Zarflar Test

Zarflar Test Zarflarla İlgili Testler - Bu makaledeki notlar: sözcük türleri test zarflar test zarflarla..

Türkçe Test (sözcük Türleri/zarf)

SÖZCÜK TÜRLERİ (ZARF)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” kelimesi, kelime çeşidi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Güzel bir ev yaptırmışlar.
B) Güzel söz söyleme sanatınıçok iyi bilirdi.
C) Ne güzel olmuş eviniz, böyle!
D) Güzel bir anlayışa sahipti o.

2. “Dünyanın en iyi annesi benim annemdir.” cümlesinde “en” kelimesi, niteleme sıfatlarının kullanılışı yönünden hangisine girer?
A) En üstünlük derecesi
B) Üstünlük derecesi
C) Aşırılık derecesi
D) Eşitlik derecesi

3. Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?
A) Ne yaramaz bir çocuk bu, değil mi?
B) Hangi istasyonda binmiş trene?
C) Neredeki kitaplar senin?
D) Kaç kişiyle gittiniz pikniğe?

4. Tekrar yaşayacağız ümitli sabahları,
Bulacağız dünyanın o en güzel yerini.
Ebedî bir sahilde yeniden tadacağız,
Kol kola sükûn dolu akşam gezmelerini…

Dörtlükteki altıçizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türdedir?
A) tekrar B) yeniden C) en D) akşam

5. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, ne zarf ne de sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Pilini pırtını toplayıp burdan gitmelisin.
B) Zavallı kadın yolda ağır aksak yürüyordu.
C) Doğru dürüst konuşamadan vakit bitti.
D) Çeşit çeşit meyvelerden biraz yedik.

6. Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?
A) Dün sizi okulda göremedik.
B) Bazı konularda anlaşamıyoruz.
C) Eve yeni gelmiştim ki telefon çaldı.
D) Böyle tatlı su hiç içmemiştim.

7. “Daha” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?
A) Mustafa Bey işe daha gelmedi.
B) Günümüz daha güzel geçebilirdi.
C) Derslerinize daha düzenli çalışmalısınız.
D) Bu sefer daha dikkatli davranalım.

8. “Yukarı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı olarak kullanılmıştır?
A) O bizden yukarı sınıftaydı, pek tanımıyorum.
B) Yemekten sonra yukarıçıktı, hemen giyindi.
C) Yukarısı ile aşağısı birbirine çok uzak, çok…
D) Siz yukarıyı ne zaman tamir edeceksiniz?

9. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam Göklerin ateşini kalbime boşaltarak Dörlükte hangi zarf türüne örnek yoktur?
A) Zaman B) Durum (Hâl) C) Yer-yön D) Miktar

10. “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.”
cümlesindeki “tatlı” kelimelerinin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsim, sıfat
B) Zarf, zarf
C) İsim, zarf
D) Zarf, isim

CEVAPLAR:1.C 2.A 3.A 4.D 5.A 6.B 7.A 8.B 9.C 10.C

Türkçe Test (sözcük Türleri/sıfat)

SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT)
*
1. İsimlen çeşitli yönlerden belirten ya da niteleyen sözcüklere sıfat denir.
Aşağıdakilerden hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) O, okulun kapısında seni bekliyor.
B) Yüzünde biraz tebessüm vardı.
C) Sana birkaç sorumuz olacak.
D) İki saat bekledik o gün yine gelmedin.

2. Onu karada, havada, denizde her zaman, her yerde arıyorum.
Yukarıdaki cümlede geçen “her” kelimesinin çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belgisiz sıfat B) İşaret sıfatı C) Niteleme sıfatı D) Belgisiz zamir

3. Sayı bildiren sözcükler sıfat göreviyle kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki ifadeyi doğrulayan bir kullanım söz konusu*dur?
A) Birkaç kişi ağaçlardaki kuru dalları kırmaya ça*lışıyordu.
B)? Üç beş arkadaş, eti doğramakla meşguldü.
C) Havaların en güzel olduğu bir gün gitmiştik pikniğe.
D) Saat bir miydi yoksa iki mi ne, birden yağmur yağmasın mı!

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme ön adıdır?
A) Etrafındaki güzelliği görmeye elverişli bu tepecikteki evler çok şanslıydı.
B) Boyu küçücük, ama marifetleri büyük mü büyük.
C) Ufacık bir evde on kişi nasıl kalıyorsunuz ki?
D) Bina, azıcık sağlam olsaydı yıkılmazdı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Bölgenin kimi dağ köylerinde elektirik de yok.
B) Güzel, siyah üzümleri içi çekiyordu.
C) Özlü sözleri bir defterde toplarım.
D) Onun bu olumlu davranışına hayran olduk.

6. “Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Bir çiçekle yaz olmayacağını herkes bilir.
B) Ormana gidince içime bir korku düşmüştü.
C) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?
D) Deniz kenarında yüzümü tatlı bir hava yoklayıp geçiyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
A) Gençler yolun kenarında oturuyordu.
B) Yoksullara yardım etmeliyiz.
C) Bursa’nın eski güzelliği gitmiş artık.
D) Akıllıya bak, bizi aptal yerine koyuyor.

8. Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Adamın iyisi, iş başında belli olur.
B) Çocuğun sarı saçları, terden sırılsıklamdı.
C) İri, mavi gözleri çakmak gibi parladı.
D) Boşuna mı, “İşleyen demir ışıldar.” demişler?

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismin niteleyicisi olarak kullanılabilir?
A) O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı.
B) Arkasında ışıktan bir iz bıraktı.
C) Yel gibi dağları aştı bir atlı.
D) Arada bir engin deniz bıraktı.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “karşı” sözcüğü sı*fat göreviyle kullanılmıştır?
A) Onlara karşı kimse bu denli iyi davranma*mıştı.
B) Karşı kıyaya kadar yüzelim.
C) Eve sabaha karşı çıkageldi.
D) Öğretmenine karşı gelmenin cezasını çekti.

CEVAPLAR:1. A 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.A 10.B

> Zarf (belirteç) (test)

Fiilleri,sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri değişik yönlerden etkileyen,sınırlandıran kelimelere zarf denir.
Çok konuşanları sevmezler.
zarf fiilimsi
Zarflar kendi aralarında beşe ayrılırlar.
1.Durum(hal) zarfları:
Eylemin nasıl yapıldığını,ne durumda olduğunu belirten sözcüklere durum zarfı denir.
Mehmet dayı ata yavaşça yaklaştı.
2.Zaman zarfları:
Eylemin anlamını,zaman kavramıyla sınırlayan zarflara zaman zarfları denir.
İzmir treni biraz önce geldi.
3.Miktar zarfları:
Bir fiilin,fiilimsinin,sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını miktar bakımından sınırlayan ya da belirten sözcüklere miktar zarfı denir.
Derslerine az çalışıyorsun.
4.Yer-yön zarfları:
Fiillerin yerinden çok yönünü belirten zarflara yer-yön zarfları denir.
Misafirleri hemen içeri alın.
5.Soru zarfları:
Fiilleri soru yoluyla belirten ve gördüğümüz diğer zarf çeşitlerini buldurmaya yarayan zarflara soru zarfları denir.

1.’Türk dili güzel kelimeleri mutlaka yaşatmıştır.’
Cümlesinde kaç zarf vardır?
a)1 b)2 c)3 d)4

2.Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?
a)Önlük b)Kömürlük
c)Gözlük d)İnsanlık

3.
Sular akar taşa taşa
Yiğitler girer savaşa
Haber eyle Hasan paşa
Sefer döndü mü döner mi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Adlaşmış sıfat b)Sıfat
c)İsim d)Zarf

4.’Boyları bir görünüyor onların.’
Cümlesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?
a)Sıfat b)İsim
c)Zamir d)Zarf

5.’Damlaya damlaya göl olur.’
Atasözündeki ikilemenin türü nedir?
a)İsim b)Sıfat
c)Zarf d)Fiil

CEVAPLAR:1-A,2-D,3-B,4-D,5-C

Türkçe Test (sözcük Anlamı 2)

SÖZCÜK ANLAMI TEST – II

1. Aşağıdakilerin hangisinde, ikilemeyi oluşturan sözcükler arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) Davete çoluk çocuk getirmeyin.
B) Eşe dosta ne söyleyeceklerini şaşırdılar.
C) Deli dolu gençlik günleri geride kaldı.
D) Kıyı köşe bir temizlik yapmışlardı.
*
2. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bu sistem güçlükle kabul gördü.
B) Uzun uzun eski günlerden söz ettiler.
C) Yavaş yavaş olanların farkına varıyordu.
D) Arkadaşına, alçak sesle bir şeyler söyledi.
*
3. Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti
Şimdi yaz, yaprakların tabiatı örten pasındadır
“Son” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Son zamanlarda ortalıkta görünmez oldu.
B) Son şiirlerinde sosyal sorunlara değiniyor.
C) Son derece sakin tavırlı bir insandı.
D) Son öğrenci de cevap kâğıdını verdi.
*
4. Aşağıdakilerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmıştır?
A) Çek kayıkçı kürekleri
B) Gezdir seven şu kalpleri
C) Ufukta günün boynu büküldü
D) Bir karanfil gönderdik denize
*
5. Mektubunda diyorsun ki gel gayri
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım
Altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulmaz?
A) tuttuktan hemen sonra
B) tuttuktan bir süre sonra
C) tutmaya başladığında
D) tutuncaya kadar

6. Zamanla nasıl değişiyor insan
Hangi resmime baksam ben değilim
Yukarıdaki altı çizili sözcüğün bu dizelere kattığı anlam, aşağı-
dakiierden hangisinde vardır?
A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
B) Yüzün perde perde solmakta
C) Her gün taşınsam rüzgârınla uzaklara
D) Gittikçe artıyor yalnızlığımız

7. Şimdi bir rüzgâr geçti buradan
Koştum ama yetişemedim
Sorsaydım söylerdi herhalde
Soramadım
“Yetişmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki an-
lamıyla kullanılmıştır?
A) Hekim yetişmeseydi hasta kurtulamazdı.
B) Bu giysi yarına yetişmeli.
C) Bu ip kuyunun dibine yetişmez.
D) Arkadan bize yetişti.

8. Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla
düşünülebilecek bir söz grubu vardır?
A) Kadının canı burnundaydı.
B) Elindeki gazeteye bir iki dakika göz attı.
C) Adamın gözlerini kan bürümüştü.
D) Gözüme batan kirpiği çıkarmaya çalışıyordum.

9. Aşağıdakilerfn hangisinde “zor durumda kalmak” anlamında bir
deyim kullanılmıştır?
A) Dün akşam aldığı bir haberle etekleri tutuştu.
B) Bu kadar yürümekten ayaklarıma kara sular indi.
C) Yine iki ayağımı bir pabuca soktular.
D) Sorular üzerine, alnında boncuk boncuk terler birikmişti.

10. I. Nasıl olsa sıcak günler gelecek,
II. Eninde sonunda yalanı ortaya çıkacak.
III. Öncelikle bu öneri kurulda görüşülecek.
IV. Oldum olası sinsilerden hoşlanmam.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?
A) l.-II. B) II.-III. C) l.-III. D) III. – IV.

CEVAPLAR:1.A 2.C 3.D 4.A 5.A 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A

Cümle Çeşitleri Testleri

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi bir eylem cümlesi değildir?
A) Tek eğlencem, kitap okumaktı.
B) Her sayfa onu dakikalarca oyalar.
C) Kitaba karşı ilgisi iyice arttı.
D) Davranışlarınız hoşuma giderdi.
E) Herkes erkenden işi bıraktı.

2.Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
B) Yeşil pencerenden bir gül at bana
C) Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı
O) Seslemdeki her nağmede hâlâ sesin var
E) Gönlüm, yaz olduğunda Bebek bahçesindedir

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin dizilişine göre “Öldük, ölümden bir şeyler umarak” dizesi ile özdeştir?
A) Güneşin batmak istemediği besbelli.
B) Neler vâdetmiyor akar suyun sesi.
C) Vefasız sandığımız turnalar döndü.
D) Çiçek açmış ağaçlar ne güzeldi.
E) Ben, dünyadan habersiz bir çocuğum.

4Aşağıdakilerden hangisinde eksiltin bir cümle vardır?
A) insanı bazen kendi yalnızlığı çağırır.
B) Öfkeleri, ümitleri, susuşları diner bir gün.
C) insan, sevgisiz kalabilir mi hiç?
D) Bütün doğaya hakim olan sessiz bir çığlık.
E) Hüzünleri, sevdaları, hayalleri vardır onun.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisi, yüklemi bakımından “En sevdiği mevsim ilkbahardı.” cümlesi ite özdeştir?
A) Gözlerinden göğüme sayısız yıldızlar akar
B) Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi
C) Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
D) Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın
E) Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma

6.Aşağıdakilerin hangisi, öğelerinin dizilişi yönüyle farklıdır?
A) Bir gönül yangınıdır günlerini karartan.
B) Islak bir yosun gibidir ay ışığı aynada.
C) Ay, odaya düşürdü solgun yaprağını.
D) Işık dalgalarıyla yıkanıyor kıyılar.
E) Bu güzellikler, bu sevinçler hep bizim.

7. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir?
A) Yollar, her zaman olduğu gibi yine tenhaydı.
B) Günlerce sürer bu bitmeyen yolculuk.
C) Şarkısını dinleyeceksin serin esen rüzgârların.
D) Yıldızlar gökyüzünde şimşek gibi savrulur.
E) Fıstıkların sesidir dallarda (pıtırdayarak açılan.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?
A) Kaldırımlarda boy boy insan gölgeleri kımıldar.
B) Kızgın güneş altında uyuyan bir denize benzersin.
C) Gürül gürül akan çeşme başında biz yine susuzuz.
D) Bir gün ne gökyüzü para eder, ne deniz kenarı.
E) Benim de tabutumu taşıyacak üç beş dost bulunur.

9. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Senin güzelliğin cihanda, bir saltanatın güzelliğiydi.
B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
C) Bugün her zamankinden daha sevinçliyim.
D) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık.
E) Sabaha doğru hava birden soğumuştu.

10.Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A) Birer ikişer güverteye çıktı yolcular.
B) Akşam olunca duydu yalnızlık acısını.
C) Onu bu kadar öfkeli görmemişti ailesi.
D)Tahmin edemeyeceğin kadar azdı çocuğun parası.
E) Hastaneye gelir gelmez ameliyathaneye alındı.

YANITLAR : 1A 2B 3B 4D 5D 6E 7A 8C 9E 10D

CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST – 2
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
A) Böyle boş gezmek iyi değil.
B) Onun bu yaptıklarını anlamak mümkün değil.
C) Hareketleriyle bize ümit vermiyor değil.
D) Hâlâ bu İşi anlamış değil.
E) Onun davranışları çok samimi değil.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Ne ders çalışıyor, ne ödevini yapıyor?
B) Bu tehditlerden korkacak değilim.
C) İstanbul’un bazı semtleri hâlâ susuz.
D) Ben sizi hiç düşünmez iniyim?
E) Parasız kaldık diye toprak mı satılır?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart cümlesidir?
A) O kitabı ararsan kütüphanede bulabilirsin.
B) Çalışan insan bir gün karşılığını görür.
C) Böyle olacağını daha önceden söylemeliydin.
D) Yarışmayı kazanacağını önceden biliyordu.
E) İşe gelmiyor ki görelim.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) Yalnızım diye hayıflanmayasın.
B) Görmeyeyim gözyaşını annemin.
C) Her gece rüyama giren sen değilsin artık.
D) Gençlik, gözünün yaşma bakmadan geçer.
E) Varsın can yoldaşım olmasın

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi şekilce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?
A) Vefasızlığımı o henüz anlamış değil.
B) Bu sözler, yarama merhem olacak değil.
C) Ne dünkü, ne de bu günkü konuyu kavramış değilim.
D) Senin aradığın adam ben değilim.
E) Göklerde uçmayı istemiyor değilim.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şart anlamı vardır?
A) Şu kitabı okusam …
B) Biraz güneşte kararsam …
C) Ah, oraya bir varsam …
D) Seni okulda bulursam ..
E) Bunu öğretmenime sorsam …

7. Aşağıdakilerden hangisi bir şart cümlesidir?
A) Robinson, ne İmreniyorum sana busen.
B) Bana da göstersen adana giden yolu.
C) Adan hala batmadıysa beni de götürsen.
D) İsterim tercümanım olasın, tan itası n beni balıklara.
E) Vahşi hayvanlara: “Bizdendir” diyesin benim için.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Taştın yine deli gönül.
B) Suyum alçaktan çekerim.
C) Dönüp yükseğe dökerim
D) Görün ben neler çekerim.
E) Derdim vardır dağlar boyu.

9. Aşağıdaki mısraların hangisinde, yüklem tür yönüyle farklıdır?
A) Sefil baykuş, ne gezersin bu yerde?
B) Yok mudur vatanın, illerin hani?
C) Küsmüş müsün,selamımı almadın?
D) Azat eyleseler uçamaz mısın?
E) Ecel tuzağını açamaz mısın?

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiil değildir?
A) Affan Dede’ye para saydım.
B) Sattı bana çocukluğumu.
C) Uçurtmam bulutlardan yüce.
D) Ne güzel dönüyor çemberim.
E) Hiç bitmese horoz şekerim

YANITLAR : 1-C 2-D 3-A 4-D 5-E 6-D 7-C 8-E 9-B 10-C

CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST – 3
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?
A) Çal, bağlamacı, çal eski türküleri.
B) Dirilt, nağmelerini ataların.
C) Dertli, Emrah, Ruhsati dile gelsinler.
D) Duyur sesini eski ustaların.
E) Bağlaman, şenliğidir meclislerin.

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem isim, hem fiil cümlesi vardır?
A) Susmam seni ürkütmesin, çağlayanlar var içimde.
B) Durma, bana türkü söyle Anadolu’dan.
C) Buralarda gezerdi o, şurada dinlenirdi.
D) Kalbim niçin bu kadar yabancı, sen niçin yoksun?
E) Hadi tut elimden, bitsin yalnızlığım.

3. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim, ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) Çocuğun karnı iki gündür açtı.
B) Bana bütün dertlerini açtı.
C) Sonra da hemen yanımdan kaçtı.
D) Bilmiyorum neleri amaçladı.
E) Oysa her şeyi iyice kavramıştı.

4. Aşağıdaki tümcelerin hangisi devrik,olumsuz, ad tümcesidir?
A) Aradığım hiçbir şey yoktu bu markette.
B) Bir türlü okumayı öğrenememişti.
C) Tatlı bir gülümseme vardı yüzünde.
D) Bu yıl bu dağların karı erimez.
E) İki dakika şurada bekleyemedin.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bîr çekimli fiil değildir?
A) Derken otomobil çıkıyor yoldan.
B) O, dar gelirli bir memur çocuğuydu.
C) Pencerelerden martıları selamlıyor çocuklar.
D) Artık kavga görülmeyecek o yerlerde.
E) Dağ başında yapayalnız yaşıyor.

6. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir isim cümlesi değildir?
A) Kars’ım Ankara’yım, Van’ım, Bolu’yum
B) Boğazlardan aşan fetih yoluyum.
C) Muradına ermiş Anadolu’yum.
D) Yıldız,”Yıldızınım.” diye göz kırpar.
E) Al, yeşil sulardır, akar gördüğüm.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir?
A) Kendisi bir iş arıyor, ama hangi işi, neden aradığını bilmiyor.
B) Son görüşmemizde, seni pek dalgın gördüm.
C) Medeni olmayan bir insanın cesareti kaba bir cesarettir.
D) Çocukluğumda okuduğum bir kitabı dün yeniden okudum.
E) Tren, sıkıntılı bir yolculuktan sonra sabaha karşı İzmir’e vardı.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?
A) Büyükler, çocuklara davranışlarıyla örnek olmalıdır.
B) Büyükler hareketlerine dikkat etmek zorundadır.
C) Her insan çevresinden ilgi bekler.
D) Çevresi, çocuğun davranışlarını etkiler.
E) Büyükler,gereksiz yere küçüklere kızarlar.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir fiil cümlesidir?
A) Unutulmuş birer birer eski dostlar.
B) Bu bendeki, çölün suya çağrısı.
C) Anılar birer birer gözümde canlandı.
D) Sakın çıkma patika yollara.
E) Manda yuva yapmış söğüt dalına.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğelerin dizilişi yönüyle diğer dördünden farklıdır?
A) Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın.
B) Süleyman Bey’in kızı çok çalışkanmış.
C) Dün hava çok yağışlı idi.
D) Gün doğar, zümrüt tepelerin ardından.
E) Gelenlerden haberim yok değildi.

YANITLAR : 1-E 2-A 3-A 4-A 5-B 6-D 7-C 8-B 9-C 10-D

Sponsorlu Bağlantılar

Zarflar Test” İçin Bir Cevap

Zarflar Test İçin Yorum Yap