanda veya idrarda Luteinize Edici Hormon (LH) düzeyi belirlenerek de yumurtlamanyn olup olmady?y belirlenir. Ayryca ultrason ile yapylan takipler ile de yumurtalyklardaki folikül geli?imi ve yumurtlamanyn olup olmady?y belirlenebilir.

Yumurtlamadaki problemler birçok nedene ba?ly olabilir. Diet, kullanylan ilaçlar ve ya?am tarzy yumurtlamayy etkiler. En syk görülen neden beyin yumurtalyk aksynyn düzenli çaly?mamasydyr. Daha nadir olarak yumurtalyklaryn kendindeki bir problem yumurtlama bozukluklaryna neden olur.

Beyin yumurtalyk aksynyn çaly?masyndaki problemler iki de?i?ik ?ekilde görülebilir. Hipotalamik pitüiter fonksiyon bozuklu?unda hastada adet düzensizli?i ve yumurtlama bozukluklary görülürken Hipotalamik pitüiter yetmezlikte yumurtlama hiç gerçekle?mez ve hasta adet görmez.

Hipotalamik pitüiter fonksiyon bozuklu?u yumurtlama bozukluklarynyn en syk görülen ve en kolay tedavi edilebilen nedenidir. Bu durum ?i?manly?a, strese, kullanylan ilaçlara ve polikistik over sendromu olarak adlandyrylan nedenlere ba?ly olabilir.

Hipotalamik pitüiter yetmezlik nadir görülen bir durumdur. Yumurtalyklara beyinden hiç bir hormonal uyary gitmedi?i için folikül geli?imi ve yumurtlama gerçekle?mez.

Yumurtalyklarda görülen yetmezlikte yumurtlama bozukluklarynyn nadir görülen bir di?er nedenidir. Bu ba?y?yklyk sistemindeki bozukluklara, do?u?tan olan problemlere veya enfeksiyonlara ba?ly olabilir.

Yumurtlama gerçekle?meyen hastalarda ilaç kullanylarak follikül geli?imi ve yumurtlama sa?lanyr. Uygulanan tedavi ile hastalaryn yakla?yk % 50′ si alty ay içinde gebe kalyr.

Polikistik over sendromu

Düzensiz yada adet kanamasy olmadan geçen sikluslar, tüylenme, infertilite ve kilo arty?y ile karakterize bir durumdur. Ylk defa Stein ve Levental isimli doktorlar tarafyndan 1935’de tanymlanmy?tyr. Polikistik over hastaly?y olan vakalarda bir çok küçük kistler içeren büyük yumurtalyklar dikkati çeker. Adet düzensizli?i, tüylenme ve kilo alma de?i?ik boyutlarda veya hiç olmayabilir, fakat yumurtalyklardaki kistler tipikdir ve ultrasonografik olarak saptanyr. Polikistik over hastaly?ynda beyindeki hormonlar yeterli miktarda salgylanmaz, yumurta geli?imi ve yumurtlama gerçekle?mez. LH/FSH orany artarak bozulur. Folikül (yumurta) geli?imi adet siklusunun ilk döneminde durur. Bu yüzden östrojen ve androjen hormonlary sürekli yüksek düzeylerde olur. Yumurtalyklar büyür ve kistler olu?ur, buda daha fazla östrojen ve androjen (erkeklik hormonu) hormonu salynmasyna yol açar. Artan hormon düzeyleri ve yumutlamanyn olmamasy infertiliteye neden olur. Artmy? hormonlarla sürekli uyarylan endometrium (rahmin iç tabakasy) kalynla?yrak fazla ve düzensiz kanamaya yol açar. Yüksek dozdaki östrojenin endometriumu sürekli uyarmasy sonucu yyllar içinde rahim kanseri geli?ebilir. Artmy? androjen (erkeklik hormonu) düzeyleride a?yry kyllanmaya neden olur. Polikistik over hastaly?y olan hastalaryn rahim ve yumurtalyk kanallary normaldir. Bu hastalaryn yumurtalyklarynda ultrason ile rahatlykla görülebilen 8 mm’den küçük çok sayyda minik kistler mevcuttur. Bu kistler genellikle büyümeyip küçük kalyrlar, yumurtalyk kanseri riskini arttyrmadyklaryndan cerrahi bir i?leme gerek yoktur.

Polikistik over hastaly?ynyn bulgulary

*

Adet düzensizli?i.
*

Ynfertilite.
*

Tekrarlayan dü?ük.
*

Tüylenme.
*

Kilo arty?y.
*

Anormal insülin cevaby veya ?eker hastaly?y.
*

Kalp hastaly?y.
*

Gö?üslerden süt gelmesi.

Polikistik over hastaly?ynyn nedenleri

Yumurtalyklaryn fonksiyonunu bozarak polikistik over hastaly?yna neden olan birçok faktör vardyr.

Bilinen bazy nedenler;

*

?i?manlyk;
Polikistik over hastaly?ynyn en syk görülen nedeni ?i?manlyktyr. Ya?ly dokular östrojen salgylar, buda beyindeki hipofiz bezinden yeterli FSH salgylanmasyny engelleyerek yumurtlamayy engeller.
*

Diabet (?eker Hastaly?y);
Ynsülin düzeylerinin yüksek oldu?u diabetli hastalarda yumurtalyklaryn normal fonksiyonu bozulur ve polikistik over hastaly?yna benzer tablo geli?ir.

Polikistik Over Hastaly?ynyn Tanysy

Polikistik over hastaly?ynyn tanysy hastanyn yakynmalary ve muayenesi ile kolaylykla konabilir. Tanynyn do?rulanabilmesi için kan hormon düzeylerinin belirlenmesi gerekir. Ultrason incelemesi ile yumurtalyklardaki kistler belirlenir. E?er hastalyk uzun süreden beri devam ediyorsa rahimden parça alynarak de?erlendirilir.

Polikistik Over Hastaly?ynyn Tedavisi

Tanysy konduktan sonra polikistik over hastaly?ynyn tedavisi kolaydyr. Hasta ileride gebelik istemese bile mutlaka tedavi görmelidir, çünkü uzun süre yüksek düzeydeki hormonlara maruz kalynmasy rahim kanserine yol açabilir.

*

Kilo Verme
Birçok polikistik over hastasy kilo vererek normale dönebilir. Uzun süreden beri ?i?man olan ki?ilerin kilo vermesi zaman ve çaba gerektirir. Bu hastalaryn doktor kontrolü altynda verilen diet programlaryny uygulamalary ve eklersiz yapmalary gerekmektedir.
*

Ovulasyon Yndüksiyonu (Yumurtlamanyn Uyarylmasy)
Hastaly?yn tedavi edilmesindeki ana amaç kadynyn çocuk sahibi olabilmesi için yumurtlamanyn uyarylmasydyr Klomifen. Bu amaçla doktor kontrolünde bazy hormon ilaçlary kullanylyr. ady verilen ilaç ile yapylan tedavi ekonomik, kolay ve yan etkileri azdyr. Beyindeki hipofiz bezini uyararak yumurta uyarycy hormonun salgylanmasyny sa?lar. Bazen yüksek dozda ve uzun süreli kullanymy gerekebilir. Klomifene cevap vermeyen vakalarda enjeksiyon ile uygulanan hormon ilaçlary kullanylyr. Bu ilaçlar yumurtalyklaryn daha fazla uyarylmasyna ve ço?ul gebeliklere yol açabilir.
*

Cerrahi Tedavi
Ylaçlar ile tedavi sa?lanamazsa laparoskopi ile lazer veya elekrokoter uygulanarak yumurtlama uyarylabilir.

Bu tedavilerin sonuç vermedi?i vakalar günümüzde tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olabilir. Tedavide erken tany önemlidir, annesinde polikistik over hastaly?y olan kadynlar dikkatli olmalydyr. E?er adetlerin ba?lamasyndan beri adet düzensizlikleri varsa polikistik over hastaly?y yönünden ara?tyrma yapylmasy gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yumurta Çatlayınca Ne Olur İçin Yorum Yap