Zammi Sureler

Zammi Sureler Zammı Suresi - Bu makaledeki notlar: zammı sureler zammi sureler zammı suresi..

Zammı Sureler Sırasıyla Şöyledir..

1.fil suresi
2.kurayş süresi
3.maun suresi
4.kevser suresi
5.kafirun suresi
6.nasr suresi
7.tebbet suresi
8.ihlas suresi
9.felak suresi
10.nas suresi


0r …

Namazlarda Okunan Dualar Ve Sureler

Önemli açıklama

Kur’ân-ı kerîmi aslından okuyamayanlar için , ezberlemede kolaylık olması bakımından sûre ve duâların okunuşları latin harfleri ile yazılmıştır. Ancak sûre ve duâları, kendi kendine lâtin harflerinden do ru olarak ö renmek mümkün olmadı ından, buradan ezberledikten sonra, bunları iyi bilen birinin a zından, yanlışsız olarak ö renmek gerekir. Namaz sûrelerinin mânâsı bozulacak şekilde yanlış okunması, namazın bozulmasına sebep olur. Bu nedenle sûre ve duâların do ru olarak ezberlenmesine dikkat edilmelidir. Mutlaka kontrol ettirip, yanlışların düzeltilmesi gerekir. Düzgün okunmadı ında, Kur’ân-ı kerîmin mânâsı de işerek, küfre sebep olacak mânâların çıktı ı hâller de çoktur. Meselâ Hallâk kelimesi, Hı ile okundu unda yaratıcı, Ha ile okundu unda, berber mânâsına gelmektedir. Bu şekilde okundu unda, meselâ Yasîn-i şerîfin seksenbirinci âyet-i kerîmesindeki (Onun yarattıkları pek çoktur. O, herşeyi bilir) ifâdesi, (O berberdir, herşeyi bilicidir) şeklini almaktadır.Arabîdeki harflerin karşılı ı latin harflerinde yoktur. Arabîde üç tane S, üç tane Z harfi vardır. Biri kalın Zı, ikinci ince okunan Ze, üçüncüsü Zâl’dır. Bunların üçü ayrı ayrı söylenir. Rükü’ tesbîhinde Zı ile (azîm) denir ki, Rabbim büyüktür demektir. E er ince Ze ile yâni zâl ile (azîm) denilirse, Rabbim benim düşmanımdır mânâsına gelmektedir. Kur’ân-ı kerîmi latin harfi ile ö renip okuyan, bu üç harfi ayıramıyaca ı için namazı sahîh, geçerli olmaz.Bunun için, her müslümanın namaz kılacak kadar sûreleri, duâları, düzgün okumasını bilen birinden mutlaka ö renmesi lâzımdır. Bunları lâtin harfleri ile düzgün olarak ezberlemek mümkün de ildir. Kur’ân-ı kerîmi de mutlaka aslından okumalıdır. Aslından okunmazsa, sevap kazanalım derken, günaha, hattâ küfre girilebilir.
Sübhâneke
Namazlarda ayakta iken okunur.
Okundu u yerler:
1- Her namazın ilk rekatinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
2- İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rekate kalkınca Fâtiha’dan önce.
3- Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rekate kalkınca, Fâtiha’dan önce,
4- Terâvih namazı dört rekatte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rekate kalkıldı ı zaman, Fâtiha’dan önce.
5- Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra.
Okunuşu:
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×75 and weights 47KB.

“ve celle senâük” sadece cenâze namazında okunur. Di er zamanlarda okunmaz.
Ettehıyyâtü
Okundu u yerler:
Namazların her oturuşunda okunur.
Okunuşu:
Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ -Sâlihîn. Eşhedü en lâ ibâdillâhisilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×137 and weights 75KB.

Allahümme Salli ve Allahümme Bârik
Okundukları yerler:
1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü’den sonra,
2- İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü’den sonra.
3- Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.
Okunuşu:
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×78 and weights 45KB.

Okunuşu:
Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×91 and weights 45KB.

Rabbenâ âtina:
Okundukları yerler:
1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik’ten sonra,
2- Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine Rabbenâ âtinâ âyetini okuyabilir.
3- Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların yerine yine Rabbenâ âtinâ ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.

Okunuşu:
Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×38 and weights 27KB.

Kunut Duâları:
Vitir namazının üçüncü rekatinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar ba lanınca Kunut dûaları okunur.
Okunuşu:
Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nüminü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allahümme iyyâke nabüdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nesâ ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Namazlarda okunan bazı sûreler (zamm-ı sûre):
Fâtiha Sûresi:
Okunuşu:
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 566×150 and weights 6KB.

Elhamdü lillâhi rabbilâlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke nabüdü ve iyyâke nesteîn. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne enamte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fil Sûresi:
Okunuşu:
Elem tera keyfe feale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yecal keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fecealehüm keasfin mekûl.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×196 and weights 91KB.

Kureyş Sûresi:
Okunuşu:
Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felyabüdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî etamehüm min cûin ve âmenehüm min havf.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×116 and weights 61KB.

Mâûn Sûresi:
Okunuşu:
Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yeduulyetîm ve lâ yehuddu alâ taâmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemneûnelmâûn.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×182 and weights 86KB.

Kevser Sûresi:
Okunuşu:
İnnâ etaynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvelebter.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600×76 and weights 39KB.
__________________
Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. (Al-i İmran Suresi, 185)

Zamm-ı Sure Okumakla İlgili Sorular

Zamm-ı sure okumakla ilgili sorular

Sual: Muavvizeteyn, Felak ve Nas sureleri mi? 4 Kul da Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri mi?
CEVAP
Evet.

Rükûda hatırlayan
Sual: Namazda zammı sureyi okumadığını rükûda hatırlayan kimse ne yapar?
CEVAP
Rükûdan doğrulup zammı sureyi okur. Tekrar rükûa gider. Bu durumda secde-i sehv gerekmez diyenler olduğu gibi, gerekir diyen âlimler de vardır.

Vacib olan kunut duaları unutulsa, rükûda iken hatırlansa artık geri dönülüp kunut okunmaz. Vacib terk edildiği için secde-i sehv gerekir. Döner de, kunut dualarını okursa, rükûa gitmeden secdeye gitmesi gerekir. Rükûu tekrar ederse, kasten iki rükû yaptığı için namaz bozulur. Çünkü rükûu kıraatten hemen sonradır. Kunutu okumasa da secde-i sehv gerekir, dönüp geriye okusa da secde-i sehv gerekir. Uygun olanı, rükûda kunutları okumadığını hatırlayan kimse, artık geri dönmez. Secde-i sehv ile namazını tamamlar. (Redd-ül-muhtar)

Kunut duasını okumayı rükûda hatırlayan, kunutu rükûda okumaz, kıyama da kalkıp okumaz. Tatarhaniyye’de de böyledir. Bu kimse, şayet rükûdan kıyama dönse ve kunutu okusa, bu durumda, rükûu yenilemezse, namazı bozulmaz. Tekrar rükû yaparsa namazı bozulur. Bahr-ür-râık’ta da böyledir; fakat bu kimse kunutu unuttuğunu, rükûdan kalkınca hatırlarsa, kunutu okumaya dönmez. Mudmerât’ta da böyledir. (F. Hindiyye)

Zamm-ı surenin en az miktarı
Sual: Zamm-ı sure olarak üç âyetten aşağı olmaz deniyor. İki âyet olan Amenerresulü veya tek âyet olan Âyet-el-kürsi okumak caiz değil midir?
CEVAP
Caizdir. Zamm-ı sure, Fatihadan sonra okunan, en az üç âyete veya üç âyet uzunluğunda bir âyete denir. Üç âyetin miktarı, en az, 30 harf olmalıdır. (Redd-ül-muhtar)

İki âyet olan Amenerresulü veya tek âyet olan Âyet-el-kürsi de, üç kısa âyetten uzun oldukları için zamm-ı sure olarak okunur. Hatta Âyet-el-kürsi tek âyet olduğu halde, yarısı birinci rekatta, diğer yarısı da, ikinci rekatta okunabilir.

Sadece Besmele okumak
Sual: Namazda zammı sure olarak Besmele okumak yeter mi?
CEVAP
Sadece Besmele okumak mekruh olur. (Fetava-i Hindiyye)

Gücü yettiği kadar
Sual: Zekâ özürlü birisi, duaları iyi söyleyemiyor eksik namaz kılması uygun olur mu?
CEVAP
Okuyabildiği kadar okur. Herkese gücünün yettiğinden fazlası sorulmaz.

Bir sure okumak
Sual: Sabah namazında, uzun sure okumak için birinci rekâtta, Elemtere’den başlayıp üç beş sure okumak mı uygun, yoksa bir sure okumak mı?
CEVAP
Bir sure okumak daha iyidir.

Tebbet suresi
Sual: (Tebbet suresinde beddua olduğu için zamm-ı sure olarak okunmaz. Beddua ile Allah’ın huzuruna çıkılmaz) denmesi yanlış değil mi? Zamm-ı sure olarak her âyet okunmaz mı?
CEVAP
Her âyet-ı kerime zamm-ı sure olarak okunur. Kur’an-ı kerimde beddua olan, lanet okunan çok âyet-i kerime vardır. Hepsi de okunur. Birkaçının meali şöyledir:
(Allah’ın laneti inkâr edenlerin üzerine olsun.)

(Biz kitapta açıkça belirttikten sonra, indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenlere, hem Allah, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.)

(Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, işte Allah’ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.)

(Allah, iki yüzlü erkek ve kadınlarla inkârcılara, ebedi kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin! Onlara devamlı azap vardır.)

(Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiştir.)

Sponsorlu Bağlantılar

Zammi Sureler İçin Yorum Yap